Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Д — К

Д
ДАВИДЧАК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ДАВОСЙР, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, мн Я -рй,
Р -рів; ж нзм.
ДАЛИБОЖИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
ДАНИЛЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж язиі.
ДАНИЛЕВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ДАНЙЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ДАНИЛЕЦЬ, Р -льця, Д-льцеві а. -льцю, О -льцем, мн
Я -льцї, Р -льців; ж нзм.
ДАНИЛИК, Р -ка, Д -кові а -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; оіс нзм.
ДАНЙЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лея Я -чГ,
Р -чів; ж язи/.
ДАНИЛЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ку, О -ним, лм Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язлі.
ДАНИЛІВ, Р -лова, Д -лову, О -лоеим, лш Я -лови,
Р -лових; ж Я -лова, Р -лової, ж« Я -лові, Р -лових
а язлг.
ДАНИЛКО, Р -ка, Д -козі а. -ку, О -ком, мн Я -ки,
Р -кїв; ж нзм.
ДАНИЛОВИЧ, форми як від ДАНИЛЕВИЧ.
ДАНИЛОВСЬКИЙ, форми як від ДАНИЛЕВСЬКИЙ.
ДАНИЛЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ДАНЙЛЬЦІВ, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, мн Я -цеви,
Р -цевих; ж Я -цева, Р -цевої, мн Я -цеві, Р -цевих а. нзм.
ДАНИЛЬЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; оіс нзм.
ДАНЙЛЬЧИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, иш Я -кй,
Р -ків; ж #зл*.
ДАНИЩУК, форми як від ДАНИЛЮК.
ДАНКАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чів; ж яз.м.
ДАНЬКІВ, Р -кова. Д -кову, О -ковим, мн Я -кови,
Р -кових; ж Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових
а. «злі.
ДАНЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж яз/.’
ДАНЬО, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, лш Я -ні, Р -нїв;
ж нзм.
ДАРМОГРАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, мн Я -аї,
р -аїв; ж нзм.
ДАРМОЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, жя Я -кі,
р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ДАРМОХіД, Р -хода, Д -ходові а. -ходу, О -ходом, мн
Я-ходи, Р -ходів; ж нзм.
ДАРНИЦЬКИЙ, форми як від ДАРМОЛЙНСЬКИЙ.
ДАХНІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ік>, О -ієм, лш Я -іІ, Р -іїв;
ж нзлс.
ДАХНО, Р -ка,Д -нові а. -ну, О -ном, мн Я -нй, Р -нїв;
ж нзм.
ДАЦІЙ, форми як від ДАХНі’й.
ДАЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, лш Я -ці, Р -цїв;
Ж ЯЗЛ!.
ДАЦЬКІВ, форми як від ДАНЬКІВ.
ДАЦЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж яз,и.
ДАШАВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, лм
Я -вцї, Р -вцїв; ж нзм.
ДВЕРїИ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -їїв;
Ж ЯЗЛЇ.
ДВИГАЙЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лїв; ж яз.и.
ДВІРНИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ДЕБРІ Й, форми як від ДВЕРі’й.
ДЕЙНЕГА*, Р -еги, Д -едзі, О -егою, лш Я -гй, Р -гів;
ж = ч.
ДЕЙНЕКА, Р -еки, Д -еці, О -екою, лш Я -кй, Р -кїв;
ж = ч.
ДЕИНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
г Р -кїв; ж нзж.
ДЕЛИК, форми як від ДЕЙНИК.
ДЕМИДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, лш Я -дй, Р -дів; ж = ^.
ДЕМИДАСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, 0 -сем, мн Я -сі,
Р -сів; ж нзм.
ДЕМИДЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
101
ДЕМКІВ, Р -кова, Д -кову, О -новим, мн Я -кови,
Р -нових; ж Я -кова, Р -нової, мн Я -нові, Р -нових
а. нзм.
ДЕМКОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж /кш.
ДЕМУШКАНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, 0 -ием, лш Я -ні,
Р -нів; ж нзм.
ДЕМЦЮХ, Р -ха, Д -хбві а. -ху, 0 -хбм, мн Я -хй, Р -хів;
Ж ЯЗЛЇ.
ДЕМЧИНА, Р -ни, Д -ні, 0 -ною, лш Я -нй, Р -нїв; ж = ц
ДЕМ’ЯН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, мн Я -нй,
-кїв; ж нзм.
ДЕМ’ЯНЕНКО, Р -на, Д -нові а. -ку, 0 -ком, мн Я -нй,
Р -кїв; ж нзм.
ДЕМ’ЯНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш
Я -нці, Р -нцїв; ж яаи.
ДЕМ’ЯНИК, Р -ка, Д -нові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -нів; ж .ч:ли.
ДЕМ’ЯНЇВ, Р -нова, Д -нову, О -новим, мн Я -нови,
Р -нових; ж // -нова, Р -нової, л*# Я -нові, Р -нових
а. язл*.
ДЕМ’ЯНЧУК, форми як від ДЕМИДЧУК.
ДЕНЛС, Р -са, Д -сові а. -су, О -сом, лш Я -сії, Р -сів;
ж язлї.
ДЕНЙСЕНКО. ферми як від ДЕМ’ЯНЕНКО.
ДЕНИСЮК, форми як від ДЕМИДЧУК.
ДЕНИЩУК, форми як від ДЕМИДЧУК.
ДЕРЕВОРІЗ, Р -за, Д -зові а. -зу, О -зом, мн II -зй,
Р -зів; ж нзм.
ДЕРЕВ’ЯНИЙ, Р -ного, Д -ному, 0 -ним, лш Я -ні, Р
-них; ж Я -на, Р -ної.
ДЕРЕВ’ЯНКО, Р -ка, Д -нові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж «злї.
ДЕРЕВ’ЯНЧЕНКО, Р -ка, Д -нові о.-ку, О-ком, мн Я
-кй, Р -кїв; ж нзм.
ДЕРЕШ, Р -шз. Д -шеві я. -шу, О -шем, лш Я -ші,
Р -шів; ж а/зл/.
102
д£Р£ЩУК, Р -кя, Д -кбві а. -ку, О -ким, лш Я -кй,
р -кїв; ж нзм.
ДЕРИВЕДМІДЬ, Р -медя, Д -мелеі;і </. -медю, О -модем,
мн Я -меді, Р -медів; ж нзм.
ДЕРИМУХА, Р -ухи, Д -усі, О -ухою, мн Я -хГі, Р -хїв;
ж = ч. ^ ^ щ
ДЕРІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лї« Я -ії, Р -іїв;
ДЕРЛИЦЯ, Р -ЦІ, Д -ці, О -цею, лш // -ці, Р -цїв; ж = «і.
ДЖЕНДЖЕРА, Р -ри, Д -рі, О -рою, лш // -рй, Р -рів;
ж = **.
ДЖЙГАЛО, Р -ла, Д-лові а. -лу, О -лом, лш // -лй,
Р -лів; ж «злі.
ДЖУЛАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аем, л/я Я -а’ї,
Р -аїв; ж нзм.
ДЖУМАЛО, форми як від ДЖИГАЛО.
ДЖУРЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ДЗЕКАЛО, форми як від ДЖИГАЛО.
ДЗЕНДЖЕЛЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ДЗЕНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, л/я Я -ні, Р -нів;
ж язлі.
ДЗЕРА, Р -ри, Д -рі, О -рою, л/я // -рй, Р -рів; ж = ^.
ДЗИГА, Р -Гіги, Д -Гідзі, О -гою, лш Я -пі, Р -гів; ж = ч.
ДЗИҐАР, Р -ря, Д-реві а. -рю, О -рем, лі« Я -рі, Р -рів;
ж язлі.
ДЗИНДРА, Р -ри, Д -рі, О -рою, лм Я -ріг, Р -рів, ?/с = <*.
ДЗИРА, форми як від ДЗЕРА.
ДЗУНДЗА, Р -дзи, Д -дзі, О -дзою, лш Я -дзіі, Р -дзів;
ж = ч.
ДЗЮБА, Р -би, Д -бі, О -бою, лш// -би, Р -б\в\ж = ч.
ДЗЮБЙНА, Р -нп, Д -ні, О -ною, лш Я -нп, Р -нів;
ж = ч.
ДЗЮБЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, л/« Я -кі,
Р -ких; ж Я -кл, Р -кої.
ДЗЮБІЙ, Р -ія, Д ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р іїв;
Ж /-Ш*.
103
ДЗЬОБА, форми як від ДЗЮБА.
ДЗЬОБАН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, мн Н -ші.
Р -иів; оіс нзм.
ДИБАЙЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, мн Я -лії,
Р -лів; ж нзм.
ДИДА, Р -дії, Д -ді, О -дою, лш // -дй, Р -дів; ж = ч.
ДИДИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ДИДИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язл*.
ДИКАЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ДИКАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лів; #с нзм.
ДИМНИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я
-нці, Р -нцїв; ж нзм.
ДИНДИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ДИТЙННИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ДІГТЯР, Р -ра, Д -реві а. -ру, О -рем, лш Я -рі, Р -рів;
ж язж.
ДІДА, форми як від ДИДА.
ДІДИК, форми як від ДЙДИК.
ДІДЙНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, мн Я -нй, Р -нїв; ж = ч.
ДІДИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чів;
ж нзм.
ДІДОВЕЦЬ, Р -дівця, Д -дівцеві а. -дівцю, О -дівцем,
лш Я -дівці, Р -дівцїв; ж язлі.
ДІЛАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аєм, лш Я -аї, Р -аїв;
ж язж.
ДІНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я -нці,
Р -нцїв; ж нзм.
ДЛЯБОГА, Р -бги, Д -бзі, О -огою, лея Я -гй, Р -гів;
ж = ч.
І
ДМИТРІВ, Р -рова, Д -рову, О -ровим, лш Я -рови,
Р -рових; ж Я -рова, Р -рової, лш Я -рові, Р -рових
а. нзм.
104
дМИТРУСИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,!
Р -кїв; ас нзм.
ДОБРИДЕНЬ, Р -дня, Д -дневі а. -дню, О -днем, мн Я -дні,
р -днів; ж нзм.
ДОБРЙЦЯ, Р -Ці, Д -ЦІ, О -цею, лш Я -ці, Р -ців;^ ас — ч.
ДОБРІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р-іїв;
#е нзм.
ДОБРОМИЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, мн Я -лі,
Р -лів; ж нзм.
ДОБРОМЙЛЬСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ас Я -ка, Р -кої.
ДОБРОСИНЕЦЬ, Р -кця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
Лін Я -нці, Р -нцїв; ас язл*.
ДОВБЯГА, Р -яги, Д -язі, О -ягою, мн Я -гй, Р -гів;
ж = ч.
ДОВГАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, мн Я -аї, Р -аїв;
ж нзм.
ДОВГАНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ДОВГАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лея Я -чі,
Р -чів; #с #зл*.
ДОВГОП’ЯТ, Р -та, Д -тові а. -ту, О -том, лш Я -ти,
Р -тїв; ж нзм.
ДОВГОШИЯ, Р -йї, Д -йї, О -йєю, лея Я -иї’, Р -иїв;
ж = ч.
ДОВЖЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ДОГЛЯД, Р -да, Д -дові а. -ду, О -дом, мн Я -дй,
Р -дів; ж нзм.
ДОЖИД, форми як від ДОГЛЯД.
ДОЛИНАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лея Я -а’/,
Р -аїв; ж /-ші.
ДОЛИНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лея Я -чі,
Р -чів; з/е нзл.
ДОЛИННИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, лея Я -ні, Р -них;
м Я -на, Р -ної.
ДОЛИНГЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лея Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
105
ДОЛИНЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, мн Н -кіі,
Р -ків; ж нзм.
ДОЛИНЮК, форми як від ДОЛИНЧУК.
ДОМНИЧ, форми як від ДОЛЙНИЧ.
ДОНДИК, форми як від ДОВГАНИК.
ДОНЕЦЬ, форми як від ДІНЕЦЬ.
ДОРИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн II -пи, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, мн II -ні, Р -них а. нзм.
ДОРОЖЕВЕЦЬ, Р -жівця, Д -жівцеві а. -жівцю, 0 -жів-
цем, мн II -жівці, Р -жівцїв; ж нзм,
ДОРОЩУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, иш Я -кй,
Р -ків; ж /і’злі.
ДОСИН, форми як від ДОРИН.
ДОСИНЧУК, форми як від ДОРОЩУК.
ДОСИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чів;
ж нзм.
ДОСКОЧ, форми як від ДОСИЧ.
ДОЧЙЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, мн Я -лй,
Р -лі’в; ж «злі.
ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ, форми як від ДОЛИНСЬКИЙ.
ДРЕВИЧ, форми як від ДОСИЧ.
ДРЕВНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ДРЕМЛЮГА, Р -юги, Д -юзі, 0 -югою, иш Я -гй, Р -гїв;
ж = ^.
ДРИЖИРУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, лш II -кй,
Р -ків; ж нзм.
ДРИПАЙЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, мн Я -лй,
Р -лів; ж нзм.
ДРІЗД, Р Дрозда, Д Дроздові а. Дрозду, 0 Дроздом,
мн Я Дрозди, Р Дроздів; ж нзм.
ДРІК, Р Дрбка, Д Дрокові а. Дроку, 0 Дроком, лш Я
Дроки, Р Дроків; ж язи*.
ДРІМАЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, и/я Я -кй,
Р -ків; ж яз.и.
ДРІМАЛОВСЬКИЙ, Р -кого, Д- кому, 0 -ким, иш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ДРІТ, Р Дрота, Д Дротові я. Дроту, 0 Дротом, мн Я
Дроти, Р Дротів; ж нзм.
106
дрОБЙНСЬКИЙ, форми як від ДРІМАЛОВСЬКИЙ.
дрОБІТЬКО, Р -і:а, Д -ьові а. -ку, О -ком, ,ия // -кй,
р -ків; ж нзм.
дРОБОТі’Й, Р -ія, Д -іевї а. -ію, О -і£м, мн II -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ДРОБОТЬКО див. ДРОБІТЬКО.
ДРОСИК, форми як від ДРІМАЛИК.
ДРУЖЙНЕЦЬ, Р -Гінця, Д -Гінцеві а. -Гпщю, О -Гінцем, мн II
-инці, Р -инців; он нзм.
ДРУЗЬ, Р -зя, Д -зеві а. -зю, О -зем, мн Н -зі, Р -зів;
ОІС НЗМ.
ДУБАНЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Н -чї,
Р -чїв; ж нзм.
ДУБАНИЧ, форми як від ДУБАНЕВИЧ.
ДУБЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -еем, лш Я -еї, Р -еїв;
^ Ж КЗЛЇ.
ДУБИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Н -кй, Р -ків;
ж нзм.
ДУБИНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, лш // -нії, Р -нів; ж = ч-
ДУБЙНСЬКИЙ, форми як від ДРІМАЛОВСЬКИЙ.
ДУБИНЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, мн II -кй,
Р -ків; ж нзм.
ДУБЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш II -кі,
^ Р -ких; ж II -ка, Р -кої.
ДУБИЧ, форми як від ДУБАНЕВИЧ.
ДУБІЙ, форми як від ДРОБОТ1Й.
ДУБЛЕНИЧ, форми як від ДУБАНЕВИЧ.
ДУБНЕВИЧ, форми як від ДУБАНЕВИЧ.
ДУБНЙЦЬКИЙ, форми як від ДУБЙЦЬКИЙ.
ДУБОВЕЦЬ, Р -бівця, Д -бівцеві а. -бівцю, 0 -бівцем,
мн Н -бівці, Р -бівців; ж нзм.
ДУБОВИК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, мн II -кй,
Р -ків; ж нзм.
ДУБ’ЮК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О-ком, мн Н -кй, Р -ків;
ж нзм.
ДУБ’ЯГА, Р -яги, Д -язі, О -ягою, лш Н -пі, Р -гів;
Ж = н.
ДУБ’ЯК, форми як від ДУБ’ЮК.
107
ДУДАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, О -рем, лш Я -рі, Р -рїл,
ж нзм.
ДУДИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -кір,-
о;с нзм.
ДУДПНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, лш Я -нії, Р -нів; ж == ц.
ДУДИНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж // -ка, Р -кої.
ДУДИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чїв;
ж яаи.
ДУДЛіЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ДУДНИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж #з.и.
ДУЛІБА, Р -би, Д -бі, О-бою, лш Я-би, Р -бів; ж = <;.
ДУМИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ДУМИНСЬКИЙ, форми як від ДУДИНСЬКИЙ.
ДУМИЧ, форми як від ДУДИЧ.
ДУМНЙЦЬКИЙ, форми як від ДУДИНСЬКИЙ.
ДУМНИЧ, форми як від ДУДИЧ.
ДУНАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, мн Я -аї, Р -аїв; ж язлг.
ДУНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцсм, лш Я -нці,
Р -нцїв; ж «зле.
ДУРДИНЕЦЬ, форми як від ДУНЕЦЬ.
ДУРИШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, лш Я -шї,
Р -шів; ж нзлі.
ДУХНЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
ДУХНИЧ, форми як від ДУХНЕВИЧ.
ДУХНОВИЧ, форми як від ДУХНЕВИЧ.
ДЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
Ж «ЗЛІ.
ДЯКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, лш Я -кови, Р -кових;
ж Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових а. нзм.
ДЯКОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
108
ЯЯКОНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ^ нзм.
ДЯКУНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нш?м, лш Я -нцї,
Р -нціз; оіС нзм.
ДЯЧЕИКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; лг а/злі.
ПЯЧИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
2/с ьз.и.
ДЯЧЙШИН, Р -па, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзлі.
ДЯЧОК, Р -чка, Д -чкові а. -чку, О -чкбм, лш Я -чкй,
Р -чків; я/с нзм.
Е
ЕГРЕШІЙ. форми як відДУДЛЇЙ
ЕМХЕ, нзм.
ЕЧКАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй, Р -лїв;
ж /узлі.
ЕЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кп, Р -ків;
Ж А/ЗЛІ.
є
ЄВДОКЙМОВ, Р -ва, Д -ву, 0 -вим, лш Я -ви, Р -вих;
ж Я -ва, Р -вої, лш Я -ві, Р -вих а. аші.
ЄВСЕЄНКО, форми як від ДЯЧЕНКО.
ЄВСТАХЕВИЧ, форми як від ДУХНЕВИЧ.
ЄВТУШОК, Р -шка, Д -шкові а. -шку, 0 -шкбм, мнН -шкй,
Р -шків; ж нзм.
ЄВЧИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лш Я -нці,
Р -нців; ж аші.
ЄДИНЕЦЬ, форми як від ЄВЧИНЕЦЬ.
ЄМЕЦЬ, форми як від ЄВЧИНЕЦЬ.
ЄРЕМІЄВ, Р -ва, Д -ву, О -вим, мн Я -ви, Р -вих; ж Я -ва,
Р -вої, лм Я -ві, Р -вих а. «злі.
103
Ж
ЖАБЕЙ, Р -ея, Д -еєві а -ею, О -еєм, мн Я -еї, Р -еїв;
ж нзм.
ЖАБ’НЖ, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Р -кїв; ж яаи.
ЖВАВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, 0 -вцем, лш Я -вці,
Р -вців; ж «злі.
ЖЕЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЖЕНИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, мн Я -лй,
Р -лїв; ж «злі.
ЖИВЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЖИВ’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЖИГАЙЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, мн Я -лй,
Р -лів; ж най.
ЖИЖКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж язлг.
ЖИЖЧУК, форми як від ЖИВ’КЖ.
ЖИЗНОМЙРСЬКИЙ, форми як від ЖИВЙЦЬКИЙ.
ЖИРІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лея Я -іі, Р -і’їв;
Ж «ЗЛІ.
ЖИТКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж «зж.
ЖЙТНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ЖИХАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, 0 -рем, мн Я -рї, Р -рів;
Ж «ЗЛІ.
ЖІНЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ЖМЙДА, Р -ди, Д -ді, 0 -дою, мн Я -дй, Р -дів; ж = ч.
ЖМІНЬКОВСЬКИЙ, форми як від ЖИВЙЦЬКИЙ.
ЖОВКВА, Р -ви, Д -ві, 0 -вою, ж« Я -ви, Р -вів; ж = ч.
ЖОВНИЦЬКИЙ, форми як від ЖИВЙЦЬКИЙ.
ЖОВНІР, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, мн Я -рй, Р -рів;
ж «зж.
ПО
ЖОВНІРІВ, Р -рова, Д -рову, О -ровим, мн Я -рови,
р -рових; ж Я -рова, Р -рової, мн Я -рові, Р -рових
а, аші.
ЖОВТОК, Р -тка, Д -ткбві а. -тку, 0 -ткбм, мн Я -ткй,
Р -тків; ж аші.
ЖОВТОНІГ, Р -нога, Д -нбгові а. -ногу, 0 -нбгом,
лм Я -ноги, Р -ногїв; ж нзм.
ЖОВТОНОГА, Р -бги, Д -бзі, 0 -бгою, лія Я -гй, Р -гїв;
ж = ч.
ЖОЛОМІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, мн Я -її, Р -іїв;
ж нзм.
ЖОРНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЖУЛЙНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лш Я -нці,
Р -нців; ж аші.
ЖУЛИНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЖУПЛІЙ, форми як від ЖОЛОМІЙ.
ЖУПНИК, форми як від ЖОРНИК.
ЖУРАВЙНСЬКИЙ, форми як від ЖУЛИНСЬКИЙ.
ЖУРБЙНСЬКИЙ, форми як від ЖУЛИНСЬКИЙ.
ЖУРИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, мн Я -лй
Р -лів; ж нзм.
З
ЗАБІРКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; 2/с язлі.
ЗАБІЯКА, Р -яки, Д -яці, О -якою, мн Я -кй, Р -ків;
ж = ц.
ЗАБРОДСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р^ -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЗАБУЗЬКИЙ, форми як від ЗАБРОДСЬКИЙ.
ЗАВАЛИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ЗАВАЛіЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, мн Я -іі, Р -іїв;
ж нзм.
111
ЗАВЕДІЯ, Р -її, Д -її, О -їєю, ми Я -і’і, Р -іїв; м; = с*.
ЗАВИСЛЮК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кц,
Р -кїв; я/е язж.
ЗАВІРЮХА, Р -юхи, Д -іссі, 0 -юхою, мн Я -хй, Р -хів,
#е = **.
ЗАВОРОТІЙ, форми як від ЗАВАЛІЙ.
ЗАГАРІЙ, форми як від ЗАВАЛІЙ.
ЗАГІРНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, мн Я -ні, Р -них;
оіс Я -на, Р -ної.
ЗАГНЙБОРОДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, лш Я -дй, Р -дів;
ж = ч.
ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, лш Я -ні,
Р -них; #с Я -на, Р -ної.
ЗАДВІРНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЗАДЕРІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мнН-\їу Р -іїв;
ж /-ші.
ЗАДЕСЕНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
лш Я -нцї, Р -нцїв; ж язлі.
ЗАДІЛЬСЬКИЙ, форми як від ЗАДВІРНЙЦЬКИЙ.
ЗАДНЕВУЛИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, лш Я -ці, Р -цїв;
ЗАДНІПРЯНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
лш Я -нці, Р -нців; ж нзм.
ЗАЄЦЬ, Р Зайця, Д Зайцеві а. Зайцю, 0 Зайцем, мн Я
Зайці, Р Зайців; ж нзм.
V ‘ ‘ ‘
ЗАЇКА, Р -їки, Д -їці, О -їкою, лш Я -кй, Р -кїв; ж = ч.
ЗАЙМЙДОРОГА, Р -оги, Д -озі, О -огою, мн Я -гй,
Р -гїв; ж ■= ч.
ЗАКАЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ЗАКУСИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лїв; ж язж.
ЗАЛАМАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аї,
Р -аїв; ж нзм.
ЗАЛИПКА, Р -пки, Д -пці, 0 -пкою, лш Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
мг
ЗАЛИПСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн II -кі,
р -ких; <м Я -ка, Р -кої.
ЗАЛИЦЯЙЛО, форми як від ЗАКУСИЛО.
ЗАЛІСЬКИЙ, форми як від ЗАЛИПСЬКИЙ.
ЗАЛУЗЬКИЙ, форми як від ЗАЛИПСЬКИЙ.
ЗАЛУЦЬКИЙ, форми як від ЗАЛИПСЬКИЙ.
ЗАМЛЙНСЬКИЙ, форми як від ЗАЛИПСЬКИЙ.
ЗАМРІЙ, Р -ія, Д -ієні а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ЗАНЕСЙГОЛОВА, Р -ви, Д -ві, О -вою, мн Я -ви, Р -вів;
ж = ч.
ЗАНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ЗАПЛЮЙСВІЧКА, Р -чки, Д -чці, О -чкою, лш Я -кй,
Р -ків; ж = ч.
ЗАПОРІЖЕЦЬ, Р -жця, Д -жцеві а. -жцю, О -жцем,
лш Я -жці, Р -жців; лс нзм.
ЗАПРИВОДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, лш Я -дй, Р -дів;
з/є = ч.
ЗАРИЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі, Р -ких;
яє Я -ка, Р -кої.
ЗАРІЦЬКИЙ, форми як від ЗАРИЦЬКИЙ.
ЗАТВАРНЙЦЬКИЙ, форми як від ЗАРИЦЬКИЙ.
ЗАТХЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. ею, О -еєм, лія Я -еї, Р -еїв;
ЗАХАРКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови,
Р -нових; ж Я -кова, Р -кової, мн Я -кові, Р -кових
а. нзм.
ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн II -кі,
Р -ких; о/с Я -ка, Р -кої.
ЗВІЗДАРИК, форми як від ЗАНИК.
ЗВІЗЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, лш Я -лй, Р -лів;
^с нзм.
ЗВОЛЙНСЬКИЙ, форми як від ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, форми як від ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ.
