Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. - Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти

4.1. СТРУКТУРНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ФОРМИ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Всі термінологічні одиниці можна поділити на
дві великі категорії — однокомпонентні та багатокомпонентні.
Однокомпонентні терміни складаються лише з однієї
лексичної одиниці. До складу багатокомпонентних термінів входять
кілька лексичних одиниць. Причому терміни у вигляді
складних слів типу нім. Zolldeklaration (митна декларація) теж
вважаються багатокомпонентними.
Слід також відмітити, що критерієм для визначення того,
чи є той чи інший термін однокомпонентним чи
багатокомпонентним, служить не його зовнішня форма в якій-небудь
конкретній мові, а інтернаціональна внутрішня форма. Якщо
інтернаціональна внутрішня форма того чи іншого терміна
складається з одного елемента, а еквівалент цього терміна в
якій-небудь певній, конкретній мові складається з кількох
елементів,— то, все одно, такий термін вважається
однокомпонентним.
Однокомпонентні та багатокомпонентні терміни
характеризуються різними структурними ознаками, тому кожен з
типів цих термінів досліджувався окремо один від одного.
Однокомпонентні терміни можуть бути таких типів:
1. Абсолютні інтернаціоналізму тобто терміни,
утворені шляхом прямого запозичення зовнішньої форми
при збереженні інтернаціонального значення: апґл.
annuity, нім. Annuitat, рос. аннуитет; анґл. domicile, нім-
Domizil, рос. домициль; анґл. reproduction, нім. Repro-
duktion (але рос. воспроизводство).
2. Квазіінтернаціоналізми з частковим пуризмом,
тобто терміни, утворені шляхом прямого запозичення
внутрішньої форми при різній (неінтернаціональній)
зовнішній формі: анґл. insert, нім. Einlageblatt, р°с
98 вкладьіш (в усіх трьох мовах зовнішня форма різна,
але мотивація спільна); так само анґл. at sight, нім. bei
Sicht (але рос. ависта, від іт. a vista — за пред’явленням,
за показом).
3. Неінтернаціональні терміни, утворені шляхом
описового перекладу без збереження іншомовної
мотивації (повний пуризм): анґл. share [буквально — доля,
частина] (але нім. Aktie рос. акция; від лат. actio — дія,
вчинок); нім. Fragebogen [буквально — аркуш з
питаннями] (але рос. анкета, від фр. enquete —
розслідування, від enquerir — довідуватися, з лат. inquirere —
розслідувати, шукати).
4. Неінтернаціональні запозичення, тобто терміни,
утворені шляхом прямого неінтернаціонального
запозичення зовнішньої форми без урахування
інтернаціональної внутрішньої форми: анґл. exchange
[запозичення з французької мови, яке буквально означає
обмін] (але нім. Borse, рос. биржа, від пізньолат.
bursa — гаманець; cf: іт. borsa, icn. bolsa); рос. товар
[від тюрк, tavar, буквально — худоба].
5. Терміни — часткові інтернаціоналізми, утворені
шляхом прямого запозичення зовнішньої форми, але
з іншим суфіксом: рос. зкономика (але анґл. economy
шл/.Okonomie); анґл. emitter (але нім. Emittent, рос. зми-
тент); нім. Agentur (але анґл. agency, рос. агентство).
6. Терміни — часткові інтернаціоналізми, утворені
шляхом використання інтернаціонального слова для
нового (неінтернаціонального) значення: нім. Filiale (у
значенні «аґенція»); анґл. association (у значенні
«блок»); рос. облигация (у значенні «bond»).
7. Описові термінологічні словосполучення з
використанням інтернаціонального елемента (за своєю
природою це, радше, багатокомпонентні терміни, проте
вони є еквівалентами однокомпонентних термінів, тому
й розглядаються серед однокомпонентних): анґл.
commercial discount (але нім. Dekort, рос. декорт); нім.
Warenkontrolle [буквально — товарний контроль] (але
анґл. sorting, рос. бракераж); рос. банковский билет
(але анґл. banknote, нім. Banknote).
8. Національні елементи, що стали інтернаціоналіз-
мами (окремий випадок абсолютних інтернаціоналіз-
мів): анґл. behavio(u)rism, blockade, blue chip, boycott,
vendorlease, hiring, deadweight тощо; нім. Ersatz [сї:анґл.
ersatz) та ін.
