Довідник здобувача наукового ступеня

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОВЕРТАЮТЬ ЗДОБУВАНУ В РАЗІ НЕГАТИВНОГО РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття
дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з
фотокарткою, засвідченою печаткою установи A пр.).
2. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про повну вищу освіту, зокрема
засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа про повну вищу освіту.
Для іноземних громадян — додатково копія свідоцтва, виданого на підставі рішення
Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалентності документів інших
держав про повну вищу освіту дипломам про повну вищу освіту України. Засвідчені
в установленому порядку копії документів про наукові ступені (вчені звання), зокрема
засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа про науковий ступінь (вчене
звання). Уразі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа
про зміну прізвища.
3. Посвідчення про складені кандидатські іспити A пр.).
4. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація чи до якої був прикріплений
здобувач A пр.).
61
5 Перераховані в авторефераті монографії’, брошури, авторські свідоцтва (копії),
статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих у журналах рукописів
наукових праць, тези доповідей (копії) — в 2 пр
6 Дисертація, за винятком одного примірника, який вилучається з фонду бібліотеки
установи, де відбувся захист, передається до спеціалізованої вченої ради
7 Автореферат захищеної здобувачсм дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук (для докторських дисертацій).
8 Електронний варіант автореферату дисертації на дискеті A пр на одній дискеті)

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.