Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Л — М

л
ЛАБАИ, Р -ай, Д -пєві а -аю, О -аєм, лш Я -аї, Я -аїв;
ж нзм.
ЛАБАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі\
Р^ -чів; ж над*.
ЛАБЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛАБИЧ, форми як від ЛАБАНИЧ.
ЛАБІИ, Р-ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ЛАБУНЕЦЬ, Р -пця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лї« Я-нцї,
Р -нців; ж яаи.
ЛАБ’ЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, мн Я -ки,
Р -кїв; ж нзм.
ЛАБЙНСЬКИЙ, форми як від ЛАБЙНСЬКИЙ.
ЛАВРЕНЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ЛАВРЕНЕЦЬ, Р-рінця, Д -рінцеві а. -рінціо, О -рінцем, мн
# Я -рінцї, Р -рінцїв; ж яаи.
ЛАВРИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язлг.
ЛАВРИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї, Р -чів;
ж нзм.
ЛАВРІВ, Р -рова, Д -рову, О -ровим, мн Я -рови,
Р -рових;жЯ -рова, Р -рової, мн Я -рові, Р -рових
а. «злг.
ЛАВРІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ж яаи.
ЛАГОДИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ЛАГОДЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛАГОДИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чів; ж яз,«.
ЛАГУТИН, форми як від ЛАГОДИН.
ЛАДАНАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аєм, лш Я -аї,
Р -аїв; ж нзм.
ЛАДЙГЛ*, Р -йги, Д -йдзі, О-йгою, мн Я -гй, Я -гїв;
Ж = ‘/.
ЛАДЙКА, Р -йки, Д -йці, О -йкою, лш Я -кй, Р -кїв;
ж = ^.
ЛАДНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р-ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛАЗАРЕЦЬ, Р -рця, Д -рцеві а. -рцю, О -рцем, лш Я -рці,
Р -рцїв; ж нзм.
ЛАЗАРИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ЛАЗОРЕККО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язлі.
ЛАЛАКУЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я- чї,
Р -чїв; ж «злі.
ЛАНИК,, форми як від ЛАЗАРИК.
ЛАНОВЕГА, Р -еги, Д -езі, О -егою, лш Я -гй, Р -гїв;
ж = ^.
ЛАСТОВЕЦЬКИЙ, форми як від ЛАДНЙЦЬКИЙ.
ЛАХНО, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, лш Я -нй, Р -иїв;
ж нзм.
ЛАХТАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О-аєм, лш Я -аї, Р -аїв;
ж нзм.
ЛЕБЕДИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн
Я -нці, Р -нців; ж нзм.
ЛЕБЕДЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛЕБІДЬ, Р -бедя, Д -бедеві а. -бедю, О -бедем, мн
Я -бедї, Р -бедїв; ж нзм.
ЛЕВЕНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн
Я -нці, Р -нцїв; ж нзм.
ЛЕВИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
ЛЕВЙНСЬКИЙ, форми як від ЛЕБЕДЙНСЬКИЙ.
ЛЕВЙЦЬКИЙ, форми як від ЛАДНЙЦЬКИЙ.
ЛЕВКІВ, Р -кбва, Д -кбву, О -кбвим, мн Я -кбви,
Р -кбвих; ж Я -кбва, Р -кбвої, мн Я -кові, Р -кбвих
а. нзм.
140
ЛЕВЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а -ку, О -ком, мн И -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ЛЕДВІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ЛЕДНЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -еєм, мн Я -еї’, Р -е’їв;
ж нзм.
ЛЕДЬ, Р -дя, Д -деві а. -дю, О -дем, лш Я -дї, Р -дів;
яе /у злг.
ЛЕЛЕ, нзм.
ЛЕМЕХА, Р -ехи, Д -есі, О -ехою, лш Я -хй, Р -хїв;
ДЙ7 = Ч.
ЛЕМІШ, Р -меша, Д -мешеві а. -мешу, О -мешем, мн
Я -меші, Р -мешїв; ж нзм.
ЛЕМІЩЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЛЕМЦЬО, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, лш Я -ці,
Р -цїв; зл: язя.
ЛЕМЧИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; Л£ нзм.
ЛЕНИК, форми як від ЛЕМЧИК.
ЛЕНИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р-них; #е Я -на, Р -ної, жя Я -ні, Р -них а. нзм.
г
ЛЕНИШИНЕЦЬ, Р -нця,Д -нцеві а.-ицю, О -нцем, лі« Я
-нцї, Р -нців; ж язлі.
ЛЕНІВ, Р -нева, Д -неву, О -невим, мн Я -неви, Р -не-
вих; ж Я -нева, Р -невої, лш Я -неві, Р -невих
а. «злі.
ЛЕНЧИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лг« Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЛЕНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, мн Я -ні, Р -нів;
ж нзм.
ЛЕНЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лея Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
ЛЕНЬО, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, л*« Я -ні, Р -нів;
а/с «зж.
ЛЕПЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -еєм, лш Я -еї, Р -еїв;
ж нзм.
ЛЕСЕЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
141
ЛЕСИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -іш, Р-кіц;
ЛЕСИН, Р -па, Д -нові а. -ну, О -ним, лі« Я -ни, Р -нич;
ж // -на, Р -ної, лш II -пі, Р -них а. нзм.
