Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

1. Дем’ян Г. Таланти Бойківщини. Львів: «Каменяр», 1991. — С. 4-8.
2. ХлантаІ. Степан Мишанич: фольклорист// ХлантаІ. Літератур­
не Закарпаття у XX столітті: Біобліографічний покажчик. — Ужгород:
«Закарпаття», 1995. — С. 480-483.
3. Дем’ян Г. Мишанич Степан Васильович // Українська літературна
енциклопедія. — Київ: «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 1995.
-Т.З.-С. 369-370.
4. Дем’ян Г. Фольклорист із Лісківця // Радянська Верховина
[Міжгір’я Закарпатської області]. — 1988. — 13 серпня.
5. МихликЗ. Слід на землі // Молодь Закарпаття [м. Ужгород]. —
1975. — 19 червня.
527 Григорій Дем ‘ян
6. Гавром О. Мишаничі // Новини Закарпаття. — 2001. — 28 квітня.
7. Полищук Г., Полищук В. Пятилстка ссмьи Мишанич // Правда
Украиньї». — 1971. — 16 лютого.
8. Бабич Н. Степан Мишанич // Донеччина [Донецьк]. — 1995.
9. Бібліографія українського народознавства у 3-х томах. — Львів:
Інститут народознавства ПАН України, 1999. — Т. 1: Фольклористика /
Кн. 1.- С. 68.
10. Бабич Н. Степан Мишанич // Донеччина. — 1995; Бараг Л.Г.
Книга про усні народні оповідання // Народна творчість та етнографія.
— 1987. — № 1. — С. 74-76; Винничук Ю. Троїста імітація? // Літературна
Україна. — 1987. — 23 липня; Дем’ян Г. Обрії хисту // Друг читача. —
1986. — 4 вересня; Дмитренко М. Крилата енциклопедія народу // Вітчиз­
на. — 1984. — № 11. — С. 201-203; його ж:. Переживуть віки // Україна. —
1985. — № 6. — С. 19; Качкан В.А. Книга про ідейно-виховну роль
фольклору // Народна творчість та етнографія. — 1979. — № 2. — С. 81-
82; його ж:. Життя невмирущого жанру// Літературна Україна. — 1982.
— 28 жовтня; його ж:. Вічне життя балади // Закарпатська правда. —
1982. — 13 червня; Кирчів Р.Ф. Епіка Карпат // Народна творчість та
етнографія. — 1982. — № 6. — С. 70-72; його ж:. Із фольклорної скарбниці
Карпат // Жовтень. — 1982. — № 10. — С. 118-123; Кожухарик М.
Балади Карпат // Молодий буковинець. — 1982. — 23 червня; Плісець
кий М.М. Видання народних оповідань // Народна творчість та етногра­
фія. — 1985. — № 2. — С. 74-75; Салига Т. «… 1 поезія, і історія» //
Вітчизна. — 1982. — № 9. — С. 198-201; Смирнов В. Живої мови чаруван­
ня // Вітчизна. — 1988. — № 2. — С. 193-195; [Палата М.Й. Краса,
відкрита заново // Народна творчість та етнографія. — 1983. — № 5. — С.
72-75.
11. Гиряк М. З гір карпатських // Дружно впереди [м. Пряшів, тепер
у Словаччині]. — 1983. — № 3 (416). — С. 24; Мшіпка М. 2 Ніг каграізкісЬ
// 5Іоуеп$кі Иагосіоріз. — 1983. — № 2. — 8. 335-336.
12. Бібліографія українського народознавства у 3-х томах. — Т. 1:
Фольклористика. — Кн. 1,- С. 11, 38, 92, 104, 155, 178, 181, 215, 246, 286,
288, 323, 358, 381, 382, 414, 437; книга II. — С. 541, 568, 588, 639, 731, 814, 849,
974, 1037.
13. Бібліографія українського народознавства у 3-х томах. — Т. 1:
Фольклористика. — Кн. 1. -С. 104, 215, 286, 381, 382, 437.
14. Там само. — Кн. II. — С. 738.
15. Там само. — Кн. І. — С. 68.
16. Бабич Н. Архаїчні мотиви в українських народних баладах з
донецького терену // Актуальні проблеми української літератури і
фольклору. — Донецьк: Кассіопея, 1999. — Вип. 3. — С. 209, 210, 215, 221; її
528
Слово про Автора
ж:. Історична та художня правда фольклору: (На матеріалі історичних
пісень турецько-татарського циклу, записаних на Донеччині) // Акту­
альні проблеми української літератури і фольклору. — Донецьк: Кассіо­
пея, 1999. — Вип. 4. — С. 27, 29; її ж:. Умови формування та вивчення
народнопісенної епіки Донеччини // Актуальні проблеми української
літератури і фольклору. — Донецьк: Кассіопея, 2000. — Вип. 5. — С. 50-51,
56, 57; Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклори­
стиці. -Львів: Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999.
