План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 66 ВИЯВ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ОСТАННЬОГО ЧАСУ. СУЧАСНІ ЧАСОПИСИ ТА АЛЬМАНАХИ

Мета:                проаналізувати особливості постмодернізму в укра­

їнській художній літературі останнього часу; озна­йомити учнів із сучасними часописами та альмана­хами, сприяти глибокій та ґрунтовній літературній підготовці старшокласників, виховувати шанобливе ставлення до творчості.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Форма уроку: урок-бесіда.

Обладнання: виставка сучасних часописів та альманахів, епіграф.

«…Постмодернізм — це там, де кожен із нас опинився сьогодні; це така обставина часу і місця, від якої нікуди нам не подітися».

Ю. Андрухович

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. I.   Організаційний момент
 2. II.   Мотивація навчальної діяльності

«…Постмодернізм — це там, де кожен із нас опинився сьогодні; це така обставина часу і місця, від якої нікуди нам не подітися» (Ю. Андрухович).

Питання для роздумів. Як ви розумієте ці слова?

Час телекомунікації і туризму, перельотів і телебачення визна­чають постмодерністську структуру людських відносин.

Ми живемо в епоху постмодернізму, тож маємо знати про це явище сучасного життя.


У
*                                     •                                                       u                                          • ••            •

визначенні сутності постмодерну та його хронологи досі

немає однозначних оцінок, порівняно мало й літератури. Оче-
видно, що розвиток цього феномену ще не завершений.

 1. III.   Актуалізація опорних знань

«Спринт»

За 1 хв. назвати якомога більше письменників сучасної укра­їнської літератури.

 

Сучасна українська література


559


За 1 хв. назвати якомога більше сучасних літературних угру­повань.

 1. IV.   Перевірка домашнього завдання

Виступи учнів з повідомленнями про літературні угруповання кінця XX — початку XXI ст. або про творчість сучасних пись­менників.

 1. V.   Оголошення теми й завдань уроку
 2. VI.   Основний виклад матеріалу
  1. Слово вчителя

Кінець XX ст. низкою дослідників культури визначається як епоха постмодернізму або постмодерну. Постмодерн — широка культурна течія, що охоплює філософію, естетику, літературу, мистецтво, гуманітарні науки.

Терміном «постмодернізм» користуються під час аналізу явищ культури, що виникли після модернізму (звідси й назва) і вна­слідок розвитку модернізму.

Світ уявляється постмодернізму складним, хаотичним, багато­манітним, тому кращий спосіб його засвоєння — ігровий, естет­ський. Звідси така характерна риса постмодерністської культури, як іронія, насміхання. На думку постмодерністів, у сучасну епоху все відносне: немає істини, немає реальності (її з успіхом замінює віртуальна реальність, у якій люди вже не тільки спілкуються та проводять наукові конференції, а й освідчуються в коханні). У наш час «немає нічого живого та святого», що колись піддава­лося модерністській критиці та засудженню, отже, залишається лише глузувати та насміхатися над цим дивним світом.

Найхарактернішим представником сучасної постмодерніст­ської філософської думки є всесвітньо відомий італійський уче­ний Умберто Еко. У його бестселерах «Ім’я рози», «Маятник Фуко» та інших органічно поєднуються філософський підтекст, пародійний аналіз культурної плутанини сучасної свідомості, іронічне осмислення минулого та попередження про небезпеку розумової деградації.

Одним із головних принципів постмодерну стала «культурна опосередкованість», або коротко — цитата. «Ми живемо в епоху, коли всі слова вже сказані»,— помітив філософ С. Аверінцев. Отже, залишається лише повторювати відомі істини, цитувати ві­домі вислови. Цитатами говорять політики. Цитати є елементами

 

560


Уроки української літератури в 11 класі


художньої творчості. Десятки, якщо не сотні цитат складають культурний багаж сучасної людини.

