Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

IV. СЛОВНИЧОК-ПОКАЖЧИК НАПИСАННЯ, ВІДМІНЮВАННЯ Й НАГОЛОШЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ, У ВЖИВАННІ ЯКИХ НАЙЧАСТІШЕ ТРАПЛЯЮТЬСЯ ПОМИЛКИ: А — Г

Умовні скорочення
а.— або
к — жіноче прізвище
ч, — чоловіче прізвище
нзм — незмінне
мн — множина

Я — називний відмінок
Р — родовий відмінок
Д — давальний відмінок
0 — орудний відмінок

А

АВЕДИК, Р-ка, Д-кові а. -ку,0 -ком,лшЯ-ки, Р -к\в\ ж нзм.
АВ’ЮЦЬКИЙ, Р -кого, Д-кому, 0 -ким, мн Я -кі, Р-ких;ж
Я-ка, Р-кої.
АДАЖІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, мн. Я -ії, Р -іїв; ж язл.
АДАМЕЦЬ, Р -мця, Д -мцеві а. -цю, 0 -мцем, лш Я -мці,
Р -мців; ж нзм.
АДАМІВ, Р -мова, Д -мову, 0 -мовим, мн Я -мови, Р -мових;
ж Я-мова, Р-мової а. нзм.
АДАМИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р-ної а. «злі.
АДАМЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -кбм, мн Я -ки. Р
-кїв; ж нзм.
АДАМ’ЮК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -кбм, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
АМБРІЗ, Р -рбза, Д -розові а. -розу, О-рбзом, мн //-розй,
Р -розїв; ж нзм.
АНДРЕЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
АНДРЕЙЦІВ, Р -цева, Д -цеву, 0 -цевим, мн Я -цеви,
Я -цевих; ж Я -цева, Р -цевої, мн Я -цеві, Р -цевих
а. нзм.
АНДРЕЙЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни,
Я -них; ж Я -на, Я -ної, лшЯ-ні, Я-них а. нзм.
АНДР1ЄНК0, Я -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
АНДРІЇВ, Я -ієва, Д -іеву, 0 -їєвим, мн Я -ієви, Я-ієвих;
ж. Я -ієва, Я -ієвої, лш Я -ієві, Я -ієвих а. нзм.
АНДРІЇШИН, Я -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни,
Я -них; ж Я -на, Я -ної, мн Я -ні, Я -них а. нзм.
АНДРІЙКІВ, Я -кова, Д -кову, 0 -ковим, лш Я -ковп,
Я -кових; ж Я -кова, Я -кової, лш Я-кові, Я -кових
а. язл*.
АНДРІЙКО, форми як від АНДРЕЙКО.
АНДРУНЕЦЬ, Я -нця,Д -нцеві а. -нцю, О-нцем, лш Я -нці,
Я -нців; ж язл*.
АНДРУХІВ, Я -хова, Д -хову, 0 -ховим, мн Я -хови,
Я -хових; ж Я -хова, Я -хової, мн Я -хові, Я -хових
а. нзм.
АНДРУШКІВ, форми як від АНДРУХІВ.
АНТИПЕНКО, Я -ка, Д-кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
АНТОЛИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лея Я -кй,
Я -ків; ж «злі
АНТОНЕНКО, Я-ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Я -ків; ж язлї.
АНТОНИЧ, Я -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Я -чів;
ж язж.
АНТОШКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
АРАНЖІЙ, Я -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, лея Я -іі, Я-іїв;
Ж ЯЗЛЇ.
АРОНЕЦЬ, Я -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, мн Я -нці,
Я -нців; ж язлї.
АРТЕМІВЕЦЬ, Р -мівця, Д -мівцеві а. -мівцю, О -мівцем,
мн Я -мівці, Р -мівців; ж нзм.
АРТЕМОВЕЦЬ див. АРТЕМІВЕЦЬ.
АРХИПЕНКО, Р -ка, Д -козі а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
АРХИПІВ, Р -пова, Д -пову, 0 -повим, мн Я -пови, Р -пових;
ж Я -пова, Р -пової, мн Я -пові, Р -пових а. нзм.
АРХИПОВИЧ, форми як від АНТОНИЧ.
АРХИПЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
Б
БАБАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аєм, лш // -аї, Р-аїв; ж нзм.
БАБЕЦЬ, Р -бця, Д -бцеві а. -бцю, 0 -бцем, лея // -бці,
Р -бців; ж нзм.
БАБИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзж.
БАБИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я -нці,
Р -нців; ж нзлі.
БАБИНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі, Р -ких;
ж Я -ка, Р -кої.
БАБИЦЬКИЙ, форми як від БАКИНСЬКИЙ.
БАБІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0-ієм,лш // -ЇЇ, Р- іїв; ж нзм.
БАГРІЙ, форми як від БАБІЙ.
БАЗИЛЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
БАЙ, Р Бая, Д Баєві а. Баю, 0 Баєм, лм Я Баї, Баїв;
ж язж.
БАЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я-кй, Р-ків;
ж язл*.
БАЛАБА, Р -би, Д -бі, 0 -бою, лш Я -би, Р-бів; ж = ч.
БАЛАИ, форми як від БАБАИ.
БАЛЙЦЬКИЙ, форми як від БАБИНСЬКИЙ.
БАЛЬВА, Р -ви, Д -ві, 0 -вою, лея Я Бальви, Р-вів;
ж = ч.
74
БАСАРАБ, Р -ба, Д -бові а. -бу, О -бом, мн Я -би, Р -бів;
ж язл*.
БЕДР1Й, форми як від БАБІЙ.
БЕЗДУХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, О -хом, мн Я -хй, Р -хів;
ж «злі.
БЕЗЕГА, Р -еги, Д -езі, О -егою, мн Я -гй, Р -гів; ж —ч.
БЕЗЗУБКА, Р -ки, Д -бці, О -кою, лш Я -кй,
Р -ків; ж1 ^- ч.
БЕЗЗУБКО, форми як від БАЙКО.
БЕКАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, мн Я -лй,
Р -лів; ж нзм.
БЕЛЕИ, Р -ея, Д -ееві а. -ею, О -еєм, мн Я-еї, Р -еїв;
ж нзм.
БЕЛЬМЕГА, форми як від БЕЗЕГА.
БЕНДЮГА, Р -юги, Д -юзі, О -югою, мн Я -гй, Р-гів; ж = ч.
БЕНДЮЖКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
БЕНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, мн Я -ні, Р -нів;
ж нзм.
БЕРЕЗИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ял; Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. /*зл*.
БЕРЕЗЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мнН -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
БЕРЕЗИН, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О^-чем, лш Я -чі, Р -чів;
ж язя.
БЕРЕЗІВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, лш
Я -вцї, Р -вців; ж нзм.
БЕРЕЗІЙ, Р -ія, Д -іеві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -іів;
ж нзм.
БЕРЕЗНАЙ, Р -ая, Д-аєві а. -аю, О -аєм, мн Н -аї,
Р -аїв; ж нзм.
БЕРЕЗНЙЦЬКИЙ, форми як від БЕРЕЗЙНСЬКИЙ.
БЕРЕЗОВЕЦЬ див. БЕРЕЗІВЕЦЬ.
БЕРНЮГА, Р -юги, Д -юзі, 0 -югою, лш Я -гй, Р -гів;
ж = ц.
БЕСКИДНЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; #с /ізж.
76
БИЙ, Р Бня, Л Биєві а. Биіо, О Бием, мн Я Бнї, Р Биїв;
ж «злі
БИЛІВ, Р -лова, Д -лову, О -ловим, мн Я -лови, Р
-ловах; ж Я -лова, Р -лової, мн Я -лові, Р -лових
а. нзм.
БИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй, Р-лів;
ж нзм.
БИСТРАЙ, Р -ай, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аі,
Р -аїв; ж язлг.
БИСТРИЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
БИСТРО, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, мн Я -рй, Р -рів;
ж нзм.
БЙЦЬО, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, лш Я -ці, Р -ців;
а/с язж.
БІБ, Р Ббба, Д Бобові а. Бобу, О Бобом, лш Я Боби,
Р Бобів; ж нзм.
БІБА, Р -би, Д -бі, О -бою, мн Я -би, Р -бїв; ж = ч.
БІБИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
а/с #зл*.
БІЛИК, форми як від БІБИК.
БІЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
БІЛИЧАК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; а/с язи і.
БІЛИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О-ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
БІЛОГАИ, Р -ая,Д -аєві а. -аю/) -гем, мн Н -аї, Р -аїв;
а/с язж.
БІЛОЗІР, Р -збра, Д -зорові а. -зору, 0 -зором, мн Я -зорй,
Р -зорів; а/с язл*.
БІЛОКІНЬ, Р -коня, Д -коневі а. -коню, О -конем, мн
Я -коні, Р -конів; а/с «злі.
г
БІЛОПІЛ, Р -пола, Д -полові а. -полу, О -полом, мн
Я -поли, Р -полів; ж нзм.
БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ, Р -вия, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, мн
Я -вці, Р -вців; ж нзм.
БІЛУХА, Р -ухи, Д -усі, 0 -ухою, мн Я -хй, Р -хів;
Ж =* 4.
76
БЛАГОВІСНИЙ, Р ного, Д -йому, О -ним, мн Я -ні,
Р -них; ж // -на. Р -ноі
БЛАЖКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
БЛАЖКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж аш/.
БЛАЖЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; р/( язл/.
БОБАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
БОБИНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
БОБИРЕЦЬКИЙ, форми як від БОБИНСЬКИЙ.
БОБЙЦЬКИЙ, форми як від БОБИНСЬКИЙ.
БОБРЕЦЬКИЙ, форми як від БОБИНСЬКИЙ.
БОБРОВЕЦЬ, Р -рівця, Д -рівцеві а. -рівцю, 0 -рівцем,
ми Я -рівці, р -рівців; ж нзм
БОВКІТ, Р -кота, Д -котові а. -коту, 0-котом, мн Я -коти,
Р -котів; ж /-ші.
БОГДАНЕЦЬ, Р -нця, Д-нцеві а. -нцю, 0 -нцем, мн Я -нці,
Р -нців; ж а/злі.
БОГДАНЬОК, Р -нька, Д -нькбві а. -ньку, О -нькбм, мн
Я -нькй, Р -нькїв; ж язлі.
БОГОНІС, Р -носа, Д -носові а. -носу, 0-носом, лш Я -носи,
Р -носів; ж язя.
БОГУСЛАВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, 0 -вцем, лш
Я -вці, Р -вців; ж нзм.
БОДЕХА, Р -ехи, Д -есі, 0 -ехою, лш Я -хй, Р -хів; ж = ч.
БОДНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ОіС НЗМ.
БОЖКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, ж я Я -кй, Р -ків;
ж /-ш*.
БОЖКОВСЬКИЙ, форми як від БОБИНСЬКИЙ.
БОЖОК, форми як від БОЖКО.
БОЙКІВ, Р -кова, Д -кову, 0 -ковим, мн Я -кови, Р -ко-
вих; ж Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -ковпх а. нзлг.
БОЙКО, Р-ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
Ж «ЗЛ£.
77
БОЙЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -ком, иш Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
БОКІТЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
БОКОВЕЦЬ, Р -ківая, Д -ківцеві а. -ківцю, О -ківцем,
мн Я -ківці, Р -ківців; ж нзм.
БОЛИБІК, Р -бока, Д -бокові я. -боку, 0 -боком, мн
II -боки, Р -боків; ж нзм.
БОЛОТНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
БОЛЮБАШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, 0 -шем, мн Я -ші,
Р -шів; ж нзм.
БОНИЧЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ии,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. «злі.
БОНІФАТ, Р -та, Д -тові а. -ту, 0 -том, лш Я -тії, Р -тїв;
Ж «ЗЛІ.
БОРЗЕНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лш
Я -нці, Р -нців; ж нзм.
БОРИСЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чї,
Р -чів; ж «злі.
БОРЙСЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн II -кй,
Р -ків; ж /-ші.
БОРИШПОЛЕЦЬ, Р -пїльця, Д -пїльцеві а. пїльцю, 0 -пїль-
цем, жя Я -пільцї, Р -пільцїв; ж язл.
БОРіВЕЦЬ, Р -вия, Д -вцеві а. -вцю, 0 -вцем, лш Я -вцї,
Р -вців; ж нзм.
БОРОВЕЦЬ див. БОРІВЕЦЬ.
БОРОВИЙ, Р -вбго, Д -вбму, 0 -вйм, мн Я -ві, Р -вйх;
ж Я -ва, Р -вбї.
БОРОДАВКА, Р -вки, Д -вці, 0 -вкою, лш Я -кй, Р -ків;
ж — ч.
