Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

III. НАГОЛОС УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ

1. Прізвища, що дорівнюють загальним назвам, завжди
зберігають наголос загальної назви: Коваль, Когут,
Кравець, Співак. Тенденція розмежовувати за допомогою
наголосу прізвище і загальну назву необгрунтована і нерозумна,
розмежування таке нікому не потрібне, а практично, якщо
взяти до уваги тисячі прізвищ, що дорівнюють апеляти-
вам, неможливе.
2. Наголос на останньому складі мають прізвища з
суфіксами: -ак(-як)- Грабчак, Бариляк, Настасяк, Остап’як,
Романчак, Савчак.
У непрямих відмінках однини і в множині наголос
назакінченні: Граочака, ГраЗчакдві, Гравчакдм, Грабчакй,
Грабчаків ..
ук (-юк), -чук: Захарук, Бойчук, Біланчук, Шестопалюк.
Наголос у непрямих відмінках однини і в множині — як
у попередніх.
-ун(-юн): Білун, Катрун, Кривцун, Хорошун, Биюн, Щебетун. Наголос у непрямих відмінках однини і в
множині — на закінченні.
-унь(-юнь): Братунь, Федунь, Иремчунь, Бадзюнь.
Наголос у непрямих відмінках однини і в множині — на
закінченні.
-ай (-яй)» Бородай, Гайдай, Гріщай, Лисай, Пристой,
Махляй Наголос у непрямих відмінках однини і в
множині— на закінченні. V подібних одно-, дво- і три-
кореневих, де -ай не є суфіксом (Бай, Білосай, Всрхо-
дай), форми однини мають наголос нерухомий.
-ей Гулсй, Смолей, Затхсіі, Микитей У непрямих
відмінках однини і в множині двоскладових прізвищ
наголос завжди на закінченні, у трискладових у непрямих
відмінках однини — на другому складі від кінця (Мики-
тея, Микшпеш)у а в множині — на закінченні (Мики-
теї, Микитеїв). З цими прізвищами не слід плутати
випадків типу Мойсей, Явсей, де сполука ей належить
до кореня.
-ій: Гарматій, Головій, Зарубій, Іваній, Гудзій. Наголос
у непрямих відмінках однини і в множині—на
закінченні.
-ух(-юх): Гречух, Дідух, Павлюх, Старух, Чернюх.
Наголос у непрямих відмінках однини і в множині —
на закінченні. Рідко зустрічаються прізвища цього
типу з наголосом на основі: Ддрух, род. Доруха.
-ань Головань, Горбань, Лукань, Федань, Щербань
Наголос у непрямих відмінках однини і в множині — на
закінченні.
-ар (-яр): Вівчар, Гончар, Димкар Золотар, Чоботар,
Кожухар, Соляр. Наголос у непрямих відмінках однини
і в множині — на закінченні Окремі прізвища на -ар
мають Нсполос на передостанньому складі: Бондар,
Мйсар
-ась Демидась, Климась, Микитась При відмінюванні
наголос на закінченні
-аш. Григораш, Лукаш, Барабані. Наголос у непрямих
відмінках однини і в множині — па закінченні.
-ат(-ят): Курнат, Шурат, Процес Уті. Михальчат. У
непрямих відмінках двоскладові мають наголос
переважно на закінченні, а трискладові — на другому складі
від кінця; у множині — на закінченні
-ах(-ях) Дмитрах, Протах, МацУ/х Наголос у
непрямих відмінках однини і в множині — на закінченні.
Прізвище Кінах має наголос на другому складі від
кінця
-ач: Бородач, Залітач, Плескач, Головач, Деркач, Волохач.
Наголос у непрямих відмінках однини і в множині —
на закінченні.
-им: Борам, Гудим, Сулам. У непрямих відмінках однини
наголос на основі (Борама, Борймові), у множині — на
закінченні (Борами, Боримів).
-ок: Балуаюк, Гавришбк, Гайдучбк, Йосапдк, Богданьбк.
При відмінюванні о випадає, наголос — па закінченні: Ба-
лушка, Балушкбві.., Балуаїка, Балушків. Рідше
трапляються прізвища на -ок з наголосом на основі:
Озймок, Починок. Цей наголос зберігається і в
непрямих відмінках однини.
-хно. Дахнб, Лахнб, Івахнб< Сахнб, Пелюхнб, Юхнб. При
відмінюванні наголос на закінченні.
-ан(-ян) (не дієприкметниковий): Капран, Балаган,
Балабан, Милян. Наголос у формах однини сіалий, у
множині— на закінченні.
