Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ДРУКУВАННЯ В «БЮЛЕТЕНІ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ» ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

(з постанови президії Вищої атестаційної комісії України
від 16 січня 1997 р. №3/1)
З метою підвищення рівня дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня
доктора наук, поліпшення поінформованості наукової громадськості України про їх
результати президія ВЛК України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Запроваїитиз 1 вересня 1997 р практику друкування в «Бюлетені Вищої
атестаційної комісії України» повідомлень про захист дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора наук.
2 Встановити, що повідомлення в «Бюлетені Вищої атестаційної комісії
України» містить посаду здобувача та повну назву установи, де він працює, прізвище,
ім’я, по батькові здобувача, назву дисертації, шифр та назву спеціальності, шифр
спеціалізованої вченої ради, телефон ученого секретаря, повну назву, адресу та
підпорядкованість установи, де мас відбутися захист, прізвища, ініціали, наукові ступені,
вчені звання, місця роботи та посади офіційних опонентів, повну назву провідної
установи
Повідомлення для «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України» надсилають
до ВАК України на бланку установи, при якій функціонує спеціалізована вчена рада,
за підписом голови спеціалізованої вченої ради та з печаткою установи
3 Зобов’язати голів спеціалізованих учених рад:
3 1.31 вересня 1997 р проводити захисти дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора наук через 1 місяць після опублікування в «Бюлетені Вищої
атестаційної комісії України» відповідного повідомлення
З 2 Завчасно подавати до ВАК України матеріали для «Бюлетеня Вищої
атестаційної комісії України» згідно з п 2 цієї постанови Прізвище, ім’я, по батькові здобувана — Степаненко Григорій Петрович
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює — доцент кафедри
інформатики Національного технічного університету України «КПІ»
Назва дисертації: «Стохастичні методи розв’язання задач програмування та їх
застосування»
Шифр та назва спеціальності — 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та
кібернетики
Шифр спеціалізованоїради — Д 26 194.02
Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість — в Інституті
кібернетики ім ВМ Глушкова НАН України @3022, Київ, просп Глушкова, 40, т 266-15-58)
Офіційний опонент — Олійник Д І., д ф -м н , проф , акад. НАН України (Інститут
математики НАН України)
Офіційний опонент — Тринадцятко І М , д ф -м н , проф ,
зав відділом (Інститут кібернетики ім В М Глушкова НАН України)
Офіційний опонент — Напній Д М , д.ф -м.н , проф., керівник
лабораторії (Інститут прикладного системного аналізу НАН України та
Міністерства освіти і науки України)
Провідна установа—Київський національний університет ім Тараса Шевченка
Голова спеціалізованої
вченої ради Д 26 194 02 (ініціали, прізвище)
М.П

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.