БОРОДАЙ, Р -ая, Д -а’єві а. -аю, 0 -аем, мн Я -аІ, Р -аїв;
Ж «ЗИї.
БОРОДАЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
БОРОДИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -нй,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ині, Р -них а. язлі.
БОРОДІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, ж« Я -іі, Р -іів;
Ж «ЗЛІ.
78
БОРТЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею,0 -еєм, мн Н -еї, Р -еїв;
Ж ЯЗЛЇ.
БОРТНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лея Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
БОРТОВИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
БОРЩ, Р -ща, Д -щеві а. -щу, О -щем, мн Н -їді, -щів;
ж нзм.
БОЧУЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Н -кі,
Р -ких; ж Н -ка, Р -кої.
БРАВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, мн Н -вцї,
Р -вцїв; ж язлі.
БРАГА, Р -аги, Д -азі, О -агою, лш Я -гй, Р -гїв;
ж = ч.
БРАЖНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
БРАТИЩЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
БРАТІВНЙК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
БРАТКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Н -кови, Р -ко-
вих; ж Н -кова, Р -кової, мн Н -кові, Р -нових а. нзм.
БРАТУХА, Р -ухи, Д -усі, 0 -ухою, мн Н -хй, Р -хів;
ж = ч.
БРИЛЙНСЬКИЙ, форми як від БОЧУЛЙНСЬКИЙ.
БРИНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, 0 -нем, мн Н -ні, Р -нїв;
ж нзм.
БРУНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Н -нці,
Р -нцїв; ж нзм.
БРУСЛЙНСЬКИЙ, форми як від БОЧУЛЙНСЬКИЙ.
БРЮХОВЕЦЬ, Р -хівця, Д -хівцеві а. -хівцю, 0 -хівцем,
лш Я -хівці, Р -хівцїв; ж «злі.
БУГА, Р Буги, Д Бузі, О Бугою, мн Н -гй. Р -гїв; ж — ч.
БУГАЄЦЬ, Р -айця, Д -айцеві а. -айціа, О -айцем, мн
Н -айці, Р -айців; ж язж.
БУГРІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лія Н -ії, Р -іїв;
ж нзм.
БУДЗ, Р -дза, Д -дзові а. -дзу, О -дзом, мн Н -дзй,
Р -дзїв; ж язлі.
79
БУДЗЬ, Р -дзя, Д -дзеві а -дзю, О -дзем, л/« Я -дзї,
Р -дзів; ж язлї.
БУДІЙ, Р -ія, Д-ієві а. -ію, 0 -ієм,лш Я -ії, Р — іїв; ж язл*.
БУДКАЙ, Р -ая Д-аеві а. -аю, 0 -аем, лш Я -аї, Р -аїв;
ж нзм.
БУДНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -крі, Р -ків;
Ж «ЗЛІ.
БУДНИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, ля Я -кгї,
Р -ків; ж язлг.
БУДЯЙ, Р -яя, Д -яєві а. -яю, 0 -яєм, лш Я -яї, Р -яїв;
Ж ЯЗЛЇ.
БУЗИННИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, яя Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
БУЙ, Р Буя, Д Буєві а. Бую, Р Буєм, мн Я Буї, Р Буїв;
ж нзм.
БУЙНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
БУКРІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
БУЛА, Р -ли, Д -лі, 0 -лою, лш Я -лй, Р -лів; ж —- ч.
БУЛАВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -нй,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. /-ші.
БУЛАСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, 0 -сем, лш Я -сі, Р -сів;
Ж Я ЗЛІ.
БУЛИГИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. яз лі.
БУЛИМ, Р -ма, Д -мові а. -му, 0 -мом. лш Я -ми, Р -мів;
ж нзм.
БУРДЕГА, Р -еги, Д -езі, 0 -егою, лш Я -пі, Р -гїв; ж = 4.
БУРДІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, яя Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
БУРМЕХА, Р -ехи, Д -есі, О -ехою, лш Я -хй, Р -хїв; ж = ч.
БУЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, 0 -цем, мн Я -ці Р -цїв;
Ж ЯЗЛї.
БУЦЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж язлг.
БУЧ ЇЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, лш Я -ії, Р -їв;
Ж ЯЗЛі.
БУЧМА, Р -ми, Д -мі, 0 -мою, мн Я -ми, Р -мів; ж = ч.
80
в
ВАВРИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком лш /7 -кй, Р -к’в.
ж нзм.
ВАВРИНЧУК, Р -ка, Д-кові а.-ку, О -ком, ми -кй
Р -ків; ж язик
ВАВРІВ, Р -рова, Д -рову, 0 -ровим, мн Я -рови, Р -ро-
вих; ж Я -рова, Р -рової, мн Я -рові, Р -рових а яаи
ВАЙЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, лея Я -лй, Я -лів;
ж нзм.
ВАКУЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ВАКУЛИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -нп,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм
ВАЛЕНТЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
ВАЛЬНИЧОК, Р -чка, Д -чкові а. -чку, 0 -чком, лш
Я -чкй, Р -чків; ж язл*.
ВАНДЖУРА, Р -ри, Д -рі, 0 -рою, лш Я -рй, Р -рів;
ж = ^.
ВАНДИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ВАНИК, форми як від ВАНДИК.
ВАНЧЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Н -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
ВАНЬО, Р -ня, Д -неві а. -ню, 0 -нем,лшЯ -ні, Р -нїв;
ж нзм.
ВАРАВА, Р -ви, Д -ві, 0 -вою, лш Я -ви, Р-в\в\ ж = ч.
ВАРЕНИЦЯ, Р -ці, Д -ці, 0 -цею, лш Я -ці, Р -ців; ж — ч.
ВАРИВОДА, Р -ди, Д -ді, 0 -дою, лш Я -дй, Р -дів;
ж = ч.
ВАСИК, Р -ка, Д -кові а -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж язлг.
ВАСИЛЕГА, Р -еги, Д -езі, 0 -егою, мн Я -гй, Р -гів;
ж = ц.
ВАСИЛЕЦЬ, Р -льця, Д -льцеві а. -льцю, 0 -льцем, мн
Я -льці, Р -льцїв; ж язлі.
ВАСЙЛИК, форми як від ВАСИК.
81
ВАСЙЛИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни, Я них;
ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
ВАСИЛЙНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, мн Я -нй, Р -нїв;
ВАСИЛЙНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш
Я -нці, Р -нців; ж язлі.
ВАСИЛИНЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О-ком, лш Я-кй,
Р -ків; ж нзм.
ВАСИЛЙХА, Р -йхи, Д -йсі, О -йхою, лш Я -хй, Р-хів;
ж = ч.
ВАСИЛЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. яаи.
ВАСИЛІВ, Р -лева, Д -леву, О -левим, лш Я -леви, Р -левих;
ж Я -лева, Р -левої, лш Я -леві, Р -левих а. нзм.
ВАСИЛЬКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови,
Р -кових; ж Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових
а. язж.
ВАСИЛЬЦІВ, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, мн Я -цеви,
Р -цевих; ж Я -цева, Р -цевої, лш Я -цеві, Р -цевих
а. /узм.
ВАСІЙЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ВАСЮРИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ьим, лш Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. «злі.
ВАСЮТИН, форми як від ВАСЮРИН.
ВАСЮХНО, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, лш Я -нй,
Р -нів; ж нзм.
ВАСЬКІВ, форми як від ВАСИЛЬКІВ.
ВАСЬО, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, мн Я -сі, Р -сів;
ж нзм.
ВАТРИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї, Р -чїв;
ж нзм.
ВАШКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чів; ж язлі.
ВАШКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
з/с нзм.
ВДОВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -нй, Р -них;
ае Я -на. Р -ної, лія Я -ні, Р -них а. нзм.
82
ВДОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чїв;
^ язл*.
ВДОВИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; 2/с язж.
ВЕДЙБІДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, лш Я -дй, Р -дів; ж = ч.
ВЕДМІДЬ, Р -медя, Д -медеві а. -медю, О -медем, мн
Я -меді, Р -медів; ж нзм.
ВЕКЛИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш
// -нцї, Р -нцїв; ж язл*.
ВЕКЛИЧ, форми як від ВДОВИЧ.
ВЕЛИГІРСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ВЕЛЙКГОЛОВА, Р -ви, Д -ві, 0 -вою, лш Я -ви, Р -вів;
ж = ч.
ВЕЛИЧАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аєм, мн Я -аї,
Р -аїв; ж нзм.
ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ, форми як від ВЕЛИГІРСЬКИЙ.
ВЕРБЙЛІВСЬКИЙ, форми як від ВЕЛИГІРСЬКИЙ.
ВЕРБИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни, Р -них;
ж // -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. язл*.
ВЕРБИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лш
Я Вербинці, Р -нців; ж нзм.
ВЕРБЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ВЕРБОВЕЦЬ. Р -бівпя, Д -бівцеві а. -бівщо. 0 -бівцем,
мн Я -бівці, Р -бівців; ж язлі.
ВЕРБ’ЯНИЙ, Р -ного, Д -ному, 0 -ним, лш Я -ні, Р-них;
ж Я -на, Р -ної.
ВЕРЕМІЄНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ВЕРЕМІЙ, Р -ія, Д -їєві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ВЕРЕННИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
ВЕРЕЩАКА, Р -аки, Д -аці, О -акою, лш Я -ки, Р -ків;
^ = ч.
ВЕРНЙГОРА, Р -ри, Д -рі, 0 -рою, лш Я -рй, Р -рів;
ж = ч.
83
ВЕРНЙДУБ, Р -ба, Д -бові а -бу, О бом. мн II -би,
Р -бів; ж нзм.
ВЕРТЙПОРОХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, О -хом, мн Я -хіі,
Р -хів; ж аш*.
ВЕРТІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, мн Я -і’І, Р -іїв;
ж нзм.
ВЕРХОДАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аем, лт Я -аї,
Р -аїв; ж «зл/.
ВЕРХОЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш // -кй,
Р -ків; ж «злі.
ВЕРХРАТСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ВЕРШИГОРА, Р -ри, Д -рі, О -рою, л//г Я -рй, Р -рів;
ж •= ч.
ВЕСНИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни, Р-них;
ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ВИБРАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн
Я -нці, Р -нців; ж нзм.
ВИДИШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, 0 -шем, лш Я -ші,
Р -шїв; ж язж.
ВИДРИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язлг.
ВИЗИРЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлг.
ВИКИДАНЕЦЬ, форми як від ВИБРАНЕЦЬ.
ВИЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лм Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ВИННИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ВИННИКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови,
Р -кових; ж Я -кова, Р -кової, мн Я -кові, Р -кових
а. нзм.
ВИННИЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, /ш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ВИННИЧАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, л*я Я -кй,
Р -ків; ж язлі
ВИННИЧЕНКО, форми як від ВИЗИРЕНКО.
ВИННИЧУК, форми як від ВИННИЧАК.
84
ВИРВИХВ1СТ, Р -воста, Д -востові а -восту, О -востом,
мн Я -всстГі, Р -восгів; ж нзм
ВИСЛО(В)УХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, О -хом, мн Я -хй,
Р -хів; ж нзм.
ВИТВЙЦЬКИЙ, форми як від ВИННИЦЬКИЙ.
ВИТКОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
ВИХОВАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -ниєм, лш
Я -нці, Р -нців; ж язлі.
ВИХОПЕНЬ, Р -пня, Д -пневі а. -пню, 0 -пнем, лш Я -пні,
Р -пнів; ж язлг.
ВИХРЕЦЬКИЙ, форми як від ВИННИЦЬКИЙ.
ВИШНЙЦЬКИЙ, форми як від ВИННИЦЬКИЙ.
ВІБЛИЙ, Р -лого, Д -лому, 0 -лим, мн Я -лі, Р -лих;
ж // -ла, Р -лої.
ВІВСЯНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ВІВЧАРЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лея Я -кй,
Р -ків; ж #аи.
ВІВЧАРИК, Р -ка, Д -кові, а. -ку, 0 -ком, /ш Я -кй,
Р -ків; ж «злг.
ВІДАЙКО, Р -ка, Д- кові а. -ку, 0 -ком, жя Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ВІЗНИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О-цею, мн Я -ці, Р -ців; ає = ц.
ВІЗНИЧАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, ж я Я -кй,
Р -ків; ж язлї.
ВІИТЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р
-ків; ж нзм.
ВІЙТИНА, Р -ни, Д -ні, 0 -ною, лш Я -нй, Р -нів; ж = ц.
ВІИТИНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі, Р
-ких; ж Я -ка, Р -кої.
ВІЙТЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни, Р
-них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
ВІЙТОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р
-чів; ж нзм.