— С. 68, 76, 134; Дей О.І. Українська народна балада. — Київ: Наукова
думка, 1986.-С. 121, 122, 123, 126, 129, 159, 186, 204, 205, 206, 207; Дем’ян
Г. Глибоке проникнення // Прапор перемоги [м. Заставна Чернівецької
обл.]. — 1986. — 14 серпня; його ж:. Нова книга нашого земляка // Вогні
комунізму [м. Ужгороді. ~~ 1986.- 6 вересня; його ж:. Фольклорист із
Лісківця // Радянська Верховина [м.Міжгір(я Закарпатської обл.]. —
1988. — 13 серпня; його ж:. Зелений Клин: Щоденник експедиції 1991
року // Народознавчі зошити. — 1999. — Зошит 3 (27). — С. 291-317;
Денисюк І. Бібліотека «Карпати» // Літературна Україна. — 1982. — З
червня; Луцепко М. Щедрість душі народної // Україна. — 1983. — №
??? — С. 11; Речмедін В. Збережено в пам’яті // Україна. — 1977. — № 5.
— С. 9; Сінкевич Б. Народне натхнення // Радянське Поділля [м. Хмель­
ницький]. — 1977. — 20 травня; Сокіл В., Сокіл Г. Передмова // Фольк­
лорні матеріали з отчого краю : Зібрали Василь Сокіл та Ганна Сокіл. У
ноти завела Лариса Лукашенко / Упорядники Василь Сокіл, Ганна
Сокіл (тексти), Лариса Лукашенко (мелодії).- Львів: Інститут народоз­
навства НАН України, 1998. — С. 14; Сокіл В. Народні легенди та перека­
зи українців Карпат. — Київ: Наукова думка, 1995. — С. 13, 97; його ж:.
Проблеми національно-культурного життя та фольклорної традиції ук­
раїнців Зеленого Клину // Народні пісні українців Зеленого Клину в
записах Василя Сокола. Нотні транскрипції Лариси Лукашенко.- Львів:
Інститут народознавства НАН України, 1999.- С. 7; 213, 215, 229, 230, 231,
232, 239; Сокіл Г. Осип Роздольський: Життя і діяльність. — Львів:
Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана
Франка, 2000. — С. 39, 157; Стаценко II. С. Етнографічне вивчення Под­
ілля // Поділля: історико-стнографічне дослідження. — Київ: Вид-во
незалежного культурного центру «Доля», 1994.- С.29; Чередниченко
Дмитро. Подвижник Другого українського відродження // Жива вода,
1999, квітень, № 4.-С. 3.
17. Бабич Н.М. Стан збереження української народнопісенної епіки
натерсні Донеччини: (Порівняльний аспект). — Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. — Львів:
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. — С. 9, 17;
Коваль-Фучило І.М. Українські похоронні голосіння: генеза і поетика. —
529 Григорій Дем’ян
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філо­
логічних наук. — Львів: Львівський національний університет ім. Івана
Франка, 2000. — С. 1, 2, 4, 5; Коиончук Т.І. Трагедія голодомору 1932-1933
рр. у фольклорі України: Проблема художньої трансформації історичної
правди. — Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канди­
дата філологічних наук. — Київ: Київський університет ім. Тараса Шев­
ченка, 1996. — С. 7, 14; Костпик В.В. Весняно-обрядовий фольклор
Буковини: — Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук. — Львів: Львівський національний універ­
ситет ім. Івана Франка, 2001. — С. 2, 3, 4;
18. Там само. — С. 8.
19. Мишанич С. Я вибрав науку. — С.8.
20. Там само. — С. 9-10.
21. Там само. — С. 11.
22. Мишанич С. Я вибрав науку. — С. 11.
23. Мишанич С, Трегуб Н. Програма роботи хорових гуртків у шко­
лах і позашкільних установах. — Київ: «Радянська школа», 1965.
24. Програми педагогічних інститутів: Етнографія і фольклор Ук­
раїни для гуманітарних спецівльностей педінститутів / Упорядники/
В.І.Наулко, с) ріст, наук; М.Л.Струнка, канд.іст.иаук; С.В.Мишанич,
д-рфілол. наук. — Київ: Республіканський навчально-методичпий кабінет
загальної середньої і педагогічної освіти УРСР, 1991. — 51 с.
