Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ДРУКУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

(з постанови президії ВАК України від 26 березня 1998 р. № 2-02/3)
На виконання постанови Головної ради ВАК України від 12 березня 1998 р
президія ВАК України
ПОСТАНОВЛЯЄ
1. Запровадити з 10 липня 1998 р практику друкування повідомлень про захист
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук
2. Встановити, що повідомлення містить посаду здобувача та повну назву
установи, де він працює, прізвище, ім’я, по батькові здобувача, назву дисертації, шифр
та назву спеціальності, шифр спеціалізованої вченої ради, повну назву, адресу та
63
підпорядкованість установи, де мас відбутися захист, прізвища, ініціали, наукові ступені,
вчені звання, місця роботи і посади наукового керівника та офіційних опонентів, повну
назву провідної установи.
Текст повідомлення надсилають до ВАК України на бланку установи, при
якій функціонує спеціалізована вчена рада, за підписом голови спеціалізованої вченої
ради та з печаткою установи.
3. Зобов’язати голів спеціалізованих учених рад:
3.1. Забезпечити з 10 липня 1998 р. проведення захистів дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата наук не раніше, ніж через 1 місяць після опублікування
відповідного повідомлення в журналі «Науковий світ».
3.2. Повідомлення повинно подаватися до ВАК України відразу після прийняття
дисертації до захисту.
З 3. Дата захисту дисертації призначається спеціалізованою вченою радою
після публікації повідомлення.
ЗРАЗОК
Повідомлення про захист дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата наук
Прізвище, ім’я, по батькові здобувана — Іваненко Іван Іванович
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює — асистент кафедри
української літератури Вінницького державного педагогічного університету
ім. Михайла Коцюбинського
Назва дисертації: «Драматургія Олександра Олеся»
Шифр та назва спеціальності — 10.01.01 — українська література
Шифр спеціалізованої ради — Д 01.24.02
Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість — в Інституті літератури
ім Т.Г. Шевченка НАН України @1001, Київ, вул. Грушевського, 4; т. 228-28-79).
Науковий керівник — Дмитрук І.Є , к філол.н., старш. наук, співроб. (Інститут
літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України)
Офіційний опонент — Сидоренко І.В., д.філол.н., проф., зав. від Інститут
літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України)
Офіційний опонент — Солоха Н.Д., д.філол н., проф. (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)
Провідна установа — Національний педагогічний університет ім.М П.Драгоманова
МОН України.
Голова спеціалізованої
вченої ради Д 01.24.02 (ініціали, прізвище)
М.П.

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.