ЛЕСІВ, Р -сева, Д -севу, О-севим, мн Я -севи, Р -севпх;
ж /У -сева, Р -севої, иш Я -севі, Р -севих а. язлі.
ЛЕСЬ, Р -ся, Д -севі а.-сю, О-сем, лш Я-сі, Р -сів; ж нзм.
ЛЕСЬКІВ, Р -кбва, Д -кбву, О -кбвим, мн Я -кбви,
Р -ковнх; ж Я -кбва, Р -кбвої, мн Я -кові, Р
-кови х а. нзм.
ЛЕСЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж а/злі.
ЛЕТЯГА, Р -яги, Д -язі, О -ягою, мн Я -гй, Р -гїв;
ж — </.
ЛЕХНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛЕШКОВЕЦЬ, Р -ківця, Д -ківцеві а. -ківцю, О -ківцем,
мн Я -ківцї, Р -кібців; ж нзм.
ЛЕЩИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лі« Я
-нці, Р -нцїв; ж «зл/.
ЛЕЩИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. «злі.
ЛИБА, Р -би, Д -бі, О -бою, лш Я -би, Р -бів; ж = ^.
ЛИБЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЛИБИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЛИБОНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, мн Я -ні,
Р -нів; ж нзм.
ЛИБУХОРСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛИЗАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я
-нці, Р -нців; ж нзм.
ЛИЗЕНЬ, Р -зпя, Д -зневі а. -зню, О -знем, мн Я -зні,
Р -знїв; ж нзм.
ЛИЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лг« Я -кй, Р -ків;
Ж «ЗЛІ.
ЛИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лгї, Р -лів;
2/Г «ЗЛІ.
ЛИМАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, 0 -рем, лш. // -рї,
Р -рів; ж нзм.
ЛЙМИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чі,Р -чів;
ж нзм,
ЛЙНДА, Р -ди, Д -ді, 0 -дою, лш // -дй, Р -дів; ж = //.
ЛИНДЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш // -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЛИНЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЛИНИШИН, Р -на, Д -нові я. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ЛЙННИК, форми як від ЛЙЛИК.
ЛИПАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аем, лш // -а’ї, Р -аїв;
ЛИПЕЙ, Р -ея. Д -ееві а. -ею, О -еем, иш Я -еї, Р -еїв;
ж язж.
ЛИПЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш /7 -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛИПКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
ЛИПНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛЙПСЬКИЙ, форми як від ЛИПЙНСЬКИЙ.
ЛИПЧАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лм Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЛИСАЙ, форми як від ЛИПАЙ.
ЛИСАЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЛИСАИЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш /7 -кй,
Р -ків; ж язлі.
ЛИСЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
ЛИСЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж язлї.
ЛИСЕЦЬКИЙ, форми як від ЛИПНЙЦЬКИЙ.
ЛИСИЙ, Р -сого, Д -сому, 0 -сим, мн Я -сі, Р -сих;
ж Я -са, Р -сої.
ЛИСИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм,
ЛИСЙЧЕНКО, Р-ка, Д-кові, а -ку, О -ком, мн Н -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ЛИСїВНЕНКО, форми як від ЛИСЙЧЕНКО.
ЛИСКОВЕЦЬ, Р -ківця, Д -ківцеві а. -ківцю, О -ківцем,
мн Н -ківцї, Р -ківців; ж нзм.
ЛИСОВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛИСОГІР, Р -гора, Д-гброві а. -гору, 0 -гбром, мн Я -гори,
Р -горів, ж язж.
ЛИСОіОРЕЦЬ, Р -гїрця, Д -гїрцеві а. -гїрцю, 0 -гірцем,
мн Я -гірці, Р -гїрців; ж нзм.
ЛИСУНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лш Я
-нцї, Р -нців; ж «злі.
ЛИСЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язл*.
ЛИТВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ном, лш Я -нгї,
Р -нів; а/с нзм.
ЛИТВЙНЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЛИТВИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, мн Я
-нці, Р -нців; ж язл*.
ЛИТВЙНЧЕНКО, форми як від ЛИТВЙНЕНКО.
ЛИТВИНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ЛИТВИНЮК, форми як від ЛИТВИНЧУК.
ЛИТВЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛИТОВЧУК, форми як від ЛИТВИНЧУК.
ЛИХВЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЛИХЙНА, Р -ни, Д -ні, 0 -ною, мн Я -нй, Р -нів; ж = 4.
ЛИХОБАБА, Р -би, Д -бі, 0 -бою, мн Я -би, Р -бїв;
ж = 4.
ЛИХОВЙД, Р -да, Д -дові а. -ду, О -дом, лш Я -дй,
Р -дів; ж «злі.
ЛИХОГРАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аем, лш Я -аі,
Р -аїв; ж /-/злі.
ЛИХОПАВЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, лш Я -лй?
Р -лів; ж нзм.
1 /1 /•
ЛИХОШЕРСТЬ, Р -тя, Д -теві о. -тю, О -тем, лш Я -ті,
Р -тів; ж нзм.