25. Мишанич С.В. Фольклор України. 8-9 класи // Проект програм
та методичні рекомендації факультативних курсів середньої загально­
освітньої школи «Етнографія України», «Фольклор України», 8-9 класи,
«Світова художня культура», 9-11 класи. — Київ: «Радянська школа»,
1991.-С. 42-76.
26. Нуся Гулсй — ЗГОДОМ дружина автора спомину — Ганна Горинь,
український етнограф, старший науковий співробітник Інституту наро­
дознавства ПАН України.
27. Горинь В. Високий інспектор. Львів, 12-13 червня 2001 р. // Ориг­
інал зберігається в домашньому архіві Г.Дем’яна у Львові, папка «Сте­
пан Мишанич».
28. Луценко Ю.М. Мишанич Олекса Васильович // Українська літе­
ратурна енциклопедія. — Т.З. — С. 369; Хланта І. Олекса Мишанич:
Літературознавець, критик// Хланта І. Літературне Закарпаття в XX
столітті. — С. 473-479.
29. Мишанич О.В. Григорій Сковорода і усна народна творчість. —
Київ: Наукова думка, 1976. — 151 с; його ж:. Українська література
другої половини XVIII ст.. і усна народна творчість. — Київ: Наукова
думка, 1980. — 342 с; його ж:. Народна словесність найдавнішого часу і
Київської Русі // Історія української літератури: У 8-ми томах. — Київ:
Наукова думка, 1967. — Т. 1. — С. 33-44; його ж:. Народна словесність
530
Слово про Автора
[другої половини ХІП — середини XVI ст. | // Гам само < Н. і І /'(>,
його ж:. Народна словесність [другої половини X VI першої 11(1 ІОНИ
ни XVII ст.] // Там само. — С. 223-230; його ж:. Народна ції її.
[другої половини XVII — першої половини XVIII ст. | // Там і ІМП (
365-376; його ж:. Казкар Юрій Ревть// Закарпатська правда \1Хи
28 липня; його ж:. Вук Караджич і Україна // Радянське літературо
знавство. — 1987. — № 10. — С. 42-49; його ж:. Роль фольклору у станон
легші й розвитку пової української літератури: (Друга половина XVIII
ст.) // Мишанич О. Крізь віки: Літературно-критичні та історіографічні
статті й дослідження. — Київ, 1996. — С. 55-66.
30. Народні співи Галичини / Упорядник М.В.Мишанич, передмова
Михайла та Орислави Мишаничів. — Львів: Ґердан, 1991. — Кн. 1: Гаївки.
— 95 с; 1992. — Кн. 2: Весільні пісні. -86 с; 1996. — Кн. 3: Щедрівки. —
112 с. Докладніше про його публікації див.: Бібліографія українського
народознавства у 3-х томах. — Т. 1: Фольклористика. — Кн. і. — С. 151, 215,
367; Кн. 2.-С. 764, 791,903.
31. Пісні Поділля: Записи Насті Присяжнгок веслі Погребище 1920-
1970 рр. / Упорядник С.В.Мишанич. — Київ: Наукова думка, 1976. — 521
с.
32. {Мишанич С. | Від упорядника // Пісні Поділля. — С. 3-4.
33. Мишанич С.В. Песснная культура современного села: (На матери-
але песен с. Погребище Винницкой обл. в записи 1920-1975 гг.). Авторе­
ферат диссертации на соисканис ученой степсни кандидата
филологических наук. — Кисв: Академия наук Украинской ССР. Инсти-
тут искусство-всдсния, фольклора и зтнографии имсни М.Ф.Рьільско-
іо, 1976. -21с.
34. Мишанич С.В. Пісенна культура радянського села: (Па матеріалах
села Погребище Вінницької області, 1920-1970 роки. — Київ: Наукова
думка, 1977. — 208 с. Слід сказати, що до видавництва була подана інша
назва праці — «Пісенна культура сучасного села», а оскільки видавницт­
ву та Інституту треба було звітувати про актуальність досліджень, назва
була «актуалізована» і в ній зафігурувало словосполучення «радянське
село».
35. Мишанич С.В. Пісенна ісультура радянського села. — С. 38-39.
36. Вискіль С. За залізною брамою: Спогади політв’язня. — Львів:
«Галицька Видавнича Спілка», 1996. — С. 49-60.
37. Записав Г. Дем’ян 24 січня 1978 р. в с. Всренчанці Заставнівського
району Чернівецької області від Олександри Габак, д. Степана, 1912
р.нар., освіта початкова.
38. Там само.
39. Мишанич С.В. Ссньські ускоки в сербському народному епосі //
Слов’янське літературознавство і фольклористика. — 1973. — № 8. — С.
77-91.
