Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Т — Ц

т
ТАБАКА, Р -аки, Д -аці, О -акою, мн Я -кй, Р -кїв;
ж = ч.г
ТАГАНЛЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Н -ка, Р -кої.
ТАЛАПКАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, л/я Я -чі,
Р -чів; ж язлі.
ТАЛИМОНЧУК, Р -ка, Д -нові а. -ку, О -ком, мн
Я -кй, Р -ків; ж нзм.
ТАЛЬЯНЧУК, форми як від ТАЛИМОНЧУК.
ТАНАСІЙЧУК, форми як від ТАЛИМОНЧУК.
ТАНІЙ, Р -ія, Д -ієні а. -ію, О -ієм, мн Я -іі, Р -іїв;
ж язж.
ТАНЦЮРА, Р -ри, Д -рі, О -рою, лія Я -рй, Р -рів; ж = ч.
ТАНЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ТАНЧИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн
Я -нці, Р -нців; ж нзм.
ТАРАДАЙ, Р -ай, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аї,
Р -аїв; #є язлї.
ТАРАДАХА, Р -ахи, Д -асі, О -ахою, мн Я -хй, Р -хів;
ж = ч.
ТАРАИДАКАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш
Я -лй, Р -лів; ж язл*.
ТАРАНЕЦЬ, Р -нцй, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я -нці,
Р -нців; ж нзм.
ТАРАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
ТАРАРАКА, Р -аки, Д -аці, О -акою, лш Я -кй, Р -ків;
#е = ч.
ТАРАХОНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
ТАРЯНИК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ТАТИГА, Р -йги, Д -гідзі, О -йгою, мн Я -гй, Р -гів;
ж — ч.
ТАТИНЕЦЬ, форми як від ТАНЧИНЕЦЬ.
213
ТАТІВ, Р -това, Д -тову, О -товим, мн Я -тови, Р -тових;
ж Я -това, Р-тової, лш Я -тові, Р -тових а. нзм.
ТАТОМИР, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, мн Я -рп,
Рг -рів; ая язлі.
ТАТУХ, Р -ха, Д -хбві а. -ху, О -хом, лш Я -хй, Р -хів;
#е язл*.
ТАФІЙ, Р -ія, Д -іеві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ТАФІЙЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ТАХИТАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лм Я -аї»
Р -аїв; ж язл*.
ТАЦИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни, Р-них;
ж Я -на, Р-ної, мн Я -ні, Р -них а. язл*.
ТАЦЇЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ж «зл*.
ТВЕРДИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ТВЕРДОХЛПБ, Р -ба, Д -бові а. -бу, О -бом, мн Я -би,
Р -бів; ж нзм.
ТВЕРДЬ, Р -дя, Д -деві а. -дю, О -дем, мн Я -ді, Р -дів;
ж нзм.
ТЕЙКАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, лш Я -лй,
Р -лів; ж язль
ТЕКЛЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язлг.
ТЕЛЕВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -нй,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
ТЕЛЕВНИЙ, Р -ного, Д-ному, О-ним, мн Я -ні, Р -них;
ж Я -на, Р -ної.
ТЕЛЕВ’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ТЕЛЕГОЙНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, лш Я -нй, Р -нів;
ж = ч.
ТЕЛИЦЯ, Р -ці, Д-Ді, О -цею, лея Я -ці, Р -ців; ж = ч.
ТЕЛИЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ТЕЛИЧКА, Р -чки, Д -чці, 0 -чкою, лм Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
214
ТЕЛИЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ТЕЛЯТИНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; #с Я -ка, Р -кої.
ТЕЛЯТНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язж.
ТЕМНИК, форми як від ТЕЛЯТНИК.
ТЕМ’ЯНИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш
Я -нцї, Р -нцїв; ж язлі.
ТЕНДІТНИК, форми як від ТЕЛЯТНИК.
ТЕРЕБЕНЕЦЬ, форми як від ТЕМ’ЯНИНЕЦЬ.
ТЕРЕБИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лїв; ж нзм.
ТЕРЕБІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -і’і, Р -іїв;
ж нзм.
ТЕРЕБУШКА, Р -шки, Д -шці, 0 -шкою, лея. Я -кй,
Р -ків; ж — ч.
ТЕРЕНТЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ТЕРЕШКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови,
Р -кових; ж Я -кова, Р -кової, лея Я -кові, Р -кових
а. язлі.
ТЕРЕШКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; #с #зж.
ТЕРЛИГА*, Р -йги, Д -йзі, О -йгою, мн Я -гй, Р -гів;
ял: = ч.
ТЕРНИНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язж.
ТЕРПЕЛИВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, лш
Я -вцї, Р -вцїв; ж язл*.
ТЕРТЙЧНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, лш Я -ні, Р -них;
ж Я -на, Р -ної.
ТЕРШАКОВЕЦЬ, Р -ківця, Д -ківцеві а. -ківцю, О -ківцем,
мн Я -ківцї, Р -ківцїв; а/с язл*.
ТЕСЛЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чів;
#е язл*.
ТЕСЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
215
ТЕТІЄВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Н -кі,
Р -ких; ж Н -ка, Р -кої.
