План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 17 КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ)

Мета:           оцінити рівень навчальних досягнень одинадцяти-

класників зі стилістики мови та культури мовлення; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мов­ною теорією; оцінити рівень орфографічної грамот­ності учнів.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

  1. Організаційний момент
  2. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку
  3. Мотивація навчальної діяльності

Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.

  1. Виконання тестових завдань закритої форми

Варіант 1

►    Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний варіант. Потрібно вибрати один пра­вильний варіант відповіді.

1. Літературна мова — це:

А народна мова, якою користуються на певній території;

Б мова, що є засобом письмового й усного спілкування нації; В унормована мова суспільного спілкування, зафіксована в писемній та усній практиці;

Г мова художнього стилю мовлення.

2. Стилістика мови…

А є сукупністю мовленнєвих дій, кожна з яких має мету, що випливає із загальної цілі спілкування;

Б вивчає реалізацію стилістичних ресурсів мови залежно від мовленнєвої ситуації;

В вивчає стилістичні ресурси всіх мовних рівнів: лексики, фразеології, морфології, синтаксису;

Г включає поняття синонімії і варіативності.

3. До специфічних понять стилістики належать:

А звуковий лад, словниковий склад та фразеологія, грама­тична структура і норми літературної мови;

Б мовні прийоми й засоби;

 

Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика мови. Культура мовлення 79


В стилістичні засоби, стилістична норма, функціональний стиль;

Г синоніміка, емоційно-експресивне забарвлення, багатознач­ність.

4. Орфоепічні норми регулюють:

А правильну вимову звуків, звукосполучень, наголосу в слові; Б уживання мовних засобів відповідно до їх стилістичного значення;

В правильний запис слів;

Г доцільне уживання алітерацій, асонансів.

5. Визначте речення, в якому не пишеться з усіма словами разом:

А На коні сидить козак, у свиті — не/свиті, і без шапки;

Б Не/знайомий рвучко козирнув, піднісши кулак і випросто- вуючи пальці біля самої скроні;

В Поки не/дуже холодно, сидітиму вдома;

Г Ти, може, серденько, того й не/знаєш, як гарно, любо як співаєш.

6. Знайдіть слово, що пишеться разом (а не через дефіс):

А синьо/зелений;

Б науково/прикладний;

В ніжно/рожевий;

Г червоно/гарячий.

7. Усі займенникові форми написано правильно в рядку:

А ні про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого;

Б хтось, аби-якась, ні до чого, дещо;

В ніскільки, бознаде, хто-небудь;

Г якесь, ніякий, дехто, казна-як.

8. Визначте рядок, у якому допущено орфографічні помилки:

А День Перемоги, Золоті ворота, полуниця «Вікторія»;

Б свято Івана Купала, село Золота Балка, Національний банк України;

В Сузір’я Великий Віз, Декларація прав людини, газета «Літе­ратурна Україна»;

Г Великий Піст, День Народження, волинська область.

9. Визначте рядок, у якому є неправильно утворена форма при­кметників вищого і найвищого ступенів порівняння:

А менш надійний, найдобріший, якнайдальший;

Б найбільш привітний, вужчий, найбільш відоміший;

В найстаріший, щонайдовший, якнайзручніший;

Г легший, дорожчий, гірший.

 

80


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


10.Позначте рядок, у якому всі прислівники записані правильно: А по сусідськи, удвох, з гори, на диво;

Б віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби;

В десь-інде, підчас, не даремно, с повна;

Г з роду-віку, на-щастя, на виворіт, здалека.

11.У кількісних числівників від 50 до 80 відмінюються:

А перша частина;

Б друга частина;

В обидві;

Г ці числівники не відмінюються.

12.Укажіть рядок, у якому замість крапок скрізь потрібно вста­вити в:

А . Астрахані, помітила . очах, працювала . бухгалтерії; Б одягнена . хвою, загублені . хвилях, розгубився . склад­ній ситуації;

В моя подруга, ..читель початкових класів, … сім, десь … гаю; Г . полі, ходити . валянках, побачила . оголошенні.

►    Завдання 13-16 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильних варіанти. Виберіть два правильні варі­анти відповіді.

13.Укажіть ряди слів, у яких пишеться -нн- у всіх словах:

А безгомі..ий, неодмі..ий, безбереж..ий, бездога..ий;

Б бало..ий, парад..ий, бензи..ий, чека..ий;

В касет..ий, люмінісцент..ий, моното..ий, безіме..ий;

Г безці..ий, невпізна..ий, нездола..ий, незамі..ий;

Д незліче..ий, відмі..ий, карава..ий, магази..ий;

Е доверше..ий, витонче..ий, пі..ий, нарече..ий.