531 Григорій Дем’ян
40. Мишанич С. Спільні риси сербського епосу про Старину Новака
та оприіпківського фольклору про Олексу Довбуша // Зборник за
Славистику. — Нови Сад. — 1973. — № 4. — С. 29-45.
41. Мишанич С. За]едничке цртс ерпеког епоса о Старини Новаку и
опришковског фолклора о Олекси Довбошу // Народно стваралаштво.
— Београд, 1973. — № 46…
42. Мишанич С. Порівняльне вивчення епосу українського та півден­
нослов’янських народів // Народна творчість та етнографія. — 1974. —
№4.-С. 24-37.
43. Мишанич С. Перші томи зводу Македонського фольклору //
Народна творчість та етнографія. — 1981. — № 4. — С. 87-91.
44. Мишанич С.В. Бувальщина// Українська Радянська Енциклопе­
дія. Видання друге. — Київ: Головна редакція Української Радянської
Енциклопедії, 1978. — Т. 2. — С. 49-50.
45. Мишанич С.М. Помис М. // Українська Радянська Енциклопедія.
-Київ, 1982.-Т. 7.-С. 422.
46. Мишанич С.В. Огієвський-Охоцький Петро// Там само. — С. 480.
47. Мишанич С.В. Соколов Борис Матвійович // Там само. — 1983. —
Т. 10.-С. 295.
48. Мишанич С.В. Соколов Юрій Матвійович // Там само. — С. 296-
297.
49. Мишанич С.В. Халанський Михайло Георгійович // Там само. —
1985.-Т. 12.-С. 85.
50. Мишанич С.В. Цвєтаєв Іван Володимирович // Там само. — С.
194.
51. Восточно-славянский фольклор: Словарь научной и народной тер-
минологии. — Минск: «Павука і тзхніка», 1993. — 478 с.
52. Мишанич С.В. «Мандрівні дяки», «пиворізи», «бакаляри», бурса­
ки» у // Восточно-славянский фольклор. — С. 133.
53. Мишанич С.В. «Пссня бурсацкая» р, б, «пісня ьурсацька» у // Там
само. — С. 192.
54. Мишанич С.В. «Пссня гайдамацкая» р, б, «пісня гайдамацька» у //
Там само. — С. 198.
55- Мишанич С.В. «Песня женская» р, «песня жаночая» б, пісня жіно­
ча у // Там само. — 203.
56. Мишанич С.В. «Кант» р, б, у II Там само. — С. 209-210.
57. Мишанич С.В. Пссня лирнищсая р, пссня лірніцкая б, пісня лірницька
у // Там само. — С. 220-221.
58. Мишанич С.В. Песня мужекая, молодецкая р, песня мужчинская б,
пісня чоловіча у // Там само. — С. 225.
59. Мишанич С.В. Песня опрьішковская р, песня апрьплкауская б,
пісня опришківська у // Там само. — С. 226-227.
532
Слово про Автора
60. Мишанич С.В. Песня погребальная р, пссня паховальная б, пісня
поховальна у // Там само. — С. 232.
61. Мишанич С.В. Риндзівка, рогулька у // Там само. — С. 238.
62. Кабашников К.П., Мишанич С.В. ПеСня тюремная, острожная р,
песня турзмная б, пісня тюремна у // Там само. — С. 247.
63- Мишанич С.В., Петровская Г.Л. Псальма б, у // Там само. — С.
293.
64. Мишанич С.В. Рассказ устньїй р, апавяданне вуснае б, оповідання
усне у // Там само. — С. 297.
65. Мишанич С.В. Слухи и толки р, чуткі, нагалоскі б, чутки, пого­
лоски, гутірки у // Там само. — С. 332-333.
66. Мишанич С.В. Фольклор зротический р, фальклор зратичньг б,
фольклор еротичний, сороміцький у // Там само. — С. 405-406.
67. Рильський М. Фольклористика, теорія перекладу, мовознавство /
Упорядкування та примітки Г.М.Колесиика, С.В.Мишанича, Г.С.Су-
хобрус II Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. — Київ:
Наук, думка, 1987.-Т. 16.- С. 7-179.
68. Мишанич С. Лист до Г.Дем’яна за 15 серпня 1989 року // Ориг­
інал зберігається в домашньому архіві Г.Дем’яна у Львові, папка «Сте­
пан Мишанич».
69. Сокіл В. Лист до Г.Дем’яна за 14 березня 1987 р. // Оригінал
зберігається в домашньому архіві Г.Дем’яна у Львові. Папка «В.Сокіл,
Ганна Сокіл».