ТЕТІЇВСЬКИЙ, форми як від ТЕТІЄВСЬКИЙ.
ТЕТІРКА, Р -рки, Д -рці, О -ркою, лш Н -кгї, Р -кїв;
ж == ч.
ТЕТІРКО, Р -ка, Д-кові а. -ку, О -ком, мн Н -кГі, Р -ків,
ж нзм.
ТЕТЯНОХА, Р -охи, Д -осі, О -бхою, лш Н -хй, Р -хів,
ж = ч.
ТИБЕЛЬ, Р -бля, Д -блеві а. -блю, О -блем, мн Н -блі,
Р -блїв; ж най.
ТИБІНКА, Р -нки, Д -нці, О -нкою, мн Н -кй, Р -ків;
ж = ц.
ТИБОР, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, лія Я -рй, Р -рів;
Ж «ЗЛІ.
ТИВОННЖ, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
ТИЖ, Р -жа, Д -жеві а. -жу, О -жем, мн Н -жі, Р -жів;
Ж «ЗЛІ.
ТИМКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, лш Н -кови, Р -ко-
вих; ж Н -кова, Р -кової, мн Н -кові, Р -кових а. нзм.
ТИМОФ1ЄНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
ТИМОФІЇВ, Р -їєва, Д -іеву, О -їевим, мн Н -ієви, Р -іє-
вих; ж Н -їєва, Р -іевої, лш Я -їєві, Р -їєвих а. «з,и.
ТИМОФІЙ, Р -їя, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
Ж «ЗЛІ.
ТИМОЦЬ, Р -мця, Д -мцеві а. -мціо, О -мцем, лш#-мцї,
Р -мцїв; ж язж.
ТИМОШЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лія Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
ТИМОШИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
ТИМЧИНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, мн Н -нгї, Р -нів; ж = ч.
ТИМЧИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Н -ни,
Р -них; ж Н -на, Р -ної, мн Н -ні, Р -них а. нзм.
ТИМ’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй, Р -ків;
ж «злі.
216
ТИНДИК, Я-ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй, Р -кїв;
ТИНЮРА, Я -ри, Д -рі, О -рою, лш Я-рй, Р -рів; ж == ч.
ТИРИК, форми як від ТИНДИК.
ТИС, Р -са, Д -сові а. -су, О -сом, мн Я -сй, Р -сів;
ж нзм.
ТИСОВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі, Р -ких;
ж Я -ка, Р -кої.
ТИТАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, О -рсм, лш Я -рі, Р -рів;
ТИТАРЬНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ТЙТЕНКО, форми як від ТИТАРЕНКО.
ТИТИНОК, Р -нка, Д -нкбві а. -нку, О нкбм, мн Я -нкй,
Р -нкїв; ж нзм.
ТИТКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ТИТОВСЬКИЙ, форми як від ТИСОВСЬКИЙ.
ТИХОЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж л/злг.
ТИХОХІД, Р -хода, Д -ходові а. -ходу, О -ходом, лш
Я -ходи, Р -ходів; ж нзм.
ТИЧИНА, Р -ни,Д-ні, О -ною, мн Я -ші, Р -нів;ж=<;.
ТИЩЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ТІЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі, Р -ких;
ж Я -ка, Р -кої.
ТКАЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ТКАЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї, Р-чів;
ж я&и.
ТКАЧИК, форми як від ТКАЛИК.
ТКАЧІВ, Р -чева, Д -чеву, О -чевим, мн Я -чеви, Р -че-
вих; ж Я -чева, Р -чевої, лш Я -чеві, Р -чевих я. нзм.
ТКАЧУСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, мн Я -сі, Р -сів;
ж язлг.
ТОВАРНИЦЬКИЙ, форми як від ТІЦЬКИЙ.
217
ТОВСТЕНЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ТОВСТИК, форми як від ТКАЛИК.
ТОВСТИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ТОВСТОЛЙТ, Р -та, Д -тові а. -ту, О -том, мн Я -ти,
Р -тїв; ж нзм.
ТОВСТОГГЯТКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ТОВСТУХА, Р -ухи, Д -усі, О -ухою, мн Я -хй, Р -хїв;
ж — ч.
І
ТОВТИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язл*.
ТОВЧЙГРЕЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язж.
ТОДОРЙКА, Р -йки, Д -йці, О -йкою, мн Я -кй, Р -ків;
ТОКАСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, 0 -сем, лш Я -сі, Р -сів;
Ж ЯЗЛ1.
ТОКМИНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, мн Я -нй, Р -нїв; ж = ч.
ТОМЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, 0 -еєм, мн Я -еї, Р-еїв;
ТОМИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язлі.
ТОМИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я -нці,
Р -нцїв; ж язл*.
ТОМЙШИНЕЦЬ, форми як від ТОМИНЕЦЬ.
ТОМКІВ, Р -кбва, Д -кбву, О -кбвим, мн Я -кбви, Р-ко-
вих; ж Я -кбва, Р -кбвої, лш Я -кові, Р -кбвих а. /ізлі.
ТОМ’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р- ків;
ял; язлі.
ТОНКОВЙД, Р -да, Д -дові а. -ду, О -дом, лш Я -дй,
Р -дів; ж нзм.
