Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Н — П

Н
НАБІК» Р -ббка, Д -бокові а. -боку, О -боком, мн Я
-боки, Р -боків; ж нзм.
НАВЙТКА, Р -тки, Д -тці, 0 -ткою, мн Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
ГАГАЄЦЬ, Р -айця, Д -айцеві а. -айцю, 0 -айцем, мн Я
-айцї, Р -айців; ж нзм.
НАПРНЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язж.
НАДОЗІРНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, лея Я -ні,
Р -них; ж Я -на, Р -ної.
НАДТОЧІЙ, Я -ія, Д -іеві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
НАЗАРОК, Р -рка, Д -ркбві а. -рку, О -ркбм, мн Я -ркй,
Р -рків; ж язл*.
НАЙ, Р Ная, Д Наеві а. Наю, О Наєм, лш Я Наї,
Р Наїв; ж нзм.
НАЛИСНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
НАМ’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
НАРІЖНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, мн Я -ні, Р -них;
Я -на, Я -ної.
НАСТЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
НАСТИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; #е Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них
а. язлі.
НАСТИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї, Р -чів;
дас нзм.
НАТАЛИЧ, форми як від НАСТИЧ
НАТАЛУШКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
НАУМЕЦЬ, Р -мця, Д -мцеві а. -мцю, О -мцем, мн Я
-мці, Р -мців; #с язя.
НАУМИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
НАУМЧИК, форми як від НАУМИК.
НАХВОСТИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
НАЩОЧИЧ, форми як від НАХВОСТИЧ.
НЕБЙЙГОЛОВА, Р -ви, Д -ві, 0 -вою, мн Я -ви, Р -вів;
ає = ч.
НЕБИЛОВЕЦЬ, Р -лівця, Д -лівцеві а. -лівцю, 0 -лів-
цем, мн Я -лівцї, Р -лівців; ж нзм.
НЕБОРАЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, 0 -цем, лш Я -ці,
Р -цїв; ж «злі.
НЕБОРАЧОК, Р -чка, Д -чкові а. -чку, О -чком, лш Я
-чкй, Р -чків; ж язл*.
НЕВДІВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, лш Я
-вці, Р -вців; #е нзм.
НЕВЕЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чїв; ж нзм.
НЕВІНЧАНИЙ, Р -ного, Д -йому, О -ним, лш Я -ні,
Р -них; ж Я -на, Р -ної.
НЕВПРЯГА, Р -яги, Д -язі, О -ягою, мн Я -гй, Р -гїв;
ж = ч.
НЕГРИБЕЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
НЕГРІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
НЕДАЙБОРЩ, Р -ща, Д -щеві а. -щу, 0 -щем, мн Я -щї,
Р -щів; ж нзм.
НЕДВИГА, Р -йги, Д -гізі, 0 -йгою, мн Я -гй, Р -гїв;
ж =ч.
НЕДОЖДІЙ, форми як від НЕГРІЙ.
НЕДОЛИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем,
мн Я -нцї, Р -нцїв; ж нзм.
НЕДОНОСОК, Р -ска, Д -скові а. -ску, О -ском, мн Я
-скй, Р -скїв; ж нзм.
НЕЇЖМАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; #е язлі.
НЕЛІПА, Р -пи, Д -пі, 0 -пою, лш Я -пй, Р -пів; ж~ч.
164
НЕЛЬГА, Р -льги, Д -льзі, О -льгою, мн Я -гй, Р -гїв;
НЕМЙРИЧ, форми як від НЕВЕЛИЧ.
НЕНЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни, Р -них;
#с Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язл*.
НЕПИЙПИВО, Р -ва, Д -нові а. -ву, 0 -вом, лш Я -ви,
Р -вів; ж язя.
НЕПЛЮЙ, Р -юя, Д -юєві а. -юю, 0 -юєм, лш Я -ю’ї,
Р -юїв; ж нзм.
НЕСВІТАИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, лш Я -лй,
Р -лїв; ж язж.
НЕСТЕЛ’іЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
де нзм.
НЕСТЕРЕЦЬ, Р -рця, Д -рцеві а. -рцю, 0 -рцем, мн Я
-рці, Р -рцїв; ж нзм.
НЕТЛЮХ, Р -ха, Д -хбві а. -ху, 0 -хбм, мн Я -хй,
Р -хів; ж нзм.
НЕТРЕБА, Р -би, Д -бі, 0 -бою, мн Я -би, Р -бів; ж = ч.
НЕТРЕБЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
НЕТРІПАЙЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, мн Я -лй,
Р -лїв; ж нзм.
НЕТУДИХАТА, Р -ти, Д -ті, 0 -тою, мн Я -ти, Р -тїв; ж = ч.
НЕХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, 0 -хом, мн Я -хй, Р -хів;
ж нзм.
НЕХАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аєм, лш Я -аї, Р -аїв;
ГУС ЯЗЛІ.
НЕЧІПАЙ, форми як від НЕХАЙ.
НЕЧПАЙ, форми як від НЕХАЙ.
НИЖНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
НИЗЕЛЬСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; де Я -ка, Р -кої.
НИКИТЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язл*.
НИКИТЮК, форми як від НИКИТЧУК.
НИКИФОРЕНКО, форми як від НЕТРЕБЧЕНКО.
165
НИКИФОРЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; з/с Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них
а. нзм.
НИКИФОРЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
НИКІН, Р -кона, Д -конові а. -ну, О -ном, мн Я -нй,
Р -нїв; ж нзм.
НИКІНЧУК, Р-ка, Д -кбві а. -ку, О-кбм, мнН -кй, Р-ків;
Ж ЯЗЛС.
НИКОЛАЄВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чїв; ж нзм.
НИКОЛАЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
НИКОЛАЙЧУК, форми як від НИКИТЧУК.
НИКОЛЕНКО, форми як від НИКИФОРЕНКО.
НИКОЛИН, форми як від НИКИФОРЧИН.
НИКОЛЙШИН, Р -на Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Н -на, Р -ної, мн Н -ні, Р -них а. нзм,
никблів, р -лова, Д -лову, О -ловим, мн Н -лови,
Р -лових; ж Н -лова, Р -лової, мн Н -лові, Р -лових
а. нзм.
НИКОЛЮК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
НИКОНЕНКО, форми як від НИКИФОРЕНКО.
НИКОНЕЦЬ, Р -кінця, Д -кінцеві а. -кінцю, О-кінцем, мн
Н -кінці, Р -кінців; ж нзм.
НИКОНЮК, форми як від НИКІНЧУК.
НИКОРАК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
НИКОРИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, иш Я -чї,
Р -чів; ж язж.
НИКУЛИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, жя Н -ни,
Р -них, #е Н -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. яаи.
НИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чіз;
3/^ НЗМ.
НИЧАЙ, Р -ая, Д -аеві а. -аю, О -аєм, мн Я -аї, Р -аїв;
ж нзм.
НИЧИПОРЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм,
16^
НИЧИПОРУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
НИЧКА, Р -чки, Д -чці, О -чкою, мн Я -кй, Р -ків; ж — я.
Н1МЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лм Я -кй,
Р -ків; ж /-ш*.
НОВЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
НОВОБРАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн
Я -нцї, Р -нцїв; ж нзм.
НОВОМЛЙНЕЦЬ, форми як від НОВОБРАНЕЦЬ.
НОВОСАДСЬКИЙ, форми як від НОВЙЦЬКИЙ.
НОСАЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзлг.
НОСАЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, лш Я -лі, Р -лів;
2/С НЗМ.
НОСЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
НОСИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
НОСОВЕЦЬ, Р -сівця, Д -сівцеві а. -сівцю, 0 -сівцем,
лш Я -сівці, Р -сівцїв; ж язж.
НОСОК, Р -ска, Д -скбві а. -ску, О -скбм, лш Я -скй,
Р -сків; ж язлї.
НУДЬГА, Р -дьгй, Д -дьзї, О -дьгбю, мн Я -гй, Р -гїв;
ж = ч.
НУДЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
О
ОБЕРЕМОК, Р -мка, Д -кові а. -мку, О -мком, мн Я -мкй,
Р -мків; ж язя.
ОБІЩАН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ном, лш Я -нй, Р -нів;
ОБЛАПЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ОБОДЙНСЬКИЙ, форми як від ОБЛАПЙНСЬКИЙ.
167
ОВДІЄНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ОВДІЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОВЕРЧЕНКО, форми як від ОВДІЄНКО.
ОВРАМЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ОВСІЄНКО, форми як від ОВРАМЕНКО.
ОВЧЙННИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лм Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
ОПЄВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ОГІЙ, Р -їя, Д -ієві а. -ію, О -їєм, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ОГЛАБ’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОГОРІЛКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; #е язл*.
ОГОРОДНИК див. ГОРОДНИК.
ОГОРОДНИЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка,- Р -кої.
ОГОРОДНІЙ див. ГОРОДНІЙ.
ОДАРИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї, Р -чів;
ж нзм.
ОДАРЧЕНКО, форми як від ОВДІЄНКО.
ОДЕРІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -іем, лш Я -ії, Р -іїв;
ОДИНИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Я -ці, Р -ців; ж = ч.
ОДНОРІГ, Р -рога, Д -рогові а. -рогу, О -рогом, мн Н -роги,
Р -рогів; дас нзм.
ОДОКІЄНКО, форми як від ОВРАМЕНКО.
ОДРЕХІВСЬКИЙ, форми як від ОГОРОДНИЦЬКИЙ.
ОДУХА, Р -ухи, Д -усі, 0 -ухою, мн Я -хй, Р -хів; ж = ч.
ОЗАРКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови,
Р -кових; ?/с Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових
а. мзлі.
168
ОЗЙМОК, Р -мка, Д -мкові а. -мку, 0 -мком, мн Я -мкй,
Р -мків; ж нзм.
ОКСАМИТНИЙ, Р -ного, Д -ному, 0 -ним, мн Я -ні, Р -них;
#с Я -на, Р -ної.
ОКСЕНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш # -чї, Р -чів;
ж нзм.
ОКСЕНЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язж.
ОКУНЕВИЧ, форми як від ОКСЕНИЧ.
ОКУНИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лея
Я -нці, Р -нців; я/е язж.
ОЛЕКСИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лм Я -ни,
Р -них; #с Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
ОЛЕКСЙШИН, форми як від ОЛЕКСИН.
ОЛЕКСІВ, Р -сова, Д -сову, О -совим, мн Я -сови,
Р -сових; ж Я -сова, Р -сової, лш Я -сові, Р -сових
а. язлі.
ОЛЕКСІЄНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; #с нзм.
ОЛЕКСІЇВ, Р -їєва, Д -їєву, 0 -їєвим, мн Я -їєви, Р -їє-
вих; ж Я -їєва, Р -ієвої, жя Я -ієві, Р -ієвих а. нзм.
ОЛЕКСІЙЧУК, Р -ка, Д -кові а. ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОЛЕНИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ОЛЕНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чів; з/е аші.
ОЛЕНЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лея Я -ни.
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язлі.
ОЛЕСЬКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лт Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
ОЛЕСЬКІВ, Р -кова, Д -кову, 0 -ковим, лш Я -кови,
Р -кових; ж Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових
а. нзм.
ОЛЕФІР, Р -ра, Д -рові а. -ру, 0 -ром, мн Я -рй, Р -рів;
ж нзм.
ОЛІЙНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОЛІЙНИЧ, форми як від ОЛЕНИЧ.
169
ОЛІЙНИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОЛІЙНИЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОЛІЯРНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кіз; ж «злі.
ОЛЬХОВИК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж «зл*.
ОЛЬХОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чів; ж «злі.
ОМЕЛИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
ОМЕЛЯН, Р -на, Д -нові а. -ну, О-ном, лш Я -нй, Р -нів;
ж^ нзм.
ОМЕЛЯНЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОМЕЛЯНОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чів; ж «злі.
ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ОМЕЛЯНЧИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОМЕЛЯНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОНЙК1ЄНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
ОНИСЕНКО, форми як від ОНИКІЄНКО.
ОНЙСИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
ОНИСИМ’НЖ, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОНИСЬКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, лш Я -кови,
Р -кових; ж Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових
а. «злі.
ОНИХРІВ, Р -рова, Д -рову, 0 -ровим, мн Я -рови,
Р -рових; ж Я -рова, Р -рової, лш Я -рові, Р -рових
а. «злі.
ОНИШКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чї,
Р -чів; ж «злі.
170
ОНЙШКІВ, форми як від ОНЙСЬКІВ.
ОНИЩЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ОНИЩУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ОНОПРЇЄНКО, форми як від ОНИКІЄНКО.
ОНОФРЕЇВ, Р -еєва, Д -сєву, О -еєвим, лш Я -еєви,
Р -еєвих; ж Я -еєва, Р -еєвої, лш Я -ееві, Я -еєвих
а. нзм.
ОНУПРІЄНКО, форми як від ОНЙКІЄНКО.
ОНУФРИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж язлі.
ОНУФРІВ, Р -рова, Д -рову, 0 -ровим, лш Я -рови,
Р -рових; ж Я -рова, Р -рової, лш Я -рові, Р -рових
а. нзм.
ОНУФР1ЄНКО, Р -ка, Д -кові а -ку, 0 -ком, лш // -кй,
Р -кїв; ж язлі.
ОПАЛЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чї,
Р -чів; ж язлі.
ОПАЛЕНИК, Р -ка, Д-кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж #аи.
ОПАЛИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн
II -нцї, Р -нцїв; ж нзм.
ОПАЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ОПЙХАНИЙ, Р -ного, Д -йому, 0 -ним, мн Я -ні, Р -них;
ж Я -на, Р -ної.
ОПРЕНДИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж яам.
ОПРЇСНЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ОРИНИК, форми як від ОПРЕНДИК.
ОРИНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чі, Р -чїв;
ж язл*.
ОРИНЧАК, форми як від ОПРЇСНЯК.
ОРИШКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, л*я Я -чї,
Р -чїв; ж /узм.
ОРИЩИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -пої, мн Я -ні, Р -них а нзм.
171
6РЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ОРДИНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; д/е Я -ка, Р -кої.
ОРОБЕЦЬ див. ГОРОБЕЦЬ.
ОСАДЕЦЬ Р -дця, Д -дцеві а. -дцю, 0-дцем, лш Я -дцї,
Р -дцїв; ж нзм.
ОСАДЦІ В, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, мн Я -цеви,
Р -цевих; ж Я -цева, Р -цевої, мн Я -цеві, Р -цевих
а. нзм.
І Г
ОСАДЦЯ, Р -ці, Д -ці, 0 -цею, лш Я -ці, Р -ців; ж = ч.
ОСЕЛЕДЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОСИКА, Р -йки, Д -йці, 0 -йкою, лш Я -кй, Р -ків; ж = ч.
ОСЙНСЬКИЙ, форми як від ОРДИНСЬКИЙ.
ОСИПЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОСИПОВ, Р -ва, Д -ву, 0 -вим, лш Я -ви, Р -вих; ж Я -ва,
Р -вої, лш Я -ві, Р -вих а. нзм.
г
ОСИПЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОСІДАЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, жя Я -чї, Р -чїв;
Ж «ЗЛІ.
ОСІЙЧУК, форми як від ОСИПЧУК.
ОСІНЧУК, форми як від ОСИПЧУК.
ОСТАПІВ, Р -пова, Д -пову, 0 -повим, мн Я -поаи, Р -по-
вих; ж Я -пова, Р -пової, лш Я -пові, Р -пових а. язж.
ОСТАП’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лія Я -кй,
Р -ків; з/с «злі.
ОСТАП’ЯК, форми як від ОСТАП’ЮК.