9. Терміни, утворені шляхом прямого
неінтернаціонального запозичення зовнішньої форми, але зі збе-
99
реженням інтернаціональної внутрішньої форми (кв^.
зіінтернаціоналізми): анґл. exhibition [запозичення з
латини] (cf: нім. Ausstellung, рос. виставка); рос. вец*
сель [від нім. Wechsel, букв. — обмін] (cf: іт. cambiale
від cambiare — міняти; ісп. letra de cambio; алб. kambial-
гр. auvaAAocYfiaTiKTJ).
10. Гібридні терміни, утворені з інтернаціонально*
го елемента та елемента рідної мови (коренів, префік-
сів чи суфіксів): нім. Hedgegeschaft [слово, утворене з
англійського слова hedge (національний елемент, що-
став інтернаціоналізмом) та німецького слова Geschaft)
[cf: анґл. hedging, рос. хеджирование).
11. Терміни, утворені з іншомовного (неінтернаціо-
нального) елемента (корінь, префікс, суфікс) та
елемента рідної мови (внутрішньомовні лексичні
одиниці): анґл. shortage (дефіцит) [слово, утворене за
допомогою англійського слова short (короткий) та
французького суфікса -age]; рос. бракераж [утворено за
допомогою того ж самого суфікса].
Крім того, досліджувалось також графічне оформлення
однокомпонентних інтернаціональних та просто іншомовних
термінів, зокрема до уваги бралися такі графічні відтінки:
— Іншомовні елементи з повним збереженням
оригінального написання (тільки для мов з латинською*
основою): анґл. agio, agiotage, bureaucratism, del credere,
de jure, ersatz тощо; нім. Jury, Aval, Aviso, Allonge,
Underlying, Businessman, Bordereau, Vendorlease тощо.
— Іншомовні елементи з частковим збереженням
оригінального написання (тільки для мов з
латинською основою): нім. Akquisiteur, Akkreditiv, Aktiva,
BusineB, Valvation тощо.
— Іншомовні елементи без збереження
оригінального написання (тільки для мов з латинською
основою): анґл. debtor (від лат. debitor), absenteeism (від
лат. absentismus), attack (від фр. ataque) тощо; нім. Attacke,
Bilanz, Borse, Burokratismus, Prozent, Delkredere тощо.
— Іншомовні елементи зі штучним відтворенням
оригінальної форми: анґл. advice (авізо; штучне від-
творення оригінальної латинської форми, з якої пішло
італійське слово awiso); нім. Havarie (аварія; від іт.
avaria, яке пішло з араб, ‘av&r — хиба, біда), Baratt
(бартер, від ст.-фр. barat, букв.— омана).
— Запозичення через посередництво третіх мов:
анґл. acquirer (аквізитор; можливо, через французьке
посередництво); рос. девальвация (можливо, через
німецьке посередництво — нім. Devalvation, лат
100
devaluatio), дистрибьютор (через англійське
посередництво — аиґл. distributor, з лат. distributio — розподіл).
— Інтернаціональні терміни з національним
варіантом латинського суфікса: анґл. actuary, рос. актуа-
рий (лат. actuarius); анґл. anticipation, нім. Anticipation,
рос. антиципация (лат. anticipatio); анґл. depression, нім.
Depression, рос. депрессия (лат. depressio); анґл. annuity;
нім. Annuitat, рос. аннуитет (лат. annuitas) тощо.
— Інтернаціональні терміни з додаванням суфікса
рідної мови: анґл. discounting, sorting, producer; нім.
Demonetisierung, Administrieren, Diskontierung; рос.
ассигнования, банкротство, визирование, грюндерство
тощо.
Багатокомпонентні терміни можна розподілити залежно від
наявності чи відсутності інтернаціональної внутрішньої
форми, а також залежно від наявності чи відсутності
інтернаціональних коренів. Інтернаціональність внутрішньої форми
багатокомпонентних термінів полягає у спільності загальної схеми
та наявності спільних складових частин, які можуть, у свою
чергу, бути як інтернаціональними, так і національними. При
цьому порядок слів, закінчення, спосіб поєднання компонентів
(карбування одного слова шляхом складання основ чи
утворення термінологічного словосполучення) та інші ознаки, що
пояснюються особливостями граматичної будови тієї чи іншої
мови, до уваги не беруться. Ступінь інтернаціональності
зовнішньої форми визначається наявністю чи відсутністю
інтернаціональних коренів.