ВІНТОНІВ, Р -нова, Д -нову, 0 -новим, мн Я -нови,
Р -нових; ж Я -нова, Р -нової, мн Я -нові, Р -нових
а. нзм.
85
ВІНТОНЮК, Р -ка, Д-кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р
-кїв; ж нзм.
ВІРИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лм // -чі, Р -чів;
ВІТОВСЬКИЙ, форми як від ВІЙТИНСЬКИЙ.
ВІТОШЙНСЬКИЙ, форми як від ВІЙТИНСЬКИЙ.
ВІХАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, О -рем, мн Я -рі, Р -рів;
ж «злі.
ВІХАСТИЙ, Р -того, Д -тому, О -тим, лш // -ті, Р -тих;
#е Я -та, Р -тої.
ВІХОТЬ, Р -хтя, Д -хтеві а. -хтю, О -хтем, /ш Я -хті,
Р -хтїв; я/е язл*.
ВЛАСІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, ля Я -ІЇР -іїв; яс аші.
ВЛАШИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я
-нці, Р -нцїв; #с нзм.
ВЛІЗЛО, Р -ла, Д -лові а. лу, 0 -лом, мн Я -лй, Р-лів;
я/с нзм.
ВОБЛИЙ див. ВІБЛИЙ.
ВОВКАЙ, Р -ая, Д-аеві а. -аю, О -гем, мн Н -аї, Р -аїв;
ж нзм.
ВОВКАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж нзлі.
ВОВКОГІН, Р -гбна, Д -гонові а. -гону, 0 -гоном, мн
Я -гони, Р -гонів; ж язл.
ВОВКОГОН див. ВОВКОГІН.
ВОВКОДАВ, Р -ва, Д -вові а. -ву, О -вом, лш Я -ви,
Р -вів; ж язлг.
ВОВКОДУЛА, Р -ли, Д -лі, О -лою, мн Я -лй, Р -лїв;
ж = ч.
ВОВНЯР, Р -ра, Д -реві а. -ру, О -рем, мн Я -рі, Р -рів;
ж нзм.
ВОВЧЙНА, Р -ки, Д -ні, О -ною, мн Я -нй, Р -нів; ж = ц.
ВОГНЕВИЙ, Р -вбго, Д -вбму, 0 -вйм, мн Я -ві, Р -вйх;
ж Я -ва, Р -вбї.
ВОДНИЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі, Р
-ких; ас Я -ка, Р -кої.
ВОДОВІЗ, Р -воза, Д -возові а. -возу, 0 -возом, мн Я
-вози, Р -возів; ж нзм.
86
ВОДОЛАЗЬКИЙ, форми як від ВОДНИЦЬКИЙ.
ВОДОНІС, Р -носа, Д -носові а. -носу, О -носом, мн Я
-носи, Р -носів; ж нзм.
ВОДОНОС див. ВОДОНІС.
ВОДОП’ЯН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, мн Я -нй, Р
-нїв; ж нзм
ВОДОСТАИ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аї, Р
-аїв; лс язл*.
ВОДЯНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р
-ків; ж нзм.
ВОДЯНИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Я -ці, Р -ців; ж = ч.
ВОЄВІДКА, Р -дки, Д -дці, О-дкою, лш Я -кй, Р -ків;
а/с = ч.
ВОЗЙВОДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, лш Я -дй, Р -дів; ж = ч.
ВОЗИНКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
ВОЗНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, лш Я -ні, Р -них;
ж Я -на, Р -ної.
ВОЙДИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, жя Я -лй, Р
-лів; #е яам.
ВОЙТЕХОВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, жя Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ВОЙТОВИЧ див. ВІЙТОВИЧ.
ВОЛЕВАЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р
-чів; ж нзм.
ВОЛИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я
-нцї, Р -нців; ж нзм.
ВОЛОВЕЦЬ, Р -лівця, Д -лівцеві а. -лівцю, О -лівцем,
мн Я -лівцї, Р -лівців; ж язлі.
ВОЛОВИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лія Я -кй,
Р -ків; а/с нзм.
ВОЛОВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ВОЛОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лея Я -чі,
Р -чів; ж язж.
ВОЛОВНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
87
ВОЛОДИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
ВОЛОСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі, Р
-ких; ж /7 -ка, Р -кої.
ВОЛОХАЧ, Р-ча, Д-чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чі, Р -чїв;
ВОЛОЦЮГА, Р -юги, Д -юзі, 0 -югою, мн Я -гй, Р -гїв;
Ж — і/.
ВОЛОШИН, Р -на, Д -нові я. -ну, 0 -ном, лш Я -нй,
Р -нів; ж язлі.
ВОЛЯНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ВОЛЬБИН, Р -на, Д -кові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ВОЛЬТАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лш
Я -нцї, Р -нців; ж язлі.
ВОНЙЦЬКИЙ, форми як від ВОЛОСЬКИЙ.
ВОРОБЕЙ, Р -б’я, Д -б’єві а. -б’ю, 0 -б’єм, лш Я -б'»/,
Р -б’їв; ж язлг.
ВОРОБЕЛЬ, Р -бля, Д -блеві а. -блю, 0 -блем, ішЯ- блї,
Р -блїв; ж язи/.
ВОРОБЕЦЬ, Р -бця, Д -бцеві а. -бціо, О -бцем, лш Я -бці,
Р -бцїв; ж нзм.
ВОРОБІЙ, Р -бія, Д -бієві а. -бію, 0 -бієм, мн Я -бії,
Р -біїв; ж нзм.
ВОРОНА, Р -ни, Д -ні, 0 -ною, лш Я -нй, Р -нів; ж = ч.
ВОРОНИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ВОРОНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чї,
Р -чїв; ж /ізж.
ВОРОПАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О-аєм, мн Я -аї, Р -аїв;
Ж ЯЗЛІ.
ВОРОТИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, лш Я -лй,
Р -лів; ж нзм.
ВОСКОБІЙНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я-кй,
Р -ків; ж нзм.
ВУЗОЛ, Р -зла, Д -злбві а. -злу, О -злом, мн Я -зли,
Р -злів; ж язл*.
88
ВУС, Р -са, Д -сові а. -су, О -сом, ми Я -сії. Р -сів;
V, ИЗМ.
В’ЮНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм
г
ГАБ’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кії, Р -кїв;
ж язл*.
ГАБ’ЯН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -ші, Р -нів;
ж «злг.
ГАВДЙШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, лш Я -шї,
Р -шїв; ж нзм.