ЗЕЛИК, форми як від ЗАНИК.
ЗЕЛЙНСЬКИЙ, форми як від ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ.
113
ЗЕЛЬНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЗЕЛЬНИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЗЕМЛЙНСЬКИЙ, форми як від ЗЕЛЬНЙЦЬКИЙ.
ЗЕРОВ, Р-ва, Д -ву, О -вим, мн Я -ви, Р -вих; ж Я -ва,
Р -вої, лш Я -ві, Р -вих а. «злі.
ЗИБ’ЮК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЗИМЕНКО, Р -ка, Д -кові я. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЗИМОГЛЯД, Р -да, Д -дові а. -ду, О -дом, лш Я -дй,
Р -дів; ж язл*.
ЗІЛИНСЬКИЙ, форми як від ЗЕЛЬНЙЦЬКИЙ.
ЗІНЕЦЬ, Р -иця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я -нцї,
Р -нців; ж #зл*.
ЗІНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ЗІНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чів;
ж нзм.
ЗІНКЕВИЧ, форми як від ЗІНИЧ.
ЗІНЦЬО, Р -ця,Д-цевіа. -цю, О-цем, мн Я Зінці, Р -ців;
ж нзм.
ЗШЧЕНКО, форми як від ЗИМЕНКО.
ЗІНЧИК, форми як від ЗІНИК.
ЗІНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, мн Я -ні, Р -нів;
ж язлі.
ЗЛОБИН, Р -ка, Д -нові я. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. «злі.
ЗЛОДЮЖКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЗОЗУЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чів;
Ж ЯЗЛЇ.
ЗОЗУЛЯ, Р -лі, Д -лі, О-лею, лм Я -лі, Р -лів; ж = н.
ЗОЛОТАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, О -рем, мн Я -рі,
Р -рів; ж язлг.
ЗОРИН, Р -на, Д -нові а -ну, О -ним, мн Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р них а, нзм.
114
ЗОРї’Й, Р -ія, Д -ієві а. -ііо, О -ірм, мн Я -ії, Р -іїе;
ЗОСИМЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -колі, л/// // -кй,
р -кїв; ж юл/.
ЗРОБОК, Я -бка, Д -бкові а. -бку, О -бком, мн Я -бкй,
Р -бкїв; ж язлі.
ЗУБЕНКО, Р -ка, Д-кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
#Є А/ЗЛІ.
ЗУБИК, Р -ка, Д -кові а. -‘ку, О -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
ЗУБРЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі, Р -ких;
лс Я -ка, Р -кої.
ЗУЗЙЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй, Р -лїв;
З’ЯВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни, Р -них;
а/є Я -на, Р -ної, л/я Я -ні, Р -них а. язл/.
ЗЯТЙНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, лш Я -нй, Р -нів; ж = ч.
/
ІВАНГОРОДСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ІВАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лш Я -нцї,
Р -нцїв; ж «злі.
ІВАНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
ІВАНИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, мн Я -лй,
Р -лїв; ж нзм.
ІВАНИНА, Р -ни, Д -ні, 0 -ною, мн Я -нй, Р -нів; ж = ч.
ІВАНЙСЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язлі.
ІВАНИСИК, форми як від ІВАНИК.
ІВАНЙЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Я -ці, Р -цїв; ж=±ч.
ІВАНЙЦЬКИЙ, форми як від ІВАНГОРОДСЬКИЙ.
ІВАНИЧАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ІВАНЙЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, л/я Я -кй,
Р -кїв; ж язлг.
115
1ВАННШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн II -ни,
Р -лих; ж Я -на, Я -ної, ля Я -ні, Я -них а. нзм
ІВАНИШИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -пцю, 0 -іщ0м
мн Я -нці, Я -нців; ж нзм.
ІВАНІВ, Р -нова, Д -нову, 0 -новим, ля Я -нови, Я -по.
вих; ж Я -нова, Р -нової, мн Я -нові, Р -нових а. нзм.
ІВАНІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -іш, мн II -ії, Я -ї’іи,
ОІС НЗМ.
ІВАНІЙЧУК. Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -ком, ля Я -мі,
Р -ків; ж язл.
ІВАНУНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лм Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
ІВАНЦІВ, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, мн Я -цеви,
Р -цевих; ж Я -цева, Р -цевої, мн Я -цеві, Р -цевих
а. нзм.
ІВАНЧИНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, мн Я -нй, Я -нів; ж = ц.
ІВАНЧО, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї, Я -чів;
ж нзм.
ІВАСЕНЬКА, Р -ньки, Д -ньці, О -нькою, мн Я -кй,
Р -ків; ж = <і.
ІВАСИКІВ, Я -кова, Д -кову, О -ковим, лш Я -кови,
Я -кових; ж Я -кова, Я -кової, лш Я -кові, Я -кових
а. нзм.
ІВАСИНА, Я -ни, Д -ні, О -ною, лш Я -нй, Я -нів; ж = ч.
ІВАСЙШИН, Я -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни,
Я -них; ж Я -на, Я -ної, мн Я -ні, Я -них а. нзм.
ІВАСІВ, Я -сева, Д -севу, О -севим, мн Я -севи, Я -севих;
ж Я -сева, Я -севої, мн Я -севі, Я -севих а. нзм.
ІВАСІВКА, Я -вки, Д -вці, О -вкою, мн Я -кй, Я -ків;
ж = ч.
ІВАХІВ, Я -хова, Д -хову, О -ховим, мн Я -хови, Я -хових;
ж Я -хова, Я -хової, лш Я -хові, Я -хових а. «зл.
ІВАХНО, Я -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, мн Я -нй, Я -нів;
ж нзм.
ІВАШКІВ, Я -кова, Д -кову, О -ковим, ля Я -кови,
Я -кових; ж Я -кова, Я -кової, лш Я -кові, Я -кових
а. нзм.
ІВНЙЦЬКИЙ, Я -кого, Д -кому, 0 -ким, ля Я -кі, Я -ких;
ж Я -ка, Я -кої.
116
їЗАЙ, Р -а&> Д «аеві а- «аІ^» ^ *аем» ЖАІ » «а*» ^ «а^в;
ІЗДРИК, Р -ка, Д -каві а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж «злі.
ІЛИК, форми як від ІЗДРИК.
і’ЛІВ, Р Ілева, Д Ілеву, О Ілевим, мн Я Ілеви, Р -Ілевих;
ж Я Ілева, Р Ілевої, мн Я Ілеві, Р Ілевих а. нзм.
ІЛЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж «злі.
ІЛЛЯШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, лш Я -шї,
Р -шів; ж «злі.
ІЛЬКІВ, Р -кбва, Д -кбву, О -кбвим, мн Я -кбви, Р -кбвих;
ж Я -кбва, Р -кбвої, лш Я -кові, Р -кбвих а. «злг.
ІЛЬНИЦЬКИЙ, форми як від ІВНИЦЬКИЙ.
ІЛЬЧЙНА, форми як від ІВАСИНА.
ІСАЇВ, Р -аєва, Д -аєву, О -аєвим, мн Я -аєви, Р -аєвих;
ж Я -аєва, Р -аєвої, мн Я -аєві, Р -аєвих а. «злі.
ІСИК,, форми як від ІЗДРИК.
ІСИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
ІСЬКІВ, форми як від ІВАШКІВ.
ІСЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, лш Я -кй, Р -кїв;
#е «злі.
г
ІЩЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ї
ЇВЖЕНКО, Р -ка, Д -кові я -ку. О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; дю «злі.
ЇЖАКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чїв; ж «злі.
й
йовик, р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
г ж «зж.
ЙОНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, мн Я -нй, Р -нів; ж = ч.
117
ЙО:іЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй5
Р -ків; 2/с нзм.
ЙОНИК, форми як від ЙОВИК.
ЙОНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чів;
ЙОСИК, форми як від ЙОВИК.
ЙОСИПЕНКО, форми як від ЙОНЕНКО.
ЙОСИПІВ, Р -пова, Д -пову, 0 -повим, лш Я -пови,
Р -пових; ж Я -пова, Р -пової, лш Я -пові, Р -повп\
а. нзм.
ЙОСИПОК, Р -пка, Д -пкбві а. -пку, О -иком, мн 11 -икіі,
Р -пків; ж язл*.
КАБАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві я. -нцю, 0 -нцем, чи И -нці,
Р -нців; ж «зле.
КАБАЧІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
КАВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чів;
5/С НЗМ.
КАГАНЕЦЬ, форми як від КАБАНЕЦЬ.
КАГЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш // -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -ко’ь
КАЗИБРІД, Р -рода, Д -родові а. -роду, 0 -родом,
лш Я -роди, Р -родів; ж нзм.