Отже, багатокомпонентні терміни, залежно від ступеня їх
інтернаціональності, можна розподілити за такими
категоріями (та підкатеґоріями, що залежать від двох нюансів, а саме —
від додавання до інтернаціонального термінологічного
словосполучення національних елементів та від вилучення з
інтернаціонального термінологічного словосполучення одного чи
кількох елементів):
A. Терміни, утворені шляхом буквального
перекладу інтернаціонального словосполучення, тобто
прямого калькування інтернаціональної внутрішньої форми,
з повним збереженням інтернаціональних коренів:
анґл. capital export, нім. Kapitalexport (але рос. внвоз
капитала); анґл. bank group, нім. Bankgruppe, рос. бан-
ковская группа.
1. З додаванням національного компонента:
рос. анализ финансовнх аспектов (але анґл.
financial analysis, нім. Finanzanalyse).
B. Терміни, утворені шляхом буквального
перекладу інтернаціонального словосполучення, тобто прямого
101
калькування інтернаціональної внутрішньої форми, ^
частковим збереженням інтернаціональних коренів-
анґл. tax anticipations, нім. Steuerantizipation, рос. дц^
тинипапия налогов.
1. З додаванням національного компонента: ро^
ассоциация делового сотрудничества (але анґл.
business association, нім. Geschaftsassoziation).
2. З вилученням деяких компонентів: ангд
marketing services (але нім. Tatigkeit des Маг-
ketingdienstes, рос. деятельность маркетинговий
службьі).
C. Терміни, утворені шляхом буквального
перекладу інтернаціонального словосполучення, тобто
прямого калькування інтернаціональної внутрішньої форми,
без збереження інтернаціональних коренів: анґл.
Treasury bills, нім. Schatzwechsel, рос. казначейский
вексель.
1. З додаванням національного компонента:
рос. испьітания в рьшочньїх условиях (але анґл.
market tests, нім. Marktversuche).
2. З вилученням деяких компонентів (у процесі
дослідження таких термінів не спостерігалося).
D. Терміни, утворені шляхом описового перекладу
інтернаціонального словосполучення без збереження
інтернаціональної внутрішньої форми, але з
частковим збереженням інтернаціональних коренів: анґл.
trading profit, рос. виручка от реализации продукции.
E. Терміни, утворені шляхом описового перекладу
інтернаціонального словосполучення без збереження
інтернаціональної внутрішньої форми, без
збереження інтернаціональних коренів: нім. Ausgaben des
Staatshaushalts, рос. государственньїе расходьі.
Для виявлення ступеня інтернаціональності економічних
термінів, а також відсоткового співвідношення
інтернаціонального та національного в цих термінах стосовно різних мов було
досліджено понад 2000 термінів ринкової економіки в
англійській, німецькій та російській мовах. Проте, щоб запобігти
суб’єктивізмові в підборі термінів для аналізу, ми вважали за
необхідне продемонструвати відсоткове співвідношення
інтернаціональних та національних елементів у середньому на 600
термінологічних одиниць. При цьому нами бралися довільно
будь-які 600 термінів паралельно в англійській, німецькій та
російській мовах. У процесі аналізу було помічено, що
відсоткове співвідношення різних типів термінів у кожному наборі з
шестисот термінів є приблизно однаковим (розбіжності в
однаковому наборі різних термінів становлять не більше ніж 5%)-
102
їЛи, таким чином, прослідкували, які типи термінологічних
одиниць припадають в середньому на кожні 600 термінів.
Однокомпонентні та багатокомпонентні терміни досліджувались
оКремо. Різна кількість досліджених терміноелементів у тій чи
іншій мові пояснюється тим, що в одній з трьох мов той чи
інший термін може мати один чи навіть кілька синонімів (або
кількість синонімів для одного й того ж терміна в різних мовах
є різною), які теж у процесі дослідження бралися до уваги.
В інших випадках однокомпонентний термін в одній мові може
мати багатокомпонентні еквіваленти в інших мовах. Або в
межах однієї мови можуть існувати однокомпонентні терміни з
багатокомпонентними синонімами.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.