Довідник здобувача наукового ступеня

ОБЛІКОВА КАРТКА ЗДОБУВАНА

Рішення про присудження
(прізвище, ім’я, по батькові у давальному відмінку)
наукового ступеня доктора (кандидата) наук
(галузь)
на підставі прилюдного захисту дисертації «
(назва дисертації)
»
у вигляді */ з грифом
(рукопису, опублікованої монографії) (таємно,
за спеціальністю
для службового користування) (шифр і назва спеціальності
у спеціалізованій вченій раді
за переліком) (шифр ради)
(назва установи, відомство у родовому відмінку, місто)
прийнято « » 200 p., протокол № .
Справа №
19 р. народження
(прізвище, ім’я, по батькові)
громадянин
(вказується назва країни, громадянином якої є здобувач)
освіта вища: закінчив у 19 р.
(назва навчального закладу)
за спеціальністю .
(за дипломом)
Наукові ступені і вчені звання (перелічуються у порядку їх присудження чи
присвоєння за наявності):
кандидат наук з 19 року,
доцент кафедри з 19 року. Якщо здобувач закінчив аспірантуру (для кандидатів наук) чи докторантуру
(для докторів наук), то вказується рік її закінчення і відомча підпорядкованість та
назва установи, де вона функціонує.
Працює в
(посада) (назва установи, відомство, місто)
з 19 р. до теперішнього часу.
Дисертація виконана в
(назва установи, відомство, місто)
Науковий керівник (для кандидатів наук) або науковий консультант (для
докторів наук)
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь,
вчене звання, місце роботи, посада)
Здобувач має опублікованих праць за темою дисертації, з них
праць написано без співавторів, монографій, статей в провідних наукових
фахових виданнях, авторських свідоцтв на винаходи.в тому числі (наводиться
три праці для кандидатів наук і чотири найбільш значні праці -для докторів наук):
1.
2.
Офіційні опоненти.
(прізвище,
ім’я,
по батькові,
(бібліографічні дані за формою 23)
(бібліографічні дані за формою 23)
науковий ступінь за спеціальністю,
вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада)
дав відгук із зауваженнями:
(негативний, позитивний) (наводяться)
Провідна установа
(назва установи, назва кафедри (відділу),
дала відгук із
відомство, місто) (негативний, позитивний)
зауваженнями:
(наводяться)
На дисертацію та автореферат надійшли відгуки:
(перелічуються всі відгуки з обов’язковим зазначенням місць роботи.
посад, наукових ступенів, учених звань, прізвищ та ініціалів
авторів відгуків, характеру відгуків (негативний чи позитивний) та
критичних зауважень)
47
У дискусії брали участь члени спеціалізованої вченої ради:
(прізвища, ініціали, наукові ступені, спеціальність, зауваження)
та присутні на захисті фахівці
(прізвища, ініціали, наукові ступені,
місця роботи, посади, зауваження)
При проведенні таємного голосування виявилося, що із членів
спеціалізованої вченої ради, які брали участь у голосуванні (з них докторів наук
за профілем дисертації), проголосували
«За» членів ради,
«Проти» членів ради,
недійсних бюлетенів .
Висновок спеціалізованої вченої ради (відповідно до «Порядку присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань»).
Головуючий на засіданні
спеціалізованої вченої ради
(шифр ради) (підпис) (ініціали, прізвище)
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
(підпис) (ініціали, прізвище)
Печатка установи,
де створена рада « » 200 р.
Затверджено постановою президії ВАК України
від « » 200 р. №
Виписано диплом
(серія, номер)
Начальник атестаційного відділу
(підпис) (ініціали, прізвище)
Зауваження:
1. Номер справи, реквізити постанови президії, номер диплома проставляють
у ВАК України.
2. Відомості щодо грифа обмеженості розповсюдження (після позначки */)
наводять за необхідності.

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.