План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 5 КИЇВСЬКІ «НЕОКЛАСИКИ». МИКОЛА ЗЕРОВ. РІЗНОГРАННИЙ ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МИТЦЯ. «КИЇВ — ТРАДИЦІЯ». ФІЛОСОФІЧНІСТЬ, АФОРИСТИЧНІСТЬ ЛІРИКИ

Мета:              ознайомити учнів із групою і творчістю київських

«неокласиків», із життєвим і творчим шляхом М. Зерова, поглибити поняття про сонет, розвивати навички виразного й усвідомленого читання та ана­лізу поезій М. Зерова, навчити висловлювати власні думки з приводу поетичної майстерності «неокла­сика», виховувати любов і повагу до України, від­чуття естетики поетичного образу.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрети групи «неокласиків» (М. Зерова, М. Риль­ського, Юрія Клена, М. Драй-Хмари), схема ана­лізу ліричного твору, відеозапис документального фільму «Соловки. Місто сили. 2009», епіграф.

Закоханий у вроду слів Усіх Венер єдину піну.

Ти чародійно зрозумів І мідних римлян, і Тичину

ПЕРЕБІГУРОКУ

 1. I.   Організаційний момент.

Мотивація навчальної діяльності

Складання словничка уроку

Неокласики, неокласицизм, доба «розстріляного відроджен­ня», творче кредо, філософічність, афористичність, лірика, сонет, ідейно-художній аналіз поезії, вітаїзм, зорові й слухові образи, майстерність, естетика.

 1. II.   Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
 2. 1.   Випереджальне завдання. Повідомлення учня

Неокласики — група українських поетів та письменників- модерністів початку XX століття.

 

64


Уроки української літератури в 11 класі


На відміну від інших груп, «неокласики» не дбали про своє організаційне оформлення й не виступали з ідейно-естетичними маніфестами. Проте їхня присутність у літературному житті була досить вагомою, що позначилося не лише на творчому рівні, а й під час літературних дискусій 1925-1928 рр.

Неокласицизм (з грецької новий і зразковий) — течія в літе­ратурі та мистецтві, що з’явилася значно пізніше занепаду кла­сицизму як літературного напряму й знайшла свій вияв у вико­ристанні античних тем і сюжетів, міфологічних образів і мотивів, проголошенні гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої су­спільного змісту художньої форми, в оспівуванні земних насолод.

Неокласицизм виник у західноєвропейській літературі в сере­дині XIX ст. До групи українських неокласиків у 20-х роках XX ст. належали М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський П. Фили- пович, Юрій Клен (О. Бургардт). Вони відмежовувалися від так званої пролетарської культури, прагнули наслідувати мис­тецтво минулих епох, віддавали перевагу історико-культурній та морально-психологічній проблематиці.

Те, що неокласики прагнули впроваджувати у своїй творчості форми та методи грецького й римського мистецтва, представ­никам влади здалося невизнанням радянської дійсності. Тому в 1935 р. були заарештовані М. Зеров, П. Филипович, М. Драй- Хмара, яких звинувачували в шпигунстві на користь чужоземної держави, у підготуванні й спробі вчинити терористичні замахи на представників уряду та партії і в приналежності до таємної контрреволюційної організації, очолюваної професором Мико­лою Зеровим.

Проходив у цій справі неокласик М. Рильський, але через дея­кий час був звільнений. Юрій Клен (О. Бургардт), скориставшись своїм німецьким походженням, виїхав до Німеччини на лікування й не повернувся. А М. Зеров був розстріляний 1937 р., П. Фили­пович загинув на Соловках того ж 1937 р., М. Драй-Хмара помер у концтаборі на Колимі в 1939 р.

Неокласики позиціонували себе як естетів і жорстко проти­ставляли себе народництву й романтизму. Крім художньої твор­чості, члени групи були також активними літературними крити­ками та теоретиками українського.

Неокласики належать до так званих письменників доби «роз­стріляного відродження».

Справді масовими літературними організаціями того часу стали Спілка селянських письменників «Плуг» (1922 р.) та Спілка пролетарських письменників «Гарт» (1923 р.).

 

Українська література 1920-1930 рр. Вступ


65


 1. Усний журнал «Гордість української літератури»

Перекладач, учений, критик і поет,

Закоханий в Еладу і поетів Риму,

Плекав класичний ритм і срібнодзвонну риму Великий ерудит, природжений естет.

Прихильник строгих форм різьбив дзвінкий сонет. Перекладав поетів світових перлини,

Нещадно розбивав противників доктрини,

І кожен рік міцнів його високий лет…

В часи сваволі дикої, пітьми і зла,

Коли засліплені безглуздий культ кували,

В неволі дальній, де німа холодна мла,

Миколи Зерова не стало.