Виникає справедливе запитання: а що ж далі? Тут слід при­слухатися до слів Д. Лихачова: «Мистецтво на межі XXI століття не закінчується, воно вступає в перехідний період хаосу, а хаос завжди народжує нове».

Герой літератури постмодернізму — людина, яка загубилася в повсякденному бутті, утратила зв’язок із Всесвітом, гостро пере­живає власну відчуженість і втрату духовних орієнтирів. Вона не відає, куди йти, у що вірити, навіть про що думати й що від­чувати, оскільки її думки й почуття здеформовані під впливом трагічної дійсності. Постмодернізм в образно-символічній формі відтворює загальній абсурд життя, розрив соціальних і духо­вних зв’язків у світі, падіння людства в безодню, де немає шан­сів на спасіння.

Надзвичайної актуальності в літературі постмодернізму набув прийом естетичної гри. Гра письменників з реаліями буденності та літературними архетипами (прообразами) порушує глибинні зв’язки. У багатьох творах життя постає страшним театром, яки­мось апокаліптичним карнавалом. Літературна гра дає можливість переосмислити дійсність, більше того — переграти певні ситуації, щоб знайти відповіді на складні питання. А коли гра поєдну­ється зі сміхом, вона перетворюється на протистояння загальному абсурду. Відомий теоретик і практик постмодернізму У. Еко вва­жає, що, «коли вже минуле неможливо знищити, оскільки його знищення веде до німоти, його слід переосмислити іронічно, без наївності», позбавляючи людину страху від жахливого буття.

Сюжет у постмодерністських творах, як правило, розпадається на велику кількість мікросюжетів, відступів, коментарів тощо.

Характерною ознакою постмодернізму є поєднання комічного й фантастичного. Пародія, гротеск, художнє передбачення допо­магають авторам оволодіти логікою абсурду, зазирнути за межу реального, протиставити суцільному хаосу «сміх життя».

Нерідко представники постмодернізму застосовують елементи різних напрямів і течій — реалізму, натуралізму, «потоку свідо­мості», експресіонізму, сюрреалізму та ін., які активізують пошук засобів боротьби з трагічністю буття.

Постмодернізм розвивається в жанрах фантастичної притчі, роману-сповіді, антиутопії, оповідання, міфологічної повісті, соціально-філософського й соціально-психологічного роману та ін. Жанрові форми можуть поєднуватися, відкриваючи нові художні структури.

 

Сучасна українська література


561


У другій половині XX ст. активізується жанр наукової фан­тастики, який у своїх кращих зразках поєднується з прогности­кою (прогнозами на майбутнє) та антиутопією.


У
«               .                   •           • ••         •                                          •

цей період у прозі, поезії, драмі посилюється тенденція

до поглиблення інтелектуалізму. Інтелектуалізація літератури
другої половини XX ст. виявляється в посиленні уваги до склад-
них філософських проблем (людина й світ, природа й цивілізація,
техніка й культура, прогрес і мораль тощо), а також у схильності
персонажів, оповідача, ліричного героя до розумових рефлексій,
самоаналізу, у розбитті драматизму процесу мислення, у тяжінні
до певних розумових абстракцій. Розвиток і протиборство ідей,

 • о          тт          и        •   •

понять стає рушійною силою сюжету. У цей період інтелекту­алізм визначив розвиток притчі, філософського роману, драми ідей, філософської лірики.

 1. Аналіз сучасних часописів та альманахів

На жаль, сьогодні не кожна бібліотека має у своїх фондах достатньо творів сучасних українських письменників. Ця літера­тура може подобатися чи не подобатися. Проте вона є. Щоб існу­вання літератури було повним, її треба читати, про неї треба гово­рити й писати. Тому джерелами ознайомлення з нею можуть стати часописи «Сучасність», «Київ», «Березіль», «Дніпро», «Укра­їна», «Вітчизна» та ін. Для детального ознайомлення із сучас­ним літературним процесом України, його напрямами та течіями варто скористатися літературознавчими матеріалами, що друку­ються на сторінках видань «Літературна Україна», «Дивослово», «Культура і життя», «Слово і час», «Українська мова і література в школі», «Дзеркало тижня» тощо.


