ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX СТОЛІТТЯ У двох книгах КНИГА ДРУГА. ЧАСТИНА ДРУГА (1960—1990-ті роки) За редакцією В. Г. Дончика

ВІД РЕДКОЛЕГІЇ

«Другою частиною 2-ої книги завершується «Історія
української літератури. XX століття» — навчальний посіб­
ник для студентів та викладачів вищих і середніх закладів
України. В оглядових і портретних розділах цієї частини
висвітлюються літературний процес 60—80-х років і певною
мірою—художні явища найновішого часу, початку 90-х
років XX століття.
Науково-творчі настанови авторів заключного тому ство­
реного ними «трикнижжя» залишаються ті самі: об’єктив­
ність і повнота, уникнення ідеологічно-кон’юнктурних
акцентів і нашарувань, відродження й повернення в історію
української літератури всього того, що раніше заборонялося
й замовчувалося, перегляд з позицій історичної правди й
відповідно до науково обгрунтованих критеріїв художнього
доробку як тих митців, чий творчий і життєвий шлях зазна­
вав спотворень і фальсифікацій, Так і тих, чиї твори були
«канонізовані» радянським літературознавством і правили
за взірець «соцреалізму».
Крім оглядових розділів, присвячених поезії, прозі, дра­
матургії та критиці, в «Історії…» окремо подається картина
розвитку сатири та гумору, публіцистики, а в цій частині 2-ї
книги — і огляд дитячої літератури за 1910—1980-ті роки.
На жаль, у посібнику немає спеціального розгляду творчості
українських перекладачів; не простежуються окремо особли­
вості й еволюція жанрів роману, повісті, оповідання — хоча
так чи інакше про це йдеться в наявних оглядових і портрет­
них розділах.
Створена колективом учених «Історія української літера­
тури. XX століття» — це перша спроба такого роду; написана
на цілковито нових засадах, вона поєднує в собі якості нау­
кового дослідження та завдання навчального посібника і,
сподіваємось, може бути грунтом для написання інших, до­
сконаліших праць з цього предмету.
Редколегія «Історії…», співробітники відділу української
літератури XX століття (які є основою авторського колекти­
ву) вважають за свій моральний обов’язок скласти подяку
видавництву «Либідь», що, попри всі відомі сьогоднішні ма-
І теріальні скрути, доклало чимало зусиль, аби цей посібник
побачив світ, а також рецензентам докторам філологічних
наук П. П. Кононенку та А.Т\ Погрібному за їхні цінні по­
ради, літературознавцям українського зарубіжжя І. Фізеру,
Ю. Шевельову, Г. Грабовичу, Л. Рудницькому (США),
Я. Розумному, О. Ільницькому (Канада), Ю. Бойку-Блохину,
І. Кошелівцеві, А.-Г. Горбач (Німеччина), М. Неврли (Сло­
ваччина) та іншим, які охоче відгукувалися на наші прохання
й запити під час роботи над «Історією…», та тим авторам з
інших установ і організацій, які згодилися взяти участь в її
написанні.
У створенні цієї частини другої книги навчального посіб­
ника взяли участь: С. Андрусів (Ірина Вільде; Роман Івани-
чук; Володимир Дрозд); Л. Бойко (Публіцистика; Володи­
мир Яворівський); К. Волинський (Юрій Мушкетик); С. Гре-
ч.ііікж (Борис Харчук); І.Дзюба (Павло Мовчан); В. Дон-
ЧИК (Літературно-мистецьке життя. Художній процес; Павло
ЗагребельНИЙ); М. Жулипський (Іван Чендей); Н. Зборовсь-
КВ (Роман Андріяшик; Г.мма Андієвська); І. Зуб (Борис
Олійник; Сатира і гумор. Олександр Ковінька. Микита Годо-
іі.ііині.). м. Ільницькии (Поезія. 60—70-ті роки); С. Іванюк
(Віктор Близнець; Література для дітей. 1910—1980 рр);
Ю. Ковалів (Василь Голобородько); М.Коцюбинська (Ва­
силі, (луг; Іван Світличний); Л.Кравченко (Літературно-ми-
СТецЬке життя. Художній процес; Євген Гуцало; Валерій
Шевчук; Юрій ІЦербак; Драматургія. Олексій Коломієць.
Микола Зарудний. Василь Минко); В. Моренець (Поезія.
80—90-ті роки; Дмитро Павличко; Микола Вінграновський;
Леонід Талалай; Нью-Йоркська група та інші поети
українського зарубіжжя. Богдан Рубчак. Юрій Тарнавський.
Богдан Бойчук); Л. Мороз (Григір Тютюнник); М. Наєнко
(Олесь Гончар; Літературознавство і критика); Л. Новичен-
ко (Творчість поетів старших поколінь: основні лінії еволюції;
Володимир Базилевський); С. Павличко (Олег Зуєвський);
Ф. Погребенник (Остап Тарнавський); Т. Салига (Василь Бар­
ка) ; Г. Сивокінь (Василь Земляк); М. Слабошпицький (Ліна
Костенко; Борис Нечерда; Роман Федорів); Е. Соловей (Ва­
силь Мисик; Ігор Калинець); М. Стрельбицький (Володимир
Забаштанський); А. Ткаченко (Андрій Малишко; Василь
Симоненко; Іван Драч; Іван Світличний); Є. Шарова (Ірина
Жиленко)*; О. Шпильова (Леонід Первомайський), Г. Штонь
(Проза; Михайло Стельмах; Григорій Тютюнник; Анатолій
Дімаров; Віктор Міняйло).
Цілком свідомі, що за теперішніх скрутних обставин не­
легко було досягти необхідної довершеності, за що просимо
пробачення в наших читачів і обіцяємо врахувати всі заува­
ження й побажання в наступних виданнях нашої праці..

Категорія: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX СТОЛІТТЯ У двох книгах КНИГА ДРУГА. ЧАСТИНА ДРУГА (1960—1990-ті роки) За редакцією В. Г. Дончика

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.