ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЛИСТИ ОЛЬГИ БОГАЧЕВСЬКОЇ ДО ІВАНА ФРАНКА – Іван ГОРАК

Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка,
вул. Івана Франка, 150, 79011, Львів, Україна
Уперше публікуємо листи вчительки зІвачова на Тернопільщині до Івана Франка
у справі публікації її творів.
Ключові слова: листи, публікація.
Про авторку цих листів відомо зовсім мало. Працювала скромною сільською
вчителькою [3] у невеличкому селі Івачів теперішнього Зборівського району з 1896
до початку Першої світової війни. Встановити якісь біографічні дані про неї не
вдалось, оскільки метричні книги, в яких зафіксовані дати її життя, цивільний стан,
зберігаються в Зборівському відділі реєстрації актів цивільного стану і згідно з ви-
могами статті 4 Закону України “Про органи реєстарції актів громадянського стану”
від 24 грудня 1993 року та пункту 9 розділу 1 “Правил реєстрації актів цивільного
стану в Україні”, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18 жовтня
2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2007
року за № 1305/14572, інформація, яка міститься в цих актах є конфіденційною і
розголошенню не підлягає.
Належала до тих учителів, які своїм словом намагалися прислужитися рідній
культурі, вважаючи, що навіть найбільші поети можуть мати слабші твори, а тому ви-
силаючи їх Іванові Франкові, просила зважити на той факт і допомогти виправити ці
твори та надрукувати їх. Зазвичай І. Франко дуже чуйно ставився до подібних прохань
і допомагав початківцям, якщо в їхніх творах, як сам казав, бачив іскру таланту. Дяку-
ючи йому на широку літературну ниву вийшли такі вчительки, як Уляна Кравченко та
Климентія Попович. Судячи з усього, цього не сталося з творами Ольги Богачевської.
Ні її поезія, прислана І. Франкові 1904 року, ні проза, прислана 1912 року, на сторінках
“Літературно-наукового вістника” опублікована не була [2].
У фонді І. Франка, що зберігається в Інституті літератури ім. ТарасаШевченка НАН
України зберігся рукопис прозового твору, який 1912 року надіслала О. Богачевська
І. Франкові. Твір має назву “Ідеали подружнього щастя”. Свій твір Ольга Богачевська
просила опублікувати під псевдонімом Мар’яна [1, с. 489]. У цьому ж фонді зберіга-
ються і три листи О. Богачевської до І. Франка, які публікуємо тут зі збереженням усіх
особливостей тексту.
© Горак І., 2010
ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV. UNIV.
Серія філол. 2010. Вип. 51. С. 238–241 Ser. Philol. 2010. Is. 51. P. 238–241Листи Ольги Богачевської до Івана Франка 239
№ 1
Івачів
1
дня 30.IV.1904
Хвальна Редакциє!
Як узнаєте мій твір незлим, то прошу помістити в вашім “місячнику”
2
і поробити
потрібні уліпшеня. Зрештою не ходить менї о цїлковите признанє. Не хотілам занадто
вимірувати римів і ритмів, аби поезия не статила властивої ціхи. Поодинокі фрази суть
живцем вийняті з уст сучасних людий.
Місце де приходить: “Оно в мене жнива батька сївбу заступам” троха не ясне
– хотілабим сказати, що як булам малою, найбільша приємність була для мене, як зби-
ралисьмо з братом розмаїті зіля і робилисьмо “ніби то жнива!” Коли би твір цілком не
подобав ся, то прошу рукопис відослати.
В каждім разї хотїлабим, аби моє назвиско було заховане в тайні, бо мене би то
дуже наразило, колиби о тім дізнались “некомпетентні”, що я се написала.
З поважанєм.
О. Богачевска
[P.S.] Може би то дало ся укрити під назвиско когось другого. Найбільший поет
може щось гіршого написати, а мене така дурниця моглаби позбавити можности пра-
цювати дальше на рідній ниві.
ІЛ, ф. 3, № 1628, арк. 193–194. Рукопис. Оригінал.
№ 2
Івачів дня 15.XI.1912
Високоповажаний Пане Доктор!
Опираючись на ласкавій обітниці, в першім тиждни дістати відповідь від Високо-
поважаного Пана Доктора, з нетерпеливістю очікую Ваших цїнних заміток і спостере-
жень. Коли б оповіданє моє зовсїм відхилялось від принціпів Високоповажаного Пана
Доктора, то в кождім разї рада би я мати певність, що просьба моя зістала відкинена.