-о: Ваньб, Гнатьб, Лемцьо. Наголос в однині може бути
на корені і на закінченні, у множині — на закінченні.
3. Наголос на передостанньому складі мають прізвища
з такими суфіксами:
-ава (-ява): Білета, Лазава, Мі/лява. При відмінюванні
в однині наголос не рухається, у множині — на
закінченні.
-аба (-яба): Курчаба, Балада, Куляба. Наголос при
словозміні в однині не рухається, у множині — на
закінченні.
-авко(-явко): Малявко, Мордзявко. Наголос у непрямих
відмінках однини на передостанньому складі, у
множині — на закінченні.
-ага (-яга): Вереащга, Гуняга, Довбяга. У непрямих
відмінках однини наголос зберігається на основі, у
множині— на закінченні.
-ата(-ята): Малята, Путята. У формах однини наголос
не рухається, у множині переходить на закінчення.
-айка, -айко: Плавайка, Бородайко, Задарайко, Мельни-
чайко. Наголос у формах однини сталий, у множині —
на закінченні.
-айло (яйло). Боракайло, Ваганяйло, Деигайло, Когутміло.
Наголос у формах однини сталий, у множині — на
закінченні.
-яка (-яка)* Забіяка, Плювака, Фсдоряка, Хороняка
Наголос у формах однини сталим, у множині — на
закінченні.
-ала: Ванджала, Дигдала, Качала, Надала, Служала.
Наголос у формах однини сталий, у множині — на
закінченні.
-аля: Рогаля, Томаля Наголос у формах однини сталий,
у множині — на закінченні.
-анко (янко) Петрушанко, Стеблянко, Дерев’янко.
Наголос у формах однини сталий, у множині — на
закінченні.
-ара: Бугара, Чабара, Чучвара. Наголос у формах однини
сталий, у множині — на закінченні.
-ас (-яс) Баяс, Дубас, Думає. Наголос у непрямих
відмінках однини сталий, у множині — на закінченні:
Дубасй, Дубасів. Деякі прізвища на -ас (-яс) мають
наголос на суфіксі. Курилсіс, Магаляс, Матвіяс.
-аха: Запшраха, Коцюрмаха, Чубаха, Щербаха. Наголос
у формах однини сталий, у множині — на закінченні.
-ашко (яшко) Василсиико, Петрашко, Федашко, Бордашко
Наголос в однині на основі, у множині — на
закінченні: Федашкії, Федашкїв.
-да. Веранда, Куйовда, Койда, Доеойда, Макбйда.
Наголос у формах однини сталий, у множині — на
закінченні В окремих прізвищах наголос на закінченні
Кабайда, Баланда, Палайда.
-еба: Вашкева, КулеЗа, Нетреба. Наголос у формах однини
сталий, у множині — на закінченні.
-евич(-євич) Баврисевич, Басвич, Заревич, Дорошкевич.
Наголос у непрямих відмінках одчини сталий, у
множині— на закінченні: Гаврисевичі, Баврисевичів.
-евка: Костевка, Писаревка. Наголос у формах однини
сталий, у множині — на закінченні.
-ега: Бажега, Здоровега. Василсга, Чорнега. Наголос у
формах однини сталий, у множині — на закінченні.
-ейко, -ейка: Тацеіїка, Андрусейко, Батейко, Баврилейко.
Наголос у непрямих відмінках однини на основі.
у множині — на закінченні: Андрусейкй, Андрусейкїв
-ела: Бурбела, Купила, Мацела. Наголос у формах однини
сталий, у множині — па закінченні.
-ема: Бадема, Козерема. Наголос у формах однини
сталий, у множині — на закінченні.
-еня Зибсня, Крупеня, Хитрсня. Наголос у формах одшши
сіалий, у множині — на закінченні.
-енька, -енько: Івасенька, Походенько, Головенько.
Наголос у непрямих відмінках однини сталий, у множині —
на закінченні.
-енко: Коваленко, Кузьменко, Петренко,
Шевченко—наголос на другому складі від кінця (на суфіксальному є)
у прізвищах, утворених від слів, що мають наголос
на останньому складі, а в непрямих відмінках — па
закінченні. Прізвища, утворені від слів, що мають
наголос на основі, зберігають наголос на передс\фіксаль-
ній частині: Зірченко, Захарченко, Литвйненко, Лук’я-
ненко, Тесленко, Удовиченко. У множині наголос
переміщується на закінчення: Коваленки, Коваленків, Зір-
ченкй, Зірченкїв.
