Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Ч — Я

ч
ЧАБАНИК, Р -ка, Д -нові а -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЧАБРО, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, лш Я -рй, Р -рів;
ЧАВАГА, Р -аги, Д -азі, О -агою, мн Я -гй, Р -гїв; ж = ч.
ЧАПЛИЧ, Р -ча, Д-чеві а. -чу, О-чем, лшЯ-чі, Р-чїв;
ЧАПЛІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
Ж ЯЗЛІ.
ЧАП’ЮК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй, Р -ків;
ЧАСНИК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, л*я Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ЧАСТО, Р -та, Д -тові а. -ту, О -том, мн Я -ти, Р -тів;
ж нзм.
ЧЕБЕРЯ, Р -рі, Д -рі, О -рею, лш Я -рі, Р -рів; ж = ч.
ЧЕВЕЛЬЧА, Р -чі, Д -чі, О -чею, лш Я -чі, Р -чів; ж = ^.
ЧЕКАЙЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, жя Я -лй,
Р -лів; ж нзм.
ЧЕКАЛЮК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй,
Р^-кїв; ж нзм.
ЧЕКАН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, мн Я -нгі, Р -нів;
ж нзм.
ЧЕКЕРИСТИЙ, Р -того, Д -тому, О -тим, мн Я -ті, Р -тих;
ж Я -та, Р -тої.
ЧЕКМЕЗ, Р -за, Д -зові а. -зу, 0 -зом, лш Я -зй, Р -зів;
ЧЕКУРЛЇЙ, форми як від ЧАПЛі’й.
ЧЕЛЯДИН, Я -па, Д -нові а. -ну, 0 -ном. мн Я -нй.
Я -нів; ж пзм.
ЧЕМЕРИНСЬКИЙ, Я -кого, Д -кому, О -ким, лш // -кі,
Я -ких; ^лг Я -ка, Я -кої.
ЧЕМЕРИС, Я -са, Д -сові а. -су, О -сом, лш Я -сй, Я -сів;
#е язж.
ЧЕНДЕЙ, Я -ея, Д -еєві а. -ею, О -еем, лш -еї, Я -еїв;
ЧЕНЧИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, дш Я -кй, Я -ків;
ж язлі.
ЧЕПЕЛЬ, Я -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, лш Я -лі, Я -лів;
Д’С НЗМ.
ЧЕПЕЛКЖ, форми як від ЧЕКАЛЮК.
ЧЕПІГА, Я -іги, Д -ізї, О -ігою, лш Я -гй, Я -гїв; ж = ч.
ЧЕПІЖАК, Я -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
ЧЕРВІНЧАК, форми як від ЧЕПІЖАК.
ЧЕРВОНОЩОК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О-ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж язл*.
ЧЕРВ’ЯЧЕНКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, жя Н -кй,
Я -ків; ж а/злі.
ЧЕРЕВИЧНИЙ, Я -ного, Д -йому, О -ним, мн Я -ні,
Я -них; ж Я -на, Я -ної.
ЧЕРЕВИЧНИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
ЧЕРЕВКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
ЧЕРЕВЧЕНКО, форми як від ЧЕРЕВКО.
ЧЕРЕДАРЧУК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лм Я -кй,
Я -ків; ж «злі.
ЧЕРЕДНИК, Я -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Я -ків; ж язлі.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
ЧЕРЕМИС, Я -са, Д -сові а. -су, О -сом, мн Я -сй, Я -сів;
ж нзм.
ЧЕРКАЛЮК, форми як від ЧЕРЕДАРЧУК.
236
ЧЕРКАСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, чи Я -кі, Р -ких;
ж II -ка, Р -кої.
ЧЕРНЕГА, Р -бгп, Д -£зі, О -егою, лш Я -пі, Р -гів; ;/<; = ч.
ЧЕРНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй, Я -ків;
ж нзм.
ЧЕРНИЧЕНКО, форми як від ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
ЧЕРНЙЧИНЕЦЬ; Р -нця, Д -нцеві а. -ншо, О -нцем, лш
Я -нці, Р -нцїв; ж нзлі.
ЧЕРНИЧКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; о# /ші.
ЧЕРНИЧУК, форми як від ЧЕРЕДАРЧУК.
ЧЕРНІВЧАН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, лш Н -нй,
Р -нїв; ж нзм.
ЧЕРНі’ГА, Р -іги, Д -їзі, О -їгою, лш Я -ги, Р -гів; 5/с = ч.
ЧЕЧЕЛЬНЙЦЬКИЙ, форми як від ЧЕРКАСЬКИЙ.
ЧИЧЙКАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, мн Н -лй,
Р -лїв; ж нзм.
ЧОБИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чїв;
ж нзм.
