Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЩОДО ПОДАННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ ВИСНОВКУ ОРГАНІЗАЦІЇ, ДЕ ВИКОНУВАЛАСЯ ДИСЕРТАЦІЯ

(з постанови президії Вищої атестаційної комісії України
від 16 травня 2001 р. № 3-05/5)
Згідно з вимогами «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань» організація, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач,
проводить попередню експертизу поданої дисертації, а спеціалізована вчена рада
приймає дисертацію для попереднього розгляду тільки за наявності висновку установи,
де виконувалася дисертація.
Висновок є практично єдиним документом, в якому відображені та підтверджені
керівником установи відомості про виконання роботи здобувачем, затвердження теми
та наукового консультанта (наукового керівника), зв’язок дисертаційної роботи з
науковими програмами та планами науково-дослідних робіт установи, конкретний
особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, що виносяться на
захист, і в розроблення, виконані зі співавторами, разом з якими були опубліковані
наукові праці.
Узагальнення результатів перевірок діяльності спеціалізованих учених рад за 2000
рік, проведених відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України від
15 березня 2000 р. № 4-04/3 щодо посилення дієвості й ефективності системи державного
контролю у сфері підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації, засвідчило численні порушення пп. 18,19 «Порядку присудження наукових
ступенів і присвоєння вчених звань» і наказу голови ВАК України від 20 березня 2000 р
№ 120 в частині викладених вище нормативних вимог.
Крім того, бувають випадки, коли керівники організацій підходять формально до
затвердження висновків семінарів кафедр або відділів установ, де виконується дисертація.
Незважаючи на те, що відповідно до п. 18 «Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань» керівник організації несе персональну відповідальність за якість,
об’єктивність і терміни підготовки висновку, цієї вимоги не завжди дотримуються Аналіз
атестаційних справ показує, що деякі керівники установ не забезпечують контроль за
проведенням перевірки первинних документів дисертаційних досліджень і достовірності
наведених у висновку даних.
З огляду на викладене вище президія ВАК України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Вважати за необхідне внести до переліку документів, які має подавати до
спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня, висновок установи, де виконувалася
робота, та висновок установи, до якої він був прикріплений.
2. Звернути увагу керівників установ, які затверджують висновок організації, де
виконувалася дисертаційна робота, на необхідність забезпечення контролю
об’єктивності та достовірності даних, що викладені у висновку.
3. Головам спеціалізованих учених рад при попередньому розгляді документів
посилити вимогливість до висновків установ щодо виконання дисертаційних робіт

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.