Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Р — С

Р
РАБИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
#е язж.
РАБИНЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лея Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
РАБІИ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -іїв; ж нзм.
РАВЛИК,, форми як від РАБИК.
РАВЛИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я -нцї,
Р -нцїв; ж язж.
РАВЛИНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
РАДИВОНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лея Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
РАДИШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, мн Я -шї,
Р -шїв; ж нзм.
РАКОВЕЦЬ, Р -ківця, Д -ківцеві а. -ківцю, О -ківцем,
мн Я -ківці, Р -ківців; ж язлг.
РАКОЧИИ, Р -чого, Д -чому, 0 -чим, ж« Я -чі, Р -чих;
ас Я -ча, Р -чої.
РАЛИК, Р -ка, Д -кові я. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
РАТИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї, Р -чїв;
ж нзм.
РАТИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язлі.
РАЧОК, Р -чка, Д -чкбві а. -чку, 0 -чком, лш Я -чкй,
Р -чків; ж язж.
РЕВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. яаи,
РЕВИЧ, форми як від РАТИЧ.
187
РЕВЇЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -і’їв;
ж нзм.
РЕВ’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Я -ків;
ж нзм.
РЕГА, Р Реги, Д Редзі, О Регою, мн Я -гй, Я -гів; ж = ч.
РЕГЕНЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
РЕДЬКА, Р -дьки, Д -дьці, О -дькою, лш Я -кй, Я -ків;
я/е = ч.
РЕДЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Я -ків;
ж нзм.
РЕМИГА, Р -йги, Д -йдзі, О -йгою, мн Я -гй, Я -гів;
ж = ^.
РЕШЕТАР, Я -ря, Д -реві а. -рю, О -рем, лш Я -рї,
Я -рів; ж нзлі.
РЕШЕТИЛО, Я -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Я -лів; ж нзм.
РЕШІТНИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
РЕШІТНЯК, форми як від РЕГЕНЧУК.
РИБАЧОК, Я -чка, Д -чкові а. -чку, О -чкбм, лш Я -чкй,
Я -чкїв; я/е язл*.
РИБЕЦЬ, Я -бця, Д -бцеві а. -бцю, О -бцем, лш Я -бцї,
Я -бців; лс язл*.
РИБЙНСЬКИЙ, Я -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі, Я-ких;
ж Я -ка, Я -кої.
РИБІЙ, форми як від РЕВІЙ.
РИБНИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Я -ків;
ж нзм.
РИБНИЦЬКИЙ, форми як від РИБЙНСЬКИЙ.
РЙКАВЕЦЬ, Я -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вдем, мн Я -вці,
Я -вців; ж нзм.
РЙНДИК, Я -ка, Д -кові (7. -ку, О -ком, лш Я -кй, Я -ків;
РИНДИЧ, Я -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї, Я -чів;
ж язл*.
РИНДИЧЕВИЧ, форми як від РИНДИЧ.
РЙСИЧ, Я -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чї, Я -чів;
ж нзм.
188
РИСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, лш Я -сі, Р -сів;
ж нзм.
РИХВЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
РІЗНИК, Я -ка, Д-кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж язл*.
РІЗНИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; #е язлг.
РІЙ, Р Роя, Д Роєві а. Рою, О Роєм, лш Я Рої, Р Роїв;
#е язл*.
РІНИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лі/і Я -лй, Я -лїв;
з/с нзм.
РІПНИЦЬКИЙ, форми як від РИХВЙЦЬКИЙ.
РОБІТНИЦЬКИЙ, форми як від РИХВЙЦЬКИЙ.
РОБІТЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
РОГАТЙНСЬКИЙ, форми як від РИХВЙЦЬКИЙ.
РОГОЗЙНСЬКИЙ, форми як від РИХВЙЦЬКИЙ.
РОГУЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чів;
ж нзм.
РОДЕ, /кш.
РОДИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
РОДЬКО, Р -ка, Д-кбві а. -ку, О -ком, жя Я-кй, Р-ків;
#с нзм.
РОЗДАЙБІДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, лш Я -дй, Р -дів;
ж = ч.
РОЗДОБУДЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
РОЗСОХИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним. мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
РОЗСОШИН, форми як від РОЗСОХИН.
РОЗУМЕЦЬ, Р -мця, Д -мцеві а. -мцю, О -мцем, лш Я -мці,
Р -мців; ж язл*.
РОІК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
РОКИТЯНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
189
РОКЙТСЬКИЙ, форми як від РОКИТЯНСЬКИЙ.
РОКЙЦЬКИЙ див. РОКЙТСЬКИЙ.
РОЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
РОЛЙНСЬКИЙ, форми як від РОКИТЯНСЬКИЙ.
РОМАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я -нці,
Ранців; ж нзм.
РОМАНИК, форми як від РОЛИК.
РОМАНЙКА, Р -йки, Д -йці, О -йкою, мн Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
РОМАНЙЦЯ, Р -ці, Д -ці, 0 -цею, мн Я -ці, Р -цїв; ж = ч.
РОМАНИЧ, форми як від РОГУЛИЧ.
РОМАНЙЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
РОМАНЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, ж# Я -ни,
Р -них; #е Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. аші#
РОМАНІВ, Р -нова, Д -нову О -новим, мн Я -нови, Р -нових;
ж Я -нова, Р -нової, мн Я -нові, Р -нових а. нзм
РОМАНКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови,
Р -кових; ж Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових
а. язлі.
РОМАНЧИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж язж.
РОМАСЮНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, лш Я -ні,
^ Р -нів; ж нзм.
РОМАСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, мн Я Ромасі,
Р -сів; ж нзм.
РОМАХА, Р -ахи, Д -асі, О -ахою, мн Я -хй, Р -хів; ж = ч.
РОМЦІВ, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, мн Я -цеви, Р -цевих;
ж Я -цева, Р -цевої, лш Я -цеві, Р -цевих а. язя.
РОСЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
РОСЛИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
РОТАНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, 0 -нем, жя Я -ні, Р -нів;
з/е язлг.
РУБАЙ, Р -ая, Д -аеві а. -аю, 0 -аєм, лш Я -аї, Р-аїв;
ж нзм.
190
рУБАХА, Р -ахи, Д -асі, О -ахою, мн Я -хй, Р -хів; ж = ч.
РУБЕЦЬ, Р -бця, Д -бцеві а. -бцю, О -бцем, мн Я -бці,
Р -бців; ж нзм.
рУДАЙ, форми як від РУБАЙ.
РУДЕНЬ, Р -дня, Д -дневі а. -дню, О -днем, мн Я -дні,
Р -днів; ж нзм.
РУДИЙ, Р -дого, Д -дому, О -дим, мн Я -ді, Р -дйх;
з/е Я -да, Р -дбї.
РУДИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чів;
РУДЙШИН, форми як від РОМАНЙШИН.
РУДНИК, форми як від РОСЛИК.
РУДУСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, лія Я -сі, Р -сів;
РУДЬ, Р -дя, Д -деві а. -дю, О -дем, лш Я -ді, Р -дів;
ж. нзм.
РУКОДІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -їю, О -іем, мн Я -ії, Р -іш;
ж нзм.
РУМЕГА, Р -еги, Д -едзі, О -егою, лш Я -гй, Р -гїв; ж — ч.
РУСИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -нй, Р -нів; ж нзм.
РУСЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
РУХЛИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
РЮМА, Р -ми, Д -мі, О -мою, мн Я -ми, Р -мів; ж = ч.
РЯБЕЦЬ, Р -бця, Д -бцеві а. -бцю, О -бцем, мн Я -бцї,
Р -бців; ж нзм.
РЯБИНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі, Р -ких;
#е Я -ка, Р -кої.
РЯБИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї, Р -чїв;
ж нзм.
І
РЯБОВІЛ, Р -вола, Д-волові а. -волу, О -волом, лш Я -воли,
Р -волів; ж нзм.
РЯБОКІНЬ, Р -коня, Д -коневі а. -коню, О -конем,
мн Я -коні, Р -конів; ж нзм.
РЯБОКОРОВКА, Р -вки, Д -вці, О -вкою, мн Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
191
РЯБОКРЙС, Р -са, Д -сові а. -су, О -сом, лш Я -сй, Р -сів;
з/е нзм.
РЯБОШАПКА, форми як від РЯБОКОРОВКА.
РЯБОШЛЙК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй;
Р -ків; ж нзм.
РЯБУХА, Р -ухи, Д -усі, О -ухою, мн Я -хй, Р -хів; ж = ч.
с
І
САБАДАШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, лш Я -ші,
Р -шів; зл; нзм.
САВАРЕЦЬ, Р -рця, Д -рцеві а. -рцю, О -рцем, мн Н -рцї,
Р -рців; ж нзм.
САВИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Н -кй, Р -ків;
ж нзм.
САВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни, Р -них;
#с Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язя.
САВЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі, Р -ких;
ж Я -ка, Р -кої.
САВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї, Р -чїв;
ж нзм.
САВІВ, Р -вова, Д -вову, О -вовим, мн Я -вови, Р -вових;
ж Я -вова, Р -вової, мн Я -вові, Р -вових а. нзм.
САВКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, лш Я -кови, Р -кових;
ж Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових а. нзм.
САВЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
САВ’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, мн Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
САВ’ЯК, форми як від САВ’ЮК.
САГАН Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном; лш Я-нй, Р -нїв;
ж нзм.
САДЖАНЙЦЯ, Р -ці, Д-ці, О -цею, лшЯ -ці, Р -цїв; ж = «і.
САДЙГА*, Р -йги, Д -йдзі, О -йгою, лш Я -гй, Р -гів;
гтл; == <і.
САДОВ’ЯК, форми як від САВ’ЮК.
192
САЙ. Р Сая, Д Сасві а. Саю, О Саєм, мн Я Саї, Р Саїв;
^ язлі.
САЙКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чеіМ, мн Я -чї,
р -чів; ж нзм.
САЛАБАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аї, Р -аїв;
САЛИВОНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
САЛЙГА*, форми як від САДЙГА.
САЛИК, форми як від САВИК.
САЛІВ, Р -лова, Д -лову, О -ловим, мн Я -лови, Р -лових;
ж Я -лова, Р -лової, лш Я -лові, Р -лових а. язл(.
САЛІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
САЛОЇД, Р -да, Д -дові а. -ду, 0 -дом, мн Я -дії, Р -дів;
ж нзм.
САМАРЕЦЬ, Р -рця, Д -рцеві а. -рцю, 0 -рцем, лш Я -рці,
Р -рцїв; ж язж.