ГАВДЬО, Р -дя, Д -деві а. -дю, О -дем, лм Я -ді, Р -дів;
ж нзм.
ГАВЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ГАВЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, иш Я -чі, Р -чів;
Ж ЯЗЛі.
ГАВРИЛЕИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш
Я -кй, Р -кїв; ж нзм.
ГАВРИЛЕЦЬ, Р -льця, Д -льцеві а. -льцю, О -льцем,
мн Я -льцї, Р -льців; ж нзм.
ГАВРИЛЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ГАВРИЛІВ, Р -лова, Д -лову, О -ловим, мн Я -лови,
Р -лових; ж Я -лова, Р -лової, мн Я -лові, Р -лових
а нзм.
г
ГАВРИЛЬО, Р -ля, Д -леві а. -лю, 0 -лем, лш Я -лі,
Р -лїв; ж я&и.
ГАВРИЛЬЦІВ, Р -цева, Д -цеву, 0 -цевим, мн Я -цеви,
Р -цевих; ж Я -цева, Р -цевої, мн Я -цеві, Р -цевих
а. нзм.
ГАВРИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн
Я -нці, Р -нців; ж ^ги.
ГАВРИСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, лія Я -сі, Р -сів;
ж нзм.
89
ГАВРЙШКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови,
Р -кових; ж Я -кова, Р -кової, мн Я -кові, Р -кових
а. нзм.
ГАВРИШКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ГАВ’КЖ, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлг.
ГАВ’ЯЗ, Р -за, Д -зові а. -зу, О -зом, мн Я -зй, Р -зів;
ж нзм.
ГАДАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, мн Я -аї, Р -аїв;
ж нзм.
ГАДЖАЛА, Р -ли, Д -лі, О -лою, мн Я -лгі, Р -лів;
ж = ч.
ГАДЖЕГА, Р -еги, Д -езі, О -егою, лш Я -гй, Р -гїв;
ж = ч.
ГАДЗАЛЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, м Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язж.
ГАДЗАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лів; ж язж.
ГАЖІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ГАЙ, Р Гая, Д Гаєві а. Гаю, О Гаєм, мн Я Гаї, Р Гаїв;
ж нзм.
ГАЙВАСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, мн Я -сі, Р -сів;
ж нзм.
ГАИДАИ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аєм, лш Я -аї, Р -аїв;
ж нзлі.
ГАЙДУЧОК, Р -чка, Д -чкові а. -чку, 0 -чкбм, лш
Я -чкгі, Р -чків; ж нзм.
ГАЙОВИЙ, Р -вбго, Д -вбму, О -вйм, лш Я -ві, Р -вгіх;
ж Я -ва, Р -вбї.
ГАКАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, мн Я -лгі,
Р -лів; ж язлі.
ГАЛАБУДНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзлі.
ГАЛАЗИКА, Р -гіки, Д -йці, 0 -гікою, лш Я -кй, Р -ків;
ж — ч.
ГАЛАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аєм, мн Н -аї, Р -аїв;
ж «зл«.
90
г
ГАЛАМАГА, Р -аги, Д -адяі, О -агою, жя // -гй, Р -пв;
я/с = 4.
ГАЛАН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, мн Я -нй, Р -нів;
ж нзм.
ГАЛАНДЖІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії,
Р -іїв; #е язж.
ГАЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
3/Є ЯЗЛІ.
ГАЛИЛЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -еєм, лм Я -еї,
Р -еїв; ж нзм.
ГАЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ГАЛИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Я -ці, Р -цїв; ж = <*.
ГАЛИЦЬКИЙ, форми як від ГАЛЙНСЬКИЙ.
ГАЛІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р-іів;
ж нзм.
ГАЛУГА, Р -уги, Д -узі, О -угою, мн Я -гй, Р -гів; ж = ^.
ГАЛУНЬКА, Р -ньки, Д -ньці, О -нькою, мн Я -кй,
Р -кїв; ж = ч.
ГАЛУНЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; а/с нзм.
ГАЛЬКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чїв; ж нзм.
ГАМАЛІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -Ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ГАМАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, жя
Я -нцї, Р -нцїв; ж язл*.
ГАМАРНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ГАМУЛЕЦЬ, Р -льця, Д -льцеві а. -льцю, О -льцем, мн
Я -льцї, Р -льцїв; ж #зж.
ГАНДЖУГА, Р-уги, Д -узі, О -угою, мн Я -гй, Р-гів;
ж = ч.
ГАНДЗЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чїв; ж нзм.
ГАНДЗІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лм Я -ії’, Р -іїв;
9!
ГАНДЗЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ГАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я -нці,
Р -нцїв; ж нзм.
ГАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї, Р -чів;
ж язя.
ГАННУСЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж1 язлї.
ГАННУСИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ГАННУЩИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн II -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ГАПІЙ, Р-ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -її, Р -іїв;
ж нзм.
ГАПКА. Р -пки, Д -пці, О -пкою, мн Я -кй, Р -ків; ж — ч.
ГАРАГОНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чів;
ж «злі.
ГАРАНДЖА, Р -джі, Д -джі, О -джею, лм Я -джі,
Р -джів; ж = ч.
ТАРАНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, лш Я -ні, Р -нів;
Ж «ЗЛІ.
ГАРАСЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж «злі.
ГАРАСИМЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О-ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
ГАРАСИМЕЦЬ, Р -мця, Д -мцеві а. -мцю, О -мцем, иш
Я -мцї, Р -мців; ж нзм.
ГАРАСИМЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. «злг.
ГАРАСИМІВ, Р -мова, Д -мову, О -мовим, лш Я -мови,
Р -мових; ж Я -мова, Р -мової, лі« Я -мові, Р -мових
а. «злї.
ГАРАСИМ’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я-кй,
Р -ків; ж «зж.
ГАРАСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, ж я Я -сі, Р -сів;
ж нзм.
ГАРАХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, О -хом, мн Я -хй,
Р -хів; ж «злг.
92
ГАРМАТЇЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії»
Р -іїв; ж язлі.
ГАРМАШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, мн Я -шї,
Р -шів; ж нзм.
ГАРНАГА, Р -аги, Д -адзі, О -агою, лш Я -гй, Р -гів;
ж = ч.
ГАРНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ГЕЙ, Р Гея, Д Геєві а. Гею, О Геєм, лш Я Геї, Р Геі’в;
Ж^ НЗЛІ.
ГЕЙНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ГЕЛЕМЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -еєм, лш Я -еї, Р -еїв;
ж най.
ГЕЛЕТІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії’, Р -іїв;
ж нам.
ГЕЛЕТУХА, Р -ухи, Д -усі, О -ухою, лш Я -хй, Р -хів;
Ж — Ч.
ГЕРЕГА, Р-еіи, Д -сдзі, О -егою, лш Я -пі, Р -гів; ж = ч.
ГЕРЕЧКА, Р -чки, Д -чці, О -чкою, мн Я -кй, Р -ків;
ж — ч.
ГЕРЕЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж язиї.
ГЕРЗАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чїв; ж най.
ГЕТАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй, Р -лів;
ж язл«.
ГИЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, лш Я -лі, Р -лів;
ж нзм.
ГИРИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -кїв;
ж язж.
ГИРИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї, Р -чїв;
ж язлг.
ГИРКА, Р-ркн, Д-рці, О -ркою, мн Н-кй, Р-ків;
ж = ч.
ГИРЯВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, лш Я -вці,
Р -вцїв; ж #ач.
ГИСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, лш Я -сі, Р -сів;
ж нзлс.
93
ГЛАГОЛИЧ, форми як від ГЙРИЧ.
ГЛАДОВ’КЖ, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ГЛАДУНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн
Я -нцї, Р -нців; ж нзм.
ГЛИНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, жя Я -кі, Р -ких;
ж Я -ка, Р -кої.
ГЛ!БОВЙЦЬКИЙ, форми як від ГЛИНСЬКИЙ.
ГЛІБЧУК, Р -ка, Л -кові а. -ку, О -ком, лея // -кй,
Р -ків; ж язлі.
ГЛОДЖЙКУРКА, Р -рки, Д -рці, О -ркою, лш Я -кй,
Р -ків; а/с = </.
ГЛУХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, О -хом, лш Я -хй, Р -хів;
Ж» НЗМ.
ГЛУХАНИЧ, форми як від ГИРИЧ.
ГНАТИК, форми як від ГЙРИК.
ГНАТИНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, мн Я -ни, Р -нів; ж = ч.
ГНАТИНКА, Р -нки, Д -нці, О -нкою, мн Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
ГНАТИСЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р-ків; ж нзм.
ГНАТІВ, Р -това, Д -тову, О -товим, мн Я -тови
Р -тових; ж Я -това, Р -тової, лш Я -тові, Р -тових я. яз,и
ГНАТЬО, Р -тя, Д -теві а. -тю, О -тем, лш Я -ті, Р -тів;
ж нзм.
ГНИДОВЕЦЬ, Р -дівця, Д -дівцеві а. -дівцю, О -дівцем,
мн Я -дівці, Р -дівців; ж нзм.
ГНИЛИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, лш Я -ці, Р -ців; ж = ч.
ГНИЛОЗУБ, Р -ба, Д -бові а. -бу, О -бом, мн Я -би,
Р -бів; ж нзм.
ГНІДАШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, лш Я -шї,
Р -шїв; ж язл*
ГНІДЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлг.
ГНІДЕЦЬ, Р -дця, Д -дцеві а. -дцю, О -дцем, лш Я -дці,
Р -дців; ж нзм.
ГНІДИЙ, Р -дого, Д -дому, О -дим, ж/у // -ді, Р -діїх;
ж Я -да, Р -дбї.
94
ГНІДЬ, Р -Д#> Д ~д^ві а’ ‘АК’)’ ° «л^м’ Л!Я Н -Ді\ /5 -Дів;
?/С НЗМ-
ГНОЙОВИЙ, Р -вбго, Д -вбму, 0 -вйм, лш Я -ві, Р -вііх;
ж Я -ва, Р -вої.
ГОВГЕРИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лш
Я -нцї, Р -нців; ж нзм.
ГОВОРУХА, Р -ухи, Д -усі, 0 -ухою, лш Я -хп, Р -хів;
ж =- ч.
ГОДОВАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, мн
Я -нці, Р -нців; ж нзм.
ГОЙ, Р Гоя, Д Гбєві а. Гою, 0 Гбєм, мн Я Гої, Р Гоїв;
Ж «ЗЛІ.
ГОЙДИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж «злі.
ГОЙДИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш -чі, Р -чів;
ж «злі.
ГОЙНИЧ, форми як від ГОЙДИЧ.
ГОЇН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. «злі.
ГОЛИБАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
ГОЛЙБОРОДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, мн Я -дії, Р -дів;
ж — ч.
ГОЛИК, форми як від ГОЙДИК.
ГОЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, Р -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ГОЛОВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -нй,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. «злг.
ГОЛОВІД, Р -вода, Д -водові а. -воду, О -водом, мн
Я -води, Р -водів; ж нзм.
ГОЛОВЇЙ, Р -ія, Д -вієві а. -ію, О -іем, мн Я -ії,
Р -іїв; ж нзм.
ГОЛОВКА, Р -вки, Д -вці, О -вкою, лш Я -кй, Р -кїв;
Ж — «7.
ГОЛОВКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
ГОЛОМЕГА \ Р -еги, Д -едзі, 0 -егою, лш Я -гй,
Р -гів; лі -= ч.
95
ГОЛУБЕЦЬ, Р-бця, Д -бцеві а. -бцю, О -бцем. иш Я -бці,
Р -бців; л «злї
ГОЛУБЙЦЬКИЙ, форми як від ГОЛЙНСЬКИЙ.
ГОЛЮКА, Р -юки, Д -іоці, О -юкою, лш Я -кй, Р -ків,
ж =■ <*.
ГОЛЯНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш // -кй,
Р -ків; ж нзм.
ҐОНТАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, О -рем, мн II -рі,
Р -рів; ж нзм.
ГОНЧАР, форми як від ҐОНТАР.
ГОРБАЙ, Р -ая,Д -аєві а. -аю, О -аєм, мн Я -аї, Р -аїв;
Ж ЯЗИ/
ГОРБАЦЬО, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, мн Я -ці,
Р -ців; ж нзм.
ГОРБАЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чів;
Ж «ЗЛІ.
ГОРБЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 6 -ним, пгя Я -нн,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язи/.
ГОРИН, форми як від ГОРБЙШИН.
ГОРИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, мн
Я -нці, Р -нців; ж язи/.
ГОРИНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, 0 -нем, мн Я -ні,
Р -нів; ж нзм.
ГОРНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, мн Я-кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ГОРНИЧАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, О -рем, и/я Я -рї,
Р -рів; л язи/.
ГОРОБЕЦЬ, Р -бця, Д -бцеві а -бцю, О -бцем, и/я Я -бці,
Р -бців; ж нзм.
ГОРОДНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків, ж нзм.
ГОРОДНИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн
Я -кй, Р -ків; ж нзм.
ГОРОДИШ, Р -нього, Д -ньому, 0 -нім, мн Я -ні, Р-ніх;
ж Я -ня, Р -ньої.
ГОЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем. п/я Я -ці, Р -ців;
2/С ЯЗИ/
ГРАБЙНСЬКИЙ, форми як від ГОРНЙЦЬКИЙ.
96
ІРАБНЙЦЬКИЙ, форми як від ГОРИЙЦЬКИЙ.
ГРАД, Р -Аа’ Д «дов* а- «л-;’ ^ ~дом’ мн Н ~ДІ’Г’ ^’д’в;
ж нзм. , , , ‘.
ГРАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аіо, О -а*’м, мн II -аі, Р -аїіз,
ж нзм.
ГРЕБІНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, мн
Н -нцї, Р -нцїв; ж нзм.
ГРЕБІНЬ, Р -беня, Д -беневі а. -беню, 0 -бенем, мн
Я -бені, Р -бенїв; ж нзм.
ГРЕЧКА, Р -чки, Д -чці, 0 -чкою, лш Я -кй, Р -ків; ж = <*.
ГРЕЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, жя Я -кй,
Р -ків; ж язлг.
ГРЕЧКОСІЙ, Р -ія, Д-ієві а. -ію, 0 -їєм, лш Я -іІ,
Р -іїв; ж язлі.
ГРЕЧУХА, Р -ухи, Д -усі, 0 -ухою, жя Я -хй, Р -хів;
ж = ц.
ГРИБ’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ГРИВЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, жя Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
Г^ИГУЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, жя Я -чі,
Р -чів; з/с нзм.
ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, форми як від ГРИВЙНСЬКИЙ.
ГРИНЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чі, Р -чів;
ж нзм.
ГРИНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ГРИНИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни>
Р -них; а/с Я -на, Р -ної, жя Я -ні, Р -них а. язж-
ГРИНИХА, Р -йхи, Д -йсі, 0 -йхою, мн Я -хй, Р -хів; ж = ч.
ГРИНЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а.
нзм.
ГРИНІВ, Р -нева, Д -неву, 0 -невим, мн Я -неви,
Р -невнх; ж Я -нева, Р -нової, лш Я -неві, Р -невих
а. язж.
ГРИНЬ, Р -ня, Д -нові а. -Ній, 0 -нем, лія II -ні, Р -нів;
ж нзм.
4 і -124 97
ГРИНЬКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови,
Р -ковнч; ж II -коса, Р -кової, мн Я -кові, Р -кових
а. нзм
ГРИНЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, л/я // -кгї,
Р -ків; ж юл/.
ГРИЦАЇВ, Р -аєва, Д -аєву, О-аєвим, мн Я -аєви, Р -аєвих;
ж Я( -аєва, Я -аєвої, мн Я -аєві, Я -аєвих а. яз-и.
ГРИЦАЇШИН, форми як від ГРИНИШИН.
ГРИЦАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аєм, л/я Я -аї,
Р -аїв; ж язлг.
ГРИЦИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш -кй, Р -ків;
Ж АШІ.
ГРИЦЙНА, Р -ни, Д -ні, 0 -ною, мн Я -нй, Р -нів; ж = ц.
ГРИЦІВ, Р -цева, Д -цеву, 0 -цевим, мн Я -цеви,
Р -цевих; ж Я -цева, Р -цевої, мн Я -цеві, Р -цевих
а. нзм.
ГРИЦЬКІВ, Р -кова, Д -кову, 0 -ковим, мн Я-кови, Р-кових;
ж Я -кова, Р -кової, лш II -кові, Р -кових а. нзм.
ГРИШКАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чїв; ж яаи.
ГРИШКОВЕЦЬ, Р -ківця, Д -ківцеві а. -ківцю, О -ківцем,
мн Я -ківці, Р -ківців; ж язлл.
ГРІМ, Р Грбма, Д Громові а. Грому, 0 Громом, лш
Я Громи, Р Громів; ж язлі.
ГРОМ’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ГРУШЕВЕЦЬ, Р -шівця, Д -шівцеві а. -шівцю, 0 -шівцем,
мн Я -шівцї, Р -шівців; ж яаи.
ГУБЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, л/я Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
г
ГУБИЧ, Р-ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чїв;
ж язи і.
ГУБІЙ, Р -ія, Д -ієві я. -ііо, 0 -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
Ж ЯЗЛЇ.
ГУДЗ, Р -дза, Д -дзові а. -дзу, 0 -дзом, лш Я -дзй,
Р -дзів; ж нзм.
ГУДЗЬ, Р -дзя, Д -дзеві а. -дзю, 0 -дзем, мн Я -дзі,
Р -дзів; ж язлі.
гУДЗІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -їіо, 0 -іем, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ГУДИК, Р _ка> Д ‘ков^ а- _КУ’ ^ -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ГУДИМ, Р -ма, Д -мові а. -му, О -мом, лш Я -міі,
р -мів; ж «злі.
ГУДИМА, Р -ми, Д -мі, О -мою, мн Я -міі, Р -мів; ж — ч.
ГУДЬ, Р -дя, Д -деві а. -дю, О -дем, лш Я -ді, Р -дів;
Ж «ЗЛІ.
ГУЖВІЙ, форми як від ГУДЗІЙ.
ГУЛАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, и!« Я -аї, Р -аїв;
ж нзм.
ГУЛЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -еєм, мн Я -еї, Р -еїв;
ж нзм.
ГУЛИК, форми як від ГУДИК.
ГУЛИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм
ГУЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, л/« Я -чі, Р -чів;
Ж ЯЗЛ!.
ГУЛЯЙ, Р -яя, Д -яєві а. -яю, О -яєм, л/я Я -яї, Р-яїв;
ж нзм.
ГУЛЯЙВІТЕР, Р -тра, Д -трові а. -тру, О -тром, лш
Я -три, Р -трів; ж «злі.
ГУЛЬКО, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ГУМНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
, Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ГУНДИЧ, Р-ча, Д-чеві а. -чу, О-чем, мн Я -чі, Р-чів;
ж язлг.

Категорія: Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.