Довідник здобувача наукового ступеня

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЩЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАНА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК, ЯКІ ПОДАЮТЬ ДО ВАК УКРАЇНИ

1. Супровідний лист на бланку установи підписанийголовоюспеціалізованоївченої
ради (форма 8)
2 Облікова картка здобувана (форма 13)
3 Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття
дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з
фотокарткою, засвідченою печаткою установи (І пр) Для іноземних громадян —
засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія
іноземного паспорта здобувана A пр.) В усіх документах атестаційноі справи імена
іноземних громадян повинні наводитися в тому порядку, який указано в їхньому іноземному
паспорті.
4 Автореферат дисертації E пр ), підписаний на обкладинці автором
Автореферат потрібно друкувати державною мовою
5. Реєстраційно-облікова картка (форма 15), графи якої заповнюються
машинописом B пр.)
6 Засвідчена підписом і печаткою установи копія посвідчення про складені
кандидатські іспити за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-
педагогічних і наукових кадрів» або засвідчена підписом і печаткою установи копія
посвідчення за формою, яка діяла на час складання кандидатського іспиту
7 Стенограма (ідентична за змістом з фонограмою) засідання спеціалізованої
вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради та вченим
секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, при якій
функціонує рада, із зазначенням присутніх на засіданні постійних і введених додатково
до її складу членів ради та їх спеціальностей
У стенограмі обов’язково фіксують доповідь здобувача, а також всі критичні
зауваження, які містяться у відгуках на дисертацію та автореферат і висловлені під
час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них здобувача, висновок спеціалізованої
вченої ради щодо дисертації
8 Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони
працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.
9 Відомості про офіційних опонентів за формою 24.
10. Відгук провідної установи, підписаний фахівцями із відповідної спеціальності
(серед яких повинен бути доктор наук), затверджений керівником установи та
засвідчений печаткою установи із зазначенням дати його надходження до ради
11 Висновок установи, де виконувалась дисертація, затверджений керівником
установи і засвідчений печаткою (термін чинності висновку 1 рік із дня його
затвердження) У висновку, крім характеристики дисертації, повинен бути обов’язково
відображений конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових
результатів, що виносяться на захист 12. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради щодо відповідності дисертації
зазначеній спеціальності та профілю ради, повноти викладу основних результатів
дисертації в друкованих працях та особистого внеску дисертанта.
13. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про повну вищу освіту,
зокрема засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа про повну
вищу освіту. Для іноземних громадян — додатково копія свідоцтва, виданого
на підставі рішення Міністерства освіти і науки України, щодо
еквівалентності документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну
вищу освіту України. У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально
засвідчена копія документа про зміну прізвища.
14. Один гнучкий магнітний диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма ємністю 1,44
Мбайт з такими файлами:
файл з даними облікової картки здобувача Ім’я файла — form 13 xls.
файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref .rtf;
файл з формою 15. Ім’я файла — form 15.rtf,
файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів і провідної установи,
у відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались
членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла — notes.rtf.
15. Опис документів, які є у справі (форма 19).
Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на
внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, куди вкладають:
дискету;
автореферати;
реєстраційно-облікові картки дисертації (форма 15);
чотири поштові картки з марками і вказаними адресами здобувача B картки)
та спецради B картки). На зворотному боці поштових карток пишуть прізвище, ім’я,
по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує
Послідовність розміщення документів в атестаційній справі повинна
відповідати їх нумерації в даному переліку.
Зразок обкладинки атестаційної справи наведений у формі 9.
До атестаційної справи обов’язково додають:
16. Перший примірник дисертації, переплетений і підписаний автором та
засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності
за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.
17. Два примірники облікової картки дисертації (форма 14), один з яких повинен
бути з відміткою УкрІНТЕІ.
18. (Вилучено).
19. Два непідписаних конверти формату 230х 160мм з марками літери «Е».
20. У разі навчання в аспірантурі — засвідчена в установленому порядку копія
наказу за підписом керівника установи про зарахування до аспірантури

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.