ЛИЧМАН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ном, мн Я -нй,
Р -нів; ж нзм.
ЛИЧМАНЕНКО, форми як від ЛИТВИНЕНКО.
ЛИШАК, форми як від ЛИХВЯК.
ЛІВЙЦЬКИЙ, форми як від ЛИТВИЦЬКИЙ.
ЛІВЧАНИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ном, мн Я -нй,
Р -нів; ж нзм.
ЛІКОТЬ, Р -ктя, Д -ктеві а. -ктю, 0 -ктем, лм Я -кті,
Р -ктів; ж язл*.
ЛІНЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛІСЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чїв; ж нзм.
ЛІСЕЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі, Р -ких;
#с Я -ка, Р -кої
ЛІСКОВЕЦЬКИЙ, форми як від ЛІСЕЦЬКИЙ.
ЛІСКОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чїв; ж нзлг.
ЛІСКОВЧИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ^ нзм.
ЛІСНЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чїв; ж нзм.
ЛІСНЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЛІСНИЦЬКИЙ, форми як від ЛІСЕЦЬКИЙ.
ЛІСНИЧЕНКО, форми як від ЛІСНЕНКО.
ЛІСОВЕЦЬ, Р -сівця, Д -сівцеві а. -сівціо, 0 -сівцем,
мн Я -сівці, Р -сівців; ж нзм.
ЛІСОВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛІСОГІР, Р -гора, Д -гброві а. -гору, О -гбром, мн Я
-гори, Р -горів; ж нзм.
ЛІТЕПЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, мн Я -лй,
Р -лів; ж нзм.
ЛІТИНЕЦЬ, Р -кця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лш Я -нцї,
Р -нців; #е язж.
145
ЛАТИНСЬКИЙ, форми як від ЛІСОВСЬКИЙ.
ЛОВНЙЧИЙ, Р -чого, Д -чому, О -чим, мн II -чі, Р -чих;
ж Я -ча, Р -чої.
ЛОВ’ЯК, Я -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ЛОГВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -шї,
Р -иів; ж язл*.
ЛОГВИНЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш // -кй,
Р -ків; ж /-/злі.
ЛОЗИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лм Я
-нці, Р -нців; ж нзм.
ЛОЗЙНСЬКИЙ, форми як від ЛІСОВСЬКИЙ.
ЛОЗЙЦЬКИЙ, форми як від ЛІСОВСЬКИЙ.
ЛОЇВ, Р Лбєва, Д Лбєву, О Лбєвим, мн Я Лбєви, Р Лб-
євих; ж Я Лбс-ва, Р Лбевої, мн Я Лоєві, Р Лбєвих
а. нзм.
ЛОЇК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ЛОЛИК, форми як від ЛОЇК.
ЛОМАГА, Р -аги, Д -адзі, О -агою, лгя Я -пі, Р -гів;
ж = ч.
ЛОМАЗЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, иш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛОМАКА, Р -аки, Д -аці, О -акою, мн Я -кй, Р -ків;
ж = ц.
ЛОМНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛОНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чів;
ж нзм.
ЛОПАТИН, Р -на, Д -кові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. аші.
ЛУБЕНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, жя Я
-нці, Р -нців; ж нзм.
ЛУБ’ЯНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЛУКАНЬ, Р -ня, Д -нові а. -ніо, О -нем, лш Я -ні,
Р -нів; ж язи/.
146
ЛУКАЧИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
мн Я -нцї, Р -нців; ж иаи.
ЛУКАШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, мн II -шї,
Р -шїв; ж нзм.
ЛУКЙНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
ЛУКИНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -кїв; ж яз.и.
ЛУК’ЯНЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язлі.
ЛУК’ЯНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я
-нцї, Р -нцїв; ж нзм.
ЛУК’ЯНИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, лш Я -ці, Р -цїв;
ж = ч.
ЛУК’ЯНЧУК, форми як від ЛУКИНЧУК.
ЛУНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
ЛУНІВ, Р -нева, Д -неву, О -невпм, лш Я -неви, Р -не-
вих; ж Я -нева, Р -невої, мн Я -неві, Р -невих
а. нзм.
ЛУНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, мн Я -нї, Р -нїв;
ж нзм.
ЛУПИНІС, Р -носа, Д -носові а. -носу, О -носом, мн Я
-носи, Р -носів; ж язль
ЛУП!И, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
Ж #ЗЛ£.
ЛУЦАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аєм, лш Я-аї, Р -аїв;
Ж ЯЗЛ£.
ЛУЦЕЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язл*.
ЛУЦІВ, Р -цева, Д -цеву, 0 -цевим, мн Я -цеви, Р -це-
вих; ж Я -цева, Р -цевої, лш Я -цеві, Р -цевих
а. язлі.
ЛУЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, 0 -цем, лш II -ці, Р -цїв;
ж нзм.
ЛЮБАРЕЦЬ, Р -рця, Д -рцеві а. -рцю, 0 -рцем, мн Я
-рцї, Р -рцїв; ж нзм.
ЛЮБЕНЯ, Р -ні, Д -ні, 0 -нею, лшЯ-нї, Р -нїв; ж~ч
ЛЮБИНЕЦЬКИЙ, форми як від ЛОМНИЦЬКИЙ.
