План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 28 КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ). КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Мета:              оцінити рівень навчальних досягнень одинадця-

тикласників зі стилістики та пунктуації простих речень; з’ясувати можливі недоліки в ході опану­вання мовною теорією; оцінити рівень умінь читати мовчки.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. Організаційний момент
 2. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку

 

Стилістика простих речень


123


 1. Мотивація навчальної діяльності

Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.

 1. Виконання тестових завдань закритої форми

Варіант 1

►      Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Які синтаксичні одиниці можуть бути синонімічними?

А Словосполучення, члени речення, речення;

Б словосполучення й речення;

В абзаци й речення;

Г тексти.

2. Розповідне речення може бути:

А стверджувальним, заперечним, переповідним, ймовір­нісним;

Б риторичним;

В спонукальним;

Г власне-питальним.

3. Зазначте, у якому реченні пропущено тире між підметом і при­судком.

А День ясний, теплий, весняний.

Б Я трохи звір.

В Незупинне власне словотворення ось шлях його поезії.

Г Промені як вії сонячних очей.

4. Укажіть двоскладне речення, яке легко перебудувати на од­носкладне.

А М’яко погойдуючись, як у мрійному вальсі, пишаючись шовком фіранок на вікнах, мерехтячи люстрами, котився він, ніби разок блискучих коралів, і миготів емалевими девізами на боках вагонів: «Нєгорєлоє — Владівосток».

Б Лекція професора справила враження.

В Я тебе переслідуватиму все твоє життя.

Г Майор трутив стіл і звівся, похитуючись (З творів І. Багря­ного).

5. Укажіть речення, в якому неправомірно пропущено кому між однорідними членами.

А Більш за все на світі любив дід сонце (О. Довженко).

Б Він прожив під сонцем коло ста літ, ніколи не ховаючись у холодок (О. Довженко).

 

124


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


В Учениця записувала його мову окремі речення чи думки (О. Донченко).

Г Спинився — волошка чи не волошка вистромила голівку з-поміж колосочків? (С. Васильченко).

6. З’ясуйте, в якому з речень вжито зайві коми.

А Здається, що це янгол злетів з небес, сів у нього за столом і виспівує тужливу, але чарівну пісню (У. Самчук).

Б Тікаючи од дідового реву, одного разу стрибнув я з-під порі­чок прямо в тютюн.

В Він саме цвів великими золотими гронами, як у попа на ризах, а над ризами носилися бджоли — видимо-невидимо. Г Велике, тютюнове листя зразу обплутало мене (З творів

О. Довженка).

 1. Визначте, яке з речень ілюструє правило вживання двокрапки після узагальнювального слова перед однорідними.

А Лаврін не поганяв волів: він забув і про воли, і про мішки й тільки дивився на Мелашку (І. Нечуй-Левицький).

Б Його все гніває, все дратує: і той Савченко з вічними жар­тами, й та небажана філоксера (А. Коцюбинський).

В Дивлюся: так буцім сова летить лугами, берегами та не­трями, та глибокими ярами, та широкими степами, та бай­раками (Т. Шевченко).

Г Ліс іще дрімає, а з синім небом уже щось діється: воно то зблідне, неначе від жаху, то спалахне сяйвом, немов од радощів (М. Коцюбинський).

 1. З’ясуйте, в якому з речень двокрапка після узагальнюваль- ного слова перед однорідними членами невиправдано пропу­щена.

А З-під чорних стріх вилазять вечірні тіні, повзуть по стінах, гойдаються по садках і виходять блукати на шлях (І. Мики- тенко).

Б Все зберегла моя уява ті ночі зоряні, ті дні (В. Сосюра).

В Над тією дібровою стояла ніби дуже ясна місячна ніч або ясний вечір (І. Нечуй-Левицький).

Г Вогнище то згасало, то знову спалахувало яскравим по­лум’ям (Я. Баш).

9. Визначте, в якому з речень тире після однорідних членів не­виправдано пропущене.