КАЗИМИРА, Р -ри, Д -рі, 0 -рою, мн Я -рй, Р -рів;
ж = ч.
КАЗИМИРЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КАЛАШНИ’Л, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язж.
КАЛЕНИК, форми як від КАЛАШНИК.
КАЛЕНИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлї.
КАЛИНЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж /-ш*.
118
КАЛИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Н -нці,
р -нців; ж нзм.
КАЛИНИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Н -ни,
р -них; ж Н -на, Р -ної, мн Н -ні, Р -них а. нзм.
КАЛЙНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Н -чї,
Р -чів; ж нзм.
КАЛЙНІВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Н -кі,
Р -ких; ж Н -ка, Р -кої.
КАЛИНКА, Р -пки, Д -нці, О -нкою, мн Н -кй, Р -ків;
ж = «*.
КАЛИНОВИМ, форми як від КАЛИНЕВИЧ.
КАЛИНОВСЬКИЙ, форми як від КАЛЙНІВСЬКИЙ.
КАЛИНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, лш Н -ки,
Р -ків; ж нзм.
КАЛИНЮК, форми як від КАЛИНЧУК.
КАЛИТИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Н -ни,
Р -них; ж Н -на, Р -ної, мн Н -ні, Р -них а. нзм.
КАЛИТОВСЬКИЙ, форми як від КАЛЙНІВСЬКИЙ.
КАЛИТЧУК, форми як від КАЛИНЧУК.
КАЛИТЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Н -кй,
Р -ків; ж язлі.
КАЛІЧАК, форми як від КАЛИТЯК.
КАЛІЧИЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, лш Я -ці,
Р -цїв; ж язлї.
КАЛЮГА, Р -юги, Д -юзі, 0 -югою, мн Н -ги, Р -гїв;
ж —ч.
КАЛЮЖКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
КАЛЬНИБОЛОТЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком,
лш Я -кй, Р -ків; ж язлї.
КАЛЬНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я_-кї
Р -ких; ж Н -ка, Р -кої.
КАНДИБЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -еєм, жя Я -сї.
Я -еїв; ж нзм.
КАНІВЕЦЬ, р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, мн Н -вці,
Р -вців; ж нзм.
КАНЮКА, Р -юки, Д -юці, 0 -юкою, мн Н -кй, Р-ків;
^с = ч.
119
КАПИНІС, Р -носа, Д -носові а. -носу, О -носом, мн Я -носи,
Р -носів; ж нзм.
КАПИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Я-цї, Р-цїв; ж*=ц.
КАПІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, мн Я -ії, Я -іїв;
ж нзм.
КАПКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, мн Я -кй, Я -кіп;
ж нзм.
КАПЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чї, Р -чів;
я/е язлі.
КАПЛІЙ, форми як від КАПі’й.
КАПУСТИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; #е Я -на, Я -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
КАПУСТ1Й, Р -ія, Д-ієві а. -ію, О -ієм, лік Я -ії, Р-іш;
лс язл*.
КАРАЙБІДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, лш Я -дй, Р -дів;
ж = ч.
КАРАКАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аї,
Р -аїв; лс язж.
КАРАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я -нці,
Р -нцїв; #е /ізл*.
КАРАТНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; я/е Я -ка, Р -кої.
КАРАЧЕВЕЦЬ, Р -чівця, Д -чівцеві а. -чівцю, О -чівцем,
мн Я -чівці, Р -чівцїв; я/е язл*.
КАРБІВНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -кїв; я/с язл*.
КАРМАЗИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ном, лш Я -нй,
Р -нів; я/с нзм.
КАРПИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КАРПИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язл*.
КАРПЙНСЬКИЙ, форми як від КАРАТНЙЦЬКИЙ.
КАРПІВ, Р -пбва, Д -пбву, О -пбвим, мн Я -пбви,
Р -пбвих; а/с Я -пбва, Р -пової, лш Я -пбві, Р -пових
а. язлі.
КАРПІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
я/е нзм.
1?о
КАРПУСЬ, р .ся, д -севі а. -сю, О -сем, мн Н -сі, Р -сів;
#с нзм.
КАРП’ЮК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КАРП’ЯК форми як від КАРП’ЮК.
КАРЮКІВЕЦЬ, Р -ківця, Д -ківцеві а. -ківцю, О -ківцем,
мн Я -ківці, Р -ківцїв; ж нзм.
КАСЕНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лік// -чі, Р -чів;
ж нзм,
КАСИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я -нці,
Р -нців; де язлі.
КАСІЯН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном,лш Я -нй, Р -нів; ж язл*.
КАСІЯНЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, ж« Я -кй,
Р -ків; де язж.
КАСЮХНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Я -чів; ас нзм.
КАСЯН, форми як від КАСІЯН.
КАСЯНЕНКО, форми як від КАСІЯНЕНКО.
КАТРИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чі, Р -чів;
де язлі.
КАХНО, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, мн Я -нй, Р -нів;
ж нзм.
КАЦАЛАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аем, лш Я -аї,
Р -аїв; де «злі.
КАЦИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лів; де нзм.
КАЧУРИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
мн Я -нці, Р -нців; де язлі.
КВАСЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; де Я -ка, Р -кої.
КВАСНИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Я -ці, Р -цїв; ж =ч.
КВАСНИЦЬКИЙ, форми як від КВАСЙНСЬКИЙ.
КВАСНЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
КВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лік Я -чі, Р -чів;
де «злі.
КВИЧОЛА, Р -ли, Д -лі, О -лою, мн Я -лй, Р -лів; ж = ч.
КВІТ, Р -та, Д -тові а. -ту, О -том, лш Я -ти, Р -тів;
ас /ізл*.
121
КВІТЕНЬ, Р -тня, Д -тневі а. -тню, О -тнем, лш Я -тнї,
Р -тнів; ^ язи*.
КЕДИК, ^ -ка, Д -нові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
КЕДЮЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чїв; ж нзм.
КЕДЬ, Р -дя, Д -деві а. -дю, О -дем, лш Я -ді, Р -дів;
ж нзл*.
КЕДЬО, форми як від КЕДЬ.
КЕКИШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, лш Я -ші,
Р -шїв; я/е нзж.
КЕРНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі, Р -кпх;
ж Я -ка, Р -кої.
КЕРОД, Р -да, Д -дові а. -ду, О -дом, мн Я -дії, Р -дів;
ж нзм.
КИВАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лїв; ж язя.
КИБАЛЬНИЧЕНКО, Р-ка, Д-кові а. -ку, О-ком, лш Я-кй,
Р -ків; ж нзм.
КИБАЛЬЧИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
КИБЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж аші.
КИВКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
#£ нзм.
КИЗИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
КИЗИМА, Р -ми, Д -мі, О -мою, мн Я -ми, Р -мів; ою = ч.
КИЗЬ, Р -зя, Д -зеві а. -зю, 0 -зем, лш Я -зі, Р -зів;
ж язж.
КИИКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
КИКИНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, мн Я -нгі, Р -нїв; ж = ч.
КИКОТЬ, Р -ктя, Д -ктеві а. -ктю, О -ктем, мн Я -кті,
Р -ктів; ж нзм.
КИЛИМНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язж.
КИМАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж «злі.
122
КЙМСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі, Р -ких;
ж Я -ка, Р -кої.
КЙНДЯ, Р -ді, Д -ді, О -дею, лш Я -дї, Я -дів; ж = ч.
КИНЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чів;
ж нзм.
КИПРАН, Р -на, Д -нові а. ну, О -ном, жя Я -нй, Р -нів;
Ж ЯЗЛІ.
КИПРАНЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язж.
КИПРІЯН, форми як від КИПРАН.
КИПЯНСЬКИЙ, форми як від КЙМСЬКИЙ.
КИРИЗЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КИРИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
КИРЙЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КИРИЛЙШИН, форми як від КИПРАНЙШИН.
КИРИЛІВ, Р -лова, Д -лову, О -ловим, мн Я -лови,
Р -лових; ж Я -лова, Р -лової, мн Я -лові, Р -лових
а. нзм.
КИРИЛОВИЧ, Р -ча, Д -чсві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
КЙРИЧ, форми як від КИРИЛОВИЧ.
КИРИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КИРИЧИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
лгя Я -нці, Р -нцїв; ж язл*.
КИРИЧОК, Р -чка, Д -чкбві а. -чку, О -чкбм, лм Я -чкй,
Р -чкїв; ж язлг.
КИРИЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КИРІЄНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КИРКАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лів; ж /-ш/.
КИРПАНЬ, Р -ця, Д -неві а. -ню, О -нсм, лм Я -ні,
Р -нів; ж язж.
123
КИРСТЮК, Р -ка, Д -кбві а. -к$, О -кбм, жн Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
КИРТОКА, Р -бки, Д -оці, О -бкою, лш Я -кй, Р -ків;
#е = ч.
