Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Правила переносу слів

1. Слова з рядка в рядок переносимо по складах:
не-за-леж-ність, від-ро-джен-ня. Односкладові
слова для переносу не ділимо: клуб, спорт, з’їзд, крик,
метр.
2. Буквосполуки дж, дз означають один звук і при
переносі не розриваються: хо-джу, ґу-дзик (а не
ходжу, іуд-зик) Якщо дж, дз не становлять одного
звука (коли д належить до префікса, а ж- або з — до
кореня), то їх слід розривати: над-зоряний,
підживлювати, над-звуковий (а не на-дзоряний,
підживлювати, на-дзвуковий).
Буквосполуки йо, ьо при переносі також не треба
розривати* синьо-го, ма-йор (а не синь-ого, май-ор).
3. При подвоєнні приголосних одну літеру
залишаємо, а другу переносимо в наступний рядок: за-
кон-ний, розріс-ся
В іменниках з подовженим приголосним перед я і в
похідних від них перенос можливий двоякий: знан-ня
і зна-ння; облич-чя і обли-ччя, жи-ття і жит-тя.
4. Не можна залишати в попередньому рядку і
переносити в наступний одну літеру, хоч вона і
позначає один склад: акаде-мія, Яре-ма, ялин-ка (а не а- кадемі-я, Я-рема, я-линка). Через те не переносимо
слова типу алея, миє, овес, яма.
Не відриваємо від попередньої літери при переносі
м’який знак, апостроф, й: низь-кий, бур’-ян, баіі-ка.
5. Не розриваємо при переносі ініціали й прізвища,
а також різні абревіатури: Т. Г. Шевченко (а не Т. /’.
//Шевченко), АЕС, ЛАЗ-105, УАПЦ.
6. Не розриваємо при переносі односкладові
префікси перед приголосними: над-мірний, най-більшиіі
(а не на-дмірний, на-йбільший).
Кількаскладові префікси при переносі можна
розривати* пе-ре-працювапш, че-рез-смужжя.
7. Коли корінь починається на голосний, то
перенос здійснюємо довільно, ро-зорати, роз-орати, ро-
зо-рати; бе-зупинно, без-упинно, безу-тш-но, але
посміхнувся, за-клад (а не пос-міхнувся, зак-лад)
8. При переносі складних слів не можна залишати
в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо
вона не становить складу: паро-пчав, далеко-східтш ( а
не пароп-лав, далекос-хідний).
9. В інших випадках слова переносимо з рядка в
рядок довільно: вес-на, ве-сна, пе-ре-вір-ка, пе-ре-т-
рка, сес-тра, сест-ра.
10. Не можна переносити в наступний рядок
розділові знаки (крім тире), дужку або лапки, що
закривають попередній рядок, скорочені назви мір від цифр,
до яких вони належать (1991 р., а не 1991 // /?.; 20 сл/,
а не 20 // см).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.