ЧОЛЙНСЬКИЙ, форми як від ЧЕРКАСЬКИЙ.
ЧОЛІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв; ж яаи.
ЧОЛОМБЙТЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлї.
ЧОП’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
#е нзм.
ЧОРНЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -еєм, мн Я -еї, Р -е’/в;
ж нзм.
ЧОРНЕНЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЧОРНІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Я -іїв;
ж нзм.
ЧОРНОБАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аї,
Р -аїв; ж нзм.
ЧОРНОБИЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, мн Я -лі,
Р -лів; ж нзм.
ЧОРНОБРИВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вщо, О -вцем,
мн Я -вці, Р -вців; ж нзм.
237
ЧОРНОВІЛ, Р -вола, Д -волові а. -волу, О -волом,
мн Я -воли, Р -волів; ж нзм.
ЧОРНОЙВАН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, мн Я -нй,
Р -нів; ж нзм.
ЧОРНОКНИЖНИЙ, Р -ного, Д -ному, 0 -ним, мн Я -ні,
Я -них; ж Я -на, Я -ної.
ЧОРНОКОЖА, Р -жі, Д -жі, О жсю, лш Я -жї, Р -жїв;
ЧОРНОМАЗ, Р -за, Д -зові а. -зу, 0 -зом, л/я // -зй,
Р -зів; ж нзм.
ЧОРНОПЙСКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЧОРНУХА, Р -ухи, Д -усі, О -ухою, мн Я -хй, Р -хів;
ж = ч.
ЧОРТОК, Р -тка, Д -ткбві а. -тку, 0 -ткбм, лш Я -ткй,
Р -ткїв; ж #зл*.
ЧУБАИ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аї, Р -аїв;
#с нзм.
ЧУБАТЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЧУБАХА, Р -ахи, Д -асі, О -ахою, мн Я -хй, Р -хів; ж = ч.
ЧУБЕЙ, форми як від ЧОРНЕЙ.
ЧУБЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЧУБИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чїв;
ж нзм.
ЧУБІЙ, форми як від ЧОРНІЙ.
ЧУГАЙ, форми як від ЧУБАЙ.
ЧУДИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж. нзм.
ЧУДНОВЕЦЬ, Р -нівця, Д -нівцеві а. -нівцю, О -нівцем,
мн Я -нівці, Р -нівців; ж язлг.
ЧУЙ, Р Чуя, Д Чуєві а. Чую, О Чуєм, л/я Я Чуї, Р Чуш;
ЧУЛУПИН, Р -на. Д -нові а. -ку, О -ним, лш Я -ни,
Р -них, ж Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них а. нзм.
238
ЧУПРІЙ, Р -\я, Д -іеві а
ж нзм.
ЧУХНО, Р -на, Д-нові а.
ж нзм.
ЧУХРАЙ, Р-ая, Д-аеві а.
ок: нзм.
ЧУЧВИЧ, Р-ча, Д-чеві а.
ж нзм.
ЧУЧМАР, Р -ря, Д -реві а.
ж нзм.
-ію,
-ну,
-аю,
-чу,
-рю,
0
0-
0
0
0
-к-м,
нбм,
-аєм,
-чем,
-рем,
мн Я
мн Н
мн Я
мн Я
мн Я
-ії,
-нй,
-аї,
-чі,
фі>
Р
, Р
Р
Р
Р
-іїв,
-нів;
-аїв;
-чів;
-рів;
ш
ШАБЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ШАБЛІИ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ШАГАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Я -аї, Я -аїв;
ж нзм.
ШАЙГЕЦЬ, Р -ця, Д -цеві а. -цю, О -цем, мн Я -ці,
Р -цїв; ж нзм.
ШАЙНОГА, Р -бги, Д -бзі, О -бгою, иш Я -ги, Р -гів; ж = ц.
ШАКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй, Р -ків;
ж нзм.
ШАЛАБАВКА, Р -вки, Д -вці, О -вкою, мн Я -вкй, Р -вків;
ж = ч.
ШАЛАБАЙ, форми як від ШАГАЙ.
ШАЛАВЙЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лш Я -лй,
Р -лїв; ж /ш*.
ШАЛАЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж яаи.
ШАЛИНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, лш Я -нй, Р -нів; яс = ‘*.
ШАМРАЙ, форми як від ШАГАЙ.
ША/У1РО, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, лш Я -рй, Р -рів;
ж нзм.
ШАНДАР, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, мн Я -рй, Р -рів;
ж нзм.
239
ШАПОШНИК. Р -ка, Д -кові а -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ШАРАЙ, форми як від ШАГАЙ.
ШАРОВОЛЬСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О-ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ШАХНО, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ком, мн Я -нй, Р -нів;
ж нзм.
ШАШКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лея Я -чї,
Р -чїв; ж язлі.
ШВАЙКА, Р -йки, Д -йці, О -йкою, мн Я -кй, Р -ків; ж = <*.
ШВЕДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, мн Я -дй, Р-дів; ж — ч.
ШВЕДИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ШВЕДЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ШВЕЦЬ, Р Шевця, Д Шевцеві а. Шевцю, О Шевцем,
мн Я Шевці, Р Шевців; ж нзм.
ШВИДКИЙ, Р -кого, Д-кому, О-ким, мн Я -кі, Р -ких;
ж Н -ка, Р -кої.
ШВИДУН, Р -па, Д -нові а. -ну, О -нбм, лш Я -нй, Р -нів!
ж нзм.
ШЕВЕРЯ, Р -рі, Д -рі, О -рею, мн Я -рї, Р -рів; ж = ч.
ШЕВЦІВ, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, мн Я -цеви, Р -це-
вих; ж Н -цева, Р -цевої, мн -цеві, Р -цевнх а. нзм.
ШЕВЦОВ, Р -ва, Д -ву, О -внм, мн Я -ви, Р -вих; ж Я -ва,
Р -вої, мн Н -ві, Р -вих а. язл/.
ШЕВЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ШЕГЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Н -кі,
Р -ких; ж Н -ка, Р -кої.
ШЕКЕТА, Р -ти, Д -ті, О-тою, мн Я -ти, Р-тів; ж = ч.
ШЕЛЕМЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, О -сєм, лш Я -еї, Р -е’/в;
ж нзм.
ШЕЛЕМЕХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, О -хом, мн Я -хй,
Р -хїв; ж нзм.
ШЕЛЕПАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, мн Я -лй,
Р -лїв; ж нзм.
ШЕЛЬВАХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, О -хом, ,ад Я -хй,
Р -хїв; ж /-ші.
240
ШЕМЕТ, Р -та, Д -тобі а -ту, О-том, мн Я -ти, Р -тїв;
з/с «злі.
ШЕНДЕР, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, лш Я -рй, Р -рів;
#е нзм.
ШЕНДЕРА, Р -ри, Д -рі, О -рою, лш Я -рй, Р -рів; ж = ч.
ШЕНДЕРЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі,
Р -чів; ж нзм.
ШЕПЕЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -ки,
Р -кїв; ж «зж.
ШЕПЕЛЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лм Я -ки,
Р -кїв; ж язж.
ШЕПЕЛЯВИЙ, Р -вого, Д -вому, О -вим, жн Я -ві, Р -вих;
ж Я -ва, Р -вої.
ШЕПЕЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, мн Я -лі, Р -лів;
ж нзм.
ШЕПЕТЯ, Р -ті, Д -ті, О -тею, мн Я -ті, Р -ч\ь\ж = ч.
ШЕПІТЬКО, Р -ка, Д -кові а -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ШЕПТІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ШЕРЕМЕТ, Р -та, Д -тові а. -ту, О -том, лш Я -ти, Р -тїв;
Ж ЯЗЛ1.
ШЕРЕМЕТА, Р -ти, Д -ті, О -тою, мн Я -ти, Р -тїв; ж = <*.
ШЕСТИПАЛЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язл*.
ШЕШОРУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лм Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ШИБЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, жя Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ШИБИСТИЙ, Р -того, Д -тому, О-тим, лш Я -ті, Р-тих;
ж Я -та, Р -тої.
ШИЙКО, Р-ка, Д-кові а. -ку, О-ком, мн Н-кй, Р-кїв;
Ж ЯЗЛ1.
ШИМК1В, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови, Р -ко-
внх; ж Я -кова, Р -кової, лгя Я -кові, Р -кових а. нзм.
ШИМКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
ж /-зі/.
16 7-424 241
ШИМЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком лш Я -кй,
Р -ків; лє нзм.
ШИНКАР, Р -ря, Д -реві а. -рю, 0 -рем, лш Я -рі, Р -рів;
ж нзм.
ШИРОЦЬКИЙ, форми як від ШИБИНСЬКИЙ.
ШИШКА, Р -шки, Д -шці, О -шкою, ліяЯ -кй, Р -ків; ж = ч
ШИШКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, мн Я -кй, Р -ків;
ШИЯН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ном, мн Я -нй, Р -нів;
ж нзм.
ШКАНДРІЙ, Р-ія, Д-ієві а. -ію, О-ієм, мн Я -іі, Р -іїв;
Ж ЯЗЛі.
ШКАП’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ШКВАРЕЦЬ, Р -рця, Д -рцеві а. -рцю, О -рцем, мн Я -рці,
Р -рцїв; ж нзм.