ТОНКОНІГ, Р -нога, Д -нбгові а. -ногу, 0 -нбгом, мн
Я -ноги, Р -ногів; ж нзм.
ТОПИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, мн Я -лй, Р -лїв;
ж нзм.
ТОПОЛЬНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; лс Я -ка, Р -кої.
218
ТОПЧІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
І
ТОРБ’ЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -кбм, мн Я -кй, Я -ків;
ж нзм.
ТОРКАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, лш Я -лй, Р -лів;
ж нзлі.
ТОРОХТІЙ, форми як від ТОПЧІЙ.
ТОРТЙНА, форми як від ТОКМЙНА.
ТОРЯНЙК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй, Р-кїв;
ж нзм.
ТРАВЙНСЬКИЙ, форми як від ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ.
ТРЕГУБ див. ТРИГУБ.
ТРЕТЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -кбм, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ТРИГУБ, Р -ба, Д-бові а. -бу, 0 -бом, мн Я -би, Р -бів;
ж нзм.
ТРИЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, лш Я -лі, Р -лів;
я/е язл*.
ТРИПУЗ, Р -за, Д -зові а. -зу, 0 -зом, лш Я -зй, Р -зів;
Ж ЯЗЛ1.
ТРІСКА, Р-ски, Д -сці, 0 -скою, мн Я -кй, Р -ків; ж =■- ч.
ТРІЩ, Р -ща, Д -щеві а. -щу, О -ідем, лш Я -щї, Р-щїв;
ж язл*.
ТРОНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, лш Я -ні, Р -нів;
ж нзм.
ТРОНЬКО, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ТРОСТЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, форми як від ТРОСТЙНСЬКИЙ.
ТРОХИМ, Р -ма, Д -мові а. -му, О -мом, лш Я -ми, Р -мів;
ж язл*.
ТРОХЙМЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, ля Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ТРОХИМУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ТРОХИМЧУК, форми як від ТРОХИМУК.
ТРОХИМ’ЯК, форми як від ТРОХИМУК.
219
ТРУБАЙ, Р -зя, Д -аєві а. -аю, О -аєм, мн Я -аї, Я -аї’в;
ж нзм.
ТРУБЕЦЬ, Р -бця, Д -бцеві а. -бию, О -бцем, мн Я -бці,
Р -бців; ж нзм.
ТРУБІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іт;
ж нзм.
ТРУБЧАНЙН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -ші.
Р -нів; ж: язлї.
ТРУСЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лія Я -чі, Р -чів;
Ж АШЇ.
ТРУСі’й, форми як від ТРУБШ.
ТРУСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, лш Я -сі, Р -сій.
ж нзм.
ТРУШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, мн Я -ші, Р -шів,
ж нзм.
ТРУШЕВИЧ, форми як від ТРУСЕВИЧ.
ТРЯНЧИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чї, Р -чів,
ж нзм.
ТУЛАЙ, форми як від ТРУБАЙ.
ТУЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ТУНИК, форми як від ТУЛИК.
ТУПИЦЯ, Р -Ці, Д -Ці, О -цею, мн Я -ці, Р -ців; ж = ч.
ТУПИЧАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
ТУПИЧКА, Р -чки, Д -чиі, О -чкою, мн Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
ТУПКАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, мн Я -лГі,
Р -лів; ж нзм.
ТУП^ЯК, форми як від ТУПИЧАК.
ТУРЕЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж1 яаи.
ТУРЙНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лш Я -нцї,
Р -нців; ж нзж.
ТУРІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лм Я -ії, Р -іїв; ж нзм.
ТУРКАЛЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
ТУРКАЦЬО, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, мн Я -ці,
Р -ців; ж нзм.
220
ТУРКЕВИЧ, форми як від ТУРКАЛЕВИЧ.
ТУРКОВЙД, Р -да, Д -дові а. -ду, О -дом, лш Я -дй,
Р -дів; ж язлг.
ТУРЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, мн Я -нй, Р -нів;
ж, нзм.
ТУРЯНЙЦЯ, Р -ці, Д -ці, О -цею, мн Я -ці, Я -цїв; ж = ч.
ТУСТАНІВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ТУСТАНОВСЬКИЙ див. ТУСТАНІВСЬКИЙ.
ТУТИК, форми як від ТУРЕЛИК.
ТУТИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни, Р -них;
а/с // -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзлї.
ТУЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, лш Я -ці, Р -цїв;
ж язлі.
ТУЧАПЕЦЬ, Р -пця, Д -пцеві а. -пцю, О -пцем, лш Я -пці,
Р -пцїв; #с нзл«.
ТУЧАПСЬКИЙ, форми як від ТУСТАНІВСЬКИЙ.
ТУЧИК, форми як від ТУРЕЛИК.
ТУШНЙЦЬКИЙ, форми як від ТУСТАНІВСЬКИЙ.
ТХІР, Р Тхора, Д Тхорові а. Тхору, О Тхором, мн Я
Тхори, Р Тхорів; ж нзм.
ТХОРИК, форми як від ТУРЕЛИК.
ТЮТЮННИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ТЮТЮРАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аї,
Р -аїв; ж язя.
ТЮТЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
з/с «зле.
ТЮХТІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -іі, Р -іш;
ж нзм.
І
ТЮХТЯ, Р -ті,Д -ті, О -тею, мн Н-ті, Р -тїв; ж~ч.
ТЯГЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, 0 -лом, мн Я -лй, Р -лїв;
ж нзм.
ТЯГНИБІК, Р -бока, Д -бокові а. -боку, 0 -боком, мн
Я -боки, Р -боків; ж язлі.
ТЯГНЙРЯДНО, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ном, ми -нй,
Р -нів; ж «злі.
221
У
УБИИКІНЬ, Р -коня, Д -коневі а. -коню, О -конем, мн
Я -коні, Р -конів; ж нзм.
УГЛЯЙ, Р -яя, Д -яєві а. -яю, О -яєм, мн Я -яї, Р -яїв;
ж язлі.
УГРИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, мн Я -нй, Р -нів;
ж нзм.
УГРИНЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
УГРИНЮК, форми як від УГРИНЧУК.
УДОВИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
2/£ НЗМ.
УДОВИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -нй,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
УДОВИЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
УДОВИЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
УЖВІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ж язж.
УЖВЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
УЖИК, форми як від ТУРЕЛИК.
УЗОЛ див. ВУЗОЛ.
УКРАЇНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, жяЯ -нці,
Р -нців; ж язж.
УКРАЇНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
УЛИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я -нці,
Р -нців; ж нзм.
УЛИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї, Р -чїв;
ж нзм.
УЛЯНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, лш Я -нці,
Р -нців; ж язл*.
УЛЯНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
:?/с язл*.
222
УЛЯНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лм Я -чї, Я -чїв;
УЛЬ, Я Уля, Д Улеві а. Улю, О Улем, мн Я Улї,
Я Улів; ж язж.
УМАНЕЦЬ, Я-нця, Д-нцеві а. -нцю, О-нцем, лш Я -нці,
Я -нцїв; ж язл.
УРДИНЕЦЬ, форми як від УМАНЕЦЬ.
УСИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Я -ків;
ж нзм.
УСТИМА, Я -ми, Д -мі, О -мою, лм Я -ми, Я -мів; ж = ч.
УСТИМЕНКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
УСТИЯНОВИЧ, Я -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Я -чів; ж нзм.
УСТЯНИЧ, форми як від УСТИЯНОВИЧ.
УСТЯНСЬКИЙ, Я -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі, Я -ких;
ж Я -ка, Я -кої.
УТЯЙ, Я -яя, Д -яєві а. -яю, О -яєм, иш Я -яї, Я-яїв; ж нзм.
УХАЛЬ, Я -ля, Д -лсві а. -лю, О -лем, лш Я -лі, Я -лів;
ж язя.
УХАЧ, Я -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї, Я -чїв;
ж нзм.
УШІЙ, Я -ія, Д -іеві а. -ію, О -іем, мн Я -ії, Я -іїв;
ж нзм.
ф
ФАЙ, Я Фая, Д Фаєві а. Фаю, О Фаєм, л« Я Фа’і,
Я Фаїв; ж язлі.
ФАЛЕНДИШ, Я -ша, Д-шеві а. -шу, О-шем, мн Я -шї,
Я -шїв; ж язлі.
ФАЛИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Я -ків;
ж яз.и.
ФАЛИМОН, Я -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -нй,
Я -нів; ж нзм.
ФАЛЙНСЬКИЙ див. ХВАЛЙНСЬКИЙ.
223
ФАНДИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Я -чїв;
ж нзм.
ФАНИГА, Р -йги, Д -йзі, О -йгою, мн Я -гй, Р -гів;
зл: = ч.
ФАРИНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, лей Я -нй, Р -нів; ж = ч.
ФАРИНКЖ, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
ФАРІОН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -нй, Р -нів;
ж нзм.
ФАРМЙГА, Р -йги, Д -йдзі, О -йгою, лш Я -гй, Р -гів;
#е = ч.
ФАСТІВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, мн Я -вцї,
Р -вців; ж нзм.
ФЕДАНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, мн Я-ні, Р -нів;
яс нзм.
ФЕДЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чїв;
ж нзм.
ФЕДЖОРА, Р -ри, Д -рі, О -рою, лш Я -рй, Р -рів; ж = ч.
ФЕДИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ФЕДЙНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, мн Я -нй, Р -нів; ж — чщ
ФЕДИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я -нцї.
Р -нцїв; ж нзм.
ФЕДИНЙШИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
мн Я -нцї, Р -нцїв; ж нзм.
ФЕДИНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж язм.
ФЕДИНЮК, форми як від ФЕДИНЧУК.
ФЕДЙТНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлі.
ФЕДЙЦЯ, О -ці, Д -ці, О -цею, лш Я -ці, Р -цїв; яе = ц.
ФЕДЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі, Р -ких;
ж Я -ка, Р -кої.
ФЕДИЧКАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О-чем, лш Я -чі;
Р -чів; ж язлі.
ФЕДИШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, лш Я -шї, Р -шїв;
ж нзм.
224
ФЕДЙШИН, Р -на. Д -нові а -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -їм, Р -ної, лш Я -ні, Я -них а. яаи.