ОСТРІВНИЙ, Р -ного, Д -йому, 0 -ним, лш Я -ні, Р -них;
ж Я -на, Р -нбї.
ОСЬМАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОСЬМАКА, Р -аки, Д -аці, О -акою, мн Я -кй, Р -ків:
ж = ч.
ОСЬМЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
172
ОТЧЕНАШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, 0 -шем, мн Я -шї,
Р -шів; ж нзм.
ОХРАМЕЦЬ, Р -мця, Д -мцеві а. -мцю, 0 -мцем, мн Я -мцї,
Р -мців; ж нзм.
ОХРЕМОВ, Р -ва, Д -ву, 0 -вим, лш Я -ви, Р -вих;
ж Я -ва, Р -вої, лш Я -ві, Р -вих а. нзм.
ОХРІМЕЦЬ, Р -мця, Д -мцеві а. -мцю, 0 -мцем, мн Я -мці,
Р -мців; ж нзм.
ОХРІМЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ОХР1МОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чі,
Р -чїв; я/е язлі.
ОХРІМЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лік Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
ОХРІМ’ЮК, форми як від ОХРІМЧУК,
ОХТЙРЧЕНКО, форми як від ОХРІМЕНКО.
ОЩЙПКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Н -кй,
Р -ків; ял: нзм.
п
г
ПАВЕЛЕЦЬ, Р -льця, Д -льцеві д. -льцю, 0 -льцем,
мн Н -льці, Р -льців; ж язж.
ПАВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чїв;
ПАВЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я Павликй,
Р -ків; ж нзм.
ПАВЛИКОВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; я/с Я -ка, Р -кої.
ПАВЛИНА, Р -ни, Д -ні,[0 -ною, мн Я -нй, Р -нів; ж = ч.
ПАВЛИСЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПАВЛИЧ, форми як від ПАВИЧ.
ПАВЛИЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПАВЛЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язл*.
173
ПАВЛИШИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
лш Я -нці, Р -нців; ж нзм.
ПАВЛИЩЕ, Р -ща, Д -щеві а. -щу, О -щем, мн Н -щі,
Р -щів; ж нзм.
ПАВЛІВ, Р -лова, Д -лову, 0 -ловим, мн Я -лови, Р -ло-
вих; ж Я -лова, Р -лової, мн Я -лові, Р -лових а. нзм.
ПАВЛІИ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ПАВЛЮХ, Р -ха, Д -хбві а. -ху, 0 -хбм, ж« Я -хй,
Р -хїв; ж язл!.
ПАВЛЮЧОК, Р -чка, Д -чкові а. -чку, О -чкбм, лш Я -чкй,
Р -чків.
ПАВЛЬО, Р -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, лш Я -лі,
Р -лів; ж «зж.
ПАВУЧОК, Р -чка, Д -чкові а. -чку, О -чкбм, мн Я -чкй,
Р -чків; ж «злі.
ПАВЦЬО, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, лш Я Павцї, Р -ців;
ял: нзм.
ПАЗДРІЙ, форми як від ПАВЛІЙ.
ПАЗЙНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
ПАЗИЧ, форми як від ПАЗЙНИЧ.
ПАЗІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ПАЛАГНИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. «злі.
ПАЛАЖІЙ, форми як від ПАЗІЙ.
ПАЛЕНЙК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
ПАЛЕХА, Р -ехи, Д -есі, О -ехою, лш Я -хй, Р -хїв;
ж = ч.
ПАЛЙГА, Р -йги, Д -йзі, О -йгою, мн Я -гй, Р -гів;
ж = 4.
ПАЛИСВІТ, Р -та, Д -тові а. -ту, 0 -том, лш Я -ти, Р -тів;
Ж «ЗЛІ.
ПАЛІЙ, форми як від ПАЗІЙ.
ПАЛУБ’ЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
174
ПАЛЮХ, Р -ха, Д -хбві а. -ху, О -хбм, мн Я -хй,
Р -хів; ж нзм.
ПАЛЯНИЦЯ, Р -Ці, Д -Ці, О -цею, лш Я -ці, Р -цїв; ж = ч.
ПАЛЯНИЧКА, Р -чки, Д -чці, 0 -чкою, мЯ -кй, Р -ків;
ж = ч.
ПАЛЬОХА, форми як від ПАЛЕХА.
ПАНИЦЯ, форми як від ПАЛЯНИЦЯ.
ПАНИЧИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
ПАНІБУДЬЛАСКА, Р -ски, Д -сці, О -скою, мн Я -кй,
Р -ків; ж = ч.
ПАНІВ, Р -нова, Д -нову, О -новим, лш Я -нови, Р
-нових; ж Я -нова, Р -нової, мн Я -нові, Р -нових а. язл*.
ПАНІМАТЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПАНТЕЛЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я
-ки, Р-ків; ж нзм.
ПАНЧАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ПАНЧИНА, Р -ни, Д -ні, 0 -ною, лш Я -нй, Р -нів; ж = ч.
ПАНЧЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язлі.
ПАНЧІШНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ПАНЧУК, форми як від ПАНЧАК.
ПАНЬКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чів; ж язл*.
ПАНЬКІВ, Р -кова, Д -кбву, О -кбвим, мн Я -кбви,
Р -кбвих; ж Я -кова, Р -кбвої, лш Я -кові, Р -кбвих
а. язл*.