САМБІР, Р -бора, Д -борові а. -бору, О -бором, мн Я -бори,
Р -борів; ж язлі.
САМІЙ, форми як від САЛІЙ.
САМІЙЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лія Я -кгї,
Р -кїв; #е язлі.
САМОВ’ЮК, Р -ка, Д -кові я. -ку, О -ком, мн Я -кгї,
Р -кїв; ж нзм.
САМОДАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аї, Р -аїв;
ж язл*.
САМОКИШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, лш Я -шї,
Р -шів; ж язлі.
САМОКИЩУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
САМСІН, Р -сона, Д -еонові а. -еону, 0 -еоном, мн Я -сонй,
Р -еонів; ж нзм.
САПСАЙ, форми як від САМОДАЙ.
САРАМАГА*, Р -аги, Д -адзі, О -агою, мн Я-гй, Р-гів;
ж = н.
САСИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
7 7-424 193
1
САСИН, Р -на, Д -нові а. -ну. О -ним, мн Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
САФІЯН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -нй, Р -нів;
ж язл*.
САФ’ЯН див. САФІЯН.
САФ’ЯНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш -кй, Р -ків;
ж нзм.
САХНО, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ном, лш Я -нй, Р -нів;
ж язлї.
СВАЛЯВЧИК, форми як від САФ’ЯНИК.
СВАЧІЙ, Р -ія, Д -іеві а. -ію, О -іем, лш Я -ії, Р -іїв;
Ж ЯЗЛІ.
СВИДОВЕЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому. О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СВИНОБІЙ, Р -боя, Д -боєві а. -бою, О -боєм, лш Я -бої,
Р -боїв; ж нзм.
СВИРИДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, лш Я -дй, Р -дів; ж = ч
СВИРЙДЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СВИСТІЛЬН’ИЦЬКИЙ, форми як від СВИДОВЕЦЬКИЙ.
СВИЩУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
СВІЖИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я -нцї,
Р -нців; ж нзм.
СВІТАИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лїв; ж «&и.
СВ1ТЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж язлі.
СВІТЛЙЧНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, лш Я -ні, Р -них;
ж Я -на, Р -ної.
СВІТЛИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
СВІТУXА, Р -ухи, Д -усі, О -ухою, лш Я -хй, Р -хїв; ж = **.
СВОРІНЬ, Р -рня, Д -рневі а- -рню, О -рнем, лш Я -рні,
Р -рнів; ж1 язл*.
СВЯТЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
194
СВЯГЕНЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі, Р -ких:
ж И ^-ка, Р -кої.
СВЯТОКУМ, Р -ма, Д -мові а. -му, 0 -мом, мн Я -ми,
Р -мів; ж нзм.
СЕБЇЙ, Р -ія, Д -ієні а. -ію, О -ієм, лш Я -і’і, Р -іїв;
^С ЯЗЛі.
СЕВЕРА, Р -ри, Д -рі, О -рою, мн Я -рй, Р -рів; ж = ч.
СЕВЕРЙН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, мн Я -нй, Р -нів;
ж нзм.
СЕЗОНЕНКО, форми як від СВИРИДЕНКО.
СЕЙЛИК, форми як від СВІТЛИК.
СЕМАНЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
СЕМАНЧИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СЕМАНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, лш Я -ні, Р -нів;
Ж ЯЗЛ1.
СЕМБАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аіу Р -аїв;
Ж ЯЗЛї.
СЕМЕНДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, лш Я -дй, Р -дів; ж = ч.
СЕМЕНДЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
СЕМЕНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я-нці,
Р -нців; ж. язлі.
СЕМЕНИНА, Р -ни, Д -ні, 0 -ною, лш Я -нй, Р -нів; ж = ч.
СЕМЕНЙШИН, форми як від СЕМАНЙШИН.
СЕМЕНІВ, Р -нова, Д -нову, О -новим, мн Я -нови,
Р -нових; ж Я -нова, Р -нової, мн Я -нові, Р -нових
а. нзм.
СЕМЕНО, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, лш Я -нй, Р -нів;
ж язл*.
СЕМЕНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
СЕМЕНЮТА, Р -ти, Д -ті, О -тою, лш Я -ти, Р -тів; ж = <*.
СЕМЕРАК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
СЕМЕРЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
7*
195
СЕМЕРИН, форми як від СЕВЕРИН.
СЕМЕСЮК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СЕМЕЩЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
СЕМИБАЛАМУТ, Р -та, Д -тові а. -ту, О -том, мн Я -ти,
Р -тів; ж нзм.
СЕМИГЙН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -нй, Р -нїв;
ж язя.
СЕМИГЙНІВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СЕМИНІГ, Р -нога, Д -нбгові а. -ногу, О -нбгом, мн Я -ноги,
Р -ногів; ж нзм.
СЕМИРЯД, Р -да, Д -дові а. -ду, О -дом, мн Я -дії,
Р -дів; ж нзм.
СЕМИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лм Я -чі, Р -чів;
#£ ЯЗЖ.
СЕМКАНИЧ, форми як від СЕМИЧ.
СЕМКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови, Р -кових;
ж Я -кова, Р -кової, мн Я -кові, Р -кових а. нзм.
СЕМУСЬО, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, лея Я -сі, Р -сів;
ж язи*.
СЕМЦІВ, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, мн Я -цеви, Р -цевих;
ж Я -цева, Р -цевої, лм Я -цеві, Р -цевих а. язлг.
СЕМЧЙНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, жя Я -нй, Р -нїв; ж = ц.
СЕМЧЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
СЕНДЕГА*, Р -еги, Д -едзі, О -егою, лея Я -гй, Р -гів;
ж = ч.
СЕНДЕЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі, Р -ких;
^с Я -ка, Р -кої.
СЕНИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни, Р -них;
#е Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язж.
СЕНИНА, Р -ни, Д-ні, 0 -ною, лея Я-нй, Р -нів; ж = ч.
СЕНИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лея Я -нцї,
Р -нців; ж язлі.
СЕНЙСЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, жя Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
196
СЕНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Н -чї, Р -чів;
#С ЯЗИІ.
СЕНЙШИН, форми як від СЕМЧЙШИН.
СЕНІВ, Я -нева, Д -неву, О -невим, мн Н -неви, Я -невих;
ж Н -нева, Р -невої, мн Н -неві, Р -невих а. нзм.
СЕНЧИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Н -ли,
Я -лів; ж нзм.
СЕНЧЙНА, форми як від СЕНИНА.
СЕНЧИШАК, Р -ка, Д -кбві а. -ку 0 -кбм, мн Н -кй,
Я -ків; ж нзм.
СЕНЧИШИН, форми як від СЕМЧЙШИН.
СЕНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Н -кй, Я -ків;
ж нзм.
СЕНКЖ, форми як від СЕНЧУК.
СЕНЮРА, Р -рп Д -рі, О -рою, мн Н -рй, Я -рів;
ж = ч.
СЕНЮТА, Я -ти, Д -ті, О -тою, лш Я -ти, Я -тів;
ж = ч.
СЕНЮХ, Я -ха, Д -хбві а. -ху, О -хбм, мн Н -хгї, Я -хів;
ж язлі.
СЕНЬ, Я -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, мн Н -ні, Я -нїв;
ж. нзм.
СЕНЬКЕВИЧ, Я -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, ля // -чі,
Я -чів; ж. язлі.
СЕНЬКІВ, Я -кова, Д -кову, О -ковим, мн Н -кови,
Я -кових; ж Н -кова, Я -кової, мн Н -нові, Я -кових
а. #з,и.
СЕНЬКО, Я -ка, Д -кбві я. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Я -ків; ж язи.
СЕРВЙЛ, Я -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, лш Я -ли, Я
-лів; з/ґ яз.и.
СЕРГІЄЦЬ, Я -ійця, Д -ійцеві а. -ійціо, О -ійцем, ля
Н -ійці, Я -ійців; ж нзм.
СЕРДЕГА, Я -еги, Д -езі, О -егою, лш // -гй, Я -гів;
ж = ч.
СЕРДУЛЕЦЬ, Я -льця, Д -льцеві а. -льцю, О -льцем,
мн Н -льцї, Я -льців; ж нзм.
197
СЕРДУНЬ, Р -нй, Д -неві а. -ню, О -нем, мн Я -ні,
Р -нів; ж нзм.
СЕРЕДЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р-ких; ж Я -ка, Р -кої.
СЕРЕДНЙЦЬКИЙ, форми як від СЕРЕДЙНСЬКИЙ.
СЕРЕЖЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
СЕРНЙЦЬКИЙ, форми як від СЕРЕДЙНСЬКИЙ.
СЕРПЙНСЬКИЙ, форми як від СЕРЕДЙНСЬКИЙ.
СЕСИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
Л£ «ЗЛІ.
СЕСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, лш Я -сі, Р -сів;
СИВОКІНЬ, Р -коня, Д -коневі а. -коню, О -конем, мн
Я-коні, Р -конів; ж нзм.
СИВУЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
СИГИДА, Р -дй, Д -ді, О -дою, лш Я -гйди, Р -гйдів;
#с = ч.
СИДІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
СИДІРЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СИДОРЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лея Я -кй,
Р -ків; ж язж.
СИДОРЕЦЬ, Р -дірця, Д -дірцеві а. -дірцю, О -дірцем,
мн Я -дірці, Р -дірців; ж язж.
СИДОРІВ, Р -рова, Д -рову, О -ровим, мн Я -рови,
Р -рових; лс Я -рова, Р -рової, лш Я -рові, Р -рових
а. нзле.
СИЗЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лм Я -кй, Р -ків;
, ж нзм.
СИЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -ки,
Р -ків; ж нзм.
СЙЛКА, Р -лки, Д -лці, 0 -лкою, мн Я -кй, Р -ків;
ж — ч.
СИЛЬНИЧАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язж.
198
СЙЛЬЧЕНКО, форми як від СИЛЕНКО.
СИМКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
СИМОНЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СИМОНЙКА, Р -йки, Д -йці, О -йкою, лея Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
СИНЕЛЬНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СИНЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лея Я -кй,
Р -ків; #е язлі.
СИНИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лея Я -т,
Р -лів; ж язлі.
СИНИЛЬНИК, форми як від СИНЕЛЬНИК.
СИНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; зл; Я -ка, Р -кої.
СИНИЧИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р «чїв; ж нзм.
СИНОВЕЦЬ, Р -нівця, Д -нівцеві а. -нівцю, О -нівцем,
лш Я -нівцї, Р -нівцїв; з/с язж.
СИПЕНЬ, Р -пня, Д -пневі а. -пню, О -пнем, жя Я -пні,
Р -пнів; #е нзм.