ФЕД1В, Р -дева, Д -деву, О -девим, мн Я -деви, Р -де-
вих; ж Я -дева, Р -девої, лш Я -деві, Р -девих а. най,
ФЕДІРКІВ, Р -кова, Д -кову, 0 -ковим, мн Я -кови,
Р -кових; ж Я -кова, Р -кової, лі« Я -кові, Р -ко-
вих а. язлі.
ФЕДІРЧИК, Р -ка,Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я-кй,Р -кїв;
ж язж.
ФЕДОРЕЦЬ, Р -дірця, Д -дірцеві а. -дірцю, 0 -дірцем,
мн Я -дірці, Р -дірців; ж нзм.
ФЕДОРИК, форми як від ФЕДІРЧИК.
ФЕДОРЙКА, Р -йки, Д -йці, О -йкою, мн Я -кй, Р-кїв;
ж = ч.
ФЕДОРЙНА, Р -ни, Д -ні, 0 -ною, лш Я -нй, Р -нів;
ж = ч.
ФЕДОРІВ, Р -рова, Д -рову, О -ровим, жя Я -рови, Р -ро-
вих; ж Н -рова, Р -рової, лш Я -рові, Р -рових а. нзм.
ФЕДОРОВ, Р -ва, Д -ву, О -вим, лш Я -ви, Р -вих; ж Я -ва,
Р -вої, лш Я -ві, Р -вих а. язлг.
ФЕДОРОНЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж аші.
ФЕДОРЯКА, Р -яки, Д -яці, О -якою, жя Я -кй, Р-кїв;
ж = ч.
ФЕДОСИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ФЕДУНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, ліяЯ -нцї,
Р -нцїв; ж язя.
ФЕДУНИК, форми як від ФЕДОСИК.
ФЕДУНЙШИН, форми як від ФЕДЙШИН.
ФЕДУНІВ, Р -нева, Д -неву, 0 -невим, мн Я -неви, Р -не-
вих; ж Я -нева, Р -невої, лш Я -неві, Р -невих а. най.
ФЕДЧЙШИН, форми як від ФЕДЙШИН.
ФЕДЮЧОК, Р -чка, Д -чкові а. -чку, О -чком, ян Я -чкй,
Р -чків; ж нзм.
ФЕДЯШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, 0 -шем, мн Я -шї,
Р -шїв; ж /іаи.
8 7-424
225
ФЕДЬ, Р -дя, Д -деві а. -дю, О -дем, мн Я -дї, Р -дів;
ж нзм.
ФЕДЬКІВ, Р -кова, Д -кову, 0 -ковим, мн Я -кови, Р -ко-
вих; ж Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -кових а. яам.
ФЕДЬКОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
ФЕДЬО, Р -дя, Д -деві а. -діб, О -дем, мн Я -дї, Р -дів;
ж нзм.
ФЕЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ФЕНДИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лея Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. язж.
ФЕНИН, форми як від ФЕНДИН.
ФЕНИНЕІІЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я -нцї,
Р -нців; ж нзм.
ФЕНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чї, Р -чїв;
ФЕНЦИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ФЕНЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ФЕНЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
ж «злі.
ФЕСИК, форми як від ФЕНЦИК.
ФИГОЛЬ, Р -гля, Д -глеві а. -глю, О -глем, лш Я -глі,
Р -глїв; ж нзм.
ФИЛИМА, Р -ми, Д -мі, О -мою, лш Я -ми, Р -мів; ж = ч.
ФИЛИМОНЕНКО, форми як від ФЕНЧЕНКО.
ФИЛИНОК, Р -нка, Д -нкові а. -нку, О -нком, мн Я -нкй,
Р -нків; ж язлї.
ФИЛИНЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм,
ФИЛИПОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
ФИЛОНЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ФИЛОНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Р -чїв;
ФІЛЕВИЧ, форми як від ФИЛИПОВИЧ.
226
ФІЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Я -кїв;
ж нзм.
ФІЛЮК, форми як від ФЕНЧУК.
ФІЛЬ, Я -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, мн Я -лі, Я -лів;
ж нзм.
ФІЛЬВАРКІВ, Я -кова, Д -кову, 0 -ковим, лш Я -кови,
Я -кових; ж Н -кова, Я -кової, лш Я -кові, Я -кових
а. язлі.
ФІЛЬКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Я -кїв;
ж «злі.
ФІНИЧ, Я -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї, Я -чів;
д/с нзм.
ФІНКОВ’ЯТ, Я -та, Д -тові а. -ту, О -том, мн Я -ти,
Я -тів; ж нзм.
ФІТЬО, Я -тя, Д -теві а. -тю, О -тем, мн Я -ті, Я -тів;
ж нзм.
ФЛИС, Я -са, Д -сові а. -су, О -сом, лш Я -сй, Я -сів;
#с язлг.
ФЛИСНИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Я -ків;
ж язл*.
ФЛИСЯК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Я -ків;
ж нзм.
ФЛ1НТА, Я -ти, Д -ті, О -тою, лш Я -ти, Я -тів; ж — ч.
ФОРОСТИНА, Я -ни, Д -ні, О -ною, мн Я -нй, Я -нів;
ж = ч.
