Урок № 23 СИНОНІМІКА ВІДОКРЕМЛЕНИХ І НЕВІДОКРЕМЛЕНИХ ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ. ПУНКТОГРАМИ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

Мета:           повторити основні пунктограми у простому реченні;

розвивати вміння правильно й комунікативно до­цільно висловлювати власні думки за допомогою синонімічних відокремлених і невідокремлених другорядних членів речення; за допомогою мовлен­нєво-комунікативного дидактичного матеріалу вихо­вувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Стилістика: синтаксичні синоніми.

Міжпредметні зв’язки:

Література: виразне читання.

Тип уроку: урок розширення й поглиблення знань та розвитку практичних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

  1. Організаційний момент
  2. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку
  3. Актуалізація опорних знань
  • Які члени речення називають відокремленими? Яка їх роль

у реченні?

 

Стилістика простих речень


109


  • Які члени речення можуть бути відокремленими?
  • Які відокремлені члени речення можна замінити аналогіч­ними невідокремленими?
  1. Розширення й поглиблення синтаксичного матеріалу

Стилістичне спостереження

►   Прочитайте, виділіть невідокремлені означення. Поясніть, яка смислова відмінність між невідокремленими і відокрем­леними означеннями.

1. Дзвінкі, тоненькі хлоп’ячі голоси лунали під крайньою хатою поблизу млина (С. Васильченко). 2. Гострий колючий смі­шок ворушиться в Хоминих грудях (М. Коцюбинський). 3. Чарів­ливо співучий голос його набирав теплих, сонячних барв (О. Іль- ченко). 4. На дрібнолистих гілках рясно синіють огорнені сизим пилком ягоди. (М. Стельмах). 5. Вітри злітають без упину на морозом скуту луговину (А. Малишко). 6. Чорна, непроглядна темнота стояла кругом (Панас Мирний). 7. З вестибюля вгору, на другий поверх, стелився зелений, у червоних квітах, килим (С. Скляренко).

Стилістичне конструювання

►   Перебудуйте речення так, щоб один із невідокремлених чле­нів речення став відокремленим. Чи змінилися їх синтаксичні функції й стилістичні ознаки після перебудови речення?