(О. Теліга)

У цьому сонеті влучно описане життя нашого славного зем­ляка, якого заслужено називають гордістю української літератури.

Широченна ерудиція в античній, західноєвропейській, укра­їнській і російській літературах, ґрунтовні знання з історії, тонкі естетичні відчуття, глибокий аналіз і розуміння літературних явищ, строгий критичний розум, феноменальна пам’ять, вільне володіння стародавніми й новими мовами (близько 20), блиску­чий ораторський талант, тонко вигострене слово — ось багатю­щий арсенал, яким володів Микола Зеров, який допомагав йому виходити переможцем із різних літературних дискусій. У цьому була його нездоланна сила. У цьому було і його нещастя.

Неокласична естетична позиція М. Зерова, як і його побратимів по перу (М. Рильського, П. Филиповича, М. Драй-Хмари, О. Бур- гардта), полягала в необхідності засвоєння найвищих літератур­них здобутків людства як передумови справжнього розквіту мис­тецтв, розуміння значення уроків класики у зростанні художника слова. Така позиція у 20-30-ті роки XX ст. була актуальна, адже в той час українську літературу заполонили твори-агітки, твори- плакати на злобу дня. Письменник писав власну історію душі, протиставляючи її сірості, провінційності. Він уважав україн­ську словесність невід’ємною складовою європейської словесності.

Як науковець і літературознавець М. Зеров турбувався й вбо­лівав за майбутнє української культури. Брав активну участь у літературній дискусії 1925-1928 рр., ставши на бік М. Хви­льового та інших членів ВАПЛІТЕ. Виступав проти російської культурної гегемонії, проти зведення штучної завіси між укра­їнською й західною культурами. Дбаючи про майбутнє україн­ського письменства, поет закликав звертатися до джерел, вивчати

 

66


Уроки української літератури в 11 класі


досвід минулих поколінь, традиції рідної культури, здійснювати новітні пошуки в письменстві. Йому було чуже неуцтво й при­стосовництво в літературі, виступав за творче змагання. Уважа- ється, що з цього все й почалося: неокласики, ортодокси, руйначі усталених традицій, формалісти, попутники, а значить — вороги народу. Звідси — неприязнь, підозра, несприйняття і, нарешті, репресії. Майже 10 років (до арешту) Микола Зеров жив у «підві­шеному» стані — зацькований і зневажений. Та вірив, що кривда відступить. Не відступила…

На Соловках, у нелюдських жахливих умовах, письменник намагався хоч якось зберегти свій внутрішній світ — останнє, що в нього залишилося. Але безжальна тоталітарна машина не зали­шала йому шансів на життя.

Микола Костянтинович Зеров, володіючи пам’яттю тисячо­літь, прагнув служити ідеалові гармонії в суспільстві. Але митець мусив трагічно загинути, бо жив у часи, коли такі особистості вважались небезпечними для суспільства.

Його реабілітовано посмертно. Творча спадщина Миколи Зерова повноправно входить у фонд культурних цінностей укра­їнського народу, якому він і присвятив усе своє коротке життя.

 1. Складання хронологічної таблиці життя й творчості М. Зерова

(у ході розповіді вчителя)

Літопис життя і творчості Миколи Зерова

1890 р., 26 квітня — народився в м. Зінькові в родині вчи­теля.

1898-1900 рр.— навчання в Зінківській 2-класній школі.

1900-1903 рр.— навчання в Охтирській гімназії.

1903-1908 рр.— навчання в Першій Київській гімназії.

1908-1914 рр.— студент історико-філологічного факультету Київського університету. Один із провідних діячів Київської укра­їнської студентської громади.

1912 р.— початок літературної діяльності в журналі «Світло».

1914 р.— блискучий захист роботи «Літопис Грабянки», закін­чення університету.

1914 р.— знайомство з майбутньою дружиною Софією Лобо­дою.

1914-1917 рр.— викладач у Златопільській гімназії.

1917-1920 рр.— викладач латини в Другій українській дер­жавній гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства і Академії Наук.

1919 р.— редактор журналу «Книгар».

 

Українська література 1920-1930 рр. Вступ


67


1920 р., 13 лютого — вінчання із Софією Лободою.

1920 р., травень — дійсний член філологічної секції Україн­ського наукового товариства.

1920 р.— вийшла книга «Антологія римської поезії» у його перекладах українською.

1920 р.— вийшла книга «Нова українська поезія».

1920  р., жовтень — переїзд сім’ї в Баришівку; викладання історії у соціально-економічній школі.

1921 р.— вийшла збірка «Сонети і елегії».

1922-1933 рр.— професор, завідувач кафедри Київського ін­ституту народної освіти.

1924 р.— вийшли друком лекції з історії літератури «Нове українське письменство» (1798-1870 рр.).