А І скрізь пливуть широкі звуки гучної, світлої землі (М. Ба­жан).

 

Стилістика простих речень


125


Б Та й дівчина ж була! Велична, хороша, до всякого приві­тна й ласкава і заговорить, і засміється, і пожартує (Марко Вовчок).

В Стерня, свіже литво полукіпків, снопи і снопи все виблис­кує золотом, все бризкає жнив’яним сонцем (О. Гончар).

Г Навкруги була земля, така чорна, пухка, родюча, повесні пишна, восени багата (М. Коцюбинський).

10. Укажіть речення, що потребує стилістичної правки.

А Я люблю класичну музику і малювати пейзажі.

Б Мені подобаються пригодницькі фільми й фантастичні твори. В У шкільній оранжереї є кактуси, фікуси, пальми та інші тропічні рослини.

Г З моря долітали і шум прибою, і крики чайок.

11. З’ясуйте, що виражає в реченні звертання Зоре моя вечірняя, зійди над горою (Т. Шевченко).

А повагу;

Б докір;

В іронію;

Г милування.

12. Визначте, що виражає вжите у реченні вставне слово Та ди­тина, мабуть, була смілою, козацького роду (Марко Вовчок). А впевненість або невпевненість у повідомленні;

Б почуття (емоційна оцінка повідомлюваного);

В ввічливість для активізації бесіди;

Г вказівку на джерело повідомлення.

►    Завдання 13-16 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильних варіанти. Потрібно вибрати два правильних варіанти відповіді.

13. Укажіть, у яких реченнях виділені слова до вставних не на­лежать.

А З того місця так видно усюди (Панас Мирний).

Б А що ж по-твоєму чинити маєм (Леся Українка).

В Тут навіть повітря здавалось несло в собі золотисті відтінки (О. Гончар).

Г А він дивлюсь і осмутніє, і похмурий такий стане, і не їсть, і не п’є (Марко Вовчок).

Д І ось раптом хребет розломився, вогняна тріщина проко­тилася впоперек нього, до самого низу (О. Гончар).

Е І навіть в Арктиці суворій проб’ються може ручаї (Л. Дми­терко).

 

126


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


14. Укажіть речення з відокремленим означенням, при яких про­пущено розділові знаки.

А Жовті курчата розкотилися по грядках, мов горох.

Б Налякане заколотом знялося з сусідньої стріхи гайвороння і било крилами над обсипаною стріхою.

В Дівка здорова, чиста, хоч води напийся (З творів М. Коцю­бинского).

Г В табуни збиваються пташки, що будуть відлітати в чужі далекі теплі краї (О. Копиленко).

Д Розрум’янена, ошаленіла, Тоня з розгону налітає на брата (О. Гончар).

Е Перед ним лежав шлях, курний уже, хоч була рання весна (М. Коцюбинський).

15. Визначте речення, в яких відокремлена обставина не виділена

розділовими знаками.

А Він говорив не поспішаючи, з крижаним спокоєм (А. Го­ловко).

Б Він ще зловив на собі вологий погляд жінки даючись подиву зміні кольору її очей (О. Уляненко).

В Сиділи люди нерухомо, поглядали один на одного блукаю­чим поглядом (І. Багряний).

Г Десь здалеку бриніла, як муха повесні, притишена пісня (М. Коцюбинський).

Д Вже жовтий жовтень гетьманує в останнім золоті життя (Є. Маланюк).

Е Світ падаючи на сніг знімався високо вгору (Панас Мир­ний).

16. Визначте речення з уточнюючим членом речення, в яких до­пущено лексичні помилки.

А Такий числівник, що складається з кількох самостійних частин, або ж складний числівник, пишеться окремо.

Б До складу борщу входить багато різноманітних продуктів, які у своїй сукупності дають приємний смаковий букет.

В Стоїть тут, на варті, юнга, приклавши бінокль до очей.

