Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Запобігати

Запобігати вимагає після себе давального відмінка:
запобігати аваріям, запобігати помилкам. «Невже до цього
ніхто ще не дійшов розумом? Мабуть, що ні, бо не
запобігають лихові…» (М. Коцюбинський). «Тепер розроблено
ряд систем димо- і газовловлювачів, які збирають
продукти неповного згоряння і тим самим не тільки запобігають
забрудненню повітря, але й нагромаджують цінні продукти
(сажу та ін.) для дальшого їх використання» («Наука
і життя»), У цьому ж значенні побутує дієслово
попереджати, яке відповідає на питання що? (попереджати
аварію, попереджати помилку). Неправильно після запобігати
ставити питання чого? Проте вживається фразеологічне
словосполучення запобігати ласки, що означає «шукати
прихильності», наприклад: «А Юрко все запобігав ласки
в батька та в матері та підлабузнювавсь до них» (І. Нечуй-
Левицький). У значенні «підлещуватися» слово запобігати
вживають ще в словосполученні з прийменником перед та
іменником або займенником (запобігати — перед ким?).
Наприклад: «Шкільний сторож Мартин Іванович був
у школі визначною людиною,— його поважали і навіть
запобігали перед ним» (О. Копиленко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.