147
ЛЮБЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЛЮБИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О ~чем, мн Н -чі, Р -чіи,
ОІС НЗМ.
І
ЛЮЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; а/с язж.
ЛЮТИК; форми як від ЛЮЛИК.
ЛЯХОВЕЦЬ, Р -хівця, Д -хівцеві а. -хівцю, О -хівцем,
мн Я -хівці, Р -хівцїв; ж нзм.
ЛЬОДИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни,
Р -них; жН -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
ЗІ
МАГА, Р Маги, Д Мазі, 0 Млгою, мн Я Маги, Р -гїв;
ж = ч.
МАГАЛЯС, Р -са, Д -сові а. -су, О -сом, лш Я -сй,
Р -сів; #с яз,и.
МАГДАЛИНЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я
-кй, Р -ків; ж нзм.
МАГИР, Р -ря, Д -реві а. -рю, О -рем, мн Я -рі, Р -рів;
ж нзм.
МАГНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чїв;
я/е язж.
МАГУЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, жя Я -кй,
Р -ків; #е язлі.
МАЗАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я
-нці, Р -нцїв; ж яз.и.
МАЗИКІВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
МАЗІИ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
МАЗНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; з/с #злг.
МАЗНИЦЯ, Р -ці, Д -ці, 0 -цею, мн Я -ці, Р -цїв; ж = ч.
МАЗОХА, Р -бхи, Д -осі, 0 -охою, мн Я -хй, Р -хів;
ж = */.
148
І
МАЗУРЕЦЬ, Р -рця, Д -рцеві а. -рцю, О -рцем, мн Я
-рцї, Р -рців; ж нзм.
МАЗУРОК, Р -рка, Д -ркбві а. -рку, О -ркбм, лш Я -ркй,
Р -рків; ж нзм.
МАЗЯР, Р -ра, Д -реві а. -ру, О -рем, лш Я-рї, Р -рів;
ж нзм.
МАЗЯРОК, форми як від МАЗУРОК.
МАЇК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
#С ЯЗЛ1.
МАЇЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй, Р -лів;
#с нзм.
МАЙБОРОДСЬКИЙ, форми як від МАЗИКІВСЬКИЙ.
МАЙСТРО, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, мн Я -рй,
Р -рів; ж нзм.
МАКАРЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
МАКАРЕЦЬ, форми як від МАЗУРЕЦЬ.
МАКАРИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; з/е «злі.
МАКАРУХА, Р -ухи, Д -усі, О -ухою, лш Я -хй, Р -хїв;~з/с=4.
МАКОВЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -еєм, мнН -еї, Р -еїв;
#е язл*.
МАКОВІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -їєм, мн Я -іІ, Р -іІ’в;
ж нзм.
МАКОГІН, Р -гбна, Д-гонові а. -гону, О-гоном, мнН -гони,
Р -гонів; #е язж.
МАКОГОНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
МАКОДЗЬОБ, Р -ба, Д -бові а. -бу, О -бом, лш Я -би,
Р -бів; ж нзм.
МАКОЇД, Р -да, Д -дові а. -ду, О -дом, мн Я -дй, Р -дів;
ж нзм.
І
МАКСИМЕЦЬ, Р -мця, Д -мцеві а. -мцю, О -мцем,
лш Я -мцї, Р -мців; ж язлі.
МАКСИМЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
МАКСИМІВ, Р -мова, Д -мову, О -мовим, мн Я -мови,
Р -мових; ж Я -мова, Р -мової, лш Я -мові, Р -мо-
вих а. нзм.
149
МАКСИМЦІВ, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, мн Я -цеви.
Р -цевих; ж Я -цева, Р -цевої, мн Я -цеві, Р -цеви;.
а. нзм.
МАКСИМ’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -мі,
Р -кїв; ж язлї.
МАКСИМ’ЯК, форми як від МАКСИМ’ЮК.
МАКСИСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, лш // -сі,
Р -сів; з/с нзм.
МАКСИСЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; оте язлг.
МАЛАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чїв; ж нзм.
МАЛАНІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
МАЛАХАТКА5 Р -тки, Д -тці, О -ткою, мн Я -кй, Р -кїв;
ж = 4.
МАЛЕНКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язи*.
МАЛЕТИЧ, форми як від МАЛАНИЧ.
МАЛЕЦЬ, Р -льця, Д -льцеві а. -льцю, О -льцем, мн Я
-льцї, Р-льцїв; ж нзм.
МАЛИГА, Р -гіги, Д -изі, О -игою, мн Я -ги, Р -гів;
#с = ч.
МАЛИЙ, Р -лбго, Д -лому, О -лгім, мн Я -лі, Р -лгіх;
ж Я -ла, Р -лої.
МАЛИИЧОЛОВІК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лм Я
-ки, Р -кїв; ж нзм.
МАЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
МАЛИНЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
МАЛИСЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лі« Я -чі,
Р -чїв; ж аш«.
МАЛИХА, Р -ихи, Д -исі, О -йхою, мн Я -хй, Р -хїв;
ж — ч.
МАЛЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
МАЛЙШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, мн Я -ші,
Р -шів; ж нзм.