СИП’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СИРИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Я -ці, Р -ців; ж = ч.
СИРОЇД, Р -да, Д -дові а. -ду, О -дом, мн. Я -дй,
Р ,-дів; ж нзм.
СИРОЇЖКА, Р -жки, Д -жці, О -жкою, мн Р -кй, Р -ків;
ж = ч.
СИРОЇЖКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; #с язлі.
СИТАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, О -рем, лш Я -рі, Р -рів;
Ж ЯЗЛІ.
СИТНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СЙТНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СИТНИЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, Я -кй, Р -ків;
199
СЙЧИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
СІДХК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм,
СІДАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, иш Я -чі,
Р -чів; ж язлі.
СІДЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -еєм, лш Я-еї, Р-еїв;
ж нзм.
І
СІДЕЛЬНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язж.
СІДЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СІМОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чів’»
ж нзм.
СІМ’ЯНІВ, Р -нова, Д -нову, О -новим, мн Я -нови,
Р -нових; ж Я -нова, Р -нової, мн Я -нові, Р -нових
а. нзм.
СІМ’ЯНІВСЬКИЙ, Р -кого,мД -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СІНГАЛЕВИЧ, форми як від СІМОВИЧ.
СІНЧУК, форми як від СИТНИЧУК.
СІРИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чїв;
СІРКАНИЧ, форми як від СІРИЧ.
СІРОШТАН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -нй,
Р -нів; ж нам.
СІРЯЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СІТКА, Р -тки, Д -тці, 0 -ткою, лш Я -кй, Р- ків; ж — ч.
СІТНЙЦЬКИЙ, форми як від СИТНИЦЬКИЙ.
СІТУХА, Р -ухи, Д -усі, 0 -ухою, иш Я -хй, Р -хїв; ж =^ ч.
СІЧЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СІЧКОРІЗ, Р -за, Д -зові а. -зу, О -зом, лш Я -зй, Р -зів;
СКАЛИГА, Р -йги, Д -йзі, О -йгою, мн Я -гй, Р -гів;
ж = ч.
СКАЛІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -іїв,
ж нзм.
200
СКАРБИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш
Я -нці, Я -нцїв; ж нзм.
СКЙБИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
СКИБЙНСЬКИЙ, форми як від СІЧЙНСЬКИЙ.
СКИБИЦЬКИЙ, форми як від СІЧЙНСЬКИЙ.
СКЙБИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чів;
ж нзм.
СКИБ’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лея Я -кй,
Р -ків; ж язлг.
СКИДАН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, лш Я -нй,
Р -нів; ж язлі.
СКІК, Р Скбка, Д Скокові а. Скоку, О Скоком, мн
Я Скокй, Р Скокїв; ж нзм.
СКЛАДНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
СКОБЕЛЬ, Р -бля, Д -блеві а. -блю, О -блем, мн Я -блі,
Р -блів; ж «злі.
СКОБЛ’іЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -ії*;
ж язл*.
СКОБЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лів; ж «злі.
СКОВОРОДА, Р -дй, Д -ді, О -дою, мн Я -дй, Р -дів;
ж —ч.
СКОВРОНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Н -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СКОПИК, форми як від СКЛАДНИК.
СКОРИК,#форми як від СКЛАДНИК.
СКОРИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлг.
СКОРОБАГАТЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш
Я -кй, Р -ків; ж язл*.
СКОРОБАГАТИЙ, Р -того, Д -тому, О -тим, лш Я -ті,
Р -тих; ж Я -та, Р -тої.
СКОРОБАГАЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СКОРОБРЕХА, Р-ехи, Д -есі, О -ехою, мн Я -хй, Р -хїв;
ж = ц.
201
СКРИННИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; я/с нзм.
СКРИПАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, мн Я -аї>
Р -аїв; ж нзм.
СКРИПАЙЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лея Я -лк,
Р -лїв; ж «злі.
СКРИПАЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, лея Я -лї,
Р -лїв; ж язж.
СКРИПЕЦЬ, Р -пця, Д -пцеві а. -пцю, О -пцем, лш Я -пцї,
Р -пцїв; ж* нзм.
СКРИПІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, ліаі Я -ії’ Р -іїв;
5л: нзм.
СКРИПНИК, форми як від СКРИННИК.
СКРИПНИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш
Я -кй, Р -ків; ж нзм.
СКРИП’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СКУБЕНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чїв; ж нзм.
СКУБІЙ, форми як від СКРИПІЙ.
СЛАБИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлї.
СЛАБЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СЛАБУХА, Р -ухи, Д -усі, О -ухою, лш Я -хй, Р -хів;
а/с = ч.
СЛАВНЙЦЬКИЙ, форми як від СЛАБЙЦЬКИЙ.
СЛИВА, Р -ви, Д -ві, О -вою, лш Я -ви, Р -вів; ж = ч.
СЛИВЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СЛИВКА, Р -вки, Д -вці, О -вкою, мн Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
СЛИВКАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чїв; ж нзм.
СЛИВКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
І
СЛИВ’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
202
9
СЛИНЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
р -ків; ж нзм.
СЛІПЕНЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СЛІПЕЦЬ, Р -пця, Д-пцеві а. -пцю, О -пцем, мн Я -пці,
Р -пцїв; ж нзм.