1924 р.— вийшла збірка «Камена».

1924 р.— опублікована монографія «Нове українське пись­менство».

1924 р.— вийшла монографія «Леся Українка».

1926 р.— побачила світ збірка статей «До джерел».

1928-1929 рр.— приїзд до Полтави, зустріч з Г. Мафетом,

О.  Ковінькою.

1929 р.— вийшла збірка статей «Від Куліша до Винниченка».

1929 р.— свій архів передає до Всенародної бібліотеки Укра­їни, складає бібліографію своїх творів.

1934 р., вересень — звільнення від викладацької роботи в уні­верситеті, позбавлення можливості займатися науковою роботою.

1934 р., листопад — смерть сина.

1934 р., грудень — переїзд до Москви.

1935 р., квітень — арешт.

1936 р., лютий — суд, вирок «терористові» — 10 років таборів.

1936 р., травень — вивезений на Соловки.

1937 р., вересень — останній лист дружині.

1937 р., жовтень — справу переглянуто й винесено вищу міру покарання.

1937 р., З листопада — розстріляний в урочищі Сандормох (Карелія).

1958 р., березень — реабілітований.

 1. Перегляд документального фільму «Соловки. Місто сили. 2009»

(Режисер О. Замислов)

 1. Слово вчителя

Майбутній поет М. Зеров із задоволенням показував Київ гос­тям, живописні куточки його, бо дуже любив це місто. Уважав, що

 

68


Уроки української літератури в 11 класі


оглядати місто краще навесні, «коли цвітуть каштани, і Дніпро ще не схоже на півдохле кошеня». Свій сонет, написаний у 1927 р., він і назвав «Київ навесні ввечері». У цьому місті він закінчив відому 1-у гімназію, де одночасно з ним навчався М. Булгаков. До речі, однокласником поета в Зіньківській міській школі був Павло Губенко, котрий потім стане Остапом Вишнею.

 1. 6.   Виразне читання напам’ять учнем поезії

«Київ навесні ввечері» М. Зерова

 1. 7.   Словникова робота

Сонет (зопеНо — звучати) — ліричний вірш, що складається з чотирнадцяти рядків п’ятистопного або шестистопного ямба, власне, двох чотиривіршів (катрени) з перехресним римуванням та двох тривіршів (терцети) з усталеною схемою римування: абаб, абаб, ввд, еед або (рідше) перехресною абаб, абаб, вде, вде чи абаб, абаб ввд, еед і т. п.

Микола Зеров називав сонет формою «ліро-епічної мініатюри окремої схеми».

Найвищого розвитку досягає сонет у творчості неокласиків Миколи Зерова (його «Зоппеїагіит», виданий 1948 р. за кордо­ном, містить 85 оригінальних і 28 перекладних сонетів), Максима Рильського й інших.

 1. 8.   Виразне читання вчителем сонету «Київ — традиція»

(див. додаток уроку)

 1. 9.   Колективна робота. Аналіз поезії

Заслуговує на увагу думка М. Зерова стосовно архітектури терцетів, з усталеною схемою римування:

Абба                               . ч

Абба к1льЧеве (суміжне) римування

Вве

Еве

На лексичному рівні відзначимо епітети: «войовничі» (готи), «лядський» (Болеслав), чар-рута й т.п. Епітети, підкреслюючи характерну рису певних предметів, явищ, сприяють більш гли­бокій передачі думок та мрій ліричного героя. Для підсилення емоційного звучання авторської думки поет використовує в сонеті сталі сполуки (фразеологізми): «теревені плів», «байки складав», персоніфікацію, метонімію.

На синтаксичному рівні зазначимо використання складних речень.

 

Українська література 1920-1930 рр. Вступ


69


 1. 10.   Слово вчителя

1923  р.М. Зеров пише сонет «Київ з лівого берега». Милую­чись красенем-містом («…Золотоглавий! На синіх горах»), слава якого нібито в минулім, поет закликає безіменного мандрівника все-таки уважніше приглянутись до цього дива й переконатися:

Живе життя і силу ще таїть Оце гора зелена і дрімлива,

Ця золотом цвяхована блакить.

Через десять років поет пише сонет «28 серпня 1914» (1933 р.), у якому кольори «золота і блакиті» названі ще прозоріше:

Я думав: «Степе! За твоїм порогом Що на добридень ‘ддасть моїм тривогам?

Понура пустка? Темнота гірка?

Чи буде день, і світла бистрі скалки Заграють синім усміхом ставка На жовтім дні западистої балки? ».

Критика звичайно, розгадала поєднання «золота» й «бла­киті» та «синього» й «жовтого» кольорів у степу, і тому цитовані сонети зазнавали найжорстокіших нападів, адже це кольори на­ціонального прапора України. Отже, М. Зерова ніколи не поки­дала віра в неминуче національне відродження і в те, що місце поета в ньому — будівниче.