14.Визначте, у яких речення вжито повні нестягнені форми при­кметників:

А Недобра сутінь впала на землю, повіяло холодом (М. При­гара).

Б Зеленеє жито, зелене. Хорошії гості у мене (Народна пісня). В Тільки здорові жилаві руки з довгими пальцями та довгі вуса нагадували про давнього Миколу Джерю (І. Нечуй- Левицький).

Г Ружа червона, а й та блідне (Народна мудрість).

Д Пливе човен води повен (Т. Шевченко).

Е Якби мої струни німії та піснею стали без слова (Леся Укра­їнка).

 

Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика мови. Культура мовлення 81


15.Укажіть рядки, де допущено помилки в написанні частки не зі словами:

А незабаром, ще не прийняті закони, неголосно, недруг;

Б недолік, невиконавши, недобачати, нехтувати;

В не виконувати, не дотримуючись, не відповівши, несмі­ливий;

Г незчутися, незліченний, зовсім не страшний, не знаючи; Д неполиті грядки, нестямний, немовбито, лист не напи­саний;

Е досі не виконане, недолюблювати, не стямившись, недове- дена теорема.

16.Позначте рядки, у яких всі складні прикметники пишуться разом:

А сліпучо/білий, жовто/гарячий, ніжно/рожевий;

Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий;

В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український; Г південно/західний, фізико/математичний, всесвітньо/істо­ричний;

Д східно/український, кисло/молочний, біло/сніжний;

Е первісно/общинний, вічно/юний, воле/любний.

►    Завдання 17 передбачає встановлення відповідності. До кож­ного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповід­ник, позначений буквою.

17.Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать.

1   чоловічий. А папороть, СБУ, дівчина, путь.

2   жіночий.         Б математик, вельможа, Сибір, тигр.

3   середній.         В токар, поетеса, плетиво, нікчема.

4   спільний.         Г жіноцтво, листя, теля, дівча.

Д злюка, бідолаха, хитрюга, недоучка.

Варіант 2

►    Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний варіант. Потрібно вибрати один пра­вильний варіант відповіді.

1. Ознаками культури мовлення є:

А правильність, точність, логічність, стабільність;

Б багатство, чистота, доречність, завершеність;

В точність, логічність, чистота, багатство;

Г різноманітність, доречність, наддіалектний характер.

 

82


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


2. Головні ознаки літературної мови:

А обробленість майстрами, стійкість, необов’язковість носіїв мови;

Б наддіалектний характер, стабільні норми, функціонально- стильова розгалуженість;

В унормованість, поліфункціональність, писемна форма;

Г уніфікованість, милозвучність, витонченість.

3. Лексичні норми регулюють:

А правильне творення і вживання слів, їх форм;

Б правильну побудову словосполучень і речень;

В уживання слів у властивому їм значенні, правильне поєд­нання слів за змістом у словосполученні й реченні;

Г уживання мовних засобів відповідно до їх стилістичного значення.

4. Правильне мовлення — це:

А мовлення, що відповідає встановленим правилам, нормам; Б мовлення, що встановлює і підтримує контакт;

В мовлення, що уточнює і доповнює ту чи іншу ситуацію спілкування;

Г красиве, чисте мовлення з уживанням різноманітних мов­них засобів.

5. Визначте речення, в якому не пишеться з усіма словами окремо:

А Думками він був зараз далеко від Харитона — біля Тосі,

і ще далі — в не/визначених обрисах свого майбутнього. Б Не/жаль за сном, не/час, не/можна спати.

В Шаблій борсається, не/мов у петлі, сіє по стерні не/вимо­лоченими колосками.

Г Заручилась вона з Яковом Поліщуком, а того не/гадано віддано у москалі.

6. Укажіть слово, що пишеться через дефіс:

А сімдесяти/п’яти/мільйонний;

Б м’ясо/молочний;

В важко/хворий;

Г право/бережний.

7. Усі займенникові форми написано правильно в рядку:

А У декого, будь-до кого, бозна-що, ні з ким;

Б де-який, де з ким, на чийомусь, абиякий;

В аби-яка, якась, казна з ким, будь-що;

Г з будь-чим, будь з чим, ніякий, казна-чий.

 

Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика мови. Культура мовлення 83


8. Визначте рядок, у якому допущено орфографічні помилки:

А ріка Південний Буг, мис Капітана Джеральда, майдан Неза­лежності;

Б роза «Елізабет», Велика Вітчизняна війна, Друга світова війна;

В епоха відродження, Організація об’єднаних Націй, День Незалежності України;

Г медаль «За відвагу», орден «Мати-героїня», орден Ярослава Мудрого.

9. Визначте рядок, у якому є неправильно утворена форма при­кметників вищого і найвищого ступенів порівняння:

А більший, менший, кращий;

Б менш товстий, найзручніший, більш білявий;

В сміливіший, найохайніший, найяскравіший;

Г ближчий, більш білий, найменш теплий.

