Довідник здобувача наукового ступеня

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬ ДО ВАК УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПЕРЕАТЕСТАЦІЇ ВЧЕНОГО, ЯКОМУ ПРИСУДЖЕНО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ В ІНШІЙ КРАЇНІ

1 Клопотання установи, в якій працює здобувай, про переатестацію доктора
(кандидата) наук або старшого наукового співробітника, підписане керівником і
засвідчене печаткою.
При переатестації здобувача наукового ступеня у клопотанні вказується дата
і номер дозволу (листа) керівника установи на захист дисертації за кордоном. Для
аспірантів (докторантів) додасться засвідчена копія направлення на навчання до
аспірантури (докторантури) за кордон
У клопотанні необхідно зазначити назву установи, при якій функціонує спецрада,
лату захисту і номер протоколу засідання
При переатестації здобувача вченого звання у клопотанні наводять відомості
про перебування його на наукових посадах, а також відомості про наукові праці,
опубліковані після захисту дисертації
2. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття
дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з
фотокарткою, засвідченою печаткою установи A пр.)
3. (Вилучено).
4. Засвідчені в установленому порядку копії дипломів про повну вищLіосвіту.
зокрема засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа про повну
вищу освіту Для іноземних громадян — додатково копія свідоцтва, виданого на
підставі рішення Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалентності
документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну вищу
освіту України. Засвідчені в установленому порядку копії документів про наукові ступені
(вчені звання), зокрема засвідчений нотаріально переклад українською мовою документа
про науковий ступінь (вчене звання) У разі зміни здобувачем прізвища додасться
нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища
5 Список наукових праць із зазначенням праць, які опубліковані після захисту
кандидатської дисертації, підписаний здобувачем і засвідчений за місцем роботи
(форма 26) У списку повинні бути вказані всі співавтори здобувача
6 Автореферат дисертації B пр ), підписаний на обкладинці автором, якщо
він надрукований державною або російською мовами В іншому випадку до оригиналів
автореферату додають його засвідчений переклад державною мовою B пр )
7 Ресстраційно-облікова картка (форма 15), графи якої заповнюються
машинописом B пр)
8 Один примірник дисертації, переплетений і підписаний автором на титульному
аркуші
9 Перераховані в авторефераті монографії, брошури, авторські свідоцтва
(копії), статті (відбитки), тексти депонованих та анотованих у журналах наукових і іраць,
тези доповідей (копії) У випадку подання копій наукових праць на них повинні буї и
зазначені точні і повні вихідні відомості відповідних видань.
10 (Вилучено)
11 Автореферат кандидатської дисертації B пр ) при переатестації вченого,
якому присуджено науковий ступінь доктора наук за межами України
12 Опис документів, які с у справі (форма 19)
Справу щодо переатестації брошурують у швидкозшивач з картону без
зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, куди вкладають’
автореферати,
реєстраційно-облікові картки,
дві поштові картки з марками і вказаними адресами здобувача. На зворотному
боці поштових карток пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та
науковий ступінь або вчене звання, на які він претендус
Послідовність розміщення документів у справі повинна відповідати їх нумерації
в даному переліку
Обкладинку атестаційної справи оформлюють за встановленим зразком

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.