МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ПЕРЕКАЗОМ ІЗ ВВЕДЕННЯМ ДОДАТКОВИХ МІКРОТЕМ У 8 КЛАСІ — Тетяна Скасків

Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка,
кафедра методики викладання української мови і культури мовлення,
46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса 2
тел. (035)43-58-65
У статті досліджено проблему написання переказів із введенням додаткових мікротем у 8
класі, розглянуто вимоги до побудови таких текстів, переваги і недоліки, особливості
структурних компонентів та принципи їх використання в навчальному процесі.
Ключові слова: методика, переказ, мікротема, форми навчання, мовні засоби,
висловлювання.
Шкільна практика потребує створення методики, якою буде передбачено особливу
підготовку до переказів різних видів, типів і стилів мовлення, урахування функціонально-
стилістичного, комунікативно-діяльнісного, соціокультурного підходів у навчанні,
внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, особливостей різних видів переказів,
інтерактивних методів і прийомів навчання, вікових можливостей учнів 8-9 класів.
Визначити вихідні теоретичні положення, які стали базовими для створення
методичної системи роботи над переказами різних типів і стилів мовлення допоміг
детальний огляд, вивчення і всебічний аналіз лінгвостилістичної, психолого-педагогічної,
науково-методичної літератури з проблеми дослідження, аналіз шкільних програм,
підручників і посібників [6, с. 9].
Необхідно, щоб мовлення учнів було орфографічно, стилістично правильним, а також
відповідало нормам мовленнєвої культури. При цьому всі рівні та аспекти розвитку
мовлення школярів можуть повноцінно реалізуватися лише за умови, якщо вони
актуалізуються на найвищому рівні – тексту, адже саме на ньому здійснюється
вдосконалення вмінь, які мають безпосередній вихід на мовленнєву практику. Головним у
навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу
працю.
Мета статті – показати роботу над переказом із введенням додаткових мікротем у 8
класі.
Чинна програма української мови передбачає такі вміння, якими повинні володіти учні
8 класів у роботі над переказами:
1) розрізняти поняття: види, форми мовлення, вимоги до мовлення; текст, його
основні ознаки, структуру, види зв’язку речень у тексті, загальні мовні засоби міжфразного
зв’язку;
2) визначати стилі (розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий,
публіцистичний), сферу їх використання, типи (розповідь, опис місцевості, пам’яток історії Тетяна Скасків
_________________________________________________________________________________
350
та культури, роздум) і жанри мовлення (оповідання, повідомлення, тематичні виписки,
конспект, протокол);
3) розуміти фактичний зміст, тему, основну думку висловлювань інших людей з
одного прослуховування;
4) визначати причинно-наслідкові зв’язки, зображально-виражальні особливості в
текстах, складніших, ніж у попередніх класах;
5) користуватися з певною метою, залежно від мовленнєвої ситуації, різновидами
слухання: ознайомлювальним, вивчальним, критичним;


Loading...