70. Йдеться про Я.Г.Кушнірюка, автора статей «Легенди та перекази
про Миколу Шугая», «Соціально-утопічні легенди та перекази Кар­
патського регіону», «Топографічні назви Карпатського регіону в народ­
них легендах і переказах», що друкувалися в журналі «Народна творчість
та етнографія» відповідно 1973 р. (№ 5. — С. 28-34), 1987 р. (№ 2. — С.
55-60) та 1978 р. (№ 5. — С. 57-66).
71. Сокіл В. Лист до Г.Дем’яна за 13 листопада 1987 р. // Оригінал
зберігається в домашньому архіві Г.Дем’яна у Львові. Папка «В.Сокіл,
Ганна Сокіл».
72. Сокил В.В. Топонимичсские легенди и предания украинцев Кар­
пат: Автореферат диссертации на соискание ученой степсни кандидата
филологических наук. — Минск: Институт искусетвоведения, етногра­
фи и и фольклора, 1990. — 20 с.
73. Мишанич С.В.Усні народні оповідання: Питання поетики.- Київ:
І Іаукова думка, 1986. — 327 с.
74. Народні оповідання / Упорядкування, примітки С.В.Мишанича.
Київ: Наукова думка, 1983. — 503 с; Народні оповідання / Упорядку­
вання, вступна стаття та примітки С.В.Мишанича. — Київ: Вид-во ху­
дожньої літератури «Дніпро», 1986. — 335 с.
533 Григорій Дем’ян
75. Мишанич С.В. Устньїе народньтс рассказьг: Вопросьг поатики. Ав­
тореферат дисссртации на соисканис учсной стспсни доктора филологи-
ческих наук. — Москва: Московский государствснннй университет им.
М.В.Ломоносова, 1988. — 33 с.
76. З гір Карпатських: Українські народні пісні-балади / Упорядку­
вання, підготовка текстів, вступна стаття, примітки та словник С.В.Ми
шанича. — Ужгород: «Карпати», 1981. — 462 с.
77. Українські народні пісні в записах Софії Тобілсвич /Упорядни­
ки С.В.Мишанич, М.В.Мишанич; Вступна стаття «Фольклористичний
доробок Софії Тобілсвич», с. 9-40 та примітки С.В.Мишанича; Худож­
ник А.Ф. Пономаренко. — Київ: Наук, думка, 1982. — 423 с, іл., ноти.
78. Народні думи: Збірник / Упорядник, автор ттередмови (с. 5-17),
приміток С.В.Мишанич; Гравюри В.І.Лопати. — Київ: Дніпро, 1986. —
173 с.
79. Змієві вали. Українські легенди та перекази. Для середнього шкільно­
го віку / Передмова, упорядкування і примітки С.В.Мишанича. ~ Київ:
Веселка, 1992.- 159с, іл.
80. Українські прислів’я та приказки / Упорядкування С.В.Миша
нича та М.М. Пазяка; Передмова та вступна стаття «Немеркнучі перли­
ни», (с. 5-14) М.Пазяка. Художник А.Василснко. — Київ: Дніпро, 1984. —
390 с, іл.
81. Калинова сопілка: Антологія української народної творчості. Каз­
ки, легенди, перекази, оповідання. Для старшого шкільного віку / Упо­
рядкування та передмови, примітки О.Ю.Бріциної, Г.В.Довжєнок,
С.В.Мишанича. — Київ: «Веселка», 1989. — 615 с
82. Калинова сопілка: Антологія української народної прозової твор­
чості / Упорядкування, передмова, примітки О.Ю.Бріциної, Г.В.Дов­
жєнок, С.В.Мишанича. — Київ: «Веселка», 1998. -430с.
83. Мишанич С. Я вибрав науку. — С. 21-22.
84. Записав Г.Дем’ян 22 чераня 2001 року в м. Донецьку, вул. Універ­
ситетська, 24, кімната 453, від Ірини Володарської, д. Олександра, 1982
року народження, студентки філологічного факультету Донецького на­
ціонального університету.
85. Бабич Н.М. Стан збереження української народнопісенної епіки
на терсні Донеччини: (Порівняльний аспект). Спеціальність 10.01.07 —
фольклористика. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата
філологічних наук. -Львів: Львівський національний університет імені
Івана Франка, 2001 .-19с
86. Бабич II. Місце української народної балади у фольклорній тра­
диції на Донеччині: (Порівняльний аспект). — Донецьк, 2000. — 100 с.
87. Архаїчні мотиви в українських народних баладах з Донецького
терсну // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. —
Донецьк: Кассіопея, 1999. — Вил’. 3. — С. 209-222.
534
Слово про Автора
88. Бабич II. Історична та художня правда фольклору: (На матеріалі
історичних пісень турецько-татарського циклу, записаних на Донеччині /
/ Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — Донецьк:
Кассіопея, 1999. — Вин. 4. — С. 18-29.