КИРЧІВ, Р -чева, Д -чеву, О -чевим, мн Я -чеви, Р -че-
вих; ж Я -чева, Р -чевої, лшЯ-чеві, Р -чевих а. нзм.
КИРЯНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КИРЯЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн -кй, Р -ків;
ж нзм.
І
КИСЕЛИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Я -ці, Р -ців; ж = ч.
КИСЕЛЙЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Н -ні, Р -них а. нзм,
г
КИСЕЛЮК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
г
КИСІЛЬ, Р -селя, Д -селеві а. -селю, О -селем, мн Я -селі,
Р -селів; #е нзм.
КИСЛИЦЯ, форми як від КИСЕЛИЦЯ.
КИСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, мн Я -сі, Р -сів;
ж нзм.
КЙФОР, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, мнН -рй, Р -рів;
ою нзм.
КИФ’ЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
КИЦЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -еєм, лія Я -еї, Р -еїв;
ж нзм.
КИЦЕЛА, Р -ли, Д -лі, О -лою, мн Я -лй, Р -лів; ж = ч.
КИЦЕНЮК, форми як від КИСЕЛЮК.
КИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, лш Я -ці, Р -ців; ^ = ч.
КИЧАТИЙ, Р -того, Д -тому, О -тим, жя Я -ті, Р -тих;
^ Я -та, Р -тої.
КИЧМА, Р -ми, Д -мі, О -мою, лш Я -ми, Р -мів; ж = ч.
КИШКА, Р -шки, Д -шці, О -шкою, мн Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
КИЯК, форми як від КИФ’ЯК.
КИЯНИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, лш Я -ці, Р -ців; ж=ч.
КИЯШКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лі/і Я -кй,
Р -ків; ж язлї.
І’Л
КІБЕЦЬ, Р -бця, Д -бцеві а. -бцю, О -бцем, лш Я -бцї,
Я -бців; д/с нзм.
КІБЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
КІВШИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
КЇЗЛИК, форми як від КІВШИК.
КІЗЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй, Р -лїв;
КІНАХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, О -хом, лш Я -хй, Р -хів;
дю «злі,
КІНАШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О-шем,\и« Я4 Кінаші,
Р -шїв; ж нзм.
КІНАЩУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КІНДРАТЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків, ж «злі.
КІНЬ, Р Коня, Д Коневі а. Коню, О Конем, мн Я Коні,
Р Конів; д/с «злі.
КІПОТЬ, Р -птя, Д -птеві а. -птю, О -птем, лш Я -птї,
Р -птїв; дю нзм.
КІРКОЛУП, Р -па, Д -пові а. -пу, 0 -пом, мн Я -пй,
Р -пів; ж нзм.
КІРЧИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
д# «зж.
КІС, Р Коса, Д Косові а. Косу, О Косом, лш Я Коси,
Р Косїв; ж нзм.
КІТ, Р Кота, Д Котові а. Коту, О Котом, мн Я Коти,
Р Котїе; ж нзм.
КІТЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КІШКА, Р -шки, Д -шці, О -шкою, мн Я -кй, Р -ків;
ж ~ч.
КІЩУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
КЛЕВАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я
-нці, Р -нців; ж нзм.
КЛЕВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцсм, мн Я
-вці, Р -вців; ж «злі.
!?*
КЛЕПАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, мн Я -а’/Р -аїв; ж
нзм.
КЛИМ, Р -ма, Д -мові а. -му, О -мом, лш Я -ми, Р -мів;
ж нзм.
КЛИМАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, мн Я -аї, Р
-аїв; ж нзм.
КЛИМЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлг.
КЛИМИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р
-ків; ж язлі.
КЛИМЙШИН, Р -на, Л -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
КЛИМІВ, Р -мова, Д -мову, О -мовим, лш Я -мови, Р
-мових; ж Я -мова, Р -мової, лш Я -мові, Р -мових
а. /-ш/.
КЛИМКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
КЛИМКОВИЧ, форми як від КЛИМКЕВИЧ
КЛИМ’НЖ, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р ків; ж нзм.
КЛИНЧЕНКО, Р-ка, Д-кові а.-ку, О-ком, мн Я-кй,
Р -ків; ж язл*.
КЛОЧАНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
КЛЮЧЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -еєм, л/я Я -еї,
Р -еїв; ж язлї.
КЛЮЧНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КМЕТЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -колг, лш Я -кй,
Р-ків; ж нзм.
КОБЕРНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж язлг.
КОБИЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, ж я Я -кі,
Р -кпх; ж Я -ка, Р -кої.
КОБИЛЬНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж #злі.
КОБИНЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
126
КОБИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цсю, мн Я -ці, Р -ців: ж = */.
КОБЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш // -кі,
Р -ких; з/г Я -ка, Р -кої.
КОБИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чів,
ж нзм.
КОБРИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. «злі.
КОБРЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
КОБРИНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, мн Я -ні,
Р -нїв; ж нзм.
КОБ’ЮК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -кїв; ж «злі.
КОВАЛЕЦЬ, Р -льця, Д -льцеві а. -льцю, 0 -льцем,
лш Я -льці, Р -льців; ж нзм.
КОВАЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КОВАЛЙСЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, ля Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
КОВАЛЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
КОВАЛЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
КОВАЛІВ, Р -лева, Д -леву, 0 -левим, мн Я -леви,
Р -левих; ж Я -лева, Р -левої, мн Я -леві, Р -левих
а. нзм.
КОВАЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, 0 -лем, мн Я -лі,
Р -лів; ж нзм.
КОВБАШЕНЬ, Р -шня, Д -шневі а. -шню, 0 -шнем, лш
Я -шні, Р -шнів; ж «з,и.
КОВЕРЕЦЬ, Р -рця, Д -рцеві а. -рцю, 0 -рцем, лш Я -рці,
Р -рців; ж нзм.
КОВРЙГА*, Р -йгп, Д -йзі, 0 -гігою, иш Я -гй, Р -гів;
ж = ч.
КОВТИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КОГУТ, Р -та, Д -тові а. -ту, 0 -том, лш Я -ти, Р -тїв;
ж «зж.
127
КОЖЕМ’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн II -кіі,
Р -ків; я/е нвм.
КОЖЕМ’ЯКА, Р -йки, Д -яці, О -якою, .ия Я -ки,
Р -кїв; ж = н.
КОЖУХАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, О -рем, лш Я -рі,
Р -рів; ж нзм.
КОЗАЧОК, Р -чка, Д -чкбві а. -чку, О -чкбм, мн Я -чкй,
Р -чків; ж аш*.
КОЗЕЛ, Р -зла, Д -злбві а. -злу, О -злом, лш Я -зли,
Р -злів; ж нзм.
КОЗИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
КОЗИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
КОЗИН, Р -ного, Д -нбму, О -ним, мн Я -ні, Р-нйх;
ж Я -на, Р -ної.
КОЗИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш
Я -нці, Р -нцїв; ж язж.
КОЗЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
КОЗИНЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КОЗЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
КОЗИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чів;
ж нзм.
КОЗІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -іі, Р -іів;
ою нзм.
КОЗЛЙНСЬКИЙ, форми як від КОЗЙНСЬКИЙ.
КОЗОД1И, Р -дбя, Д -дбєві а. -дбю, 0 -дбем, лш Я -дої,
Р -доїв; ж нзм.
КОЗОРІЗ, Р -за, Д -зові а. зу, 0 -зом, мн Я -зй, Р -зів;
ж нзм.
КОЗУБЕЦЬ, Р -бця, Д -бцеві а. -оцю, 0 -бцем. мн Я -бці,
Р -бців; ж нзм.
КОКОЗІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, ж/і Я -і’ї, Р -і’їв;
ж нзм.
128
КОКОТГНЬ, Р -тня Д -тневі а тню О -тнем п« Я -тні,
Р -ЇІПБ, .4′ г/ М.’.
КОЛИЬАБЛ, Р -би, Д -6і, О -бою, ,и.ч // -Он, Р -бів;
КОЛІСНИК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, мн II -кй,
Р -кїв; ж язи*.
КОЛїСНИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш
Я -кй, Р -ків; ж /-/злі.
КОЛОГІН, Р -гбна, Д -гонові а. -гону, О -гоном, мн
Я -гони, Р -гонів; ж нзм.
КОЛОДЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лм Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
КОЛОДНЙЦЬКИЙ, форми як від КОЛОДЙНСЬКИЙ.
КОЛОМЙЄЦЬ, Р -ййця, Д -ййцеві а. -ййцю, О -ййцем,
мн Я -ийці, Р -ийцїв; ж нзм.
КОЛОМИЙЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; #с кз.и.
