Довідник здобувача наукового ступеня

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням
прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше
захищається ця дисертація.
2 Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час
прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним
місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи B пр.).
Для іноземних громадян — засвідчена печаткою установи за основним
місцем роботи або навчання ксерокопія іноземного паспорта здобувача B
пр.). В усіх документах атестаційноі справи імена іноземних громадян
повинні наводитися в тому порядку, який указано в їхньому іноземному
паспорті
3. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про повну
вищу освіту, зокрема засвідчений нотаріально переклад українською мовою
документа про повну вищу освіту. Для іноземних громадян — додатково
копія свідоцтва, виданого на підставі рішення Міністерства освіти
і науки України, щодо еквівалентності документів інших держав про
повну вищу освіту дипломам про повну вищу освіту України.
Засвідчені в установленому порядку копії документів про наукові ступені
(вчені звання), зокрема засвідчений нотаріально переклад українською
мовою документа про науковий ступінь (вчене звання).У разі зміни
здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа
про зміну прізвища.
4. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про
складені кандидатські іспити за формою, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження
Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для
здобувачів наукового ступеня кандидата наук), або засвідчене підписом і
печаткою установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання
кандидатського іспиту.
5 Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій).
6. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація чи до якої був
прикріплений здобувач, із зазначенням, ким і коли була затверджена тема
дисертації B пр.).
Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри
(міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду- вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило,
доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється
печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та
особистості здобувана має бути визначено конкретний персональний внесок
здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Термін
чинності висновку — 1 рік.
7. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, описи авторських
свідоцтв (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих
у журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) — в 1 пр.
8. Дисертація, оформлена згідно з вимогами, викладеними в
«Основних вимогах до дисертацій та авторефератів дисертацій», у кількості
примірників, необхідних для передавання на збереження до Національної
бібліотеки України ім. В.І Вернадського, до бібліотеки установи, де
створено спеціалізовану вчену раду, для відправки опонентам і провідній
установі (організації).
9. Автореферат дисертації, оформлений згідно з вимогами,
викладеними в розд. 5 «Основних вимог до дисертацій та авторефератів
дисертацій», у 2 примірниках. Усі примірники автореферату підписуються
автором на обкладинці (форма 6).
10. Відгук наукового керівника (наукового консультанта), засвідчений
печаткою установи, в якій він працює.
11. Файл з текстом автореферату Ім’я файла aref.rtf B пр. на 2
дискетах).
12. Чотири поштові картки з марками та вказаними адресами
здобувача B картки) та сиецради B картки). На зворотному боці поштових
карток у верхньому кутку пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача,
галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.
13. Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів
наукового ступеня доктора наук).
14. (Вилучено).
15. Файли з текстом дисертації на дискетах для передавання до
Українського інституту науково-технічної та економічної інформації. Імена
файлів disl.rtf, dis2.rtf, … A комплект дискет, кількість яких залежить від
обсягу дисертації).
16. У разі навчання в аспірантурі — засвідчена в установленому
порядку копія наказу за підписом керівника установи про зарахування до
аспірантури.

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.