ФОРОСТІЙ, Я -ія, Д-ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -і’і, Я -і’/в;
ж нзм.
ФРАНКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Я -кїв;
ж нзм.
ФУГОЛЬ, Я-гля, Д-глеві а. -глю, О -глем, лш Я -глї,
Я -глїв: ж нзм.
г
ФУЛИМ, Я -ма, Д -мові а. -му, О -мом, лш Я -ми, Я -мів;
ж язл*.
ФУНИК, форми як від ФЛИСНИК.
ФУРДЙГА, Я -йги, Д -йдзі, О -йгою, мн Я -гй, Я -гів;
ж = ч.
ФУРИК, форми як від ФЛИСНИК.
ФУРИКЕВИЧ, Я -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Я -чїв; ж #зж.
15* 227
ФУРИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а -нцю, О -нцем, л*я Я -нцї,
Я -нців; ж нзм.
ФУРМАНЕЦЬ, Я -нця, Д -нцезі а. -нцю, О -нцем, мн
Я -нцї, Я -нців; ж нзм.
ФУРТІЙ, Р -ія, Д -ієві, а. -ію, О -іем, мн Я -ії, Я -іїв;
ж нзм.
X
ХАБИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -нй, Я -них;
ж Я -на, Р -нбї, лш Я -ні, Р -них а. язлї.
ХАБЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, ж я Я -лй, Я -лів;
ж нзм.
ХАВИК, Р -ка Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Я -ків;
ж нзм.
ХАЙ, Я Хая, Д Хаєві а. Хаю, О Хаєм, мн Я Хаї, Я Хаїв;
ж нзм.
ХАЛАМЕЙ, Я -ея, Д -еєві а. -ею, О -еєм, лш Я -еї, Я -еїв;
ХАЛАМЕНДИК, форми як від ХАВИК.
ХАЛИМОН, Я -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -нгі,
Я -нів; ж «зж.
ХАЛИМОНЧУК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Я -ків; я/е нзм.
ХАЛУПНИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
ХАЛЯВЙНСЬКИЙ, Я -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Я -ких; ж Я -ка, Я -кої.
ХАЛЯВКА, Я -вки, Д -вці, О -вкою, ля Я -кй, Я -ків;
ХАНИК, форми як від ХАЛУПНИК.
ХАР, Я -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, лш Я -ргі, Я -рів;
дю нзм.
ХАРА, Я -рй, Д -рі, О -рою, лш Я -рй, Я -рів; ж = ч.
ХАРИНА, Я-ни, Д -ні, О -ною, лш Я -нй, Я -нів; ж = ч.
ХАРИТІН, Я -тона, Д -тонові а. -тону, О -тоном, мн
Я -тони, Я -тонів; лс язлі.
228
ХАРИТОН див. ХАРИТІН.
ХАРИШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, 0 -шем, мн Я -шГ, Р -ішв;
ХАРІВ, Р -рова, Д -рову, 0 -ровим, мн Я -рови, Р -ро-
вих; ж Я -рова, Р -рової, лшЯ-рові, Р -рових а. нзм.
ХАРІВ’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, ми Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ХАРКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй, Р -ків;
а/є язл.
ХАРУСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, 0 -сем, лш Я -сі, Р -сів;
а/с язлг.
ХАЩЕВАТСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лм Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ХАЩІВСЬКИЙ, форми як від ХАЩЕВАТСЬКИЙ.
ХВАЛЙБОГА, Р -оги, Д -озі, 0 -огою, лш Я-гй, Р -гів;
ж = н.
ХВАЛЙНСЬКИЙ, форми як від ХАЩЕВАТСЬКИЙ.
ХВОСТИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ХИЖКО, форми як від ХАРКО.
ХИЖУК, Р-ка, Д-кові а. -ку, 0 -кбм, лш Я-кй, Р-ків;
ж нзм.
ХИЛА, Р -ли, Д -лі, 0 -лою, мн Я -лй, Р -лів; ж = ч.
ХЙЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлг.
ХИЛЙНСЬКИЙ, форми як від ХАЩЕВАТСЬКИЙ.
ХИЛОБІК, Р -ббка, Д -бокові а. -боку, 0 -боком, мн
Я -боки, Р -боків; ж язлі.
ХИЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, 0 -лем, лш Я -лі, Р -лів;
а/с нзм.
ХИЛЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
І
ХИЛЬЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; а/с язлі.
ХИМА, Р -ми, Д -мі, 0 -мою, мн Я -ми, Р -мів; ж = ч.
ХИМИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш Я -ни, Р -них;
я/с Я -на, Р -ної, лш Я-ні, Р -них а. яам.
ХИМИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, лш Я- нці,
Р -нців; а/с нзм.
999
ХИМИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн П -чі, Р -чїв;
з/е нзм.
ХИМІЙ, Р -ія, Д -ієні а. -ію, О -ієм, мн Я -іі, Р -іїв;
ж нзм.
ХИМКА, Р -мки, Д -мці, 0 -мною, лш Я -кй, Р -ків;
ж = ч.
І
ХИМКО, Р-ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ХИМЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, жн Я -кй,
Р -ків; ж «злі.
ХИМ’ЯК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж язл*.
