План-конспект уроку (розробка уроків)

Уроки № 24-25 КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР

Мета:              перевірити вміння учнів писати твори, добирати

мовні засоби відповідно до задуму, комунікативного завдання та стилю мовлення; розвивати комуніка­тивно-мовленнєві вміння, мислення, творчі здібнос­ті; виховувати у школярів морально-етичні якості.

 

112


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


Обладнання: пам’ятки, словники.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис (текст), лексикологія. Міжпредметні зв’язки: література, історія, етика.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвої компетенції (урок конт­рольного твору).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. Організація класу
 2. Вступне слово вчителя

Бесіда

 • Що таке твір? (Твір — це робота над висловлюванням осо­бистої думки, яка спирається на необхідну кількість даних.)
 • Що необхідно знати, щоб правильно висловити власну думку? (Визначити стиль і тип мовлення, вміти послідовно вислов­люватися відповідно до теми.)

Робота з опорами

►    Пригадайте, які стилі та типи мовлення вам відомі.Спостереження над мовним матеріалом

►    Щоб правильно виконати завдання, треба чітко розуміти зна­чення деяких термінів.

Що означають терміни мораль та етика?

Довідка

Мораль — це система норм і принципів поведінки людей у ставленні один до одного та до суспільства.

 

 

Стилістика простих речень


113


Етика — наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та особистому житті людей; норми поведінки, сукупність моральних правил певної соціальної групи.

Робота з пам’яткою

►  Користуючись пам’ятками, повторіть загальні правила напи­сання творів.


Пам’ятка для учнів «Правила написання творів»  
   
   

1. Завжди вибирайте тему не найлегшу, а ту, що вас ціка­вить і хвилює

 
 

2. Добре обдумайте тему, визначте її межі та обсяг твору

 
 

3. Визначте основну думку твору

 
 

4. Складіть повний чіткий план, дотримуйтеся його в роботі над твором

 
 

5. Зберіть та систематизуйте необхідний матеріал

 
 

6. Додержуйте послідовності у викладі думок. Правильно і доречно цитуйте, чітко висловлюйте свої думки

 
 

7. Висловлюйте своє ставлення до того, про що пишете, робіть висновки, узагальнення

 
 

8. Додержуйте пропорційності частин твору

 
 

9. Пишіть акуратно, логічно, грамотно. Виправляйте, перероблюйте, покращуйте написане

 
   

Запис термінів у зошити


►   Стисло витлумачте суть кожної з названих моральних рис. Де можливо, доберіть до їхніх назв синоніми та антоніми. Ідейно-суспільні моральні риси: принциповість, перекона­ність, цинізм, демагогія, честолюбство, кар’єризм, активність.

 

114


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


Риси, що визначають ставлення до себе та оточуючих: бла­городство, самовідданість, людяність, егоїзм, милосердя, підступ­ність, скромність.

Риси, що характеризують людину: чесність, вірність, щи­рість, зрадництво, святенництво.

Риси, що виявляють ставлення до праці й власності: праце­любність, користолюбство, споживацтво, ощадливість, бюрокра­тизм, лінощі.

Вольовіриси: мужність, сміливість, витримка, малодушність. Зразок

СВЯТЕННИЦТВО — негативна моральна риса, різновид лицемірства. Святенник (ханжа) вдає із себе зразок благочестя,

і, публічно демонструючи свої «доброчинності», претендує на роль охоронця моральності всіх оточуючих. Перетворює моральність на формальне дотримання ритуалу, на взаємне назирання, виправ­довує грубе втручання в приватне життя кожного. За святенни­цтвом приховано недовіру до людей, підозрілість, зневажливе ставлення до людської індивідуальності.

Комунікативно-мовленнєве завдання

►    Які моральні риси особистості найвище цінуються сьогодні? Свою думку аргументуйте і проілюструйте прикладами.

►    Складіть висловлювання за темою «Моральні цінності сучасного суспільства». Визначте формулу сенсу життя своїх ровесни­ків. Висловте власне ставлення до такого формулювання сенсу життя. Висловлювання побудуйте так: ТЕЗА — ДОКАЗ — ВИСНОВОК.

ІІІ.   Самостійне складання плану твору

►    Учні складають план.

М. Написання роботи на чернетці

►    Учні записують твір у чернетку.

 1. Редагування твору і переписування начисто

►    Учні вичитують твір, редагують та переписують його начисто. За потреби учні користуються пам’яткою (див. додаток).

V!. Самостійна перевірка написаного

Вимоги до твору

 • Точність і повнота розкриття теми в логічній послідовності.
 • Обґрунтованість усіх тверджень та положень.

 

 

Стилістика простих речень

 

115

 

 • Узагальнення і використання у творі набутих знань.
 • Стилістично правильне і грамотне вираження думок.
 • Емоційність і конкретність викладу.
 • Правильні висновки в кінці твору.

VII. Домашнє завдання (на вибір)

►    Доберіть текст на морально-етичну тему, підкреслити у ньому орфограми.

►    Сформулювати 10-15 тем творів морально-етичної проблема­тики.

►    Складіть за висновком висловлювання: «.Отже, родина — корабель, що несе людину через бурхливе життєве море».

 

Додаток

 

С

Як відредагувати твір, написаний на чернетці

 
   

1. Переконатися, що твір розкриває тему

 
 

2. Пересвідчитися, що твір втілює прогнозовану головну думку

 
 

3. Простежити, наскільки достатньо аргументована теза роз­думу, наскільки чітко й послідовно викладено думки, наскільки доречні й цікаві приклади

 
 

4. Звернути увагу на доречність вступу та логічність ви­сновків. Перевірити правильність членування тексту твору на абзаци, правильність поєднання речень

 
 

5. Переконатися, що текст твору відповідає вимогам обраного стилю

 
 

6. Якщо виникає сумнів у правильності написання слів, звер­нутися до словника. Перевірити правильність уживання розділових знаків.

 
Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.