Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. - Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти

1.1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА

Термін, як і всі інші мовні універсали, важко
піддається дефінуванню. Через складність та дискусійність
такого завдання в лінгвістиці існує чимало найрізноманітніших
спроб визначення термінів. Наведемо тут лише дві дефініції
терміна, що відображають та синтезують, на нашу думку, різні
міркування щодо цього, які взаємно доповнюють одне одне.
Б. М. Головін пише, що термін — це окреме слово чи
утворене на базі іменника підрядне словосполучення, що означає
професійне поняття та призначене для задоволення
специфічних потреб спілкування у сфері певної професії (наукової,
технічної, виробничої, управлінської) [Головин 1980, с. 276]. Дане
визначення є досить вдалим та містким, хоча деякі моменти
можуть викликати заперечення. Сумнівним є, зокрема, той факт,
що всі терміни утворюються лише на базі іменника. Такою
базою інколи можуть служити також прикметники, дієслова
(особливо у шаховій термінології), прислівники (особливо у
музичній термінології) [Даниленко 1972, с. 9). Не зовсім
зрозумілим є також положення «специфічні потреби спілкування»,
слабко відображені функції терміна в парадигматичному
плані, не вказані деякі особливості термінів на відміну від
загальновживаних слів тощо. І. С. Квитко, спираючись на різні
визначення, пропонує цікаву «сумарну» дефініцію: «Термін — це
слово чи словесний комплекс, що співвідноситься з поняттям
певної організованої галузі пізнання (науки, техніки), що
вступають у системні відносини з іншими словами та словесними
комплексами й утворюють разом з ними в кожному окремому
випадку та в певний час замкнену систему, що
характеризується високою інформативністю, однозначністю, точністю та
експресивною нейтральністю» [Квитко 1976, с. 21].
Досить коротко і точно сформульовано визначення
терміна Комітетом науково-технічної термінології АН СРСР (КНТТ):
«Термін — це слово чи словосполучення, яке є єдністю
звукового знаку та співвіднесеного (зв’язаного) з ним відповідного
поняття в системі понять даної галузі науки й техніки» [Климо-
вицкий 1967, с. 34].
Звідси можна також зробити припущення, що
«термінологія — це сукупність термінів, котрі висловлюють поняття
певної галузі науки й техніки, що сформувалися історично,
взагалі — спеціальної сфери людських знань чи діяльності» [Квитко,
Лейчик, Кабанцев 1986, с. 17].

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.