Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ, ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ ВАК УКРАЇНИ

(з постанови президії ВАК України від 15 січня 2003 р. № 7-05/1)
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових
видань України є їх відповідність вимогам п. 7 постанови президії ВАК України від
10 02.99 № 1 -02/3 «Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію». Однак окремі установи-засновники
таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не
організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають
свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК
України від 22.05 97 № 16/5, тим самим обмежуючи можливість наукової
громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв’язку з цим
президія Вищої атестаційної комісії України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі
відсутності видань у фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку
наукових фахових видань України, в яких дозволяється друкувати результати
дисертаційних досліджень.
2 Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій
так, щоб більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-
засновник фахового видання
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір
статей до друку Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у
2003 р. та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття,
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу
дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного
дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі
4 Спеціалізованим ученим радам при прийнятті до захисту дисертаційних робіт
зараховувати статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише
за умови дотримання вимог до них, викладених у п 3 даної постанови
5 Встановити обов’язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про
внесення видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого засобу
6. Зобов’язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року
надсилати до ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 р аналіз наукового
рівня публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо
внесення відповідних змін до переліку фахових видань.

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.