Сучасні часописи та альманахи


Назва Статус Спрямування

«Вітчизна»

Літературно-

художній та

громадсько-

політичний

місячник Спілки

письменників

України

Найстаріший провідний часопис українських письменників. Створений у січні 1933 р. в Харкові під назвою «Радянська література». Друкує літературну критику, публі­цистику

«Хроніка-

2000»

Український культурологіч­ний альманах

Завдання — відновити історичну справедливість.

Головний редактор — Юрій Буряк. Виходить 4 рази на рік

 

562


Уроки української літератури в 11 класі


Назва Статус Спрямування

«Київ»

Літературно- художній та громадсько- політичний збірник

Новий, часом несподіваний погляд на нашу історію та видатні постаті націє- й державотворення.

Зберіг щомісячний вихід, кольорові художні сторінки, усі жанри

«Дзвін»

Літературно- мистецький і громадсько- політичний часопис Націо­нальної спілки письменників України

Містить статті про письменників, критиків, літературознавців, пере­кладачів, бібліографів, фолькло­ристів, а також про літературні течії, об’єднання, музеї, видавни­цтва, періодичні видання, альма­нахи тощо
«Сучасність»

Література, наука, мисте­цтво, суспільне життя. Часо­пис незалежної думки

Є містком між українськими пред­ставниками літературної творчості в Україні та поза її межами, про­буджує наукову й творчу думку в Україні та висвітлює діяльність культурних сил діаспори

«Слово і час»

Журнал теорії, історії й кри­тики літератури

Друкує статті й розвідки з питань теорії й історії української літе­ратури, компаративістики, зару­біжних і слов’янських літератур, текстології, літературного джере­лознавства, літературної критики

«Дніпро»

Щомісячний літературно- художній та громадсько- політичний ілю­стрований жур­нал

Надзавдання діяльності видання — пошук і пропагування творчості українських здібних письменни­ків — творців сучасної української літератури.

Почав виходити 1927 р. в Харкові під назвою «Молодняк».

Головними редакторами були:

П. Усенко, А. Малишко,

М. Руденко, 0. Підсуха, Д. Ткач,

І. Стативка, Ю. Мушкетик,

В. Бровченко, В. Коломієць, з 1984 р.— М. Луків

«Нова

проза»

Альманах сучасної укра­їнської літера­тури

Це нова сучасна проза, проза, що твориться новим поколінням, «Гаряча десятка» найінтригуючих текстів сучасної України:

 

Сучасна українська література


563


Назва Статус Спрямування
   

Андрухович «12 обручів», Іздрик «Воццек», Прохасько «Непрості», Жадан «Порно», Бондар «Мас- скульт», Кононенко «Імітація» та ін

«Березіль»

Недержавний

літературно-

художній

та суспільно-

політичний

часопис

Єдиний україномовний жур­нал такого спрямування на Сло­божанщині. Видається з 1956 р.

(до 1991 р. виходив під назвою «Прапор»). Співзасновники: Спілка письменників України та трудовий колектив редакції.

Основні розділи: публіцистика, художня література, критика, сатира, гумор. Початкова мета: популяризація кращих зразків крас­ного слова літераторів і журналістів Слобожанщини й України

«Берегиня»

Всеукраїнський

народознавчий

часопис

Народознавчий квартальник,що висвітлює історію,звичаї, традиції українського народу.

