План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 2 НОРМА ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЯК ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ, Її ВАРІАТИВНІСТЬ

Мета:              узагальнювати знання учнів про стилістику, повто­

рити вивчене про значення норми літературної мови, удосконалювати вміння визначати стилістичні озна­ки слів та текстів, утворювати слова і форми слів; розвивати навички роботи з текстами, уміння роби­ти лінгвістичний аналіз тексту, навички роботи з інформацією, творчі навички; збагачувати словни­ковий запас; виховувати дбайливе та уважне став­лення до рідної мови.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Орфоепія: наголошування слів.

Лексика: стилістичне забарвлення синонімів.

 

Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика мови. Культура мовлення 13


Морфологія: утворювання числових форм іменників. Фразеологія: значення та вживання фразеологізмів.

Морфеміка: значення суфіксів іменників.

Тип уроку: повторення знань, удосконалення вмінь і навичок.

Людина вища за тварину здатністю до мови,

але нижча за неї, коли негідно поводиться з мовою.

Сааді


ПЕРЕБІГ УРОКУ

  1. Організаційний момент
    1. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку

Слово вчителя. Мови — і рідної, і чужої — вчаться все життя. Кажуть: «Заговори, щоб я тебе побачив», бо рівень культури мови визначає і культуру мислення, і загальну культуру людини. Осо­бистість не може формуватися без засвоєння доброї літератур­ної мови. Якщо людина не навчиться говорити точно, доречно, виразно, якщо її мовлення не буде чистим і багатим, різноманіт­ним, вона не навчиться добре, послідовно і логічно мислити, вона не зможе пізнати навколишній простір і відкрити свій внутріш­ній світ. Панас Мирний говорив: «Мова — така ж жива істота, як і народ, що її витворив». А народ — це окремі люди, кожна людина зокрема. Для усіх людей — носіїв мови, діють закони, які лінгвісти називають мовними нормами. Саме про них ми сьо­годні і будемо говорити.

  1. Виконання практичних вправ, спрямованих на повторення вивченого

Робота з опорною схемою

►    Згадайте, що таке мовні норми. Які ознаки вони мають?

►    Де зібрано закони писемної мови?

Матеріал для вчителя. Мовна норма — це сукупність мовних засобів, що вважаються правильними й сприймаються носіями мови як зразок суспільного спілкування в певний період розвитку мови і суспільства. Ознаки мовної норми: гнучка стабільність, варіантність, дотримання усталених, загальноприйнятих правил щодо слововживання, написання, наголошування слів, граматич­ного оформлення висловлювання. Закони писемної мови зібрані в «Українському правописі» (редакція 1993 р.).

 

14


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


Норми літературної мови
Робота з таблицею

►     Заповніть таблицю за поданим початком.


Види норм української літературної мови

Орфоепічні

Регулюють вимову звуків та наголо­шування слів

Лексичні й фразеологічні

 

Морфологічні

 

Синтаксичні

 

Орфографічні й пунктуаційні

 

Словотворчі

 

Стилістичні

 
Робота з текстом

►     Прослухайте уважно текст.

До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова. Мова — найбільший духовний скарб, у якому народ виявляє себе творцем, передає нащадкам свої досвід і мудрість, перемоги і славу, культуру і традиції, думи і сподівання.

Слово — це життя народу, невмируще джерело його поступу. З цього невичерпного джерела мовець здобуває і засвоює не тільки знання про навколишній світ, а й моральні та естетичні цінності. Тонкий різець слова формує і вигранює особистість. Прилучення до мовних скарбів надає нам духовної дужості, адже мова є най- могутнішим виявом національної культури.

Повсякчас потрібно відкривати для себе красу, неповторні барви, музику, високість і найтонші відтінки слова.

Висока культура мовлення, як складова гармонійної особис­тості, передбачає вміння правильно розмовляти і писати, активно

 

Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика мови. Культура мовлення 15


і творчо застосовувати мовні знання відповідно до мети й умов спілкування. Цього можна досягти вмілим і доцільним уживан­ням слів, різноманітних синтаксичних конструкцій, а в усному мовленні — багатством інтонації.

Знання виражальних засобів мови й уміння використовувати їх залежно від потреб спілкування — вищий ступінь опанування мовної культури. Щоб забезпечити його, треба знати призна­чення мовних засобів досягнення стилістичної виразності мови (За І. Вихованцем).

►          Знайдіть у тексті відповіді на питання.

  • Як мова впливає на особистість?
  • Що таке культура мовлення і як досягти її високого рівня?

