СТАТУС ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В СИСТЕМІ ЛІНГВІСТИЧНИХ НАУК

Анатолій ЗАГНІТКО,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету, член НТШ
СТАТУС ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
В СИСТЕМІ ЛІНГВІСТИЧНИХ НАУК
Розкрито статус прикладної лінгвістики в системі
лінгвістичних наук, схарактеризовано її зв’язки з іншими
науками, встановлено основні напрями сучасних
лінгвоприкладних досліджень, виявлено особливості
комп’ютерно-прикладних досліджень, простежено
перспективи розвитку прикладних досліджень, з’ясовано
напрями гіпертекстових лінгвотехнологій та прокоментовано
найактуальніші лінгвоприкладні дослідження.
Ключові слова: прикладна лінгвістика, комп’ютерна
лінгвістика, гіпертекст, машинний переклад, автоматичне
опрацювання мови.

Сучасна система лінгвістичних наук є нерівнорядною,
охоплюючи класичну теоретичну лінгвістику, де основні
напрями вивчення пов’язані з розглядом фонології, морфології,
синтаксису, семантики лексичної, до складу яких сучасні
науково-лінгвістичні парадигми додали когнітивну лінгвістику,
функційну лінгвістику і генеративну лінгвістику; дескриптивну
лінгвістику, що містить антропологійну лінгвістику, еволюційну
лінгвістику (порівняльно-історичне мовознавство, етимологія),
фонетику і соціолінгвістику, а прикладна лінгвістика – це
комп’ютерна лінгвістика, математична лінгвістика, судова
лінгвістика, юридична лінгвістика, методики викладання і
291вивчення мови (Language assessment / Language development),
прескриптивна лінгвістика, нейролінгвістика, психолінгвістика,
стилістика тощо. Для прикладної лінгвістики, що безпосередньо
зорієнтована і пов’язана з вивченням мови, властиві такі
напрями: лексикографія, лінгводидактика, термінознавство,
перекладознавство; а основними напрямами прикладної
лінгвістики (англ. applied linguistics), пов’язаної з практичним
застосуванням, постають: 1) комп’ютерна лінгвістика (англ.
computational / computerized linguistics) з її основними
завданнями машинного перекладу, автоматичного розпізнавання
символів (англ. OGR), автоматичне розпізнавання мовлення
(англ. ASR), автоматичне віднаходження даних (англ. Data
Minning), автоматичне реферування, побудова систем
управління знаннями, створення електронних словників,
тезаурусів, онтологій, корпусна лінгвістика; 2) лінгвістична
експертиза (наприклад, у судовій практиці); 3) наука про
упорядкування і стандартизацію науково-технічної термінології
[Андрейчук, Карамишева, Семотюк 2008; Асоціативний 2001;
Бук 2006; Пиотровский, Бектаев, Пиотровская 1977].
У мовознавстві склалося два розуміння прикладної
лінгвістики – широке і вузьке. Для першого прикладна
лінгвістика – це будь-яке застосування наукових знань про мову
в нелінгвістичних науках. У західноєвропейській традиції
аналоги цього терміна (анл. applied linguistics, нім. angewandte
Linguistik) застосовувані насамперед на позначення теорії і
практики викладання іноземних мов, охоплюючи методику,


Loading...