89. Умови формування та вивчення народнопісенної епіки Донеччи­
ни // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — До­
нецьк: Кассіопея, 2000. — Вин. 5. — С. 46-57
90. Бабич Н.М. Місце української народної балади у фольклорній
традиції Донеччини: (Порівняльний аспект). — С. 9.
91. Мишанич Мотря. Українські суспільно-побутові пісні на Кубані /
/ Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — Донецьк:
Кассіопея, 1998. — Вип. 2. — С. 114-154.
92. Мишанич Мотря. Українські народні пісні Кубані на історичну
тематику // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. —
Донецьк: Кассіопея, 1999. — Вип. 4. — С. 44-95
93. Мишанич Мотря. Українські народні пісні на історичну та сусп-
ільно-побутову тематику: Автореферат дисертації на здобуття науково­
го ступеня кандидата філологічних наук. — Львів: Львівський національний
університет ім. І.Я.Франка, 2000. -21 с
94. Мишанич С. Один із підрозділів українських народних дум //
Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка. — Львів, 1992. — Т.
ССХХШ: Праці секції етнографії та фольклористики. — С. 11-32.
95. Мишанич С. Українські народні голосіння // Актуальні проблеми
української літератури і фольклору. — Донецьк: Кассіопея, 1999. — Ви­
пуск 3. — С. 3-50.
96. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — До­
нецьк: Кассіопея, 1998. — Випуск 2. — 214 с.
97. Мишанич С. Павло Чубинський: (Автор українського гімну). —
Київ: Вид-во «Бібліотека українця», 1996. — 88 с Перевидавалася там
же в 1998 та інших роках.
98. Мишанич С. Павло Чубинський — автор українського гімну. —
Київ: Вид-во «Бібліотека українця», 1998. — С. 79-80.
99. Мишанич С.В. Народні месники України у фольклорі. — До­
нецьк: «Кассіопея», 1998. — 111 с. Прізвище співавтора Кейди Ф.Ф.
вказано на титульній сторінці помилково.
100. Бабич Н.М. Стан збереження української народнопісенної епіки
на герені Донеччини: (Порівняльний аспект).
101. Коиовалова М.М. Гетьман Мазепа у фольклорі і літературі.
102. Костик В.В. Весняно-обрядовий фольклор Буковини.
103. Сокил В.В. Топонимичсскис легенди и предания Карпат.
104. Мишанич С. Відзив офіційного опонента Мишанича Степана Ва­
сильовича на дисертацію Коваль-Фучило Ірини Мирославівни «Українські
похоронні голосіння: генезаі поетика», представленої на здобуття науко-
535 Григорій Дем’ян
вого ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 —
фольклористика // Ксерокопія авторського комп’ютерного набору збе­
рігається в домашньому архіві Г.Дсм’яна у Львові, папка «Степан Миша-
нич». —СІ.
105. Мишаиич С. Відзив офіційного опонента Мишанича Степана Ва­
сильовича на дисертацію Коваль-Фучило Ірини Мирославівни «Українські
похоронні голосіння: генеза і поетика»… — С. 3-4.
106. Мишаиич С.В. Відгук провідної установи на кандидатську ди­
сертацію «Стрілецькі пісні (аспекти фольклоризму, фольклоризації і
фольклорності)» зі спеціальності 10.01.07 — фольклористика Кузьменко
Оксани Мирославівни (203 стор. комп’ютерного друку, Львів — 2000) /
/ Ксерокопія зберігається в домашньому архіві Г.Дсм’яна у Львові,
папка «Степан Мишанич». — С. 4.
107. Мишаиич С.В. Відгук провідної установи на кандидатську ди­
сертацію «Стрілецькі пісні (аспекти фольклоризму, фольклоризації і
фольклорності)»… — С. 4.
108. Герой или збойник? Образ разбойника в фольклоре Карпатско-
го региона. Нсгосз ог ВапсІіЬ;: Оиі1а\у Тгас1іНоп<? іп Ніс СаграїЬіап Кс^іоп
/ Ейііеі Ьу Уіега Саярагікоуа апсі Вогія N. РІІЇІІОУ ІП аззосіаііоп шіїЬ
Ітоіа КиІІоз апсі Рігозка ЗгаЬо. — ВисІарсзЬ: Еигореап Роїкіогс Іпзіііиіе,
2002.-456 5.
109. Мишииич С. Украинские «опрьішки» // Герой или збойник? — С.
17-28.
110. Мишаиич С. Украинский фольклор об опрьтшках // Герой или
збойник? — С. 65-88.