-епа: Дулепа, Терепа. Наголос у формах однини сталий,
у множині — па закінченні.
-ера: Бугера, Дженджсра, Шендера. Наголос у формах
однини сталий, у множині — на закінченні.
-ета: Лупета, Палета, Шеремета. Наголос у формах
однини сталий, у множині — на закінченні.
-еха: Бурмеха, Лемеха, Нарепеха. Наголос у формах
однини сталий, у множині—на закінченні.
-ечко: Василечко, Катречко, Михайлечко, Петречко.
Наголос у непрямих відмінках однини на основі, у
множині— на закінченні.
-ешко: Демешко, Криеешко, Мелешко. Наголос у
непрямих відмінках однини на основі, у множині — на
закінченні.
-ига, -іга: Бардйга, Малйга, Петрйга, Черніга.
Наголос у формах однини сталий, у множині — на
закінченні
-ида: Балйда, Гавдйда, оЧакйда. Наголос у формах однини
сталий, у множині — на закінченні.
-ик (-їк): Ковалик, Рудик, Світ лик, Маїк. Наголос у
непрямих відмінках однини на основі, у множині —
на закінченні. Окремі прізвища на -ик мають наголос
на суфіксі, а при словозміні — на закінченні: Осовик
Осовика, Бистрянйк, Бистряника.
-ика: Галазйка, Федорйка. Наголос у формах однини
сталий, у множині — на закінченні.
-ийло: Загасййло. Наголос у формах однини сталий, \
множині— на закінченні.
-ило* Гречйло, Іванйло, Забарило. Наголос у формах однини
сталий, у множині — на закінченні.
-ин(-Ун): Ганущин, Олексин,Суббтин, Гбїн. Наголос
постійний, однак у прізвищах на -ин, що походять від слів,
які мають наголос на закінченні, наголошується суфікс,
г в непрямих відмінках — закінчення: Бардйн, Бар-
дана, Бардинові, Бардинй, Бардинів, Хомйн, Хомина,
Хоминбві, Хоминй, Хоминів.
-ина: Грицйна, Демчйна, Федорйна. Наголос у формах
однини сталий, у множині — на закінченні.
-исько: Ковалйсько, Гнатйсько. Наголос у формах однини
сталий, у множині — на закінченні.
-иха: Костйха, Данилйха. Наголос у формах однини
сталий, у множині — на закінченні.
-иця: Квасниця, Іванйця, Турянйця. Наголос у формах
однини сталий, у множині — на закінченні.
-ич: Антбнич, Микулич, Отчич, Сливканич. Наголос у
формах однини сталий, у множині—на закінченні.
-ишин(Лшин): Іванйишн, Ковалйишн, Грицаїишн. Наголос
нерухомий
-ишко. Малишко, Острйшко, Петрйшко. Наголос у
формах однини постійний, у множині—на закінченні.
-ище: Данйіце, Павлйще. Наголос в однині нерухомий,
} множині — на закінченні.
-іт(-от): Ббвкіт, Шкрббіт, Дуркот, Мбмот. Наголос
у формах однини сталий, у множині — на закінченні.
-ів: Гнатів, Петрів, Гарасймів, Мартинів. Наголос
нерухомий. У прізвищах, які походять від імен типу
Панькб (з двома можливими наголосами), наголос на
корені або на суфіксі. Паньків, а в непрямих відмінках
і в множині — на другому або на третьому складі від
кінця.
-ович: Волоишнбвич, Григорович, Михайлович. Наголос
у непрямих відмінках однини нерухомий, на другому
складі від кінця, яким ці прізвища (як і прізвища
на -евич) відрізняються від назв по батькові, а в
множині на закінченні* Григоровичі, Григоровичів.
-ола. Верхбла, Ксичола, Шмагбла. Наголос у формах однини
сталий, у множині—на закінченні.
-онько: Іванбнько, Максимбнько, Федорбнько. Наголос
у непрямих відмінках однини на другому складі від
кінця (цим наголосом прізвища відрізняються від
пестливої форми імені). У множині наголос на закінченні.
-ора: Джиджбра, Мосбра, Цельбра. Наголос у формах
однини сталий, у множині — на закінченні.
-ота: Гамдта, Лакдта. Наголос у формах однини сталий,
у множині — на закінченні.
-оха: Петльдха, Шмотолдха. Наголос у формах однини
сталий, у множині — на закінченні.
-очко: Івандчко, Климдчко, Тимдчко, Юрдчко. Наголос
у формах однини сталий, у множині — на закінченні.