ПАНЬКО, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ПАПАРЙГА, Р -йги, Д -йдзі, 0 -йгою, лш Я -гй, Р -гів;
ЯЄ = ^.
ПАРАСИН, Р -на, Д -нові а. -ну, лш Я -ни, Р -них;
яе Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзл*.
ПАРАЦІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Н -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ПАРАЩИН, форми як від ПАРАСИН.
175
І
ПАРАЩИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
мн Я -нцї, Р -нцїв; ж нзм.
ПАРАЩІЙ, форми як від ПАРАЦІЙ.
ПАРІЙ, форми як від ПАРАЦІЙ.
ПАРУБІЙ, форми як від ПАРАЦІЙ.
ПАРХОМ’ЮК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
ПАРХОМ’ЯК, форми як від ПАРХОМ’ЮК.
ПАРХУЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, 0 -цем, лш Я -ці,
Р -цїв; ж язлі.
ПАРЦЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, 0 -еєм, яя Я -еї, Р -еїв;
Ж ЯЗЛІ.
ПАСІКА, Р -іки, Д -іці, О -ікою, лш Я -кй, Р -ків; ж = ч.
ПАСІЧЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Н -ка, Р -кої.
ПАСІЧНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; #е нзм.
ПАСТІВНЙЧНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, лш Я -ні,
Р -них; ж Я -на, Р -ної.
ПАСТУШКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови,
Р -кових; ж Я -кова, Р -кової, мн Я -кові, Р -кових
а. нзм.
ПАСТУЩИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ПАСЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кой, мн Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
ПАТЕРЙГА*, Р -йги, Д -гізі, О -йгою, мн Я -гй, Р-гів;
ж = **.
ПАТЛАХА, Р -ахи, Д -асі, О -ахою, мн Я -хй, Р -хів;
ж — ч.
ПАТРАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, мн Я -аї, Р-аїв;
ж нзм.
ПАТРОНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПАХНІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лм Я -її, Р -іїв;
ж язлі.
ПАХОЛОК, Р -лка, Д -лкові а. -лку, О -лком, мн Н -лкй,
Р -лкїв; д/с язлі.
176
ПАХОЛЬНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ПАЦАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аєм, мн Я -аї, Р -аїв;
ж нзм.
ПАЦІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
Ж ЯЗЛІ.
ПАШКИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лм Я -ні, Р -них а. язлі.
ПАШКІВ, Р -кова, Д -кову, 0 -ковим, мн Я -кови, Р
-нових; ж Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових а. язлі.
ПАШКОВЕЦЬ, Р -ківця, Д -ківцеві а. -ківцю, 0 -ківцем,
мн Я -ківцї, Р -ківців; ж нзм.
ПАШНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ПЕКЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чі, Р -чів;
ж язл*.
ПЕЛЕНЬО, Р ня, Д -неві а. -ню, 0 -нем, мн Я Пелені,
Р -нїв; ж нзм.
ПЕЛЕХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, 0 -хом, лш Я -хй, Р -хів;
ж язл*.
ПЕЛЕШОК, Р -шка, Д -шкові а. -шку, 0 -шкбм, мн Я -шкй,
Р -шків; ж язл*.
ПЕЛЙНЬО див. ПЕЛЕНЬО.
ПЕРЕБИИНІС, Р -носа, Д -носові а. -носу, 0 -носом,
лш Я -носи, Р -носів; лс нзм.
ПЕРЕВАРЮХА, Р -юхи, Д -н,сі, 0 -юхою, лш Я -хй,
Р -хів; ж =н.
ПЕРЕВІЗНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПЕРЕВОЖЧИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПЕРЕГІН, Р -гона, Д -гонові а. -гону, 0 -гоном, мн Я -гони,
Р -гонів; ж нзм.
ПЕРЕПНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лш Я -нці,
Р -нців; ж нзм.
ПЕРЕДЕРІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, мн Я -ії,
Р -іїв, ж нзм.
177
ПЕРЕІДЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПЕРЕЙМЙБІДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, лш Я -дй, Р -дів;
ж = ^.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, лш Я -ці, Р -цїв;
ж = ч.
ПЕРЕТЯТЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПЕРЕХОДЕНЬ, Р -дня, Д -дневі а. -дню, О -днем, лш Я -дні,
Р -днів; #е «злі.
ПЕРЕЦЬ, Р -рця, Д -рцеві а. -рцю, О -рцем, лш Я -рці,
Р -рців; #е язл*.
ПЕРХАЛЕЦЬ, Р -льця, Д -льцеві а. -льцю, О -льцем,
мн Я -льцї, Р -льців; ж нзм.
ПЕТЛЬОХА, Р -бхи, Д -осі, О -бхою, лш Я -хй, Р -хїв;
ж = ч.
ПЕТРЙГА, Р -йги, Д -йдзі, О -йгою, лш Я -гй, Р -гів;
ж — ч.
ПЕТРЙНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чїв; ж нзм.
ПЕТРЙНКА, Р -нки, Д -нці, О -нкою, лш Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
ПЕТРЙЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, лш Я -ці, Р -цїв; ж = ч.
ПЕТРИЧ, форми як від ПЕТРЙНИЧ.
ПЕТРЙЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПЕТРЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ПЕТРІВ, Р -рбва, Д -рову, О -ровим, лш Я -рови, Р -рб-
вих; ж Я -рбва, Р -рбвої, мн Я -рові, Р -рбвих а. нзм.
ПЕТРІВНИЙ, Р -ного, Д-ному, О -ним, лшЯ-ні, р -них;
#е Я -на, Р -ної.
ПЕТРУЛИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
мн Я -нцї, Р -нцїв; ж нзм.
ПЕТРУНІВ, Р -нева, Д -неву, О -невим, мн Я -неви,
Р-невих; ж Я-нева, Р -невої,лшЯ -неві, Р-невиха. язл*.
ПЕТРУСІВ, Р -сева, Д -севу, 0 -севим, лш Я -севи,
Р -севих; #е Я -сева, Р -севої, лш Я -севі, Р -севих
67 ЮЛІ.
178
ПЕЧЙБОРЩ, Р -ща, Д -щеві а. -іду, 0 -щем, мн Н -ідї,
Р -щів; лс нзм.
ПИКУЛЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ПИЛИПЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, 0 -еєм, лш Я -еї,
Р -еїв; ж #зл*.
ПИЛИПЕЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; зл; язл*.
ПИЛЙПЕНКО, форми як від ПИЛИПЕЙКО.
ПИЛИПЕЦЬ, Р -пця, Д -пцеві а. -пцю, 0 -пцем, лш Я -пцї,
Р -пців; ^ нзм.
ПИЛИПЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. язм.
ПИЛИПІВ, Р -пова, Д -пову, О -повим, мн Я -пови,
Р -пових; я/е Я -пова, Р -пової, лш Я -пові, Р -пових
а. язя.
ПИЛИПОВЕЦЬ, Р -півця, Д -півцеві а. -півцю, О -півцем,
мн Я -півці, Р -півцїв; ж язж.
ПИЛИПОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
ПИЛЙПСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ПИЛИПЧАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язж.
ПИЛИПЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
ПИЛИПЧІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -ії’в;
ж нзм.
ПИЛИПЧУК, форми як від ПИЛИПЧАК.
ПИЛИП’ЮК, форми як від ПИЛИПЧАК.
ПИЛИП’ЯК, форми як від ПИЛИПЧАК.
ПИЛЯЙ, Р -яя, Д -яєві а. -яю, 0 -яєм, мн Я -яї, Р -яїв;
#с язл*.
ПИРІГ, Р -рога, Д -рогові а. -рогу, О -рогом, лш Я -роги,
Р -рогів; ж нзм.
ПИРІЖОК, Р -жка, Д -жкбві а. -жку, 0 -жком мн Я -жкй
Р -жків; ж нзм.
12*
179
ПИРОГАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чїв; #е нзм.
ПИСАНЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лшЯ-ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язлі.
ПИСКЛЙНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем,
лш Я -нцї, Р -нцїв; #е язлі.
ПИСЬМЕННИЙ, Р -ного, Д -ному, 0 -ним, мн Я -ні,
Р -них; ж Я -на, Р -ної.
ПИТЕЛЬ, Р -тля, Д -тлеві а. -тлю, 0 -тлем, мн Я -тлі,
Р -тлів; ж нзм.
ПИТЛЬОВАНИЙ, форми як від ПИСЬМЕННИЙ.
ПІВЕНЬ, Р -вня, Д -вневі а. -вню, 0 -внем, мн Я -внї,
Р -внів; ж нзм.
ПІВСИТОК, Р -тка, Д -ткові а. -тку, 0 -тком, лея Я -ткй,
Р -тків; ж язж.
ПІ ВТОР А ДНІ, язж.
ПІВТОРАЦЬКИЙ. Р -кого, Д -кому, 0 -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ПІВХЛОПОК, Р -пка, Д -пкові а. -пку, 0 -пком, мн
Я -пкй, Р -пків; ж нзм.
ПІДГІРНИЙ, форми як від ПИСЬМЕННИЙ.
ПІДГІРСЬКИЙ, форми як від ПІВТОРАЦЬКИЙ.
ПІДДУБНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
П1ДІПРЙГОРА, Р -ри, Д -рі, О -рою, мн Я -рй, Р -рів;
ж = ч.
ПІДКІВКА, Р -вки, Д -вці, 0 -вкою, лей Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
ПІДКОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -ч’і,
Р -чів; ж нзм.
ПІДКОПАЙГОРА, форми як від ПІДІПРЙГОРА.
ПІДКУЙМУХА, Р -ухи, Д -усі, О -ухою, лш Я -хй, Р -хїв;
а/с = ч.
ПІДЛЙПНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, лш-ні, Р -них;
ж Я -на, Р -ної.
ПІДЛЙСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, жя Я -кі,
Р -ких; ае Я -ка, Р -кої.
ПІДЛІСЕЦЬКИЙ, форми як від ПІДЛЙСЬКИЙ.
180
ПІДЛІСНИЙ, форми як від ШДЛЙПНИЙ.
ПІДЛУЖЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
ПІДЛУЖНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, лш Я -ні, Р -них;
#с Я -на, Р -ної.
ПІДПРИГОРА, форми як від ШДІПРИГОРА.
ПІНЯЖКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ПІНЯЗЬ, Р -зя, Д -зеві а. -зю, О -зем, лш Я -зі, Р -зів;
д/с язл*.
ПІНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, 0 -нем, лш Я -ні, Р -нів;
#е нзм.
ПІРКАВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, мн Я -вцї,
Р -вців; ж нзм.
ПІСОЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі, Р -ких;
ж Я -ка, Р -кої.
ПІСТУН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, мн Я -нй, Р -нів;
ж нзм.
ПІХУРКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків,
я/є язлг.
ПЛАВ’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж яам.
ПЛАКСІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, жя Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ПЛАСОВЙЦЯ, Р -Ці, Д -ці, О -цею, лш Я -ці, Р -ців;
ж = ч.
ПЛАХОТНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПЛАХОТНІЙ, Р -нього, Д -ньому, О -нім, лш Я -ні,
Р -ніх; аю Я -ня, Р -ньої.
ПЛАХТЙНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, мн Я -нй, Р -нів;
ж = ч.
ПЛАХТІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ПОВАЛІЙ, форми як від ПЛАХТІЙ.
ПОВІДАЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПОВОРОЗНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
181
ПОГОДИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чів;
#е нзм.
ПОГОРІЛЕЦЬ, Р -льця, Д -льцеві а. -льцю, О -льцем,
мн Я -льцї, Р -льців; ж нзм.
ПОДВАДЦЯТНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ПОДОЛЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язж.
ПОДОЛЯКА, Р -яки, Д -яці, О -якою, жн Я -кй, Р -ків;
ж == ^.
ПОЖИДАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, 0 -аем, лш Я -аї,
Р -аїв; #е язж.
ПОКИДАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я -нцї,
Р-нців; ж нзм.
ПОКИНЬБОРОДА, Р -ди, Д -ді, 0 -дою, мн Я -дй, Р -дів;
ж = ч.
ПОКОТИЛО, Р -ла, Д -лові а -лу, О -лом, мн Я -лй,
Р -лів; ж нзм.
ПОЛОВЕЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ПОЛИВАНЧУК, Р -ка, Д -кові я.-ку, О -кеш, лш Я-кй,
Р -кїв; ж аш*.
ПОЛІТЙЛО, форми як від ПОКОТИЛО.
ПОЛІХА, Р -іхи, Д -ісі, 0 -іхою, мн Я -хй, Р -хів; ж — «/.
ПОЛУСИТОК, Р -тка, Д -ткові а. -тку, О -тком, лш Я -ткй,
Р -ткїв; ж язл*.
ПОЛЯНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, ля Я -кй,
Р -кїв; ж язл*.
ПОНОМАРЕЦЬ, Р -рця,Д-рцевіа. -рцю,0-рцем, лш Я-рцї,
Д -рцїв; з/е язж.
ПОПАДИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем,
лш Я -нці, Р -кців; ж нзм.
ПОПАДИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
ПОПЕРЕКА, Р -еки, Д -еці, 0 -екою, лш Я -кй, Р -кїв’.
ж = ч.
ПОПИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
182
ПОПИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни, Р -них;
2/с Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язж.
ПОПОВИЧИК, форми як від ПОПИК.
ПОПСУЙ, Р -уя, Д -уєві а. -ую, О -уєм, мн Я -уї,
Р -уїв; ж нзм.
ПОПТАНИЧ, форми як від ПОПАДИЧ.
ПОП’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
ПОП’ЮРКАНИЧ, форми як від ПОПАДИЧ.
ПОРПЛИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Я -ці, Р -цїв;
ж ~ ч.
ПОРТУХАЙ, Р-ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, мнН-гі, Р -а’/в;
ж. язж.
ПОСТІЛ, Р -тола, Д-толові а. -толу, О -толом, мн Н -толи,
Р -толів; ж нзм.
ПОСУНЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лі« Н -кй,
Р -ків; з/с нзм.
ПОСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, мн Н -сі, Р -сів;
ж нзм.
ПОТИРАЙ, форми як від ПОРТУХАЙ.
ПОТІХА, Р -іхи, Д -ісі, 0 -іхою, лш Н -хй, Р -хів; ж =-ч.
ПОТОП’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лм Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПОХОДЖАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, мн Н -аІ,
Р -аїв; ж нзм.
ПОХОДИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, им Я -лй,
Р -лів; ж язя.
ПОЧЕКАЙЛО, форми як від ПОХОДИЛО.
ПОЧИНОК, Р -нка, Д -нкові а. -нку, О -нком, мнН -нкй,
Р -нків; ж язя.
ПОШЕЛЮЖНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, мн Я -ні,
Р -них; ж Я -на, Р -ної.
ПОШТАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, 0 -рем, мн Я -рї, Р -рів;
ж нзм.
ПОШТАРЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ПРАНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Р -ків;
183
І
ПРИБИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, мн Я -лй}
Р -лів; ж нзм.
ПРИЄМЕЦЬ, Р -мця, Д -мцеві а. -мцю, О -мцем, мн Я -мцї,
Р -мців; ж нзм.
ПРЙЙМИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лея Я -чі, Р -чів;
ПРИЛИПКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лея Я -кй,
Р -ків; ж /-ш*.
ПРИЛІПКО, форми як від ПРИЛИПКО.
ПРИПУТНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш # -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ПРИСТАЙ, Р -ай, Д-аєві а. -аю, О-аєм, лш Я-аї, Р-аїв;
ж нзм.
ПРИСТАЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй»
Р -ків; ж нзм.