111. Мишаиич С. Статті для 7-го тому «Енциклопедії української
діаспори». — Донецьк, 1999. — 164 с. // Ксерокопія маншнодруку збері­
гається в домашньому архіві Г.Дсм’яна у Львові.
112. Мишаиич С.ВА Ірограма з курсу української народної творчості.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів
філологічних спеціальностей витцих навчал?>них закладів (Лист № 14/
18.2 — 690 від 22 травня 2001 р.). — Донецьк, 2001. — 41 с.
113. А ми тую червону калину: Пісні української національно-виз­
вольної боротьби / Зібрав і упорядкував Зиновій Бсрвецький. — Дро­
гобич, 1990. -42с; Блонський Христофор. Вода з-під каменя: Вірші та
пісні. — Рівне: Вид-во «Азалія», 1994. — 100 с; Борці за волю України:
Співаник з нотами. — Львів: «Меморіал», 1992. — 189 с; Веде нас у бій
борців упавших слава: (Українські повстанські пісні 1940-1960-х років)
/ Упорядкували В.Олсськів, М.Ільчишин. -Львів: «Шлях перемоги»,
1995. — 65 с; Відлуння лісу: Українська народна пісня про національно-
визвольні змагання в Україні 40-50-х рр. XX ст. (За матеріалами етног­
рафічних експедицій студентів Національного педагогічного університету
імені М.Драгоманова) / Упорядник Іван Голубснко. — Київ: Інститут
536
Слово про Автора
громадянського суспільства, 2000. — 194~с; Грими, могутня пісне. — УПА-
Нівніч, 1946// Чуєш, брате мій / Упорядники: Богдан Берекета, Юрій
Хлопук, художник Микола Кумановський. — Луцьк: Мале підприємство
«Вімпекс», 1992. — 127 с; Дмитрик В. Надвечірні заграви. -Львів: Вид-
во «Інтелект-плюс», 2001. — 35 с; Збірник повстанських пісень. — УПА-
I Іівніч, 1949 // А ми тую червону калину підіймемо: Збірник повстанських
пісень / Упорядники: Богдан Берекета, Юрій Хлоаук. — Луцьк: Мале
підприємство «Вімпекс», 1992. — 111 с; Збірник революційних пісень. —
1947. — Частина 1.-68 с; 1948. — Частина 2. — не менше 51 пісні
[Останні сторінки підпільного маншнодруку не збереглися]; І скажем
правду в очі всім… / Знаним і незнаним борцям за волю України
присвячую — Зиновій Бсрвецький. — Дрогобич, 1990. — 40 с; Лицарям
волі: Пісні й авторські твори визвольної боротьби 40-50-х років XX ст.
з Тернопільщини / Упорядник текстів Петро Шимків. Розшифрування
і редакція нотного матеріалу — Оксана Гуглевич. — Тернопіль: МП «Чу­
мацький шлях», 1993. — 117 с; Ми йшли до бою: (Пісні Української
Повстанської Армії) / Упорядник А.Пасгушенко. — Дубно: «Наш край»,
1992. — 32 с; Ми у вічі сміялися смерті: Повстанські пісні / Упоряд­
ник Євген Шморгун, художник Валерій Войтович. — Рівне: Вид-во «Аза­
лія», 1992. -116с; Нам поря для України жить: Співаник / Зібрали і
упорядкували В.Пойончківський, Й.Сагаль, М.Заячківський. -Тернопіль:
Книжково-журнальне вид-во «Тернопіль», 1993. — 59 с; Парфенюк В.,
Петренко М. У терновий вінок героям: Пісенно-хорова збірка. — Коло­
мия: Вид-во «Світ», 1994. — 44 с; Пісні УПА. — Рогатин, 1994. — 40 с;
Пісні УПА / Зібрав і зредагував Зеновій Лавришин // Літопис Украї­
нської Повстанської Армії. — Торонто: Вид-во Літопис УПА, 1996; Львів:
Спільне Українсько-канадське підприємство «Літопис УПА», 1997. Т. 25.
— 554 с; Пісні УПА з голосу Михайла Зеленчука в записах Люби
Дейчаківської. — [Івано-Франківськ:] Вид-во МАНРЕ і ДВК, 1991. — 36
с; Повстанські коляди: Пісні, зібрані у Західному Поділлі / Упорядку­
вання, вступна стаття, примітки Ростислава Крамара. Музичний редактор
Оксана Рафа. Художник Терсза Проць. — Тернопіль, 1995. — 47 с; По­
встанські ночі: Пісні Повстанської Армії, записані на Волині / Упоряд­
ник О.Смик. — Рівне: Рівненська друкарня, 1992. — 36 с; Повстанські
пісні / Упорядник і музичний редактор Василь Подуфалий. — Тернопіль,
1992. — [Випуск перший]. — 78 с; [Вид-во] Лілея, 1993. — Вип. другий. —
70 с; 1995. — Вип. третій. — 80 с; 1996. — Вип. четвертий. — 87 с;
Повстанські пісні в записах Михайла Іванюка. Мелодії з голосу Михай­
ла Іванюка записав Кузьма Смаль. — Вижниця, 1999. — 110 с; «Саник».