10.Укажіть рядок, у якому всі прислівники потрібно писати че­рез дефіс:

А по/двоє, сяк/так, хоч/не/хоч;

Б будь/що/будь, до/вкола, по/іншому;

В казна/як, по/сусідськи, рік/у/рік;

Г по/латині, ледь/ледь, десь/інде.

11.Які числівники мають дві відмінкові форми?

А 10, 20, 30;

Б 5, 6, 9;

В 40, 90, 100;

Г 1, 1 000, 1 000 000.

12.Укажіть рядок, у якому замість крапок скрізь потрібно вста­вити у:

А сидимо . вагоні, була . Одесі, . садку;

Б . холодочку, взяла . нього, на траві . квітах;

В як . сні, . Антарктиді, . присмерку;

Г наш … читель, … лісі, … дарник.

►    Завдання 13-16 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильних варіанти. Виберіть два правильні варі­анти відповіді.

13.Укажіть ряди слів, у яких пишеться -нн- у всіх словах:

А башта..ий, осі..ій, широче..ий, ви..ий;

Б вовняний, соколи..ий, букве..ий, бджоли..ий;

В страше..ий, лимо..ий, орли..ий, безтала..ий;

Г свяще..ий, невпи..ий, маши..ий, стара..ий;

 

84


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


Д невблага..ий, кі..ий, солов’ї..ий, благослове..ний;

Е сті..ий, скля..ий, да..ий, віко..ий.

14.Визначте, у яких речення вжито короткі форми прикмет­ників:

А Скрипливе дерево довше росте.

Б Сивий віл випив води повен діл.

В Це була молода чорноброва дівчина.

Г Як ішли ми зелен лугом к зелен гаю.

Д Плохеньке порося і в Петрівку мерзне.

Е Зима чиста, ніби скупана.

15.Укажіть, у яких рядках всі слова пишуться з часткою не разом:

А не/скошена трава, не/полита досі розсада, не/бачена краса; Б не/закінчена розмова, не/замкнені двері, не/продумана від­повідь;

В не/доопрацьована стаття, не/куплені вчасно, відповідь не/ продумана;

Г не/зрозуміла відповідь, не/закінчена нами суперечка, не/ висвітлена проблема;

Д не/дописаний лист, не/помічений факт, не/вивчений вірш; Е не/бачена ніколи картина, не/доведена теорема, не/доспані ночі.

16.Укажіть рядки прикметників, які пишуться через дефіс:

А (криваво)червоний, (південно)західний, (прісно)водний;

Б (світло)рожевий, (шести)гранний, (кам’яно)вугільний;

В (м’ясо)молочний, (гірко)солодкий, (англо)французький;

Г (синьо)зелений, (вічно)зелений, (машино)будівний;

Д (військово)морський, (військово)полонений, (суспільно) корисний;

Е (віце)президентський, (високий)превисокий, (воєнно)стра- тегічний.

►    Завдання 17 передбачає встановлення відповідності. До кож­ного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповід­ник, позначений буквою.

17.Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать:

1   чоловічий.          А Тбілісі, дівчисько, кашне, око.

2   жіночий.            Б Карпати, листоноша, денді, колега.

3   середній.            В сирота, забіяка, роззява, задавака.

4   спільний.            Г суддя, вужака, шимпанзе, собака.

Д Чилі, путь, Міссурі, бабище.

 

Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика мови. Культура мовлення 85


Оцінювання контрольного тесту


Тип

завдання

Завдання закритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

з вибором двох пра­вильних від­повідей на вста­новлення відповід­ності
Номер

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Варіант 1

В

В

В

А

Б

Г

Г

Г

Б

Б

Б

А

Г,

Д

Б,

Е

Б,

Д

Д,

Е

1 Б, 2 А, 3 Г, 4 Д
Варіант 2

В

Б

В

А

Б

Б

Г

В

Б

Г

В

Г

А,

Г

Б,

Г

Б,

Д

В,

Е

1 Г, 2 Д, 3 А, 4 В
Кількість

балів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

4
24-23 балів

12 б.

12-11 балів 6 б.
22-21 балів

11 б.

10-9 балів 5 б.
20-19 балів

10 б.

8-7 балів 4 б.
18-17 балів 9 б. 6-5 балів 3 б.
16-15 балів 8 б. 4-3 балів 2 б.
14-13 балів 7 б. 2-1 бал 1 б.
  1. Організований збір зошитів для контрольних робіт
  2. Підсумок уроку
  3. Домашнє завдання

►    Записати текст із художньої літератури на 50-60 слів. Під­креслити у ньому всі орфограми. Виконати повний орфогра­фічний аналіз 10 слів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.