ШКВАРОК, Р -рка, Д -ркові а. -рку, О -рком, мн Н -ркй,
Р -рків; ж нзм.
ШКВАРУН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, л/я Я -нй,
Р -нів; ж «злг.
ШКЛЯР, Р -ра, Д-реві а. -ру, О-рем, мн Н -рі, Р-рів;
ж нзм.
ШКЛЯРУК, форми як від ШИМЧУК.
ШКОЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй,
Р -ків; ж нзм.
ШКР1БЛЯК, форми як від ШКАП ЯК.
ШКРОБІТ, Р -бота, Д -ботові а. -боту, О -ботом, мн Н
-боти, Р -ботів; ж нзм.
ШЛАПКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж язлг.
ШМАЛІЙ, форми як від ШКАНДРІЙ.
ШМИГА, Р -йги, Д -йдзі, О -йгою, лія Я -гй, Р -гів; ж = <^
ШМИГЕЛЬСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ШМЙЛИК, форми як від ШКОЛИК.
ШМИЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О-лом, мнН-ли, Р-лів;
ж нзм.
242
ШОВКОПЛЯС, Р -са, Д -сові а -су, О -сом, мн Н -сй,
Р -сів; ж нзм.
ШОВКУНЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй;
Р -ків; ж нзм.
ЦЮКАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, мн Я -лй,
Р -лів; ж нзм.
ШОЛУДЬКО, Р-ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ШПИРКА, Р -ркн, Д -рці, О -ркою, мн Я -кй, Р -ків;
Ж = і/.
ШПИТЬ, Р -тя, Д -теві а. -тю, О -тем, лш Я -ті, Р -тів;
ж яз.и.
ШПИТЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, иш Я -кй,
Р -ків; ж яз.и.
ШПИЧКА, форми як від ШПИРКА.
ШТЕЛІГА, Р -іги, Д -ідзі, О -ігою, лш Я -гй, Р -гїв;
ж = ц.
ШТЕФАНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем, мн
Я -нцї, Р -нців; ж нзм.
ШТЕФУРАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ШТИКАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лм Я -лй,
Р -лів; я/с #з.и.
ШТОВХАНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, О -нем, лм Я -ні,
Р -нів; ж нзм.
ШТОГАРЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй
Р -ків; ж нзм.
ШТОКАЛО, форми як від ШТЙКАЛО.
ШУЛЕЖКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ШУЛЕЖЧЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язи*.
ШУЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лм Я -кй, Р -ків;
ж язл*.
ШУЛІКА, Р -іки, Д -іці, О -ікою, лш Я -кй, Р -ків; яс = ч.
ШУЛЬ, Р -ля, Д -леві а. -лю, О -лем, лш Я -лі, Р -лів;
2/Є НЗМ.
ШУЛЬГА, Р -льгй, Д -льзі, О -льгою, мн Я -гй, Р -гїв;
ж = ч.
16*
243
ШУЛЬГИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -нй
Я -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ШУЛЬЖЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -кїв; ж язж.
ШУЛЬЖЙН, форми як від ШУЛЬГИН.
ШУМЙВОДА, Р -ди, Д -ді, О -дою, мн Я -дй, Р -дів; ж = ч.
ШУМИК, форми як від ШУЛИК.
ШУМЙЛКО, форми як від ШУЛЕЖКО.
ШУТЬ, Р -тя, Д -тезі а. -тю, О -тем, лш // -ті, Р -тів;
ж язл/.
ШУШКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Р -чїв; #с яаи.
ШУЯ, Р Шуї, Д Шуї, ОШуєю, лш Я ШуІ, Р Шуї’в; ас = ч.
щ
ЩАБЕЛЬ, Р -бля, Д -блеві а. -блю, О -блем, мн Я -блї,
Р -блів; ж язлг.
ЩАБЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -ксї.
ЩАДЕЙ, Р -ея, Д -ееві а. -ею, О -еєм, мн Я -еї, Р -еїв;
ж нзм.
ЩАСЛИВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, мн
Я -вці, Р -вцїв; ж нзм.
ЩАСЛИВИЙ, Р -вого, Д -вому, О -вим, мн Я -ві, Р -вих;
ж Я -ва, Р -вої.
ЩЕБЕТ, Р -та, Д -тові а. -ту, О -том, лш Я -ти, Р -тів;
#с нзм.
ЩЕБЕТУН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, мн Я -нй,
Р -нів; ж нзм.
ЩЕПАНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЩЕПАНЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язж.
ЩЕП’ЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
ЩЕРБА, Р -би, Д -бї, О -бою, лея Я -би, Р -бїв; ж = ч.
