Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК ТА ЇХ АПРОБАЦІЮ

(з постанови президії ВАК України від 10 лютого 1999 р. № 1-02/3)
З метою подальшого поліпшення стану опублікованосп результатів дисертаційних
досліджень, іх. апробації, забезпечення єдності вимог до здобувачів президія ВАК України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1 Звернути увагу спеціалізованих учених рад, що повне опублікування основних
наукових результатів дисертаційних робіт, які подають на здобуття наукових ступенів
доктора та кандидата наук, є однією з основних передумов для розгляду цих робіт.
2. Зобов’язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на
здобуття наукового ступеня доктора наук у вигляді опублікованої монографії тільки за
таких умов:
2.1 Монографія повинна бути опублікована без співавторів.
2 2. Монографія має обов’язково містити результати наукових досліджень автора,
опубліковані раніше у фахових наукових виданнях України й інших країн, які
відповідають умовам п.З 1 даної постанови.
2.3. Обсяг основного змісту монографії для здобуття наукового ступеня доктора
наук у галузі гуманітарних і суспільних наук становить не менше 15 обліково-видавничих
аркушів, у галузі природничих і технічних наук — не менше 10 обліково-видавничих
аркушів.
2.4. Наявність рецензій не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю
дисертації, про що має бути зазначено у вихідних відомостях монографії.
2 5 Наявність рекомендації вченої ради наукової установи, організації або вищого
навчального закладу про опублікування монографії, про що має бути зазначено в її
вихідних відомостях.
2 6. Тираж не менше 300 примірників.
2 7. Наявність Міжнародного стандартного номера книги ISBN.
2.8 Повне дотримання вимог щодо редакційного оформлення монографії згідно
з державними стандартами України.
2.9 Наявність монографії у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено
постановою президії ВАК України від 22 травня 1997 р № 1в/5, на час подання
дисертації до захисту.
3. Зобов’язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на
здобуття наукового ступеня доктора наук тільки за таких умов:
3.1. Наявність не менше 20 публікацій за темою дисертації у наукових фахових
журналах, а також в інших періодичних наукових (зокрема електронних) фахових
виданнях України (їх перелік затверджує ВАК України) або інших країн, причому в
галузях природничих і технічних наук за висновком спеціалізованої вченої ради при
прийнятті дисертації до захисту до цієї мінімальної кількості замість трьох статей
можуть бути до-і’-чені три авторських свідоцтва на винахід або три патенти, які
безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації, а не більше п’яти статей
може бути опубліковано в електронних наукових фахових виданнях;
не зараховуються праці, в яких немає повного опису наукових результатів, що
засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше
в інших наукових працях, що входять до списку основних. 3.2. Наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з
історичних наук за спеціальностями 07 00 04 — археологія, 07 00 09 —
антропологія) опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10
обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень
здобувана та відповідає вимогам п.п. 2 4-2 9 пункту 2 цієї постанови.
4. Зобов’язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата наук за умови наявності не менше 3 публікацій
у наукових фахових журналах, а також в інших періодичних наукових (зокрема
електронних) фахових виданнях України (їх перелік затверджує ВАК України) або
інших країн, причому в галузях природничих і технічних наук за висновком
спеціалізованої вченої ради при прийнятті дисертації до захисту до цієї мінімальної
кількості замість однієї статті може бути долучене одне авторське свідоцтво про
винахід або один патент, які безпосередньо стосуються наукових результатів
дисертації, а одна із статей може бути опублікована в електронному науковому
фаховому виданні
5. Встановити, що апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях,
конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо є обов’язковою.
6. Встановити, що обов’язковою вимогою до наукових публікацій здобувачів є
наявність в одному випуску (номері) журналу (або іншого друкованого видання) не
більше однієї статті здобувача за темою дисертації
7 Затвердити вимоги до наукових фахових журналів та інших періодичних
наукових фахових видань, за умов дотримання яких ці видання можуть бути включені
до переліків наукових фахових видань, що затверджує ВАК України-
7.1 Наявність у складі редакційної колегії не менше п’яти докторів наук з
відповідної галузі науки, серед яких обов’язково повинні бути штатні працівники наукової
установи, організації чи вищого навчального закладу, що видає журнал (періодичне
видання).
7 2. Журнал (періодичне видання) підписується до друку виключно за
рекомендацією вченої ради наукової установи, організації чи вищого навчального
закладу, що його видає, про що зазначається у вихідних відомостях.
7.3 Тираж не менше 100 примірників.
7.4 Повне дотримання вимог до редакційного оформлення журналу (періодичного
видання) зпдно з державними стандартами України.
7.5 Наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек України, перелік
яких затверджено постановою президії ВАК України від 22 травня 1997 р № 16/5

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.