СЛ1ПУХА, Р -ухи, Д -усі, О -ухою, мн Я -хй, Р -хів;
ж = ч.
СЛІПЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СЛОБОДИНСЬКИЙ, форми як від СЛИВЙНСЬКИЙ.
СЛОБОДЯНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СЛЮСАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, О -рем, лея Я -рї,
Р -рів; #е язл*.
СМАГА, Р -аги, Д -азі, О -агою, мн Я -гй, Р -гів;
ж = ч.
СМАГЛІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, мн Я -іІ, Р -іїв;
ж нзм.
СМАГЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лів; ж язлі.
СМАЛЮГА, Р -юги, Д -юзі, 0 -югою, мн Я -гй, Р -гів;
ж = ч.
СМАЛЮЧОК, Р -чка, Д -чкбві а. -чку, О -чкбм, лм Я -чкй,
Р -чків; #е язл*.
СМАЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, лш Я -лі, Р -лів;
#£ «ЗЛІ.
СМАРУНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, лш Я -ні,
Р -нїв; з/с нзм.
СМЕРЕКА, Р -еки, Д -еці, О -екою, лш Я -кй, Р -ків;
Л£ = Ч.
СМЕРЕЧИНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ас Я -ка, Р -кої.
СМЕРЕЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язлі.
СМЕТАНЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; я/е язл*.
СМ1ЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
203
СМІЛКА, Р -лки, Д -лці, О -лкою, лш Я -кй, Р -кїв;
я/с = 4.
СМІЛЯНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш
Я -нцї, Р -нцїв; ж нзм.
СМІШКО, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СМІЯНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я-нці,
Р -нцїв; ж нзм.
СМОЖАНЙК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СМОЛЕЙ, Р -ея, Д -ееві а. -ею, О -еєм, лш Я -еї}
Р -еїв; ж язи/.
СМОЛИКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж язлї.
СМОЛИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; я/с Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
СМОЛИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш
Я -нцї, Р -нцїв, ж нзм.
СМОЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СМОЛИНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СМОЛІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -іі,*Р -ії’в;
ял; нзм.
СМОТРИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чїв; ж нзм.
СМУЖАНЙЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, лш Я -ці, Р -ців;
ж = ч.
СМУТОК, Р -тка, Д -ткові а. -тку, О -тком, мн Я -ткй, ,
Р -ткїв; ял: язлі.
СНИЦАРЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чїв; ж язлї.
СНИЦАРЕНКО, Р-ка, Д-кові а. -ку, О -ком, лш Я-кй,
Р -ків; я/е язлі.
СНІЖОК, Р -жка, Д -жкбві а. -жку, О -жком, мн Я -жкй,
Р -жкїв; я/с язлі.
СНІТЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, л/я Я -кі,
Р -ких; я/е Я -ка, Р -кої.
204
СОБЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, л/я Я -кй,
Р -ків; ^ нзм.
СОБЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -ки,
Р -ків; ж нзм.
СОВИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
СОВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лм Я -ни, Р -них;
#с Я -на, Р -ної, жн Я -ні, Р -них а. язж.
СОВЙНСЬКИЙ, форми як від СНІТЙНСЬКИЙ.
СОВ’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзя.
СОДОМОРА, Р -ри, Д -рі, О -рою, лм Я -рй, Р -рів;
ж: = ч.
СОКИРКА, Р -рки, Д -рці, О -ркою, мн Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
СОКИРКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СОКЙРНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СОКІЛ, Р-кола, Д-колові а. -колу, О-колом, мн Я -коли,
Р -колів, #с нзм.
СОКОЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СОЛИНКА, Р -нки, Д -нці, О -нкою, лш Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
СОЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чїв; ж нзм.
СОЛОВЕЙ, Р -в’я, Д -в’єві а. -в’ю, О -в’єм, лш Я -в’ї,
Р -в’їв; ж язж.
СОЛОВІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -їю, О -їєм, лш Я -ії, Р -іів;
ж язж.
СОЛОВ’КЖ, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СОЛОДІВНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СОЛОДОВНИК див. СОЛОДІВНИК.
СОЛОДУХА, Р -ухи, Д -усі, О -ухою, лш Я -хй, Р -хів;
205
СОЛОМАХА, Р -ахи, Д -асі, О -ахою, мн Я -хй, Р -хів;
а/с = ч.
СОЛОМ’ЯНЧУК, форми як від СОЛОВ’ЮК.
СОЛОНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я-нцї,
Р -нців; #е язлі.
СОЛОНИНКА, Р -нки, Д -нці, О -нкою, лш Я -кй, Р -кін;
ж = ч.
СОЛОПАТИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі.
Р -чів; ж язлі.
СОЛОХА, Р -охи, Д -осі, О -охою, лш Я -хй, Р -хів;
#с = ч.
СОЛЯНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
СОЛЯРИК, форми як від СОЛЯНИК.
СОМИК, форми як від СОЛЯНИК.
СОНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чів;
СОПЕЛЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлї.
СОПІЛЬНЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -кїв; #е нзм.
СОРОКОЛАТ, Р -та, Д -тові а. -ту, О -том, мн Я -ти,
Р -тів; ж нзм.
СОРОКОЛІТ, форми як від СОРОКОЛАТ.
СОРОКОТЯГА, Р -яги, Д -язі, О -ягою, лш Я -гй. Р -гів;
ж *= ч.
СОРОЧІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -іем, мн Я -і’/, Р -іїв;
ж нзм.
СОСНЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СОСНЙЦЬКИЙ, форми як від СОСНЙНСЬКИЙ.
СОФІЛКАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чів; я/е язл*.
СОХАНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, лм Я -ні,
Р -нїв; з/с /узлї.
СОХАЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
206
СПИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Н -ці, Р -цїв; ж = ч.
СПИЦЬКИЙ, форми як від СОХАЦЬКИЙ.
СПИЧАК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
СПІВАК, форми як від СПИЧАК.
СПОДАРИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж «злі.
СПОДИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лі«
Я -нцї, Р -нців; ж «злі.
СРІБНИЙ, Р -ного, Д -йому, 0 -ним, лш Я -ні, Р -них;
ж Я -на, Р -ної.
СРІБНЯК, форми як від СПИЧАК.
СТАВИНОГА, Р -бги, Д -бзі, О -огою, лш Я -гй, Р -гїв;
ж = ч.
СТАВИНОЖЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн
Я -кй, Р -ків; ж нзм.
СТАВЙНСЬКИЙ, форми як від СОСНЙНСЬКИЙ.
СТАВЙЩЕНКО, форми як від СТАВИНОЖЕНКО.
СТАДНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СТАДНЙЦЬКИЙ, форми як від СОХАЦЬКИЙ.
СТАДНИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; а/с «злі.
СТАДНИЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. «злі.
СТАДНІЙЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш О -кй,
Р -ків; ж «злі.
СТАЛЙГА, Р -гіги, Д -йзі, О -йгою, лш Я -гй, Р -гїв;
ж = ^.
СТАНИМИР, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, лш Я -рй,
Р -рів; ж нзм.
СТАНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СТАНИЧУК, форми як від СТАДНІЙЧУК.
СТАНКАНИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
лш Я -нцї, Р -нців; ж «злі.
СТАНЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж «зле.
207
СТАРИНЕЦЬ, форми як від СТАНКАНИНЕЦЬ.
СТАРОВУШНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн
Я -кй, Р -кїв; ж нзм.
СТАРОУШНИК див. СТАРОВУШНИК.
СТАРУНЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нам.
СТАРЯТ, Р -та, Д -тові а. -ту, О -том, лш Я -ти,
Р -тів; ж нзм.
СТАСИНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, лея Я -нй, Р -нів; ж = ч.
СТАСИНЕЦЬ, форми як від СТАНКАНИНЕЦЬ.
СТАСЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р них; ж Я -на, Р -ної, мн И -ні, Р -них а. нзм.
СТАСІВ, Р -сева, Д -севу, О -севим, лш Я -севи, Р -севих;
ж Я -сева, Р -севої, лш Я -севі, Р -севих я. нзм.
СТАСІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
СТАСЮЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
СТАСЬКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови,
Р -кових; ж Я -кова, Р -кової, мн Я -кові, Р -кових
а. нзм.
СТАСЬО, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, мн Я -сі, Р -сів;
ж нзм.
СТАХІВ, Р -хова, Д -хову, О -ховим, мн Я -хови,
Р -хових; ж Я -хова, Р -хової, мн Я -хові, Р -хових
а. нзм.
СТАХЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чів; лс язлї.
СТАХНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СТАШКІВ, форми як від СТАСЬКІВ.
СТЕБЛІЙ, форми як від СТАСІЙ.
СТЕГНЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -еєм, мн Я -е’і,
Р -еїв; ж нзм.
СТЕГНІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ж яаи.
СТЕЛЬМАЩУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; з/е нзм.
208
СТІЛЬНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
/> -ків, ж нзм.
СТЕПАНЕЦЬ, Р -нця, Д -цеві а. -нцю, О -нцем, мн
И -нцї, Р -нців; ж нзм.
СТЕПАНЙЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, лш Я -ці, Р -ців;
ж = ч.
СТЕПАНЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
СТЕПАНІВ, Р -нова, Д -нову, О -новим, мн Я -нови,
Р -нових; ж Я -нова, Р -нової, мн Я -нові, Р -нових
а. нзм.
СТЕПКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, лш Я -кови,
Р -кових; #е Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових
а. нзм.
СТЕПЦІВ, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, мн Я -цевп,
Р -цевих; ж Я -цева, Р -цевої, лш Я -цеві, Р -цевих
а. язж.
СТЕП’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; а/с нзм.
СТЕРНИЧУК, форми як від СТЕП’ЮК.
СТЕФАНЙЦЯ див. СТЕПАНЙЦЯ.
СТЕФАНЙШИН див. СТЕПАНЙШИН.
СТЕФЙНИН, форми як від СТЕПАНЙШИН.
СТЕФ’ЮК див. СТЕПЧОК.
СТЕЦИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
СТЕЦИНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, лш Я -нй, Р -нів;
ж — ч.
СТЕЦЙШИН, форми як від СТЕПАНЙШИН.
СТЕЦІВ, форми як від СТЕПКІВ.
СТЕЦІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
СТЕЦЮХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, О -хом, ж« Я -хй,
Р -хів; ж язлі.
СТЕЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, лш Я -ці, Р -ців;
#с язл*.
СТЕЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі, Р -ких;
#с Я -ка, Р -кої.
209
СТЕЦЬКІВ, форми як від СТЕПКІВ.