244
ЩЕРБАЙ, Р -ая, Д -аєві а. -аю, О -аєм, лш Н -аї,
Р -аїв; ж нзм.
ЩЕРБАКІВСЬКИЙ, форми як від ЩЕПАНСЬКИЙ.
щербАнь, р -ня, д -неві а. -ніс, О -н£м, мн Я -ні,
Р -нів; ж нзм.
ЩЕРБАХА, Р -ахи, Д -асі, О -ахою, и*« Я -хй, Р -хів;
ж = ч.
ЩЕРБИНА, Р -нн, Д -ні, О -ною. лш Я -нй, Р -нів; ж = ч.
ЩЕРБИНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЩЕРБИНСЬКИЙ, форми як від ЩЕПАНСЬКИЙ.
ЩЕРБЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЩЕРБІЙ, Р -ія, Д -ієві а -ііб, О -ієм, лш Я -ії, Р -ії’в;
ж нзм.
ЩЕРБОНІС, Р -носа, Д -носові а. -носу, 0 -носом, мн
Я -носи, Р -носів; ж. нзм.
ЩЕРБ’ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЩЙРБА, Р -би, Д -бі, О -бою, мн Я -би, Р -бїв; ж = ч.
ЩУР, Р -ра, Д -рові а. -ру, О -ром, мн кЯ -рі, Р -рів;
ж нзм.
ЩУРАТ, Р -та, Д -тові а. -ту, О -том, мн Я -ти, Р -тїв;
ж нзм.
ЩУРИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ЩУРКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ЩУЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, лш Я -кі, Р -ких;
ж Я -ка, Р -кої.
ТО
ЮДИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, ,и« Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р ної, л/« Я -ні, Р -них а. ллз.и.
ЮЗВЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
245
ЮЗИДІР, Р -дора, Д -дорові а. -дору, 0 -дором, мн
Я -дорГі, Р -дорів, ж нзм.
ЮЗИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй, Р -ків;
ж нзм.
ЮЗИН, форми як від ЮЗВЙШИН.
ЮЗИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Я -чі, Р -чів;
ЮЗІВ, Р -зева, Д -зеву, 0 -зевнм, мн Я -зеви, Р -зевих;
оіс Я -зева, Р -зевої, мн Я -зеві, Р -зевих а. нзм.
ЮЗЬКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чі,
Р -чів; ж «злі.
ЮЗЬКІВ, Р -кова, Д -кову, 0 -ковим, мн Я -кови,
Р -кових; ж Я -кова, Р -кової, мн Я -кові, Р -кових
а. нзм.
ЮЗЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Р -ків;
ж язлї.
ЮКАЛО, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, лшЯ-лй, Р-лїв;
Ж ЯЗЛЇ.
ЮНИК, форми як від ЮЗИК.
ЮНЬ, Р Юня, Д Юневі а. Юню, О Юнем, мн Я Юні,
Р Юнїв; ж язлі.
ЮПИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лм Я -ни, Р -них;
ж Я -на, Р -ної, лг# Я -ні, Р -них а. язл/.
ЮР, Р Юра, Д Юрові а. Юру, О Юром, лея Я Юри,
Р Юрїв; ж нзм.
ЮРА, Р Юрй, Д Юрі, О Юрою, лі я Я Юрй, Р Юрїв; ж = ч.
ЮРАСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, лм Я -сі, Р -сів;
ж нзм.
ЮРАШ, Р -ша, Д -шеві а. -шу, О -шем, мн Я -шї, Р -шів;
ж нзм.
ЮРАШКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЮРДЙГА*, Р -йги, Д -йдзі, 0 -йгою, мн Я -гй, Р -гїв;
ж — ч.
ЮРЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лш Я -чі, Р -чів;
ж язл*.
ЮРИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, л*« Я -кй, Р -ків;
ж язлі.
ЮРИН, форми як від ЮПИН.
24Є
ЮРИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцсві а -нцю, 0 -нщ’м, лгя Н -нцї,
Я -нців; ж «зиі.
ЮРИЧКО, форми як від ЮРАШКО.
ЮРЙШИНЕЦЬ, Р -нця, Д -нцеві а. -нцю, О -нцем,
мн Н -нцї, Я -нців; ж нзм.
ЮР1В, Я Юрова, Д Юрову, О Юровим, мн Н Юрови,
Р Юрових; ж Н Юрова, Р Юрової, мн Н Юрові,
Р Юрових а. нзм.
ЮРІЙЧУК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ЮРКІВ, Р -кова, Д -кову, 0 -ковпм, мн Н -ковп, Р
-нових; ж Н -кова, Р -кової, мн Н -кові, Р -ковпх
а. нзм.
