Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ДОПОВНЕННЯ ФАЙЛА notes.rtf В ЕЛЕКТРОННОМУ ВАРІАНТІ МАТЕРІАЛІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ

«Висновком про видачу диплома кандидата наук»
(додаток до наказу ВАК України від 5 липня 2001 р. №430)
ВАК України повідомляє спеціалізовані вчені ради про необхідність розширення
інформації, що міститься у файлі notes.rtf електронного варіанта матеріалів атестаційної
справи, а саме: після наведення всіх зауважень треба подати висновок про видачу
диплома кандидата наук зпдно з формою:
Висновок
про видачу диплома кандидата (назва галузі) наук
Прізвище та ініціали, посада (інженер, аспірант тощо), (установа місця роботи,
відомство місця роботи), (дата захисту) захистив у спецраді (шифр спецради)
(установа, при якій функціонує спецрада) дисертацію на тему: «(назва дисертації)»,
спеціальність (шифр і назва спеціальності).
Аспірантуру закінчив у р. (для тих, хто в аспірантурі не навчався, писати
«В аспірантурі не навчався»).
Науковий керівник:
(науковий ступінь і вчене звання наукового керівника), (прізвище, ім’я, по
батькові), (посада наукового керівника), (місце роботи наукового керівника).
Офіційні опоненти:
(науковий ступінь і вчене звання першого опонента), (прізвище, ім’я, по
батькові), (посада першого опонента), (місце роботи першого опонента);
(науковий ступінь і вчене звання другого опонента), (прізвище, ім’я, по батькові),
(посада другого опонента), (місце роботи другого опонента);
провідна установа — (назва провідної установи), (підрозділ провідної установи)
подали позитивні відгуки.
За темою дисертації опубліковано робіт — , серед них монографій — ,
статей — , з них у журналах — та збірниках — , авторських свідоцтв (патентів)
— , тез доповідей — .
Результати голосування в спецраді: за- , проти- , недійсних
бюлетенів —
51
Примітка.Уразі, коли опонент чи провідна установа подають негативний
відгук, потрібно це вказати після зазначення опонента чи провідної установи.
Наприклад:
Висновок
про видачу диплома кандидата географічних наук
Бондаренко О.І., старший лаборант, Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, 25.06.2001 захистив у спецраді
К 35.051.05 Львівського національного університету ім. Івана Франка дисертацію на
тему «Екологічний стан агроландшафтів Півдня України та шляхи його оптимізації»,
спеціальність 11.00.02 — економічна та соціальна географія.
Аспірантуру закінчив 2000 р.
Науковий керівник:
д.геогр.н., професор Сергієнко О.І., професор кафедри економічної та соціальної
географії, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
офіційні опоненти:
д.геогр.н., професор Андрієвський М.Д., професор кафедри економічної та
соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
д.геогр.н, професор Самченко В.П., завідувач кафедри економічної географії,
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича,
провідна установа-Одеський національний університет ім. II. Мечникова
(кафедра економічної та соціальної географії)
подали позитивні відгуки.
За темою дисертації опубліковано робіт -11, серед них монографій — 0, статей
— 6, з них у журналах — 3 та збірниках — 3, авторських свідоцтв (патентів) — 1, тез
доповідей-4.
Результати голосування: за -13, проти — 0, недійсних бюлетенів — 0.

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.