Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

В одному з посібників слово сьогодні розбито на склади так: сьо-год-ні. Але як же перенос? Адже виходить, що від кореня відривається буква.

Спершу пригадаємо, що таке склад. У вузівському підручнику сказано, що склад є фонетична мовна одиниця, «яка характеризується фізіологічними й акустичними властивостями, але не виражає будь-якого значенням (див.: М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. Курс сучасної української літературної мови, ч. І, вид. 3. К., «Вища школа», 1972. с. 149). Визначаючи у слові склади, ми не беремо до уваги, чи належить певний звук до кореня, до префікса чи до суфікса: «Поділ слова на склади не зв’язаний ні з поділом на фонеми, ні з поділом на словотворчі частини (корінь, суфікс, префікс), ні з виділенням у слові його основи та закінчення» (там же).

Обґрунтовуючи поділ на склади слова сьо-год-ні, можна послатися на таке правило: «Якщо між голосними стоїть кілька приголосних, то після наголосу один з них відходить до попереднього складу, а решта – до наступного: сон-це, кіш-ка, роз-діл, коб-за, міс-то, віс-ті, гос-трий, рід-ний, Ган-на» (там же, с. 150).

З рядка в рядок слова здебільшого переносять складами. Здебільшого, але не завжди, бо для переносу враховуються значущі частини, з яких слово складається. Адже відомо, що не можна відривати букви від односкладового префікса, не можна залишати при префіксі початкову частину кореня, якщо вона не становить складу, не можна кореневий приголосний переносити разом із суфіксом, який починається на приголосний. Отже, поділ слова на частини для переносу не завжди збігається із поділом його на склади за фізіологічно-акустичними ознаками.

Слово сьогодні історично утворилося з двох слів. В «Українському правописі» (К., Вид-во АН УРСР, 1960) сказано, що при переносі «складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу, напр.: восьми-гранний (а не восьмиг-ранний), далеко-східний (а не далекос-хідний), громо-гласний (а не громог-ласний – с. 65. У слові сьогодні приголосний д є початком другого кореня і самостійного складу не утворює, краще його не відривати від кореня. Проте у слові сьогодні компоненти слова не збігаються з уживаними тепер в українській мові формами. У таких випадках допускається і поскладовий перенос слів (див.: К. И. Былинский, Н. Н. Никольский. Справочник по орфографин и пунктуации. М, 1970, с. 89), тобто краще переносити сьо-го-дні, хоч можливо й сьо-год-ні.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.