План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 28 БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ. ПОЕЗІЇ «ЗЕЛЕНА ЄВАНГЕЛІЯ», «ДОРОГИ», «РІЗДВО». МІФОЛОГІЧНІСТЬ ОБРАЗУ, ЕКЗОТИКА ЛЕМКІВСЬКОГО КРАЮ В КОНТЕКСТІ ВСЕЛЮДСЬКИХ МОТИВІВ

Мета:             проаналізувати вірші Богдана-Ігоря Антонича з ме­

тою вивчення особливостей творчої манери поета; розвивати образне мислення учнів; сприяти вихо­ванню високих моральних почуттів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: тести, книги Б.-І. Антонича, таблиця «Творча спад­щина митця», епіграф.

І прийдуть із єлеєм, прийдуть з терезами краси помильні судді і відважать смуток, діапазон, п’яніння, думку, слова гаму, а ти, як завжди, будеш сам, щоб все забути.

Богдан-Ігор Антонич

ПЕРЕБІГУРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Виразне читання напам’ять поезії «Вишні»

2. Фронтальна бесіда на повторення вивченого

 • Поясніть, як ви розумієте мотив «поганства» у збірці Б.-І. Ан­тонича «Три перстені».
 • З’ясуйте роль образу сонця в збірці Б.-І. Антонича «Три пер­стені».
 • Як уплинула міфологія на творчість Б.-І. Антонича?
 • Як Б.-І. Антонич розкриває місце поета в літературній тради­ції свого народу у вірші «Вишні». Поясніть, як ви розумієте образ поета-хруща.
 • Подумайте, чи можна стверджувати про творчі перегуки Б.-І. Антонича з поезією П. Тичини. Чому?
 • З’ясуйте, що мав на увазі Б.-І. Антонич, говорячи: «Я не ман- доліст ніякого гурта».

 

228


Уроки української літератури в 11 класі


3. Виконати тестові завдання закритої форми

1. Б.-І. Антонич народився А Гуцульщина

Б Лемківщина В Покуття Г Волинь

2. Перша збірка Б.-І. Антонича А «Три перстені»

Б «Книга Лева»

В «Привітання життя»

Г «Зелена Євангелія»

3. Цикл «Бронзові м’язи», присвячений рідкісній в українській літературі спортивній темі, є в збірці Б.-І. Антонича

А «Привітання життя»

Б «Три перстені»

В «Ротації»

Г «Книга Лева»

4. На збірці Б.-І. Антонича «Ротації» позначилися естетичні за­сади літературної течії

А неоромантизму Б сюрреалізму В футуризму Г символізму

5. Словами «Мої пісні — над рікою часу калиновий міст, я — за­коханий в житті поганин» закінчується поезія Б.-І. Антонича А «Автобіографія»

Б «Привітання життя»

В «Автопортрет»

Г «Село»

6. Соціальні мотиви найвиразніше звучать у збірці Б.-І. Анто­нича

А «Три перстені»

Б «Ротації»

В «Привітання життя»

Г «Книга Лева»

7. У кожному рядку чотиривірша з поезії Б.-І. Антонича «За­прошення»

Вже спалюється день на вугіль ночі, росою вечір трави з попелу полоще,

 

Українська література за межами України


229


і ляк, мов свердел, твоє серце точить, і місяць тіні згублені полошить…

повторюється троп А порівняння Б метафора В метонімія Г гіпербола

 1. Поетичну закоханість у світ

Я, сонцеві життя продавши За сто червінців божевілля, захоплений поганин завжди, поет весняного похмілля

виражає ліричний герой із твору Б.-І. Антонича А «Молитва до зір»

Б «Заспів»

В «Автобіографія»

Г «Автопортрет»

9. Рядки: «Антонич був хрущем і жив колись на вишнях, на ви­шнях тих, що їх оспівував Шевченко» з поезії

А «Автобіографія»

Б «Вишні»

В «Автопортрет»

Г « Село»

10. В уривку з поезії Б.-І. Антонича «Закінчуючи»

Хто ж потребує слів твоїх?

Чи той, що важить хліб і сіль, чи той, що відсотки рахує, чи той, що у безсонну ніч бунтарські зазиви друкує, чи той, кого гарячка палить і з голоду запеклий вже, чи той, що чорні тюрми валить, чи той, що тюрми береже?

ужито

А анафору й риторичне запитання Б епіфору

В риторичний оклик Г паралелізм

11. Поезії «Пісня про вічну молодість», «Зриви й крила», «Пісня мандрівника», «Романтизм», «Молодий поет» із збірки

 

230


Уроки української літератури в 11 класі


А «Три перстені»

Б «Книга Лева»

В «Привітання життя»

Г «Зелена Євангелія»

12.Збірка «Три перстені» була написана А 1934 р.