СТЕЧЙШИН, форми як від СТЕПАНЙШИН.
СТЕШИН, форми як від СТЕПАНЙШИН.
СТИСЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, мн Я -лп
Р -лїв; ж нзм.
СТИСЛОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
СТОВПЮК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лм Я -кіі,
Р -ків; ж язя.
СТОГНІЙ, Р Ля, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -її, Р -ив;
СТОНОГА, Я -бги, Д -бзі, О -бгою, лм Я -пі, Р -гів,
до = **.
СТОРОЖЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лік Я -кп,
Р -ків; до язя.
СТОСИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
до /-ші.
СТОЧАНИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -ніг,
Р -нів; до нзм.
СТРАТІЙ, Р -ія, Д -іеві а. -ію, О -ієм, мн Я -іІ, Р -іІ’в;
ДО /-Ш!.
СТРАТІЙЧУК, форми як від СТОРОЖЧУК.
СТРЕЛЬБЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Я -ких; до Я -ка, Р -кої.
СТРЕЛЬНИК, форми як від СТОСИК.
СТРИГА, Р -гіги, Д -изі, О -игою, мн Я -гй, Р -гїв; до = 4.
СТРИЖКО, Р -ка, Д -кбві а. -ку, мн Я -кй, Р -ків;
до нам.
СТРЙЙСЬКИЙ, форми як від СТРЕЛЬБЙЦЬКИЙ.
СТРИЯК, Р -ка, Д-кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -ки, Р -ків;
до язлі.
СТРІЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; до язлі.
СТРІЛЕЦЬ, Р -льця, Д -льцеві а. -льцю, О -льцем, мн
Я -льцї, Р -льцїв; до язл*.
СТРІЛЕЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; до Я -ка, Р -кої.
СТРІЛКІВСЬКИЙ, форми як від СТРІЛЕЦЬКИЙ.
210
СТРШОК, Р -ка, Д -нові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
р -ків; ж нзм.
СТРїЛЬНИЧЕНКО, форми як від СТРІЛЕНКО.
СТРІЛЬЦІВ, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, мн Я -цеви,
Р -цевих; ж Я -цева, Р -цевої, мн Я-цеві, Р -цевих
а. нзм.
СТРІЛЬНИК, Р -ка, Д -нові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж /-/аи.
СТРОГУШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, лм Я -шї,
Р -шів; ж аш*.
СТРУМЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лея Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СТУДЙНСЬКИЙ, форми як від СТРУМЙНСЬКИЙ.
СТУПНЙЦЬКИЙ, форми як від СТРІЛЕЦЬКИЙ.
СУБОТА, Р -ти, Д -ті, 0 -тою, мн Я -ти, Р -тів; ж = ч.
СУБОТИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. «зл(.
СУГАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, жя Я -аї, Р -аїв;
зл; нзм.
СУДОМЙР, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, мн Я -рй,
Р -рів; ж нзм.
СУКМАНЙСТИЙ, Р -того, Д -тому, 0 -тим, лш Я -ті,
Р -тих; ж Я -та, Р -тої.
СУЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж язж.
СУЛИМ, Р -ма, Д -мові а. -му, 0 -мом, лм Я -ми,
Р -мів; ж нзм.
СУЛИМА, Р -ми, Д -мі, О -мою, ля Я -ми, Р -мів; ж = ч.
СУЛЙМЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лея Я -кй,
Р -ків; ж язж.
СУЛИМКА, Р -мки, Д -мці, 0 -мкою, мн Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
СУЛЯТЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
СУМИК, форми як від СУЛИК.
СУМИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; жН -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
ич ги
СУРМАЙ, форми як від СУГАЙ.
СУРМІЙ, Р -ій, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Я -іїв.
Я£ НЗМ.
СУСОЛОВСЬКИЙ, форми як від СУЛЯТИЦЬКИЙ.
СУТИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чї, Я -чїв;
ж нзм.
СУХАЙ, форми як від СУГАЙ.
СУХАР, Р -ря, Д -реві а -рю, 0 -рем, мн Я -рі, Р -рів;
ж нзм.
СУХЙНА, Р -ни, Д -ні, 0 -ною, мн Я -нй, Р -нів; ж = ч.
СУХОВІЄНКО, форми як від СУЛИМЕНКО.
СУХОВІЙ, Р -їя, Д -ієві а. -їю, О -іем, лш Я -ії, Р -іїв;
я/е язж.
СУХОЙВАН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лея Я -нй,
Р -нів; ж язя.
СУХОМЛЙН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лея Я -нй,
Р -нів; ж нзм.
СУХОНІС, Р -носа, Д -носові а. -носу, О -носом, мн
Я -носи, Р -носів; ж нзм.
СУХОРУЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
СУШЕЛЬНЙЦЬКИЙ, форми як від СУЛЯТИЦЬКИЙ.
СУШЕНИЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Я -ці, Р -ців;
ж = ч.
СУШИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн
Я -нцї, Р -нців; ж нзм.
СЯГРОВЕЦЬ, Р -рівця, Д -рівцеві а. -рівцю, 0 -рівцем,
мн Я -рівці, Р -рівців; ж нзм.
СЯМРО, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, лш Я -рй, Р -рів;
СЬОМА, Р -ми, Д-мі, О -мою, мн Я-ми, Р -мів; ж = ч.
СЬОМИЙ, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язлг

Категорія: Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.