Довідник здобувача наукового ступеня

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВАРІАНТІВ ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНИХ СПРАВ

У Вищій атестаційній комісії України розроблено та впроваджено
автоматизовану систему аналізу захищених і відхилених дисертаційних робіт,
інформаційною базою якої служать електронні варіанти облікової картки здобувана
(форми 13), електронні варіанти авторефератів, відомості про зауваження до дисертації
та автореферату, що містяться у відгуках і виступах у дискусії під час прилюдного
захисту дисертації, встановлені спеціалізованою вченою радою формулювання об’єкта
досліджень і результатів наукових досліджень, відомості щодо відхилених дисертацій
Порядок підготовки та подання електронних варіантів матеріалів
атестаційних справ
1. До спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня подає електронний варіант
тексту автореферату дисертації у 2 примірниках (на 2 гнучких магнітних дисках (ГМД)
розміром 3,5 дюйма), структура якого повністю відповідає друкованому варіанту
автореферату з обкладинкою включно. Автореферат набирається в кирилізованому
шрифті Times New Roman, розмір шрифта 12. На зворотній стороні обкладинки необхідно
проставити дату і час захисту дисертації та дату розсилання автореферату. Рисунки в
авторефераті можна не наводити. Автореферат подається у вигляді файла формату .rtf
для Word for Windows у незаархівованому вигляді.
2 Інформація в електронному варіанті щодо успішно захищених дисертацій
готується спеціалізованою вченою радою і надсилається до ВАК на одному ГМД
розміром 3,5 дюйма ємністю 1,44 Мбайт з такими файлами:
файл з даними облікової картки здобувача. Ім’я файла — form 13 .xls;
файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref rtf;
файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів і провідної установи, у
відгуках на дисертацію й автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались
членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту Ім’я файла — notes.rtf
ГМД зі згаданими файлами вкладається до конверта, який наклеюють на внутрішньому
боці обкладинки швидкозшивача атестаційної справи Аналогічний ГМД зберігається у
спеціалізованій ученій раді.
Дані у файл form 13.xls повинні вводитись за допомогою електронних таблиць Ехссі-
97 (версія 8 для Windows). Склад та структура файла наведені в табл. 1
Файл notes.rtf набирається в текстовому редакторі Word-97 для Windows в
кирилізованому шрифті Times New Roman, розмір шрифта 12 Структура цього файла
може бути довільною.
3. По дисертаціях, відхилених спеціалізованими вченими радами, до ВАК
надсилається підготовлений спеціалізованою вченою радою файл на одному ГМД
розміром 3,5 дюйма з іменем out xls.
Дані в файл out.xls повинні вводитись за допомогою електронних таблиць Ехсеї-
97 (версія 8 для Windows). Склад та структура файла наведені в табл 2.
4 Інформація в електронному варіанті щодо атестаційних справ старшого
наукового співробітника готує вчена рада і надсилає до ВАК України на одному ГМД
розміром 3,5 дюйма з файлом, що має ім’я — sns xls.
Дані у файл sns.xls повинні вводитися за допомогою електронних таблиць Ехе1-97
(версія 8 Windows) Склад і структура файла наведені в табл.5.
49
Склад та структура файла forml3.xls
Файл з даними облікової картки здобувана призначений для імпорту в базу даних,
тому його поля повинні бути старанно заповнені згідно з наведеною нижче таблицею.
Для уникнення зміщень даних у табл.1 наведені коди колонок, в яких повинні
розташовуватись відповідні їм дані. Шифри назв міністерств та відомств вводять
згідно з табл.З.
Порядок введення даних до файла forml3.xls
1. Завантажити електронну таблицю Ехсе1-97 стандартної конфігурації для
операційної системи Windows 95 або Windows 98, переконавшись попередньо, що
параметром «Регіональні установки» операційної системи Windows є «Україна» (цей
параметр істотно впливає на формат представлення дати у файлі).
2. Вводити дані в перший рядок відповідних колонок (від А до СН). При введенні
даних необхідно контролювати кількість введених символів. Треба пам’ятати, що до
числа символів належить і символ пропуску.
3. Переходити від колонки до колонки потрібно за допомогою клавіші «Стрілка
вправо» (—»). Дані, які записуються до колонок, не повинні починатися з символу
пропуску. При введенні даних забороняється використовувати латинські літери замість
відповідних їм кириличних, крім назв установ, в яких у назві вживаються іншомовні
слова, та формул і змінних в полях «Назва дисертації» і «Результати наукових
досліджень».
4. При занесенні інформації щодо наукового керівника, консультанта й опонентів
вводити прізвища та ініціали. Довгі назви установ та підрозділів провідної установи слід
скорочувати згідно з ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в
українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». Застосування
абревіатур не дозволяється. Відомче підпорядкування в назвах установ не вказується.
5. До поля «Галузь науки» назву галузі потрібно вводити так: архітектурні, біологічні,
ветеринарні, військові, географічні, геологічні, державне управління, економічні, історичні,
медичні, мистецтвознавство, педагогічні, політичні, психологічні, сільськогосподарські,
соціологічні, технічні, фармацевтичні, фізвиховання і спорт, фізико-математичні, філологічні,
філософські, хімічні, юридичні.
6. Наукові ступені наукових керівників та офіційних опонентів слід скорочувати
згідно з табл 4.
7. Особливу увагу потрібно звернути наполе «Шифр спеціальності». Excel часто
перед двома останніми цифрами шифру вводить 19 або 20, сприймаючи шифр
спеціальності як дату. В цьому випадку потрібно відформатувати зміст колонки F як
текст і ввести ще раз потрібні дані.
8. Другий і подальші за номерами рядки чи зайві колонки (від СІ і далі) слід
вилучити, використовуючи в меню Excel функцію Edit.
9. Після завершення введення даних потрібно зберегти файл, присвоївши йому
ім’я form 13. Розширення .xls програма Excel допише сама. Перед збереженням файла
курсор необхідно встановити в перший рядок однієї з введених колонок (А 1 -СН 1).
10. Перевірити файл на віруси.
50
Склад і структура файлів disl, dis2,…
Склад, структура і порядок введення даних до файлів disl, dis2 встановлена
Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації. З питань
підготовки згаданих файлів необхідно звертатися до УкрНТЕІ за адресою:
03171, Київ, вул. Антоновича, 180.
Довідки за телефонами: 268-84-73,268-25-63.

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.