ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ: СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Олена ВАЖЕНІНА,
старший викладач
кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету
Алевтина КУЦЕВА,
магістрант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ:
СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ
АСПЕКТИ
Подана структурно-семантична та етнокультурологічна
характеристика фразеологізмів із соматичним компонентом,
встановлені основні напрямки сучасних лінгвістичних
досліджень, простежені перспективи розвитку етнокульту-
рологічних досліджень фразеологічних одиниць.
Ключові слова: соматизм, фразеологічна одиниця, символ.
Соматична фразема – двовершинна непредикативна
фразеологічна одиниця, ключовим ономасіологічним
компонентом якої є соматизм (назва частини чи органу тіла
людини) [Стрілець 2003: 5]. Фразеологізми із соматичним
компонентом досліджували такі вчені, як М. Алексєєнко,
Л. Дядечко, А. Івченко, В. Виноградов, Д. Ужченко та
В. Ужченко, В. Коваль, О. Селіванова, В. Кононенко,
М. Кочерган, О. Тищенко, О. Андрейченко, А. Архангельська,
М. Горди, О. Каракуця, О. Левченко, Ю. Мільошин. Метою цієї
статті було здійснити детальний опис українських
фразеологізмів із соматичним компонентом, з’ясувати специфіку
фразеологічного символу, встановити фразеологотворчу
23активність соматичного компонента, подати аналіз
досліджуваних фразеологічних одиниць у семантичному та
етнокультурологічному аспектах.
Актуальність дослідження фразеологізмів із соматичним
компонентом у семантичному та етнокультурологічному
аспектах зумовлена необхідністю з’ясувати механізми творення
фразеологічних одиниць із соматичним компонентом,
встановити специфіку соматичного символу в структурі
фразеологізму та його вплив та семантику фразем та вивчити
особливості мовної репрезентації культурно значущих
концептів фразеологічними одиницями.
Принципи антропометричності фразеологічного фонду
мови й аналогізації предметного світу у свідомості людини
зумовлюють особливу значущість у номінативних процесах
знаків частин людського тіла – соматизмів. Р. Леннекер однією з
базових концептосфер свідомості вважає людське тіло,
позначення частин якого використовують як найменування
інших концептосфер [Селіванова 2004: 60]. Фразеологізми з
соматичним компонентом формують різні фразеосемантичні
поля залежно від ядерної стереотипної ознаки компонентів.
Вивчаючи фразеологізми з соматичним компонентом, бачимо,
що ця група фразеології є досить об’ємною і важко точно
встановити її загальну кількість. Орієнтуючись на зібраний
матеріал, зазначимо, що на сучасному етапі в українській мові
наявні такі соматичні компоненти: голова, вухо, рука, нога,
горло, ребро, серце, обличчя, ніс, очі, рот, п’яти, зуб, волосся,
плече, рот, груди, губи, жили, кістки, хребет, тіло, тім΄я,
кишки, кров, слина, палець, язик печінка, пуп, шия, мозок, спина,
сльози, коліно, живіт, бік, потилиця, горб, горло, душа, нерв,


Loading...