Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Як писати диктант

Зразок диктанту, поданий нижче, дасть змогу
закріпити здобуті знання з орфографії та пунктуації,
певною мірою сприятиме виробленню автоматичних
навичок правильного письма.
Радимо скористатися такою послідовністю у
навчанні:
1. Написати текст під диктування сторонньої особи.
2. Звірити написане з поданим у книжці текстом і
виявити допущені помилки. (Подаємо також словничок
незрозумілих слів, що можуть трапитися у тексті.)
3. Самостійно пояснити правило, на яке допущено
помилку.
4. Прочитати подані основні орфограми, що
стосуються даного тексту,
5. На закріплення знань і навичок виконати подану
вправу.
Для написання поданого нижче диктанту необхідно
повторити такі найголовніші правила ітунктуації.
відокремлення в складнопідрядному реченні
підрядних речень, з’єднаних сполучниками;
відокремлення зворотів, що обмежують або
уточнюють зміст усього речення,
розділові знаки при однорідних членах речення;
виділення вставних слів і вставних речень;
двокрапка між двома реченнями, що входять до
складу безсполучникового речення, якщо друге речення
розкриває зміст першого речення в цілому;
вживання тире для виділення прикладок, якщо вони
стоять у кінці речення й перед ними можна, не
змінюючи змісту, вставити а саме;
випадки невживання коми у прикладках зі
сполучником як;
тире перед це {оце, то, ось, значить), якщо
присудок, виражений іменником у називному відмінку,
приєднується за допомогою цих слів до підмета.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.