А коли лише и в части засади мої, якіб не пробивались з оповіданя, незгідне з Вашими
Високоповажаний Пане Доктор, то можна би їх оминути, а замість них поставити за-
сади автора, бо сказано: чоловік не може бути судиєю у власній справі. Ще раз прошу
о ласкаву відповідь. Звольте приняти заяву найглубшого поважаня.
О. Богачевска
Івачів, п. п. Нуще.
ІЛ, ф. 3, № 1628, арк. 199 –202. Рукопис. Оригінал.
№ 3
Івачів дня 25.XI.1912
Високоповажаний Пане Доктор!
Незмірно менї прикро, що на підставі фальшивих інформацій, будь-то би Високо-
поважаний Пан Доктор не переставаючи працювати на полі літературнім, мимовільно
1
Село Зборівського району Тернопільської області. Розташоване на річці Стрипа, на північному
заході району. Підпорядковане Вовчківській сільраді. До районного центру 14 км. Найближча
залізнична станція Зборів.
2
Йдеться про “Літературно-науковий вістник”.240 Іван Горак
завдала Вам тілько прикрого труду. Вірте менї Високоповажаний Пане Доктор, що з
засади не робилабим нїкому прикрости з розмислом, тимбільше тим, котрі менї нїчого
злого не вчинили. Судячи по словам Високоповажаного Пана Доктора, припускалам,
що хтось з молодих панїв прочитає ще першого вечора мою рукопис, а в разї , коли-би
она показалась негідною чиати, я зараз дістану якусь відповідь. Не надїялась я того, що
тема моя покажесь нецікавою, – хоч признаю, що треба бути специяльним любителем
жіночої квестиї, аби признати єї більше актуальною, чим справу злочинцїв і куртизанок,
яких нащастя в нашім народї дуже мало. А однак же на такім тлї маємонайкрасші твори
європейскі. Хоч Метерлїн
1
інакше задивляє ся на новійшу естетику, бо не оправдує
злочинів ані наметностей. Тому хоч не моглабим Вам в данім разї признати цїлковиту
слушність: єсьм певною, що такої відповаіди не дісталабим анї від англійского Доде-
ля
2
анї від французского Раймунда
3
. На питанє, що зробите з моєю рукописею, сьмію
відповісти, що се лишаю до Вашої ласкавої диспозициї. А з мої сторони буду дуже
вдячна, як цїла справа лишит ся при нас.
Прийміт заяву найвисшого поважаня і прихильности для Дому Високоповажаних
Паньства.
О. Богачевска.
ІЛ, ф. 3, № 1628, арк. 195–198. Рукопис. Оригінал.
1. Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури. – К., 1999.
2. Ясінський Б. Літературно-науковий вістник. Покажчик змісту. – Київ–Нью-Йорк,
2000.
3. Szematyzm Królewstwa Galicyi i Lodomtryi z wielkim księstwem Krakowskim. – Львів,
1891–1914 рр.
1
Метерлінк Моріс (1862–1949) – бельгійський письменник, один з основоположників сим-
волізму і декаденства в драматургії. Писав французькою мовою. Лауреат Нобелівської премії
1911 року за драму-казку “Синій птах”, написану 1908 року.
2
Очевидено мова про відомого французького письменника Альфонса Доде (1840–1897), твори
якого в перекладах І. Франка друкувалися на сторінках “Літературно-наукового вістника”.
3
Очевидно йдеться про Раймунда Голо. Під цим псевдонімом друкувала свої твори німець-
ка романістка Берта Фрідеріх (1825–1882). Автор відомих повістей “В обороні честі” та
“Міщанське плем’я”, які були опубліковані українською мовою в серії “Бібліотеки найзна-
менитіших повістей”, відповідно у 1881 та 1883 роках.Листи Ольги Богачевської до Івана Франка 241
OLGA BOHACHEVSKA’S LETTERS TO IVAN FRANKO
Ivan HORAK
Ivan Franko literature-memorial museum in Lviv,
150, Ivan Franko Str., 79011, Lviv, Ukraine
The letters to Ivan Franko by the Ivachiv village teacher from Ternopil region are
published for the fi rst time.
Key words: letters, publication.
ПИСЬМА ОЛЬГИ БОГАЧЕВСКОЙ К ИВАНУ ФРАНКО
Иван ГОРАК
Львовский литературно-мемориальный музей Ивана Франко,
ул. Ивана Франко, 150, 79011, Львов, Украина
Впервые печатаются письма учительницы с Ивачова на Тернопольщине к Ивану
Франко в деле печатания её сочинений.
Ключевые слова: письма, публикации.
Стаття надійшла до редколегії 15.01.2010
Прийнята до друку 27.01.2010

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.