ПРИСТІНКА, Р -нки, Д -нці, О -нкою, мн Я -кй, Р -кїв;
ж = ч.
ПРИСТРУГА, Р -уги, Д -узі, О -угою, лм Я -гй, Р -гів;
ПРИТУЛЙНСЬКИЙ, форми як від ПРИПУТНЙЦЬКИЙ.
ПРИТУЛКА, Р -лки, Д -лці, О -лкою, мн Я -кй, Р -кїв;
ж = ч.
ПРИХІДНЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПРИХІДЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПРЙХНИЧ, форми як від ПРЙЙМИЧ.
ПРИШЛЙЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Я -ці, Р -цїв;
ж = ч.
ПРОБЙЙГОЛОВА, Р -ви, Д -ві, 0 -вою, лш Я -ви, Р -вів;
#£ = Ч.
ПРОЖОГА, Р -бги, Д -озі, О -огою, лш Я -гй, Р -гів; ж = ч.
ПРОКІП, Р -копа, Д -копові а. -копу, О -копом, мн Я -копй,
Р -копїв; дю язж.
ПРОКІПЕЦЬ, Р -кіпця, Д -кіпцеві а. -кіпцю, О -кіпцем,
мн Я -кіпці, Р -кіпців; ж нзм.
ПРОКІПЧАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
184
ПРОКОПИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; а/с нзм.
ПРОКОПІВ, Р -пова, Д -пову, О -повим, мн Я -пови,
Р -пових; ж Я -пова, Р -пової, лш Я -пові, Р -пових
а. нзм.
ПРОКОПЦІВ, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, мн Я -цеви,
Р -цевих; я/е Я -цева, Р -цевої, лш Я -цеві, Р -цевих
а. язж.
ПРОКОП’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лі/і Я -кй,
Р -кїв; #с язж.
ПРОКОП’ЯК, форми як від ПРОКОП’ЮК.
ПРОМОВЛЯЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, иш Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ПРОНЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. /ш*.
ПРОНІВ, Р -нева, Д -неву, О -невим, мн Я -неви, Р -невих;
я/е Я -нева, Р -невої, лм Я -неві, Р -невих а. язл*.
ПРОНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, 0 -нем, лш Я -ні, Р -нїв;
#£ НЗМ.
і
ПРОСЯНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ПРОЦАЙ, Р -ая, Д -аеві а. -аю, О -аєм, лш Я -аї Р -аїв;
з/е язж.
ПРОЦАЙЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, ж/і Я -лй,
Р -лїв; д/с язя.
ПРОЦЕВ’ЯТ, Р -та, Д -тові а. -ту, О -том, мн Я -ти,
Р -тів; ж нзм.
ПРОЦЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ПРОЦІВ, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, мн Я -цеви, Р -цевих;
ж Я -цева, Р -цевої, мн Я -цеві, Р -цевих а. нзм.
ПРОЦІДИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лея Я -лй,
Р -лїв; ж язж.
ПРОЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, лш Я -ці, Р -ців;
ПРОЦЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лм Я -кй
Р -кїв; я/е нзм.
185
ПРОЩАЙ, Р -ай, Д -аєві а. -аю, О -аєм, мн Я -аї, Р -аїв;
ж нзм.
ПРУДИВУС, Р -са, Д -сові а. -су, О -сом, мн Я -си,
Р -сів; ж нзм.
ПТАШНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ПУКЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї, Р -чів;
ж нзм.
ПУЛЕХА, Р -ехи, Д -есі, О -ехою, мн Я -хй, Р -хїв;
ж = ч.
ПУНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, мн Я -ні, Р -нів;
ж нзм.
ПУРАВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, мн Я -вцї,
Р -вцїв; ж нзм.
ПУСТОВІИТ, Р -та, Д -тові а. -ту, 0 -том, лш Я -ти,
Р^ -тїв; ж нзм.
ПУТИЛА, Р -ли, Д -лі, 0 -лою, лш Я -лй, Р -лів; ж = ч.
ПУТЯТА, Р -ти, Д-ті, О -тою, лш Я -ти, Р -тїв; ж = ч.
ПУТЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
#е язл*.
ПУХАЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, лш Я -лї,
Р -лїв; ж нзм.
ПУХЛІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -і’/, Р -іїв;
ж нзм.
ПУШКАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, 0 -рем, мн Я -рї, Р -рів;
ж нзм.
ПШЕНИЧНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, мн Я -ні,
Р -них; ж Я -на, Р -ної.
П’ЯВКА, Р -вки, Д -вці, О -вкою, мн Я -кй, Р -кїв; ж =ч.
П’ЯНИЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж «злі.
П’ЯТАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
?/с язл*.
П’ЯТИГІРЕЦЬ, Р -гїрця, Д -гїрцеві а. -гїрцю, О -гїрцем,
мн Я -гірці, Р -гірців; ж нзм.
П’ЯТИДВЕРНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, лш Я -ні,
Р -них; лс Я -на, Р -ної.
П’ЯТИКІП, Р-копа, Д-копові а. -копу, О -кбпомг мн
Я -копгі, Р -копїв; ж нзм.
ГГЯТНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
^ язлг.
П’ЯТНИЦЯ, Я -ці, Д -ці, О -цею, лея Я -ці, Р -цїв; ж = ч.
П’ЯТНИЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
П’ЯТНИЧНО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.

Категорія: Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.