КОЛОТУХА, Р -ухп, Д -усі, О -ухою, мн Я -хй, Р -хїв;
ж = ^.
КОЛОЧАВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж // -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. яз.и.
КОЛЯДА, Р -дй, Д -дї, О -дою, лш Я-дй, Р -дів;
ж = ч.
КОМАРНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
КОМПАНІЄЦЬ, Р -ійця, Д -їйцеві а. -ійцю, О -ійцем,
мн Я -ійцї, Р -ійців; ж нзм.
КОМПАНІЙЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн
Я -кй, Р -ків; ж нз,и.
КОНАШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, лш Я -шї,
Р -шів; ж нзм.
КОНАШЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
КОНОПЛЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
КОНОП’ЮК, Р -ка, Д -козі а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж аші.
КОПЯГ, Р -та, Д -тобі а. -ту, О -том, жя Я -ти, Р-тів;
ж «з.и.
]29
КОПАЙГОРА, Р -рп, Д -рі, О -рою мн II -рп, Р -рів;
ж — і/.
КОПАНИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, ми II -ці, Р -ців; ж = •/
КОПИНЕЦЬ, Р -шиї, Д -нпеві а. -нцю, 0 -нцем, л: *
// -ній, Р -ііцііі; ж //аи.
КОПИЦЯ, форми як від КОПАНИЦЯ.
КОПІЙ, Р -ія, Д -ієні а. -ііб, О -іш, лш // -і’/, Р -іїв:
ж нзм.
КОПОТІЙ, форми як від КОПІЙ.
КОП’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, мн Н -кіі,
Р -ків; ж язлі.
КОРДИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн II -кіі,
Р -ків; ж на-и.
КОРДИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш /-/ -ни,
Р -них; ж Я -па, Р -ної, лі# Я -ні, Р -них а. юлі.
КОРДІЙ, форми як від КОПІЙ.
КОРДІЯКА, Р -яки, Д -яці, 0 -якою, мн Я -кй, Р -ків;
Ж = Ч.
КОРІНЕЦЬ, Р -пця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лш
// -нці, Р -нців; ж #аи.
КОРІНЬ, Р -реня, Д -реневі а. -реню, 0 -ренем, лш
// -рені, Р -ренів; ж нзм.
КОРІНЬОК, Р -нька, Д -нькбві а. -ньку, 0 -нькбм, мн
Я -нькіі, Р -нькїв; ж #аи.
КОРМЙЛЕЦЬ, Р -льця, Д -льцеві а. -льцю, 0 -льцем,
мн Я -льцї, Р -льців; ж яаи.
КОРМО, Р -ма, Д -мові а. -му, 0 -мом, лш // -ми,
Р -мів; ж /-/аи.
КОРНЕГА*, Р -егн, Д -езі, 0 -егою, мн Я -пі, Р -гів;
ж = «і.
КОРНЙЛО Р -ла, Д -лозі а. -лу, 0 -лом, лш Я -ліі,
Р -лів; ж най.
КОРНІЯШЕК, Р -шка, Д -шкові а. -шку, 0 -шком, л/ь
Я -шкгї, Р -шк»в; ж нзм.
КОРОВАЙ, Р -ая, Д -аеві а. -аю, 0 -аш, мн II -аї,
Р -аїв; ж най.
КОРОВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж II -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
130
КОРОЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, жн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КОРОЛЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
КОРОСТІЙ, Р -ія, Д -ієні а. -ію, О-іем мнН -\іу Р -іів;
ж язл<.
КОРОТИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чїв; ж яз.н.
КОРОТЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш // -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лм Я -ні, Р -них а. нзм.
КОРПАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нию, О -ицсм, л/я
Я -нцї, Р -нцїв; ж нзм.
КОС див. КІС.
КОСЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лгя Я -кГі,
Р -ків; ж нзм.
КОСИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком. мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
КОСИЛАЧ, Р -ча, Д -чсві а. -чу, О -чсм, мн Я -чї,
Р -чїв; ж нзм.
КОСИЛО, Р -ла, Д -лові, а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лїв; ж язлї.
КОСИНКА, Р -нки, Д -нці, О -нкою, мн Я -нкй, Р -нкїв;
ж = ч.
КОСЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
, Р -кнх; ж Я -ка, Р -кої.
КОСІВ, Р -сова, Д -сову, О -совпм, м// -сови, Р -совпх;
ж Я -сова, Р -сової, лш Я -сові, Р -совнх а. язл*.
КОСМЙНА, Р -ни, Д -ні, О -ною. лш Я -нй, Р -нів;
ж ~ </.
КОСОВАЙ, Р -ая, Д -аеві а. -аю, 0 -аєм, лш Я -аї,
Р -аїв; ж язл*.
КОСОВЕЦЬ, Р -сівця, Д -сівцеві а. -сівцю, 0 -сівцем,
мн Я -сівці, Р -сівців; ж /-шг
КОСОНОГА, Р -бги, Д -бзі, О -бгою, мн Я -гй, Р -гів;
ж = ^.
КОСТИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш // -кй,
Р -ків; ж /-/яи.
КОСТИНЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
IV
КОСТИХА, Р -йхи, Д -йсі, О -йхою, мн Я -хй, Р -хів;
ж — ч.
КОСТИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лея Я -чі,
Р -чїв; ж язя.
КОСТ!В, Я -тева, Д -теву, О -тевим, мн Я -тегяі,
Р -тевих; ж Я -тева, Р -тевої, мн Я -теві, Р -тевих
а. нзм.
КОСТОГРИЗ, Р -за, Д -зові а. -зу, О -зом, лш Я -зіі,
Р -зів; ж «злі.
КОСТО/ПАХА, Р -ахи, Д -асі, О -ахою, мн Я -хй, Р -хів;
ж = ^.
КОСТЯНТИНІВ, Р -нова, Д -нову, О -новим, мн Я -нови,
Р -нових; ж Я -нова, Р -нової, мн Я -нові, Р -нових
а. нзм.
КОТВЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
КОТИЛЕЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, жн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КОТИЛКО, форми як від КОТИЛЕЙКО.
КОТІВ, Р -това, Д -тову, 0 -товим, мн Я -товн, Р -тових;
ж /У -това, Р -тової, л/я Я -тові, Р -тових а. яаи.
КОЦАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аї, Р -аїв;
ж нзм.
КОЦКУЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
КОЦУЙ, Р -уя, Д -уєві а. -ую, О -уєм, мн Я -уІ’, Р -уїв;
ж нзм.
КОЦЮБ’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язж.
КОЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, жя-Я -ці, Р -цїв;
ж язлі.
КОЧЕРГА, Р -ргй, Д -рзї, О -ргбю, мн Я -гй, Р -гїв;
ж = <(.
КОШІЛЬ, Р -шеля, Д -шелеві а. -шелю, 0 -шелем, жя
Я -шелі, Р -шелїв; ж язж.
КОШЛАЙ, форми як від КОЦАЙ.
КОЩІЙ, форми як від КРАСІЙ.
КРАВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, мн Я -вцї,
Р -вців; ж нзм.
із:
КРАВЧЕНКО Р -ка, Д -кові, а. -ку, О -ком, мн
Н -кй, Р -ків; ж нзм.
КРАЙНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
КРАЙНИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн
Н -кй, Р -ків; ж нзм.
КРАЙОЛА, Р -ли, Д -лі, О -лою, мн Н -лй, Р -лїв;
ж == ч.
КРАСИЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чїв; ж нзлі.
КРАСЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Н -кі,
Р -ких; ж Н -ка, Р -кої.
КРАСИЧЙНСЬКИЙ, форми як від КРАСИЦЬКИЙ.
КРАСІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Н -іі, Р -іїв;
ж нзм.
КРАСНО, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, мн Н -нй,
Р -нів; ж нзм.
КРАСНОЖОН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, ж я Я -нй,
Р -нів; ж язл!.
КРАСНОКУТСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Н -кі,
Р -ких; ж Н -ка, Р -кої.
КРАСНОЩОК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ, форми як від КРАСИЦЬКИЙ.
КРЕМ’іНСЬКИЙ, форми як від КРАСИЦЬКИЙ.
КРЕМІНЬ, Р -меня, Д -меневі а. -меню, О -менем, мн
Н -мені, Р -менїв; ж нзм.
КРЕСАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аєм, лш // -аї, Р -аїв;
зл; «з,и.
КРИВАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Н -чі,
Р -чів; ж нзм.
КРЙВДИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй,
Р -кїв; ж нзм.
КРИВЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Н -кі,
Р -ких; ж Н -ка, Р -кої.
КРИВКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй, Р -кїв;
ж #з/и.
І3і
КРИВОНІГ, Р -нога, Д -йогові а. -ногу, 0 -нбгом. \\Н
Я -ноги, Р -ногїв; ж нзм.