ХИРЛЮК, форми як від ХИЛЬЧУК.
ХИРЯ, Р -рі, Д -рі, О -рею, лш Я -рі, Р -рів; ж = ч.
ХИТ, Р -та, Д -тові а. -ту, О -том, лш Я -ти, Р -тїв;
^ язл*.
ХИТРА, Р -ри, Д -рі, О -рою, мн Н -рй, Р -рів; ж = ч.
ХИТРЕНЯ, Р -ні, Д-ні, 0-нею,лшЯ -ні, Р -нів; ж = ч.
ХИТРЕНЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі, Р -ких;
ж Я -ка, Р -кої.
ХИТУН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -нй, Р -нїв;
ж нзм.
ХИЧ1Й, Р -ія, Д -і<?ві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -іїв; ж нзм.
ХЛІВЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ХМЕЛЙНСЬКИЙ, форми як від ХЛІВЙНСЬКИЙ.
ХМІЛЬ, Р Хмеля, Д Хмелеві а. Хмелю, О Хмелем, мн
Я Хмелі, Р Хмелів; #с язл*.
Г і
ХОВАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн Я -нцї,
Р -нців; ж нзм.
ХОДИЛКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; #с язл*.
ХОЛОДАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аем, лш Я -аї,
Р -аїв; ж «злі.
ХОЛОДИНСЬКИЙ, форми як від ХЛІВЙНСЬКИЙ.
ХОЛОДІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -і’і, Р -іїв;
ж нзм.
ХОЛОДНЙЦЬКИЙ, форми як від ХЛІВЙНСЬКИЙ.
230
ХОМЙН, Я -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш // -нй, Р -них;
ж Я -на, Я -нбї, лш Я -ні, Я -них а. нзм.
ХОТИНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, л*« Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ХОМИНЧУК, Я -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Я -ків; ж язлі.
ХОМИЦЬКИЙ, форми як від ХОМЙНСЬКИЙ.
ХОМЙЧ, Я -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Я -чїв;
Ж «ЗЛІ.
ХОМУТНИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
ХОМЦІЙ, Я -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Я — іїв;
ж нзм.
ХОМ’ЮК, Я -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лея Я -кй, Я -ків;
Ж ЯЗЛї.
ХОМ’ЯК,, форми як від ХОМ’ЮК.
ХОМ’ЯКЕВИЧ, Я -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Я -чїв; ж язл*.
ХОПТі’й, форми як від ХОМЦІЙ.
ХОПТЯН, Я -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -нй, Я -нів;
ж нзм.
ХОРОВЕЦЬ, Я -рівця, Д -рівцеві а. -рівцю, О -рівцем,
мн Я -рівці, Я -рівців; ж нзм.
ХОРОВЙЦЬКИЙ, Я -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Я -ких; ж Я -ка, Я -кої.
ХОРОЛЕЦЬ, Я -льця, Д -льцеві а. -льцю, О -льцем,
мн Я -льці, Я -льцїв; ж язл*.
ХОХЛИЧ, Я -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі, Я -чїв;
#с нзм.
І
ХРЕБТО, Я -та, Д -тбві а. -ту, О -том, мн Я -ти, Я -тів;
ж нзм.
ХРЙСТИЧ, форми як від ХОХЛИЧ.
ХРИСТИЧЕНКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Я -ків; ж язлг.
ХРОМЕЦЬ, Я -мця, Д -мцеві а. -мцю, О -мцем, мн Я -мці,
Я -мцїв; ж язлі.
ХРОМ ЮК, форми як від ХОМ’ЮК.
ХРОМ’ЯК, форми як від ХОМ’ЮК.
231
ХРОПУНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, 0 -нцем, мн
Я -нці, Р -нцїв; ж нзм.
ХУДА, Р -ди, Д -ді, 0 -дою, мн Я -дії, Р -дів; ж = ч.
ХУДАШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, 0 -шем, мн її -шї,
Р -шїв; ж язлг.
ХУДИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
^ ж язя.
ХУДИНЕЦЬ, форми як від ХОРОЛЕЦЬ.
ХУДОЛІЙ, Р -ія, Д -ієні а. -ію, О-ієм, лш Я -і’і, Р-іїв;
ж нзм.
ХУДОТЕПЛИЙ, Р -лого, Д -лому, О -лим, мн Я-лі, Р -лих;
ж Я -ла, Р -лої.
ХУДЬО, Р -дя, Д -деві а. -дю, 0 -дем, лш Я Худі, Р -дів;
ж нзм.
ХУТОРЯН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ном, мн Я -нй,
Р -нів; ж нзм.
ХУТЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж /шї.
ЦАБІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лм Я -іі, Р -іїв;
ж нзм.
ЦАПІВ, Р -пова, Д -пову, 0 -повим, лш Я -пови, Р -пових;
ж Я -пова, Р -пової, лш Я -пові, Р -пових а. нзм.
ЦАП’КЖ, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
ЦАРИННИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, лш Я -ні, Р -них;
ж Я -на, Р -ної.
ЦВЕНЬГРІШ, Р-роша, Д-рошеві а.-рошу, О -рошем, мн
Я -роші, Р -рошів; ж нзм.
