Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

Короткі висновки

В Україні та багатьох інших державах Європи і Америки Степана
Мишанича знають як одного із найвизначніших сучасних учених фольк­
лористів, автора сімох опублікованих монографічних досліджень, десять­
ох збірників усної народної творчості, трьох програм з фольклористики
та двох сотень статей, повідомлень і рецензій. Перш за все вчений відо­
мий як блискучий знавець усної оповідної прози, баладної та інших жанрів
української пісенності, похоронних голосінь тощо. На жаль, не все із його
доробку встигло побачити світ. Понад десять років чекає друку, зокрема,
фундаментальна праця, присвячена голосінням, яка перевершує все разом
взяте, що було зроблено в цій ділянці раніше.
Кожне нове видання Степана Мишанича привертає увагу читачів
і вчених-дослідників. Велику кількість відгуків і високих оцінок одер­
жали його збірники «Пісні Поділля», українських баладних пісень «З
гір карпатських», «Народні оповідання» та інші. Саме Степан Мишанич
всеохопно розкрив перед Україною і світом вклад Максима Рильського
в фольклористичну науку, упорядкувавши його праці, які ввійшли до
16-ї книги 20-томного зібрання творів поета і вченого.
Яскравим прикладом сучасного національного подвижництва в
українській науці став добровільний переїзд ученого в Донецьк і роз-
526
Слово про Автора
горнута там велика наукова робота. Особливою його заслугою є тс, що він
не лише сам результативно займається дослідницькою діяльністю, але й
готує до такої праці містові кадри. На цс спрямована його викладацька
робота, підготовка аспірантів, докторантів, керівництво написанням ди­
сертаційних досліджень здобувачами наукових ступенів з інших регі­
онів України. За десять років такої праці вчений зумів створити на
Донеччині свою наукову фольклористичну школу, більшість представ­
ників якої намагається діяти не менш послідовно і енергійно, ніж їхній
керівник.
Окремо варто відзначити і той вклад у розвиток наукової
фольклористичної думки, що його вносить Степан Мишанич своїми гли­
бокими і об’єктивними відгуками на дисертаційні роботи як перший
опонент під час їх захисту. Цс справжні дослідження, хоча й невеликі за
обсягом, і вони заслуговують не лише на згадки в матеріалах про вчено­
го, але й на опублікування не менше, як його спеціальні наукові статті.
Українська фольклористика, її наукова методологія від цього істотно
збагатиться. Особливо корисним буде такий захід для молодих і почат-
куючих дослідників.
На закінчення необхідно особливо наголосити, що ця спроба огля­
ду життя, наукової і громадської діяльності Степана Мишанича не є ні
всебічною, ні вичерпною. Зрештою, в одній статті цього й неможливо
зробити. Окремого вивчення і оприлюднення заслуговує його діяльність
як керівника кафедри, що, звичайно, найкраще може підготувати хтось із
її співробітників. І віриться, що так буде.
Фундатор сучасної української фольклористики на Донеччині не
лише бачить перед собою 4-плеядою своїх обдарованих сподвижників
велику кількість невідкладних наукових проблем, але й цілеспрямовано,
послідовно і невтомно працює над їх реалізацією. І в тому запорука його
нових досягнень..

Категорія: Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.