150
МАЛИШКІ£ВИЧ, форми як від МАЛИСЕВИЧ.
МАЛИШКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
МАЛОВІЧКО, форми як від МАЛИШКО.
МАЛОГРІШ, Р -роша, Д -рошеві а. -рошу, О -рбшем,
мн II -ші, Р -шів; ж нзм.
МАЛОДІД, Р -да, Д -дові а. -ду, О -дом, мн Я -дй,
Р -дів; ж нзм.
МАЛОЖОН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лі« Я -нй,
Р -нїв; ж «злі.
МАЛЮГА, Р -юги, Д -юзі, О -югою, мн Я -гй, Р -гів;
ж — ч.
МАЛЮТИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лі« Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
МАЛЬОВАНИК, форми як від МАЛЮТИК.
МАМАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лі« Я -аї, Р -аїв;
ж нзм.
МАМІЙ, Р -ія, Д -ієні а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
МАМРИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О-чем, мн Я-чі, Р -чїв;
ж нзм.
МАНДЗИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
МАНДЗІЙ, форми як від МАМІЙ.
МАНДРИКА, Р -йки, Д -йці, О -йкою, лі« Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
МАНЖИЛІЙ, форми як від МАМІЙ.
МАНЖУРА, Р -ри, Д -рі, О -рою, лі« Я -рй, Р -рів;
ж = ч.
МАНЗУЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чїв; ж «злі.
МАНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мЯ -кй, Р -ків;
Ж «ЗЛІ.
МАНЙЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, л/я Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
МАНИЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, л/« Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
МАНИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, л/« Я -лй,
Р -лів; ж нзм.
131
МАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї, Р -чів;
ж нзм.
МАНИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
МАНЬО, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, мн Я -ні, Р -нів;
де «злі.
МАРГИТИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чів; ж язл*.
МАРЕНИЧ, форми як від МАРГИТИЧ.
МАРЕЦЬ, Р -рця, Д -рцеві а. -рцю, О -рцем, лш Я -рці,
Р -рців; ял; язж.
МАРИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лея Я
-нці, Р -нців; де нзм.
МАРЙНИЧ, форми як від МАРГИТИЧ.
МАРКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови, Р -ко-
вих; де Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових
а. нзм.
МАРТИНЕЦЬ, форми як від МАРИНЕЦЬ.
МАРТИНЙШИН, Р -на,Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни,
Р -них; де Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
МАРТИНІВ, Р -нова, Д -нову, О -новим, мн Я -нови,
Р -нових; де Я -нова, Р -нової, лш Я -нові, Р -нових
а. язлі.
МАРТОВЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; де Я -ка, Р -кої.
МАРТОСИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чів; де нзм.
МАРУНИЧ, форми як від МАРТОСИЧ.
МАРУНЙШИН, форми як від МАРТИНЙШИН.
МАРУСИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; де язлі.
МАРУСИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни
Р -них; де Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. кзж.
МАРУСИЧ, форми як від МАРТОСИЧ.
МАРУСІЙ, Р -ій, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
де нзм.
МАРУХНИЧ, форми як від МАРТОСИЧ,
152
МАРУЩИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
лія Я -нці, Р -нців; ж нзм.
МАР’ЯНЧИК, форми як від МАРУСИК.
МАР’ЯНІ, Р -шй, Д -шєві а. -шу, 0 -шбм, мн Я -шї,
Р -шїв; #е «ай.
МАСЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм,
МАСЙНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; я/е язлі.
МАСИЧ, форми як від МАРТОСИЧ.
МАСЛЙЦЬКИЙ, форми як від МАРТОВЙЦЬКИЙ.
МАСЛІВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, лш Я -вцї,
Р -вців; #е язлі.
МАСЛІЙ, форми як від МАРУСІЙ.
МАСЛОЇД, Р -да, Д -дові а. -ду, О -дом, лш Я -дй,
Р -дів; я/с нзм.
МАСЛЬОХА, Р -охи Д -осі, О-охою, мн Я -хй, Р -хїв;
л^ = ч.
МАСНИЙ, Р -ного, Д -йому, О -ним, мн Я -ні, Р -них;
ж Я -на, Р -ної.
МАСНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; #с нзм.
МАСТЙГОЛОВА, Р -ви, Д -ві, О -вою, лш Я -ви, Р -вів;
яс = ч.
МАСТИКАШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, лш Я -шї,
Р -шів; яе язлі.
МАТВІЄНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; дю нзм.
МАТВІЄЦЬ, Р -ійця, Д -ійцеві а. -ійцю, О -ійцем, мн Я
-ійці, Р -ійцїв; ж нзм.
МАТВІЇВ, Р -їєва, Д -іеву, О -іевим, лш Я -ієви, Р -їє-
вих;^ Я -їєва, Р -іевої, лш Я -ієві, Р -ієвих а. нзм.
МАТВІЇШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
МАТВІИКІВ, Р -кова, Д-кову, О-ковим, мн Я -кови, Р -кових;
я/е Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових а. язлі.
МАТВІЙЦІВ, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, лш Я -цеви, Р -це-
вих; з/е Я -цева, Р -цевої, лш Я -цеві, Р -цевих
а. /ізл(.