Б 1933 р.

В 1932 р.

Г 1935 р.

4. Перевірка домашнього твору-мініатюри на одну з тем:

«Моє розуміння поезії Антонича» або «Український образ світу в поезії Антонича».

 1. Оголошення теми, мети уроку
 2. Формування нових знань, умінь і навичок
  1. 1.   Робота з епіграфом

Осягнути всю правду творчості Антонича належить майбут­ньому. Але вже сьогодні можемо сказати, що та правда пере­довсім у неповторності світу, створеного поетом, світу, осяяного з глибини філософією життєствердження.

Спираючись на рядки епіграфа, поясніть, як Антонич уявляв свою посмертну славу?

 1. 2.   Слово вчителя

Творчість Богдана-Ігоря Антонича безумовно не належить до найвищих зразків імпресіоністичної традиції в українській поезії. Після багатьох літературознавчих дискусій його творчість так і не була остаточно зарахована до якоїсь конкретної течії. При тому практично всі дослідники його поезії зазначають, що вплив усіх стильових течій модернізму позначився на творчій спадщині Антонича. Збірка ж Антонича «Три перстені» цікавить нас передусім своїм новаторським підходом і відчутно відображає імпресіоністичні прийоми — яскравість та багатство кольорів, детально вимальований навколишній світ, постійну присутність пейзажних замальовок, де внутрішній світ героя творить опози­цію й одночасно єдність зі світом зовнішнім, різноманіття звуків, запахів, які творяться автором за допомогою образного вживання описів природи, стихій, які поет майстерно передає за допомогою поетичного слова. Вірші митця найчастіше будуються за прин­ципом: пейзаж або невелика пейзажна замальовка — роздум —

 

Українська література за межами України


231


констатація. Навколишній світ постійно штовхає ліричного героя поезії на роздуми, що одразу відображають стан душі. І найчас­тіше — це деталі, які примушують замислитися, які нагадують, які бентежать, які приводять до неминучого висновку про швид­коплинність усього сущого. У «Трьох перстенях» імпресіоністичні тенденції виявляються на рівні спогадів ліричного героя про своє дитинство, де деталі опису природи поєднуються з рефлексіями самого героя. Один з найбільш позначених імпресіоністичною забарвленістю віршів у збірці — «Дороги». Перед нами постає світ, що постійно змінюється, багатство кольорів і звуків пере­дають переживання ліричного героя.

 1. 3.   Виразне читання підготовленим учнем поезії «Дороги»
 2. 4.   Бесіда з учнями. Робота з текстом поезії
 • Якою постає природа в поезії «Дороги»?
 • Яка мета зображення природи?
 • Символом чого є дорога в поезії? (Символом незворотності часу, його плинності й невблаганності лету, вічності люд­ського пориву до пізнання світу й свого місця в ньому. Автор убачав у дорозі втечу від повсякденного життя, від загалу, від загальноприйнятих норм; цей образ допомагає відірватися від сьогодення й пірнути в минуле та майбутнє, у потой­бічне. Образ дороги дає можливість глибше відтворити стан людини, для якої постійний рух стає джерелом енергії, постій­ним пошуком істини)
 • Яку роль відіграють небо й пшениця в поезії? (Небо й пшениця ніби відтворюють кольори національного прапора: «Тільки небо і тільки пшениця (над нами, за нами, під нами)»)
 • Що вбачає юність у цій дорозі? (Юність у цій дорозі вже вба­чає наближення зрілості: «Наша молодість, наче природа, колосистим ще літом доспіє»)
 • Назвіть авторські неологізми. (Залізиста вода, мідянорогий місяць)
 • Яка роль названих епітетів? (Зробити вірш експресивно наси- ченішим, викликати в читача найнесподіваніші асоціації)
 • Яку роль відіграє звуконаслідування? («Дзінь-дзелень». Допо­магає створити звукові картини)
 • Назвіть риторичні звертання, поясніть їх роль. (Виступа­ють ефективним засобом зосередження й утримання уваги читача)
 • Наведіть приклади метафори. (Трава принишкла, Цвіркуни розспівались, молодість доспіє…)

 

232


Уроки української літератури в 11 класі


 • Наведіть приклади порівняння. Назвіть його різновид. (Земля, наче книжка — сполучникове; молодість, наче природа — спо­лучникове)
 • Конкретні предмети з характерними кольоровими ознаками можуть називатися також абстрактними іменниками кольору. Наведіть приклади такого іменника. (Зелень: яруги, галявини, кручі)
 • Назвіть рік написання поезії. (1933)
 1. 5.   Виразне читання вчителем поезії «Зелена Євангелія»
 2. 6.   Розповідь з елементами бесіди

Вірш «Зелена Євангелія» — це гімн природі, весні, землі, де все це гармонійно поєдналося. Захоплюють тонкі й незвичні спо­стереження, зроблені автором. Дійсно, хіба заметіль із пелюсток квітучих абрикосів (морель) не нагадує карусель? І місяць інколи буває червоним, як тюльпан. Земля стобарвна, і весело ловити сонце в дзбан (глечик), радіти йому, цінувати миті життя. Опис краси рідного мальовничого гірського поетового села Новиця, яке тепер знаходиться на території Польщі, ліг в основу вірша.