ЮРЦІВ, Р -цева, Д -цеву, О -цевим, мн Н -цеви, Р -це-
вих; ж Н -цева, Р -цевої, мн Н -цеві, Р -цевих
а. нзм.
ЮСЙПІВ, Р -пова, Д -пову, О -повим, мн Н -пови,
Р -пових; ж Н -нова, Р -пової, мн Н -пові, Р -пових
а. нзм.
ЮСЬКЕВИЧ див. ЮЗЬКЕВИЧ.
ЮСЬКІВ див. ЮЗЬКІВ.
ЮСЬКО див. ЮЗЬКО.
ЮТОВЕЦЬ, Р Ютівця, Д Ютівцеві а. Ютівцю, 0 Ютів-
цсм, мн Н Ютівці, Р Ютівців; ж нзм
ЮХИМ, Р -ма, Д -мові а. -му, О -мом, мн Н -ми, Р -мів;
ж нзм.
ЮХИМА, Р -ми, Д -мі, 0 -мою, мн -ми, Я -мів; ж = ч.
ЮХИМЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Н -кй,
Я -кїв; ж нзм.
ЮХИМЕЦЬ, Я -мця, Д -мцеві а -мцю, 0 -мцем, мн Н -мці,
Я -мцїв; ж язж.
ЮХИМИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лея Н -кй,
Я -кїв; ж нзм.
ЮХИМІВ, Я -мова, Д -мову, О -мовим, мн Н -мови,
Я -мових; ж Я -мова, Я -мової, лш Я -мові, Я -мових
ЮХИМЧУК, Я -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Н -кй,
Я -кїв; ж нзм.
247
ЮХНЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чів; ас нзм.
ЮХНО, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, мн Я -нй, Р -нів;
ж нзм.
ЮЩЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЮЩИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, лей Я -ні, Р -них а. язлі.
ЮЩУК, форми як від ЮХИМЧУК.
Я
ЯБЛОНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; яе Я -ка, Р -кої.
ЯВИСЯ, Р -сі, Д -сі, О -сею, лш Я -сї, Р -сів; ж = ч.
ЯВІР, Р Явора, Д Яворові а. Явору, 0 Явором,
мн Я Явори, Р Яворів; ж нзм.
ЯВОРНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -хому, О -ким, лш Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЯВСЕЙ, Р -ея, Д -еєві а. -ею, 0 -еєм, жя Я -еї, Р -еїв;
ЯДЖИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни, Р -них;
ай: Я -на, Р -ної, лм Я -ні, Р -них а. яз^н.
ЯЗЕНЙЦЬКИЙ, форми як від ЯВОРНЙЦЬКИЙ.
ЯКИМЕНКО, Р -:а, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЯКИМЕЦЬ, Р -мця, Д -мцеві а. -мцю, 0 -мцем,
мн Я -мцї, Р -мцїв; ж нзм.
ЯКИМЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ним, лш -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них а. нзм.
ЯКИМИЩАК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЯКИМІВ, Р -мова, Д -мову, 0 -мовим, лш Я -мови,
Р -мових; ж Я -мова, Р -мової, лш Я -мові, Р -мо-
вих а. «злі.
248
ЯКЙМОВ див. ЯКЙМІВ.
ЯКИМОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чїв; ж нзм.
ЯКИМЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, лш Я -кй.
Р -ків; ж «злі.
ЯКІБЧУк, форми як від ЯКИМЧУК.
ЯКІБЮК, форми як від ЯКИМЧУК.
ЯКІВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, лш Я -вцї,
Р -вців; я/е нзм.
ЯКІВЧУК, форми як від ЯКИМЧУК.
ЯКІВ’ЮК, форми як від ЯКИМЧУК.
ЯКІВ’ЯК, форми як від ЯКИМИЩАК.
ЯКОВЙНА, Р-ни, Д -ні, О-ною, мн Я -нй, Р -нїв;
ж = ч.
ЯКОВИШАК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; #е «злі.
ЯКОВЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш Я -ни,
Р -них; #е Я -на, Р -ної, лея Я -ні, Р -них
а. нзм,
ЯКУБЕЦЬ, Р -бця, Д -бцеві а. -бцю, О -бцем, мн Я -бці,
Р -бцїв; ж нзм.
ЯКУБЙНА, форми як від ЯКОВИНА.
ЯКУ БИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї, Р -чів;
ж нзм.
ЯКУБИШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, лш
Я -ни, Р -них; #с Я -на, Р -ної, лш Я -ні, Р -них
а. «злі.
ЯКУБІВ, Р -бова, Д -бову, 0 -бовим, мн Я -бови, Р -бо-
вих; #с Я -бова, Р -бової, лш Я -бові, Р -бових
а. «злі.