153
МАТІЄЦЬ, форми як від МАТВІЄЦЬ.
МАТІІВ, форми як від МАТВІІВ.
МАТіЇШИН, форми як від МАТВІ’ІШИН.
МАТІЙЦЬО, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, мн Я Матійці,
Я -ців; а/с я:ш.
МАТЮХА, Р -юхи, Д -юсі, 0 -юхою, лш Я -хй, Р -хів;
ж = ч.
МАХЙНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чїв; з/с «злі.
МАХИНЯ, Р -ні, Д -ні, О -нею, мн Я -ні, Р -ні в; ж = ч.
МАХЛИНЕЦЬ, Р -пця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я
-нцї, Р -нців; ж язлі.
МАЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, 0 -цем, лш Я -ці, Р-ців;
ж нзм.
МАЦЬКІВ, Р -кбва, Д -кбву, О -кбвим, мн Я -кбвп,
Р -кбвих; с: Н -кбва, Р -кбвої, мн Я -кбві, Р -кб-
вих а. нзм.
МАЦЬКО, Р -ка, ^ -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж язж.
МАЦЬОПА, Р -пи, Д -пі, 0 -пою, лш Я -пй, Р -пів;
ж = ч.
МАЧУШЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
МАШЕВЕЦЬ, Р -шївця, Д -шівцеві а. -шівцю, О -шівцем,
лш Я -і Ч1, Р -шівцїв; ж нзм.
МАШКАРИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
мн Я -нцї, Р -нцїв; ж нзм.
МЕДВІДЬ, Р -ведя, Д -ведеві а. -ведю, О -ведем, мн Я
-ведї, Р -ведів; ж нзм.
МЕДЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
МЕДУЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чїв; ж нзм.
МЕЛАЩЕЇ.:;9, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ою . ч.
МЕЛЙМУКА, Р -,)ки, Д -уці, О -укою, мн Я-кй, Р -ків;
а/с = ч.
МЕТЕЛИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, ля Я -ці, Р -ців;
ж — ч>
154
МЕЧНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, л/яЯ -кй, Р -кїв;
Ж «ЗЛІ.
МИГАЛИК, форми як від МЕЧНИК.
МИГАЛЙНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, лш Я -нй, Р -нїв;
#е = ч.
МИГЛОВЕЦЬ, Я -лівця, Д -лівцеві а. -лівцю, О -лівцем,
мн Я -лівцї, Р -лівцїв; ж нзм.
МЙГОЛИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
лш Я -нцї, Р -нцїв; ж язлі.
МИГОЦЬКИЙ, форми як від МЕДИЦЬКИЙ.
МИЗИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Я -ків;
ж нзм.
МИЗИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я-ни, Я-них;
ж Я -на, Я -ної, лш Я -ні, Я -них а. нзм.
МИЗОВЕЦЬ, Я -зівця, Д -зівцеві а. -зівцю, О -зівцем,
мн Я -зівці, Я -зівцїв; ж нзм.
МИКИТЕИ, Я -тея, Д -теєві а. -тею, 0 -еєм, мн Я -теї;
Я -теїв; ж нзм.
МИКИТЕНКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Я -кїв; ж нзм.
МИКИТИН, Я -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Я -них; ж Я -на, Я -ної, иш Я -ні, Я -них я. язл*.
МИКЙТИНЕЦЬ, форми як від МИГОЛИНЕЦЬ.
МИКЙТЙНСЬКИЙ, Я -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Я -ких; ж Я -ка, Я -кої.
МИКИТЙШИН, форми як від МИКЙТИН.
МИКЙТІВ, Я -това, Д -тову, О -товим, мн Я -тови, Я -то-
вих; 2/с Я -това, Я -тової, лш Я -тові, Я -тових
а. язлг.
МИКИТКА, Я -тки, Д -тці, О -ткою, ля Я -кй, Я -кїв;
а/є = ч.
МИКИТУХА, Я -ухи, Д -усі, О -ухою, лш Я -хй, Я -хїв;
ж = <*.
МИКЙТЧЕНКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, иш Я-кй,
Я .-ків; лт нзм.
МИКЙТЧИН. Я -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним. лш Я -ни,
Я -них; ж Я -на, Я -ної, мн Я -ні, Я -них а. язлі.
1.33
МЙКЛОШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, 0 -шем, мн Я -ші,
Р -шів; до нзм.
МИКОЛАЄНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм,
МИКОЛАЄЦЬ, Р -айця, Д -айцеві а. -айцю, 0 -айцем,
мн Я -айцї, Р -айців; ж нзм.
МИКОЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; до яам.
МИКОЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; до язл*.
МИКОЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, ж/і Я -кі,
Р -ких; до Я -ка, Р -кої.
МИКОЛЙШИН, форми як від МИКИТЧИН.
МИКОЛІВ, Р -лова, Д -лову, О -ловим, лш Я -лови,
Я -лових; до Я -лова, Р -лової, лш Я -лові, Р -лових
а. нзм.
МИКУЛА, Р -ли, Д -лі, 0 -лою, лш Я -лй, Р -лів; ж = ч.