Лінгвістичне змагання

Коментар для вчителя. Подальшу роботу на уроці пропо­нуємо організувати у формі змагання, розділивши клас на дві- три команди. Кожна виконує завдання, потім результати роботи колективно перевіряються, учитель веде облік помилок кожної команди і визначає переможця.

Конкурс 1. Орфоепічна розминка

►          Поставте наголос у словах.

Адже, бажаний, ознака, близький, вимова, каталог, у цілому, вогкий, сільськогосподарський, дихання, завдання, одинадцять, дрова, другий, здійсненний, помаленьку, сімдесят, чотирнадцять.

►          Які норми регулюють правила наголошення слів?

Конкурс 2. «Утвори форми слів»

►          Утворіть, де можливо, дві числові форми іменників.

►  Чому деякі іменники мають тільки одну числову форму? Наве­діть свої приклади.

Кисень, вода, камінь, радість, колосся, блакить, Україна, птахи, жнива, оповідання, дітвора, площа, пісок, масло, хліб, сталь, переконання, солодощі.

►          Які норми регулюють правила утворення форм слів?

Конкурс 3. Лексична робота

►          З’ясуйте значення й стилістичне забарвлення кожного слова

в синонімічних рядах. Визначте стрижневе слово кожного ряду.

Берегти — боронити — уборонити — зберегти. Бігти — мча­ти — нестись — гасати — ганяти — скакати. Парубок — юнак — хлопець — молодик — молодець. Безліч — чимало — чималенько — тьма — багацько — сила-силенна. Обличчя —

 

16


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


лице — лик — пика — фізіономія — вид. Чудовий — чудесний — дивний — дивовижний — чарівний — пречудесний.

►  Як стилістичне забарвлення слова впливає на правила його вживання?

Конкурс 4. «Кращий знавець фразеологізмів»

►  Наведені фразеологізми запишіть у три колонки: розмовно- побутові, народнопоетичні, книжні. Поясніть їх значення, використавши фразеологічний словник.

Витріщити очі, слово в слово, язик чесати, з оригіналом згідно, з давніх-давен, шуми в серці, червоная калинонька, гуси-лебеді, рухоме майно, на точці замерзання, грати першу скрипку, як риба у воді, допекти до живого.

►  Наведіть ще приклади фразеологізмів, що належать до трьох указаних груп.

Конкурс 5. «Увага! Суфікси!»

►  У поданих іменниках визначте суфікси і поясніть їх роль у вираженні різних відтінків почуттів.

Шептун, дідунь, мамуня, вогник, вовчице, хатиночка, змі­юка, кошеня, звірятко, хлопчисько, писака, звірюга, оченята, розбишака, зіллячко, зозулька, бородань, водиця, парубота, бро­дяга, голівонька.

Конкурс 6. Творча робота

►  Складіть невеличкий жартівливий текст, використавши слова з попередньої роботи.

Конкурс 7. «Чергування!»

►  Пригадайте правила чергування і/й, у/в, з/із/зі, -ти/ть, -ся/сь. Поясніть, чому мова закріпила їх у правилах, чого ми дося­гаємо дотриманням цієї варіативності.

Конкурс 8. Усна робота

►  Визначте характер помилок у поданих конструкціях, підбе­ріть правильний варіант.

Хочеться сказати кілька зауважень з приводу прочитаної допо­віді. Звернемо увагу до легенди про Данко. У допомозі вчителю можуть стати й популярні посібники з історії живопису. У кіно­театрі ми зустріли Ольгу з Миколою і їхню Наталочку з косич­ками. Дядько Лев добре ставиться до Мавки, любить природу. Такі люди і молодь були достойними епохи, в яку вони жили. У своїх творах і віршах Шевченко гнівно викриває царизм. Хлоп­чаки тікали, накивавши п’ятами.

 

Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика мови. Культура мовлення 17

 

Конкурс 9. Стилістична робота

►    З’ясуйте емоційні та стилістичні можливості наведених діє­слів. Доповніть ряди власними прикладами.

Штовхнути, козакувати, парубкувати, дівувати, гарувати,

кухарювати, батрачити, наймитувати, багатшати, добрішати, ста­рітися, молодіти, злішати, розумнішати, гладшати, теплішати.

Заметушитися, заспівати, заговорити, зажевріти, закричати, засвітися; розкричатися, розговоритися, розспіватися, розсіс­тися, розшарітися.

  1. Домашнє завдання

►    Складіть текст про літературну норму з п’яти рядків за схемою:

1) іменник;

2) два прикметники;

3) три дієслова;

4) одне речення;

5) асоціативний рядок.

►    Записати 10 українських народних прислів’їв і приказок, побудованих на антитезі або антонімії. Визначити стилістичне забарвлення цих мовних засобів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.