-ош, -іш: Малош, Плакош, Яріш. Наголос у непрямих
відмінках однини нерухомий, у множині — на
закінченні: Малоші, Малошів.
-уга(-юга): Бернюеа, Калюга, Малюга. Наголос у формах
однини сталий, у множині — на закінченні.
-ука(-юка): Голюка, Лазука, Сапрука. Наголос у формах
однини сталий, у множині — на закінченні.
-ула: Бідула, Пацула, Савула. Наголос у формах однини
сталий, у множині — на закінченні.
-уля: Гору ля, Пашу ля. Наголос у формах однини сталий,
у множині — на закінченні.
-уник: Івану ник% Івасуник. Наголос у формах однини
сталий, у множині — на закінченні.
-унька, -унько: Галунька, Пегпрунька, Старунько.
Наголос у формах однини сталий, у множині — на
закінченні.
-ура (-юра): Дідура, Іванюра, Яцура. Наголос у формах
однини сталий, у множині — на закінченні.
-ус: Грйнус, Клймус, Мандрує. Наголос в однині
нерухомий, у множині — на закінченні.
-ута(-юта): Васюта, Іванюта, Кравчута. Наголос в однині
сталий, у множині — на закінченні.
-уха: Говоруха, Івануха, Чорнуха Наголос в однині
сталий, у множині — на закінченні.
-уша(-юша): Гаркуша, Лихуша, Матюша. Наголос у
формах однини сталий, у множині — на закінченні.
-ушка, -ушко (-юшко): Іванушка, Петрушка, Макарушка,
Павлушко, Федюшко. Наголос у формах однини сталий,
у множині — на закінченні.
Наголос на передостанньому складі мають, як
правило, також прикметникові прізвища на -ський, -зький,
-цький’ Берездвський, Котляревський, Тстієвський, Си-
волдзький,Старйцький, але Варвинський, Ніжинський.
4. Наголос на третьому складі від кінця мають
переважно прізвища з суфіксом -ало: Бухало, Гееало, Джу-
70
гало, Бекало, Штбкало У формах множини наголос
переходить на закінчення.
5. Хитання наголосу.
а) Прізвища з суфіксом -ень переважно мають
наголос на другому (передостанньому) складі: Бйлень, Крй-
вень, Мелень. У багатоскладових наголос може бути і на
третьому складі від кінця (Вйхопень, Кбвбашень).
б) Утворені від зменшених (пестливих) форм імен
прізвища з суфіксом -ець мають наголос на суфіксі: Богда-
нець, Василець, Дем’янець, Мартинець, Романець. Деякі
можуть мати наголос на передостанньому або й на
третьому складі від кінця: Покиданець, Корпанець, Мару-
щинець (від присвійного прикметника Марущин), Небй-
ловець (від топоніма Небилів). Рідко зустрічаються і
прізвища на -ець з наголосом на четвертому складі від кінця:
Мйголинець.
в) Прізвища на -ко мають переважно наголос на
закінченні, особливо якщо вони виникли на базі загальних
назв на -ка: Головко, Гречко, Дудко. Такий же наголос
у прізвищах, утворених від дієслівних основ, що мали
значення діяча: Капкб, Смішко. Інші двоскладові
прізвища на -ко можуть мати наголос як на закінченні (Білько,
Глушко), так і на основі (Бойко, Кбстко).
Три- і чотирискладові прізвища мають наголос на
передостанньому складі (Велйчко, Гаврйшко, Засядько), хоч
трапляється наголос і на закінченні: Воронько, Королькб, Ковалькб.
6. Наголос у складних прізвищах.
Складні прізвища зі сполучним голосним мають
наголос на другій основі: Білоштан, Красножбн, Лихограй,
Твердохліб. Наголос на першій основі, що буває рідко,
виступає в прізвищах без єднального голосного: Велйкго-
лова. Прізвища, перша основа яких — форма наказового
способу, мають основний наголос на цій формі, а
побічний наголос чується на другій основі: Голйборода,
Крутиголова, Майворода, Покйньчереда. У множині
основний наголос падає на закінчення, а побічний — на першу
основу: Голйборода, Голйбородів, Покйньчереда, Покйнь-
чередїв.
Примітка. Якщо прізвище з нерухомим наголосом в однині
вживається в сполуці з числівниками два, три, чотири, то наголос
залишається сталим- два (три, чотири) Амброзії, Микитеї, Михаль-
чати, Борими, Б і лави, Малявки, Федоряки, Момоти, Коваленки,
Тесленки і т. д.

Категорія: Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.