ЦВИГУЛА, Р -ли, Д -лі, О -лою, мн Я -лй, Р -лїв; ж = ч.
ЦВИГУН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ном, лш Я -нй, Р -нів;
ЦВИД, Р -да, Д -дові а. -ду, 0 -дом, мн /У -діі, Р -дів;
232
І
ЦВІКЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ЦВІЛИК,, форми як від ЦВІКЛИК.
ЦВІЛИНЮК, форми як від ЦАП’ЮК.
ЦВІЛИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Я -них; ж Я -на, Я -ної, мн Я -ні, Я -них а. язлі.
ЦВІЛОВСЬКИЙ, Я -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Я -ких; ж Я -ка, Я -кої.
ЦВІРКУН, форми як від ЦВИГУН.
ЦВЯХ, Я -ха, Д -хові а. -ху, 0 -хом, лш Я -хй, Я -хів;
ЦЕБРІЙ, форми як від ЦАБІЙ.
ЦЕГЕЛИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком лм Я -кй,
Я -кїв; ж нзм.
ЦЕГЕЛЬНИК, форми як від ЦЕГЕЛИК.
ЦЕГОЛЬНИК, форми як від ЦЕГЕЛИК.
ЦЕЙКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Я -кїв;
ж нзм.
ЦЕЛЬОРА, Я -ри, Д -рі, О -рою, лш Я -ріг, Я -рів; ж = ч.
ЦЕХМАЙСТРУК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Я -кїв; #£ нзм.
ЦЕХМІСТРУК, форми як від ЦЕХМАЙСТРУК.
ЦИБА, Я -би, Д -бі, О -бою, >ш Я -би, Я -бїв; ж — ч.
ЦИБАНЬ, Я -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, лш Я -ні, Я -нів;
ж язл.
ЦИБІЙ, Я -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -її, Я -іїв;
ж нзм.
ЦИГАНІЙ, форми як від ЦИБІЙ.
ЦИГАНОК, Я -нка, Д -нкові а. -нку, О -нкбм, мн Я -нкй,
Я -нкїв; ж нзм.
ЦИГЙЛИК див. ЦЕГЕЛИК.
ЦИЗДИН, Я -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни, Я -них;
ж Я -на, Я -ної, мн Я -ні, Я -них а. нзм.
ЦИЛЮРИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Я -кїв; ж нзм.
ЦИМБАЛ, Я -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй, Я -лів;
з/е «злі.
ЦИМБАЛА, Я -ли, Д -лі, О -лою, лш Я -лй, Я -лїв; ж = ц.
233
ІДИСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, лш Я -сі, Я -сів;
ж нзм.
ЦІВАТИЙ, Р -того, Д -тому, 0 -тим, лш Я -ті, Р -тих;
ж Я -та, Р -тої.
ЦІДЙБРАГА, Я -аги, Д -азі, 0 -агою, мн Я -гй, Я -гів;
ж = ч.
ЦІЛИК, форми як від ЦИЛЮРИК.
ЦІЛИНСЬКИЙ, Я -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі, Я -ких;
ж Я -ка, Я -кої.
ЦІЛУЙКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, ж я Я -кй, Я -кїв;
ж нзм.
ІДІНЧИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Я -кїв;
ж нзм.
ЦЩ1ЛЙБА, Я -би, Д -бі, О -бою, лш Я -би, Я -бів; яе=ц.
ЦМОКАЛО, Я -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Н -лй,
Я -лїв; ж нзм.
ЦУПРИК, форми як від ЦІННИК.
ЦЮГА, Я Цюги, Д Цюзі, О Цюгою, мн Н Цюгй, Я-гїв; ж—ч.
ЦЮЗИК, форми як від ЦІННИК.
ЦЮЗЬ, Я -зя, Д -зеві а. -зю, О -зем, мн И -зі, Я -зів;
ж язл*.
ЦЮКАЛО, форми як від ЦМОКАЛО.
ЦЮНИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Я -ків;
ж язлї.
ЦЮПІЙ, форми як від ЦИБІЙ.
ЦЯПАЛО, форми як від ЦМОКАЛО.
ЦЯПКА, Я -пки, Д -пці, О -пкою, мн Н -кй, Я -кїв; ж == ч.
ЦЯПКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй, Я -ків;
ж нзм.
ЦЯПЛИК, форми як від ЦЮНИК.
ЦЬКУЙ, Я -уя, Д -уєві а. -ую, О -уєм, мн Н -уі, Я -уїв;
Ж ЯЗЛІ.
ЦЬОКАЛ, Я -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй, Я -лів;
ж язлі.
ЦЬОКАН, Я -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Я -нй, Я -нїв;
Ж ЯЗЛі.
ЦЬОМА, Я -ми, Д -мі, О -мою, лш Я -ми, Я -мів: ж = ч.
234
ЦЬОМКАЛО, Р -ля. Л -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Я -лів; >/( нзм.
ЦЬОНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, мн Я -ні, Р -нів;
ж нзм.
ЦЬОХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, О -хом, мн Я -хй, Р -хїв;
ж нзм.
ЦЬОХЛА, Р -лн, Д -лі, 0 -лою, мн Я -лй, Р -лів; ж^ч.

Категорія: Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.