Довідник здобувача наукового ступеня

РЕЄСТРАЦІЙНО-ОБЛІКОВА КАРТКА

Реестраційно-облікова картка
Прізвище, ім’я, по батькові
Рік народження
Шифр спецради
Стать
Дата надходження
Дата рішення ради
Громадянство
Індекс відділу
Номер протоколу
Повна назва установи
Науковий ступінь (вчене звання), галузь
науки
Номер справи
Шифр і назва спеціальності
Ким і коли присуджено
науковий ступінь (присвоєно
вчене звання)
Кандидат
Доктор
Доцент
Старший науковий співробітник
Професор
Номер диплома
Примітки:
1. Картку виконують на світлому цупкому папері формату 148 (ширина) X105
(висота) мм, заповнюють машинописом.
2. Назви граф «Прізвище, ім’я, по батькові», «Стать», «Громадянство», «Рік
народження», «Дата надходження», «Індекс відділу», «Шифр спецради», «Дата рішення
ради», «Номер протоколу», «Повна назва установи», «Науковий ступінь (вчене звання),
галузь науки», «Шифр і назва спеціальності» не друкують.
3 Графи «Номер справи», «Дата надходження», «Індекс відділу» заповнюють
у ВАК України
4 Для іноземних громадян, яким відповідно до міжнародних угод на підставі
захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук видають диплом
доктора філософії з відповідної галузі науки, на зворотному боці реєстраційної картки
необхідно надрукувати латинськими літерами англійською мовою офіційну назву
установи, де відбувся захист дисертації, назву країни, громадянином якої є здобувач,
прізвище та ім’я здобувача у повній відповідності з його паспортом.
Згадану інформацію засвідчують підписом ученого секретаря спеціалізованої
вченої ради та печаткою установи.

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.