ЯКУБОВИЧ, форми як від ЯКУБИЧ.
ЯЛЙНСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі, Р -ких;
#с Я -ка, Р -кої.
ЯЛИЦЯ, Р -ці, Д -ці, 0 -цею, лш Я -ці, Р -ців; ж = ч.
ЯМЕЛЬНЙЦЬКИЙ, форми як від ЯЛЙНСЬКИЙ.
ЯНДРУХІВ, Р -хова, Д -хову, 0 -ховим, мн Я -хови,
Р -хових; ж Я -хова, Р -хової, мн Я -хові, Р -хо-
вих а. «злі.
249
ЯНДЬО, Р -дя, Д -деві а -діб, О дем, мн Я -дї, Р -дїв;
ж нзм.
ЯНЕВИЧ, Я-ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, лея Я -чї, Я -чїв;
д/с нзм*
ЯНЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Я -кїв;
ж нзм.
ЯНИК, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй, Я -ків;
ж нзм.
ЯНИСЕВИЧ, форми як від ЯНЕВИЧ.
ЯНИЦЬКИЙ, Я -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі, Я -ких;
ж Я -ка, Я -кої.
ЯНЙШИН, форми як від ЯКУБЙШИН.
ЯНІВ, Я Янова, Д Янову, О Яновим, мн Я Янови,
Я Янових; ж Н Янова, Я Янової, мн Н Янові,
Я Янових а. нзм.
ЯНКЕВИЧ, форми як від ЯНЕВИЧ.
ЯНКІВ, Я -кова, Д -кову, О -ковим, мн Н -кови, Я
-нових; ж Н -кова, Я -кової, лш Я -кові, Я -кових а. язлі.
ЯНОВИЧ, форми як від ЯНЕВИЧ.
ЯНОВСЬКИЙ, форми як від ЯЛЙНСЬКИЙ.
ЯНУШОК, Я -шка, Д -шкові а. -шку, О -шкбм, мн Н -шкй,
Я -шків; ж язлі.
ЯНЬО, Я Яня, Д Яневі а. Яню, О Янем, лія Н Янї,
Я Янів; ж нзм.
ЯРЕМЕНКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй,
Я -ків; ж нзм.
ЯРЕМЙШИН, Я -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Н -ни,
Я -них; ж Я-на, Я -ної, мн Н -ні, Я -них а. нзм.
ЯРЕМКЕВИЧ, Я -ча, Д -чеві а. -чу, 0 -чем, мн Н -чї,
Я -чів; ж нзм.
ЯРЕМКІВ, Я -кова, Д -кову, 0 -ковим, мн Н -кови,
Я -кових; ж Н -кова, Я -кової, мн Н -кові, Я -кових
а. нзм.
ЯРЕМКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Н -кй,
Я -кїв; ж нзм.
ЯРЕМОВИЧ, Я -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чї,
Я -чїв; ж язлі.
250
ЯРЕМУСЬ, Р -ся, Д -севі а. -сю, О -сем, мн Я -сі,
Р -сів; ж нзм.
ЯРЕМЦЬО, Р -ця, Д-цеві а.-цю, 0 -цем, лш Я Яремцї,
Р -цїв; #е «злі.
ЯРЕМЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, 0 -кбм, лш Я -кй,
Р -кїв; ж нзм.
ЯРЕМЧУНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, 0 -нем, лш Я -ні,
Р -нів; ж нзм.
ЯРЕСЬКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЯРЕХА, Р -ехи, Д -есі, 0 -ехою, мн Я -хй, Р -хів;
ж — ч.
ЯРЙГА, Р -йги, Д -йдзі, 0 -йгою, лш Я -гй, Р -гїв; ж = ч.
ЯРИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
ЯРИЛОВЕЦЬ, Р -лівця, Д -лівцеві а. -лівцю, О -лівцем,
лія Я -лівці, Р -лівців; ^ нзм.
ЯРИНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, лш Я -нй, Р -нів;
ж = ч.
ЯРЙНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чі, Р -чів;
ж нзм.
ЯРИНЧИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них
а. нзм.
ЯРИЧ, форми як від ЯРЙНИЧ.
ЯРИЧЕВСЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, 0 -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЯРІШ, Р Яроша, Д Ярошеві а. Ярошу, 0 Ярошем,
мн Я Яроші, Р Ярошів; ж нзм.
ЯРМИЛ, Р -ла, Д -лові а. -лу, О -лом, мн Я -лй, Р -лів;
ж нзм.
ЯРМЙЛКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЯРМОЛА, Р -ли, Д -лі, О -лою, мн Я -лй, Р -лів;
ж = ч.
ЯРМОЛЕНКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язлі.
251
ЯРМОЛИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЯРМОЛЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -кбм, мн Я. -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЯРОСЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Я -чїв; ж нзм.
ЯРОШ див. ЯРІШ.
ЯРОШЕВИЧ, форми як від ЯРОСЕВИЧ.
ЯРУНІВ, Р -нева, Д -неву, О -невим, мн Я -неви, Р -не-
вих; ас Я -нева, Р -невої, лш Я -неві, Р -невих
а. нзм.
ЯРУТО, Р -та, Д -тові а. -ту, О -том, мн Я -ти, Я -тїв;
ж нзм.
ЯРЧИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї, Р -чїв;
ж нзм.
ЯСЕНЙЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, мн Я -кі,
Р -ких; ж Я -ка, Р -кої.
ЯСЕНЧУК, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЯСНІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, мн Я -іІ, Р-іїв;
#с нзм.
ЯСТРІБ, Р -реба, Д -ребові а. -ребу, О -ребом, мн Я -ре-
бй, Р -ребїв; ж нзм.
ЯСТРУБ, Р -ба, Д -бові а. -бу, О -бом, лот Я -би, Р -бїв;
#е язлі.
ЯСЬКЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лі/і Я -чї,
Р -чїв; я/е язж.
ЯСЬКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови, Р -ко-
вих; я/е Я -кова, Р -кової, лм Я -кові, Р -кових
а. нзм.
ЯСЬКО, Р -ка, Д -кбві а. -ку, О -кбм, мн Я -кй, Р -кїв;
ж нзм.
ЯХИМОВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, *н Я -чї,
Р -чів; дає язл.
ЯХНО, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, лш Я -нй, Р -нїв;
яе нзм.
252
ЯЦЕВИЧ, форми як від ЯРОСЕВИЧ.
ЯЦЕЙКО. Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Н «-кй,
Р -кїв; #е нзм.
ЯЦЕНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЯЦЕНКО, форми як від ЯЦЕЙКО.
ЯЦЕНТКЖ, форми як від ЯСЕНЧУК.
ЯЦИК, форми як від ЯЦЕНИК.
ЯЦИМЙРСЬКИЙ, форми як від ЯСЕНИЦЬКИЙ.
ЯЦЙНА, Р -ни, Д -ні, 0 -ною, мн Я -нй, Р -нїв;
ж — ч.
ЯЦЙНИЧ, форми як від ЯРЧИЧ.
ЯЦИНЙШИН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -ним, мн Я -ни,
Р -них; ж Я -на, Р -ної, мн Я -ні, Р -них
а. ашї.
ЯЦИНЯК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -кїв; ж язлі.
ЯЦЙШИН, форми як від ЯЦИНЙШИН.
ЯЦІВ, Р Ядева, Д Ядеву, О Ядевим, мн Я Ядеви,
Р Ядевих; ж Я Ядева, Р Ядевої, мн Я Ядеві,
Р Яиевих а. нзм.
ЯЦІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, 0 -ієм, лш Я -п, Р -іїв;
ЯЦКАНИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, лш Я -чі,
Р -чїв; #е нзлі.
ЯЦУГА, Р -уги, Д -узі, 0 -угою, лш Я-гй, Р-гїв;:7л;=4.
ЯЦУН, Р -на, Д -нові а. -ну, 0 -ном, лш Я -нй, Р -нів;
#е нзм.
ЯЦУРА, Р -ри, Д -рі, 0 -рою, лш Я -рй, Р -рів; ж ~ч.
ЯЦУХ, Р -ха, Д -хові а. -ху, 0 -хом, лея Я -хй, Р -хїв;
ЯЦЮРИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ЯЦЬКІВ, Р -кова, Д -кову, О -ковим, мн Я -кови,
Р -кових; де Я -кова, Р -кової, лш Я -кові, Р -нових
а. язлі.
ЯЦЬКО. Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй, Р -кїв;
:?/£ нзм.
253
ЯЦЬКОВИИ, Р -вого, Д -вому, О -вйм, мн Я -вГ, Р -вйх;
ж Я -ва, Я -вбї.
ЯЧНИЙ, Я -ного, Д -ному, О -ним, лш Я -ні, Я -них;
я/е Я -на, Я -ної.
ЯШНИЙ див. ЯЧНИЙ.
ЯЩЕНКО, Я -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Я -ків; ж нзм.
ЯЩУК, Я -ка, Д -кові а -ку, О -ком, лш Я -кй, Я -ків;
;?/£ НЗМ.
ЯЩУРА, Я -ри, Д -рі, 0-рою, мн Я -рй, Я -рів; ж = ч.

Категорія: Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.