МИКУЛЕЦЬ, Р -льця, Д -льцеві а. -льцю, О -льцем,
мн Я Микульцї, Р -льцїв; до язл*.
МИКУЛИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; до Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а яам.
МИКУЛЙНСЬКИЙ, форми як від МИКОЛЙНСЬКИЙ.
МИКУЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чїв; до нзм.
МИКУЛЯНИЧ, форми як від МИКУЛИЧ.
МИЛАШЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; до /ізл*.
МИЛЕВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; до Я -ка, Р -кої.
МИЛЕЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; до язлі.
МИЛЕНКО, форми як від МИЛЕЙКО.
МИЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Р -ків;
до нзм.
МИЛЙНСЬКИЙ, форми як від МИЛЕВСЬКИЙ.
МИЛИСЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
І.’б
МИЛИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
МИЛУСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, мн Я -сі, Р -сів;
ж нзм.
МИЛЯН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, мн Я -нгї, Р -нів;
ж язл*.
МИЛЯНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я
-нцї, Р -нцїв; ж; аші.
МИЛЯНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
МИЛЯНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
МИЛЯНОВИЧ, форми як від МИЛЯНИЧ.
МИЛЯНОВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі\
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
МЙЛЬКУС, Р -са, Д -сові а. -су, О -сом, лш Я -сй,
Р -сів; ж язиг.
МИЛЬО, Р -ля, Д -леві а. -ліо, О -лем, мн Я -лі, Р -лїв;
ж нзм.
МИЛЬОВСЬКИЙ, форми як від МИЛЯНОВСЬКИЙ.
МИМОХІД, Р -хода, Р -ходові а. -ходу, О -ходом, мн Я
-ходи, Р -ходів; ж нзм.
МИРГОРОДЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я
-кй, Р -кїв; ж /-/злі.
МИРОНЕЦЬ, форми як від МИЛЯНЕЦЬ.
МИРОНІВ, Р -нова, Д -нову, О -новим, мн Я -нови,
Р -нових; ж Я -нова, Р -нової, лш Я -нові, Р -нових
а. язж.
МИРОНОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж язж.
МИРОШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, мн Я -шї,
Р -шїв; ж нзм.
МИСАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -кїв;
ж язж.
МИСАКОВЕЦЬ, Р -ківця, Д -ківцеві а. -ківцю, О -ків-
цем, лш Я -ківці, Р -ківців; ж язл*.
МИСАКОВИЧ, форми як від МИРОНОВИЧ.
МИСИНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, лш Я -ші, Р -нїв; ж = ч.
9
МИСЛИМ, Р -ма, Д -мові а. -му, О -мом, лш Я -ми,
Я -мів; ж нзм.
МИСЛЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Я -кої.
МИСНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Я -ків; ж язлг.
МИСЮРА, Р -ри, Д -рі, О -рою, лш Я -рй, Р -рів;
ж = ч.
МИСІОРЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
МИСЯИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лїв; ж «злг.
МИСЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, жя Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
МИСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, 0 -сем, мн Я -сі, Р -сів;
ж нзм.
МИСЬКІВ, Р -кова, Д -кову, 0 -новим, лш Я -кови,
Р -нових; ж Я -кова, Р -нової, лш Я -кові, Р
-нових а. нзм.
МИТРИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцсві а. -нцю, О -нцем, мн Я
-нці, Р -нців; ж нзм.
МИТРИЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлг.
МИТУЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
МИТЮН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, мн Я -нй,
Р -нїв; ж нзм.
МИТЯСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, лш Я -сі, Р -сів;
ж нзм.
МИХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, 0 -хом, лш Я -хй, Р -хів;
ь//С НЗМ.
МИХАЄНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
МИХАЙЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
МИХАЙЛЙНА, Р -ни, Д -ні, О -пою, лш Я -нй, Р -нїв;
#е = я.
МИХАЙЛИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я
-кй, Р -ків; ж нзм.
158
МИХАИЛИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я
-ни, Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них
а нзм.
МИХАЙЛІВ, Р -лова, Д -лову, О -ловим, мн Я -лови,
Р -лових; ою Я -лова, Р -лової, ми II -лові, Р -ло-
вих а. нзм.
МИХАЛЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чїв; ж «з.ю.
МИХАЛЕНИЧ, форми як від МИХАЛЕВИЧ.
МИХАЛЕЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кіі,
Р -ків; ж язуИ.
МИХАЛИК, форми як від МИХАЙЛИК.
МИХАЛЙНА, форми як від МИХАЙЛЙНА.
МИХАЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, лш Я -лі,
Р -лів; ж «з-и.
МИХАНЕИКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -ки,
Р -ків; ж язлг.
МИХАНІВ, Р -нева, Д -неву, О -невим, мн Я -неви,
Р -невих; ж Я -нева, Р -невої, л/« Я -неві, Р -невих
а. «злг.
МИХАСЕНЬКО, форми як від МИХАНЕИКО.
МИХАСІВ, Р -сева, Д -севу, 0 -севим, мн Я -севи,
Р -севих; ж Я -сева, Р -севої, лш Я -сєві, Р -севих
а. «злі.
МИХЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -ки,
Р -ків; ж нзм.
МИХНЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чїв; ж нзм.