Поетика кольору — явище глибинної структури тексту. Пряме й метафоричне значення кольору можуть бути в тісному зв’язку й зіставленні смислів.

 • Які кольори згадані поетом у «Зеленій Євангелії»? Яке вони мають значення? (Білий. Це доволі частотний колір у поезіях поета. Цей колір, мабуть, автор використовує для надання своїм образам позитивного забарвлення. Червоний. Допомагає змалювати образ місяця більш насичено)
 • Скільки строф має вірш? (Два катрени)
 • Які асоціації у вас викликають образи вірша? Який образ можна назвати основним. Чому? (Основою основ серед образів Антоничевої поезії став образ землі. Богдан-Ігор Антонич при­йшов до переконання, що джерело всіх слов’янських вірувань треба шукати саме тут. Із землі народжується життя. Земля — фундамент світового дому)
 1. 7.   Виразне читання поезії « Різдво»
 2. 8.   Слово вчителя

Б.-І. Антонич не погоджувався, коли його називали «без­розсудним поганином самого почування», адже він не вдавався до «оязичення християнства» чи — навпаки. Часто в одному творі з’являлися мотиви двох вір, як у вірші «Різдво», де сюжет

 

Українська література за межами України


233


християнської містери, тонко помережаний язичницькими еле­ментами, розгортався в українському середовищі.

Волхви уподібнювалися до лемків: «Прийшли лемки у криса- нях і принесли місяць круглий», тобто хліб. Справді, на Різдво лемки з хлібом й свяченою водою обходять обійстя й освячують його. Згаданий тут символ місяця пов’язувався здавен із дохрис­тиянським святом Різдва. До речі, язичницький місячний знак — «золотий горіх» опинився в долоні Матері Божої, утаємниченої в долю її небуденного Сина. Вона знає його трагічне майбутнє, але нічого вдіяти не може, покладаючись у всьому на Господнє провидіння.

Те, що Біблійну легенду про народження Христа Б.-І. Анто- нич розкрив по-своєму, не треба розуміти, як святотатство, це відчуття близькості своєї до Сина Божого, єдності з тим, хто взяв на себе гріхи людства й постраждав за нього.

 1. Закріплення вивченого матеріалу
  1. Творча робота

Використовуючи матеріал таблиці та знання про поетичну спадщину митця, скласти усне висловлювання на тему «Значення творчості Б.-І. Антонича».


Поетичні переклади

Прозові твори Літературно-критичні

статті

Ашіль Мільєн, Владислав Белза, Ярослав Врхліцький, Густав Фальке, Райнер Марія Рільке

«На другому березі»

(незакінчений

роман);

«Політик» (сатирич­ний гротеск);

«Три мандоліни» (новела);

окремі твори у фраг­ментах

«Національне мисте­цтво» ,

«Між змістом і фор­мою» ,

«Становище поета», «Як розуміти пое­зію» ,

«Сто червінців боже-

БІЛЛЯ»

 1. Узагальнювальна бесіда
 • Визначте, чим відрізняється поезія Б.-І. Антонича від кла­сичного вірша описового характеру.
 • Прокоментуйте слова Б.-І. Антонича: «Мистецтво не відтво­рює дійсності, ані її не перетворює, як хочуть інші, а лише створює окрему дійсність».
 • Поясніть метафори, уживані Б.-І. Антоничем. Спробуйте «роз­шифрувати» такі з них:

 

234


Уроки української літератури в 11 класі


Вернувся я, де вільхи й риби, де м’ята, іви, де квітчасті стіни; і знов цілую чорні скиби, припавши перед сонцем на коліна.

(«Поворот»)

Корови моляться до сонця, що полум’яним сходить маком.

Струнка тополя тонша й тонша, мов дерево ставало б птахом.

(«Село)

 1. Домашнє завдання

1. Вивчити напам’ять одну поезію Б.-І. Антонича (на вибір).

2. Прочитати твір О. Турянського «Поза межами болю».

3. Підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях Осипа Турянського.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.