КРИВОНІС, Р -носа, Д -носові а. носу, О -носом, мн
Я -носи, Р -носів; ж нзм.
КРИВОРУЧКА, Р -чки, Д -чці, О -чкою, мн Я -кгї,
Р -ків; ж = ч.
КРИВОРУЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я-кй,
Р -ків; ж нзм.
КРИВОХВІСТ, Р -вбста, Д -вбстові а. -вбсту, 0 -вбстом,
мн Н -востй, Р -востів; ж нзм.
КРИВОШЙЙ Р -йя, Д -іієві а. -йю, 0 -йєм, лш Я-иї,
Р -иїв; оіс нзм.
КРИВОШИЯ, Р -йї, Д -йї, 0 -иєю, мн И -иі, Р -иїв;
ж = ч.
КРИВ’ЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж яаи.
КРИКЛІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -іІ, Р -іїв;
КРИМСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
КРИНЙЦЬКИЙ, форми як від КРИМСЬКИЙ.
КРЙСЬКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, жя Я -кови,
Р -кових; ж Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових
а. нзм.
КРИХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, О -хом, мн Я -хй, Р -хів;
ж нзм.
КРУПЕНЯ, Р -ні, Д -ні, 0 -нею, лш Я -ні, Р -нів;
аю = ч.
КРУПНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КРУП’ЯК, форми як від КРИВ^К.
КРУТЕНЬ, Р -тня, Д -тневі а. -тню, О -тнем, мн Я- тні,
Р -тнів; ж нзм.
КРУТИГОЛОВА, Р -ви, Д -ві, 0 -вою, мн Я -ви, Р -вів;
ж = ч.
КРУТІЙ, форми як від КРИКЛІЙ.
КРУТНИК, форми як від КРУПНИК.
КРУТЬ, Р -тя, Д -теві а -тю, О -тем, мн Я -ті, Р -тїв;
:п; нзм.
КГ’УТЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн И -кй,
Р -кіз; ж нзм.
КРУШАНЙЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, иік Я -ці’, Р -ців;
ж — ч.
КРУШЕЛЬНИЦЬКИИ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш
Я -кі, Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
КСЕМЧИН, Р -на, Д «Н03і а- *НУ. О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж//-на, Р-ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
КСЕНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, мн Я -ні, Р -нів;
ж нзм.
КУБАИ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аї, Р -аїв;
Ж «ЗЛІ.
І
КУБИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
КУБЙЦЬКИЙ, форми як від КРУШЕЛЬНИЦЬКИИ.
КУБИЧ, Р -ча, Д-чевіа. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чїв;
я/с нзм.
КУБИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
КУДИНОВИЧ, форми як від КУБИЧ.
КУДЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КУЗЕВИЧ, форми як від КУБИЧ.
КУЗЕМСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
КУЗИК, форми як від КУДЛИК.
КУЗИЧ, форми як від КУБИЧ.
КУЗІВ, Р -зева, Д -зеву, О -зевим, мн Я -зеви, Р -зевих;
ж Я -зева, Р -зевої, лш Я -зеві, Р -зевих а. «злі.
КУЗІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, ля Я -ії, Р -ГЇв;
Ж «ЗЛІ.
КУЗНЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; з/с нзм.
КУЗНЕЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, лш Я -ці,
Р -ців; ж нзм.
КУЗНИК, форми як від КУДЛИК.
135
КУЗЬ, Р -зя, Д -зеві а. -зю, О -зем, мн И -зі, Р -зіь;
ж нзм.
КУЗЬМА, Р -ми, Д -мі, О -мою, л/« Я -ми, Я-мів; ж « •,
КУЗЬМЙН, Р -нй, Л -«^і а. -ну, О -ним, иш // ші,
Р -них; ж Я -на, Р -нбї, лш Я -ні, Р -них а. язи/.
КУЗЬМИНСЬКИЙ, форми як від КУЗЕМСЬКИЙ,
КУЗЬМИНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, мн Я -кгї,
Р -ків; ж нзм.
КУЗЬМЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
КУЗЬМЙЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я-чі, Р -чів;
Ж «ЗЛІ.
КУЗЬО, Р -зя, Д -зеві а. -зю, О -зем, лі«Я Кузі, Р -зів;
Ж «ЗЛІ.
КУИБІДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, мн Я -дй, Р -дів; ж = ч.
КУКУРІКА, Р -іки, Д -іці, О -ікою, мн Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
КУЛЕШНИК, Р -ка, Д -нові а. -ку, О -ком, лік Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
КУЛИК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
КУЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О-ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж «злі.
КУЛИКІВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
КУЛИНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, лш Я -нй, Р -нїв; ж = ч.
КУЛИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш
Я -нці, Р -нцїв; ж «злі.
КУЛЙНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
КУЛЙНСЬКИЙ, форми як від КУЛИКІВСЬКИЙ.
КУЛИНЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
КУЛЙЦЬКИЙ, форми як від КУЛИКІВСЬКИЙ.
КУЛИЧ, форми як від КУЛЙНИЧ.
КУЛИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
136
КУЛІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Я -іїв;
ж нзм.
КУЛІШ, Р -леша, Д -лешеві а. -лешу, О -лешем, мн
Я -лешї, Р -лешів; ж нзм.
КУЛЯВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, мн
Я -вцї, Я -вців; ж нзм.
КУМАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мнН -нці,
Р -нців; ж нзм.
КУНДЗИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, иш Я -чі,
Р -чів; ж язи*.
КУНЕЦЬ, форми як від КУМАНЕЦЬ.
КУНИК, форми як від КУЛИК.
КУНИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я -нцї,
Р -нців; ж язлі.
КУНИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, лш Я -ці, Р -щв\ж=ч.
КУНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Я -ких; з/е Я -ка, Р -кої.
КУПЕРЯНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язж.
КУПИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
КУПЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; #е Я -ка, Р -кої.
КУПР1ЙЧУК, форми як від КУПЕРЯНЧУК.
КУПРІЯНЧУК, форми як від КУПЕРЯНЧУК.
КУП’ЯК, форми як від КУПЕРЯНЧУК.
КУРИЛЕЦЬ, Р -льця, Д -льцеві а. -льцю, О -льцем,
мн Я -льцї, Р -льців; ж нзм.
КУРИЛЙШИИ, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
КУРИЛІВ, Р -лова, Д -лову, О -ловим, лш Я -лови,
Р -лових; ж Я -лова, Р -лової, лш Я -лові, Р -лових
а. нзм.
КУРИЛО, Р -ла, Д -лсві а. -лу, О -лом, мн Я -лгї,
Р -лів; ж нзм.
КУРИЛЯК, форми як від КУПЕРЯНЧУК.
137
КУРІЙ, Р -ія, Д -іеві а. -ію, О -ієм, л*« Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
КУРНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Л -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Я -кої.
КУРОВЕЦЬ, Р -рівця, Д -рівцеві а. -рівцю, О -рівцем,
мн Я -рівці, Р -рівців; оіс нзм.
КУРОПАТНЙЦЬКИЙ, форми як від КУРНЙЦЬКИЙ.
КУТНИЦЬКИЙ, форми як від КУРНЙЦЬКИЙ.
КУТНІЙ, Р -нього, Д -ньому, О -нім, мн Я -ні, Р -ніх;
ж Я -ня, Р -ньої.
КУХАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, О -рем, мн Я -рі, Р -рів;
ж нзм.
КУЦАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм. лї« Я -аї, Р -аів;
ж нзм.
КУЦІЙ, Р -ія, Д -іеві а. -ію, О -ієм, лі« Я -ії, Р -іїв;
КУЦОВІЛ, Р -вола, Д -волові а. -волу, О -волом, мн
Я -воли, Р -волів; з/с нзм.
КУЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, мн Я -ці, Р -цїв;
ж нзм.
КУЧЕРАС, Р -са, Д -сові а. -су, О -сом, лш Я -сії,
Р -сів; ж «злі.
КУЧЕРЙНА, Р -нн, Д -ні, О -ною, мн Я -шї, Р -ній;
ж = 4.
КУЧЕРЯ, Р-рі,Д-рі,0~рею, лш Я-рї, Р -рів; ж = ч.
КУЧМЙНДА, Р -дії, Д -ді, 0 -дою, лш Я -дії, Р -дів,
ж = ч.
КУЧМІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, иш Я -ії, Р -іїв,
КУШНІР, Р-ра, Д -реві а. -ру, О -рем, .ин Я -рї, Р -рів;
КУШПІТ, Р -пота, Д -потові а. -поту, О -потом, мн Я -поти.
Р -потів; ж нзм.
КУШТИК, Р -ка, Д -кові а. О -кеш, .ня // -кії, Р -кіг
ж нзм.

Категорія: Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.