Журнал взяв на себе сміливість репрезентувати найголовніші напрямки народознавчих студій: звичаї й обряди, вірування і сві­тогляд, повсякденні форми моралі та філософії, звичаєве право тощо

Сучасна

українська

драматургія

Альманах

Друкують твори як відомих, так і авторів-початківців, яких об’єднує Всеукраїнський благодійний фонд «Гільдія драматургів України». Завдання — відродити українську сучасну драматургію

«Всесвіт»

Літературно- художній та громадсько- політичний журнал

Це найстаріший український літе­ратурний журнал, який вида­ється від січня 1925 р., засно­ваний видатними українськими письменниками Василем Елланом- Блакитним та Миколою Хвильо­вим і художньо редагований Олек­сандром Довженком. За 80 років свого існування часопис надрукував більше півтисячі романів, тисячі

 

564


Уроки української літератури в 11 класі


Назва Статус Спрямування
   

поетичних добірок, повістей і дра­матургічних творів, тисячі статей, розвідок, есе, репортажів, інтерв’ю авторів із 105 країн світу в пере­кладах із 84-х мов світу

ЛітАкцент

Альманах

Видання, покликане бути провідни­ком у світі сучасного письменства. Фаховий погляд на проблеми роз­витку сучасної літератури (україн­ської та світової), критичні відгуки на книжкові новинки, а також серія інтерв’ю з популярними пись­менниками

«Літера­турна Укра­їна»

Газета письмен­ників України

Єдина й найдавніша газета, відома своєю високою громадянською позицією й відстоюванням націо­нальних ідеалів.

Довкола видання гуртується націо­нальна творча еліта.

Заснована 1927 р. в Києві. Про­тягом 1941-1942 рр. виходила в Харкові, Луганську, Уфі, Москві й називалася «Література і мисте­цтво». Із 1945 р.— знову «Літера­турна газета», а з 1962 р.— «Літе­ратурна Україна».

Обов’язки головного редактора газети виконували Б. Коваленко,

І. Ле, П. Усенко, І. Кочерга,

Л. Новиченко, А. Хижняк, Д. Цмо- каленко, П. Загребельний, І. Зуб,

В. Виноградський, А. Хорунжий,

П. Перебийніс, Б. Рогоза, В. Плющ. На її сторінках друкують інфор­мацію про творчу діяльність пись­менства України, нові літературні твори, критичні статті та рецензії

 1. VII.    Підбиття підсумків

Бесіда з учнями

 • Назвіть визначальні риси постмодернізму. (До визначальних рис постмодернізму слід віднести поєднання різних стильових

 

Сучасна українська література

 

565

 

тенденцій, частково опозиційність, універсальність пробле­матики, позачасовість і позапросторовість зображення, епа- тажність, зміну функцій автора та героїв, прагнення поєд­нати істини різних культур; іронічність, пародійність тощо)

 • Чи існує сучасна українська література?
 • Чи можна вважати сучасну українську поезію новаторською?
 • Якою є сучасна українська проза?
 • Якою мовою пишуть сучасні українські письменники?
 • Постмодернізм — смерть літератури чи відкриття нової літе­ратурної доби?
 • Які тенденції розвитку сучасного літературного процесу в Ук­раїні? (Чітко окреслилися основні тенденції розвитку сучас­ної української літератури:
 1. 1.  Розвиток літературно-мистецьких і гуманітарних часопи­сів в умовах свободи творчого самовиявлення («Основа», «ї», «Вежа», «Кур’єр Кривбасу» та ін.).
 2. 2.  Повернення до літературного життя творів раніше заборо­нених авторів різних періодів української літератури.
 3. 3.  Співтворчість у єдиному літературному контексті авторів вітчизняних і діаспори.
 4. 4.  Співіснування різних мистецьких течій, шкіл, напрямів.
 5. 5.  Подолання тематичної «неповноти» літератури, спроби вийти у світовий контекст, віддаючи належне глобальним проблемам людства й конкретної людини)
 6. VIII.    Оголошення результатів навчальної діяльності учнів
 7. IX.   Домашнє завдання

Написати реферат на одну із запропонованих тем: «Мотиви сучасної української поезії»; «Здобутки сучасної української прози»; «Творчі пошуки сучасних українських драматургів»; «Особливості мови творів української літератури кінця XX — початку XXI ст.»; «Постмодерні групи кінця XX ст.».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.