Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

До видання увійшли фольклористичні і літературознавчі праці,
написані впродовж 1972-2002 рр. Більшість із них друкувалися як перед­
мови до фольклорних видань, у фахових часописах, в тому числі й зару­
біжних, у періодичній пресі.
Міф, міфологія, міфологізм, міфокритика, міфопоетика: історія інтер­
претації і розмежування понять. ІІадрук. як доповідь на V Міжна­
родний конгрес україністів (м. Чернівці, 26-29 серпня 2002 р.). До­
нецьк: Порд-прсс, 2002. -60 с.
Феномен часопростору в українських народних думах (постановка
питання). Надрук. у кн.: «В пространствс филологии» — Донецьк:
ООО «Юго Восток, Лтд», 2002. — С. 364-377.
Локально-монографічне дослідження фольклору. ІІадрук. у міжвідом­
чому науковому збірнику «Слов’янське літературознавство і фольк­
лористика». — Випуск 10. — К.: Наук, думка, 1975. — С. 82-96.
Від факту до художнього узагальнення. Майстерність оповідача. ІІад­
рук.у міжвідомчому науковому збірнику «Слов’янське літерату­
рознавство і фольклористика». — Вин. 15. — К.: Наук, думка, 1986. —
С.45-59.
Приніщпи наукового видання Повного зібрання українських народних
дум. Проблеми текстології. ІІадрук. у жури. «Народна творчість та
етнографія». 1989. — № 5. — С.42-49; 1990. — № 1. — С.45-52.
Українські народні голосіння. Надрук. у науковому збірнику «Акту­
альні проблеми української літератури і фольклору». — Вин. 3. —
Донецьк: Кассіопея, 11999. — С.3-50. Праця виконана як передмова до
наукового узагальнюючого видання «Українські народні голосіння»
в серії «Українська народна творчість». Книга у стадії першої верст­
ки знаходиться у видавництві «Наукова думка» з 1988 р.
Українські народні думи. Надрук. у кн.: Українські народні думи. /
Упорядник, автор передмови і приміток С.В.Мишанич. — К.: Дніпро,
1986.-С.5 17.
540
Один з підрозділів українських народних дум. Надрук. у кн.: Записки
Наукового товариства імені Т.Шевченка. — Т.ССХХІП. Праці секції
етнографії та фольклорне гики. -Львів, 1992. — С. 10-32.
Генеза українських народних балад з хоровою основою. Надрук. у кн.:
Филологические иселедования. — Вин. III. — Донецьк: Юго-Восток,
2001. -С.88-123.
Сучасне життя української народної балади в Карпатах. Надрук. у
кн.: З гір карпатських: Українські народні пісні-балади./ Упорядк.,
підготовка текстів, вступна стаття, примітки та словник С.В.Мишани-
ча. — Ужгород: Карпати, 1981. — С. 5-26; 421-429. Друкується з допов­
неннями.
Біля джерел народної прози. Надрук. у кн.: Народні оповідання /
Упорядк., прим, і передмова С.В.Мишанича. — К.: Наук, думка, 1983. —
С. 5-62; Народні оповідання / Упорядк., вст. стаття та прим. С.В.Ми­
шанича. — К.: Дніпро, 1986. — С.5-16.
Порівняльне вивчення епосу українського та південнослов’янських
народів. Надрук. у журналі «Народна творчість та етнографія». 1974.
— № 4. — С.24-37. Стаття друкується без скорочень за рукописним
варіантом.
Спільні риси сербського епосу про Старину Новака і карпатського
фольклору про Олексу Довбуша. Надрук.: Народно стваралаштво.
Роїкіог. — Београд, 1973. -№ б. — С.32-57 (сербською мовою); Зборник
за славистику [Нови Сад: Матица ерпека, 1973]. — № 4. — С.29-45.
Сеньські ускоки в сербському народному епосі. Надрук. у міжвідомчо­
му науковому збірнику «Слов’янське літературознавство і фолькло­
ристика». — Вин. 8. — К.: Наук.думка, 1973. — С. 77-90.
Спільнослов’янська і національна своєрідність в художній системі ук­
раїнських народних балад. Надрук.: Історія, культура, фольклор та
етнографія слов’янських народів. / Доповіді на X Міжнародний з’їзд
славістів, Софія, вересень 1988 р. — К.: Наук, думка, 1988. — С.195-212.
Карпатський цикл народних балад у порівняльному зіставленні. Пуб­
лікується вперше.
Замість передмови, висновків та бібліографії: Дсм’ян Григорій. Фун­
датор сучасної української фольклористики на Донеччині..

Категорія: Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.