Повстанський стяг: (Збірник революційних пісень). — 1947 // Літопис
Української Повстанської Армії. — Торонто: Вид-во Літопис УПА, 1989. —
Т. 12. — С. 89-124; Співаник УПА / Музика й гармонізація: Остап
537 Григорій Дем’ян
Бобикевич, Юрій Лаврівський, Омелян Плеіпкевич, Іван Повслячек. Літе­
ратурна редактпя: Богдан Кравців, Богдан Нижанківський, Василь Шуль­
га. Мистецьке оформлення: Мирон Бвлинський. — [Регеисбург:] Видання
Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів і Братства
б. вояків УПА ім. св. Юрія Переможця, 1950. — 162 с; Чсрнихівський Д.
Пісні боротьби і звитяг. — Тернопіль, 1998. — 31 с. Див. теж: Дем’ян Г.
Видання українських повстанських пісень // Записки НТШ. ~ Львів,
1995. — Т. ССХХХ: Праці Секції етнографії та фольклористики. — С. 578-
587; його ж:. Книжкові видання українських повстанських пісень //
Благовісник праці: науковий збірник на пошану академіка Миколи Му-
шинки, д[окто|ра філологічних] наук / Укладання, редакція та передмо­
ва нроф. Миколи Зимомрі. — Ужгород-Пряшів, 1998. — С. 111-126; його
ж:. Найбагатше видання повстанських пісень: Пісні УПА / Зібрав і
зредагував Зсновій Лавришнн // Літопис Української Повстанської
Армії. -Торонто: Вид-во «Літопис УПА», 1996; Львів: Спільнеукраїнсь-
ко-канадськс підприємство «Літопис УПА», 1997. — Т. 25. — 554 с. //
Визвольний шлях. — 1999. — Кн. 1 (615). — С. 115-121; його ж:. Найбагат­
ше видання повстанських пісень // Народна творчість та етнографія. —
1999. -№ 1.-С. 132-137.
114. Пісні УПА / Зібрав і зредагував Зеновій Лавришин II Літопис
Української Повстанської Армії. — Т. 25.
115. Дем’ян Г. Видання українських повстанських пісень та перші
спроби їх інтерпретації // Матеріали до української етнології. — Київ,
1995. — Випуск 1 (4). — С. 308-320.
116. Крамар Р.З. Фольклор національно-визвольної боротьби украї­
нського народу 1940-1950 рр. (За матеріалами Західного Поділля). Спец­
іальність 10.01.07 — фольклористика: Автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата філологічних наук. — Київ: Київський уні­
верситет ім. Тараса Шевченка, 1996. — 24 с.
117′. Ісаєвич Я., Пошук А.,Чорній В. [та бл. 200 інших учених і
громадсько-політичних діячів з різних регіонів України]. Науковий вис­
новок про боротьбу УПА в 19401950-х роках // Молодь України. —
1993. — 29 квітня; За вільну Україну. — 1993. — 26 червня»; Шлях
перемоги. — 1993. — 3 липня.
118. Мишанич СВ. Програма з курсу української народної творчості.
-С. 30-41.
119. Мишанич СВ. Фольклорні експедиції на Волинське Полісся //
Народна творчість та етнографія. — 1977. — № 4. — С. 87-93.
120. Там само. — С. 87.
121. Там само. — С. 88 89.
122. Там само. — С. 89.
123. Там само. — С. 91.
538
Слово про Автора
124. Докл. див.: Сергійчук В. Українці в імперії// Самостійна думка.
-1992.-№4/26.-С. 7.
125. Дем’ян Г. Зелений Клин: Щоденник експедиції 1991 року. — С.
316-317.
126. Мишанич С. Я вибрав науку. — С. 19-21.
127. Шовкова косиця. — Ужгород: «Карпати», 1973.
128. Мишанич С Лист до Г.Дем’яна за 15 серпня 1989 року // Ори­
гінал зберігається в домашньому архіві Г.Дем’яна у Львові, папка «Сте­
пан Мишанич».
129. Мишанич С Я вибрав науку. — С. 26-27.
130. Мишанич С Я вибрав науку. — С. 27-28.
Львів, червень-липень 2001 р., 9 жовтня 2002 р..

Категорія: Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.