МИХНО, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, лш Я -нй, Р -нїв;
ж «злі.
МИЦИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
МИЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, мн Я -ці, Р -цїв;
ж нзм.
МИЦЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
МИШАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж «зл?.
].»>9
МИШОГРАЙ, Р -ая. Л -агвї а -аю О -/к?м. мн Н аї,
Р -аїв; а’С нзм.
МИЩЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, .дш 7/ -і її.
Р -ків; ж нзм.
МИЩИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -пи,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, л/я Я -ні, Р -них а. яз.;/
МИЩУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлг.
МІНЯЙЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -ли,
Р -лів; ж нзм.
МІРОШНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кії,
Я -ків; ж нзм.
МІРОШНИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я
-кй, Р -ків; ж нзм.
МІСТИШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, лш Я -шї,
Р -шїв; ж язл*.
МЛАВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, 0 -вцем, лш Я -вці,
Р -вців; ^ язлі.
МНИХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, О -хом, лш Я -хй, Р -хів;
ж нзм.
МНИШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, мн Я -ші,
Р -шїв; ж нзм.
МОГИЛЬНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я-кі,
Р -ких; #е Я -ка, Р -кої.
МОЖДЖАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
МОЗІЛЬ, Р -золя, Д -золеві а. -золю, О -золем, лш Я -золі,
Р -золїв; ж язж.
МОЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лія Я -кй, Р -ків;
:т/е яз лі.
МОЙСИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
МОЙСЯ, Р -сі, Д -сі, 0 -сею, лш Я-сі, Р -сів; ас = «
МОКІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -іем, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
МОКЛЙЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Я -ці, Р -цїв; ж = 4.
МОКРИЦЬКИЙ, форми як від МОГИЛЬНИЦЬКИЙ.
МОКРІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -іем, лш Я -ії, Р -іїз;
яе нзм.
160
МОКРОВУС, Р -са, Д -сові а. -су, 0 -сом, лш Н -сй
Р -сів; ж нзм.
МОЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж язлї.
МОЛИБОГ, Р -га, Д -гові а. -гу, О -гом, лш Я -гй,
Р -гів; я/е язж.
МОЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Я -ких; ж Я -ка, Я -кої.
МОЛОДОВЕЦЬ, Р -дівця, Д -дівцеві а. -дівцю, О -дів-
цем, мн Я -дівці, Р -дівців; ж нзм,
МОНИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я
-нцї, Р -нцїв; ж язл*.
МОНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чі, Р -чів;
лс язлі.
МОРИКІНЬ, Р -коня, Д -коневі а. -коню, 0 -конем, лш Я
-коні, Р -конів; #е нзм.
МОРКВИН, форми як від МОНИЧ.
МОРОКА, Р -бки, Д -оці, 0 -бкою, лш Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
МОРУГА, Р -уги, Д -узі, О -угою, лш Я -гй, Р -гів;
д/с = ч.
МОСКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй} Р -ків;
Ж «ЗЛІ.
МОСТЕНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я
-нці, Р -нцїв; #е нзм.
МОСТІПАН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, мн Я -нй,
Р -нів; ж нзм.
МОТИЛЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
МОТИЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, лш Я -лі,
Р -лїв; #е язж.
МОТЛИЧ, форми як від МОТИЛЕВИЧ.
МОТРИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язл*.
МОЦУГЙРЯ, Р -рі, Д -рі, О -рею, мн Я -рі, Р -рів;
ж = ч.
МОЧУРАД, Р -да, Д -дові а. -ду, О -дом, мн Я -дй,
Р -дів; ж нвм.
б 7-424
161
МОШЕНЕЦЬ, форми як від МОСТЕНЕЦЬ.
МУЗЙЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
МУЗЙЧКА, Р -чки, Д -чці, О -чкою, лш Я -кй, Р -ків;
лс = ч.
МУКОМЕЛА, Р -ли, Д -лі, О -лою, жя Я -лй, Р -лів;
дас = ч.
МУЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
МУЛЙНСЬКИЙ, форми як від МОЛЙНСЬКИЙ.
МУЛЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Я -ких; дас Я -ка, Р -кої.
МУРАВЕЛЬ, Р -вля, Д -влеві а. -влю, О -влем, лш Я
-влї, Р-влїв; ж яам.
МУРАШКО, Р -шка, Д -кові а. -ку, О -ком, лі« Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
МУРЗИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чїв; ж нзм.
МУРИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, мн Я -нй, Р -нїв;
ж нзм.
МУСИКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж язлі.
МУСІЄЦЬ, Р -ійця, Д -ійцеві а. -ійцю, О -ійцем, мн Я
-ійці, Р -ійців; ж язж.
МУСІЙ, Р -їя, Д -іеві а. -ію, О -ієм, жя Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
М’ЯКУШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, мн Я -шї,
Р -шїв; ж нзм.
М’ЯКУШКА, Р -шки, Д -шці, О -шкою, лея Я -кй,
Р -ків; ж = ч.
М’ЯЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй, Р -лів;
ж нзм.
М’ЯСОЇД, Р -да, Д -дові а. -ду, О -дом, мн Я -дй,
Р -дів; ж нзм.

Категорія: Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.