Апофеоз цього мотиву — в інших шести сонетах, присвяче­них Києву як символу України.

Він натерпівся лиха від історичних гримас войовничих го­тів, норман та лядських загарбників, але «чар-отруту» зберіг- таки до наших днів («Київ — традиція»), він особливо чудовий навесні, хоч як над ним знущалися всілякі «гермокопіди» та «архітектори-нездари» («Київ навесні ввечері»); його прикраша­ють крутодахі палати мецената Заборовського («Брама Заборов- ського»), зрештою, найвеличніша краса Києва — у живій при­роді, у мальовничих газонах алей, у сліпучо-синіх водах Дніпра («У травні»).

Цими гімнами (звернімо увагу, що писалися вони протягом десяти років!) поет віддав шану й колисці своєї освіти та праці, і тому відродженому модернізмові, який несподівано сам так оно­вився в Україні 20-х рр. XX ст.

 1. 11.   Робота в парах (групах)

Самостійно виконати ідейно-художній аналіз поезій «Київ з лівого берега», «У травні» (див. додаток до уроку).

 

70


Уроки української літератури в 11 класі


 1. III.   Закріплення вивченого
 2. Скласти (письмово) уявний портрет М. Зерова «Закоханий у вроду слів»
 3. Розгадати кросворд


 

1

           

2

               

СО

             
 

4

         

5

         
 1. Назва журналу. Початок літературної діяльності М. Зерова. (Світло)
 2. Течія в літературі та мистецтві (з гри — «новий», «зразковий»), (Неокласицизм) 3. Місто народження М. Зерова. (Зіньків) 4. Чиї пое­тичні рядки: «Перекладач, учений, критик і поет, / Закоханий в Елладу і поетів Риму…»? (Теліга) 5. Назва Спілки пролетарських письменників початку XX ст. (Гарт)
  1. IV.  Домашнє завдання

1. Скласти план повідомлення «Основні мотиви лірики М. Зе­рова».

2. Вивчити напам’ять одну з поезій М. Зерова, виписати вжиті художні засоби.

Додаток до уроку

Микола Зеров

КИЇВ — ТРАДИЦІЯ

Ніхто твоїх не заперечить прав.

Так, перший світ осяв твої висоти,

До тебе тислись войовничі готи,

І Данпарштадт із пущі виглядав.

Тут бивсь норманн і лядський Болеслав Щербив меча об Золоті ворота,

Про тебе теревені плів Ляссота І Левассер Бон план байки складав.

І в наші дні зберіг ти чар-отруту:

В тобі розбили табір аспанфути —

Кують, і мелють, і дивують світ.

Тут і Тичина, голосний і юний,

Животворив душею давній міт І «Плуга» вів у сонячні комуни.

 

Українська література 1920-1930 рр. Вступ

 

71

 

КИЇВ НАВЕСНІ ВВЕЧЕРІ

Хоч як звели тебе гермокопіди І несмак архітекторів-нездар,

І всюди прослід залишив пожар,—

Ти все стоїш, веселий, ясновидий

І недаремно вихваляють гіди Красу твою, твій найдорожчий дар Синіють води, зеленіє яр,

І стелються сліпучі краєвиди.

А вулиці твої виводить зір В повітря чисте. В запашний простір,

Де ходить вітер горовий і п’яний,

І в тихий час, як западає ніч,

Поважно гомонять старі каштани І в небо зносять міріади свіч.

КИЇВ З ЛІВОГО БЕРЕГА

Вітай, замріяний, золотоглавий На синіх горах…Загадався, спить,

І не тобі, молодшому, горить Червлених наших днів ясна заграва.

Давно в минулім дня твоєї слави,

І плаче дзвонів стоголоса мідь,

Що вже не вернеться щаслива мить Твого буяння, цвіту і держави.

Але, мандрівне, тут на пісках стань,

Глянь на химери барокових бань,

На Шеделя білоколонне диво:

Живе життя, і силу ще таїть Оця гора зелена і дрімлива,

Ця золотом цвяхована блакить.

У ТРАВНІ

Емаль Дніпра, сліпучо-синій сплав. Ніколи так жадібно не вбирав Газон алей і голе жовтоглиння, Я красоти весняного одіння,

І в поводі прозорого каміння                         Пісок обмілин, жовтобоке ріння,

Зелені луки — як розлогий став. Брунатні лози і смарагди трав.

Крізь цеглу й брук пульсує кров зелена Земних ростин, і листя чорноклена Кривавиться у світлі ліхтарів.

І між камінних мурів за штахетом Округлих яблунь темний кущ процвів Таким живим розпадистим букетом.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.