Г У кінці ХІХ століття було кілька українських прославле­них театральних колективів, наприклад, групи Марка Кро- пивницького, Михайла Старицького.

Д Зошити з друкованою основою для навчання першоклас­ників письма, тобто прописи, завезли до книгарні.

Е Молодий хлопець став спеціалістом, гірничим інже­нером.

 

Стилістика простих речень


127


 1. Виконання завдань відкритої форми

17. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть- його синтаксичний аналіз Під срібний дзвін криниць холодних і бездонних кидає ранок зір на небосхил гнідий (В. Сосюра).

Варіант 2

►    Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Які члени речення можуть вступати в синонімічні відношення? А головні з другорядними;

Б уточнюючі з відокремленими неуточнюючими;

В відокремлені з невідокремленими другорядними членами речення;

Г підмет із присудком.

2. Емоційно-експресивний або стилістичний компонент у речен­ня можуть вносити:

А присудки;

Б інверсії;

В поширені означення;

Г другорядні члени речення.

3. З’ясуйте, в якому реченні пропущено тире між підметом і при­судком:

А Гомоніти з високим начальством було для Хоми втіхою (О. Гончар).

Б Жити значить безперервно рухатися вперед (С. Джонсон). В Твоя любов як сміх дитячий (Д. Іванов).

Д Ми сірі гуси в хмарі (А. Малишко).

4. Укажіть двоскладне речення, яке легко перебудувати на од­носкладне.

А Тайга не давала йому нічого.

Б Дівчина враз насупилась, розгнівалася.

В Даремно він нишпорив з пильністю вченого і з відчаєм голодного.

Г Його гнала вперед надзвичайна впертість, сто разів випро­бувана і загартована мужність (З творів І. Багряного).

5. Укажіть речення, в якому неправомірно пропущено кому між однорідними членами.

А Холодні зірки мерехтіли в темному небі, і нескінченний Чумацький Шлях простягався у вічність двома велетен­ськими кривими коліями (О. Довженко).

 

128


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


Б Леся полюбила Сомка іще тоді, як він було носить її на руках і дарує їй то золоті сережки, то добре намисто.

В Іще тоді звав він її своєю судженою і зложив з Черевани- хою руки.

Г Защеміло горде дівоче серденько, да мовчала небога не ска­зала й матері (З творів П. Куліша).

6. З’ясуйте, в якому з речень вжито зайву кому.

А Марія переживала прочитане, раділа чи плакала разом із тими людьми, про яких оповідала книжка.

Б Гнат як міг припрошував, підкладав їй, що видавалося йому смачнішим, годував цукерками, як дитину.

В Піднесена й урочисто чиста Марія приймала свої дари, цілу­вала кожного в уста, а Мартина — схилилася і, як батька, поцілувала в руку.

Г Одарці дещо не до вподоби, що Марія занехаяла старосвіт­ські звичаї, і не вбиралася до шлюбу, як це було прийнято, але такі вже настали часи (З творів У. Самчука).

 1. Визначте, яке з речень ілюструє правило вживання двокрапки після узагальнювального слова перед однорідними.

А З Оксаною от що: їй 17 літ, батько її, Рубан, сюсюкає, а мати теж сюсюкає.

Б І далі (щоб не забути): у перший, у другий, як і в дальші томики я вкладаю речі, ще ніде не друковані.

В Дивишся на гетьманський ліс, згадується: гетьманщина, Гоголь, татари, Карло XII і т. ін. (З творів М. Хвильового). Г Все зберегла моя уява: ті ночі зоряні, ті дні (В. Сосюра).

 1. З’ясуйте, в якому з речень двокрапка після узагальнювального слова перед однорідними членами невиправдано пропущена. А Тьотя Бася не обідала її обід з’їв хтось. (У. Самчук)

Б Йшли разом до комори, розглядали та упорядковували свої подарунки хустки, спідниці, полотно. (У. Самчук)

В Люблю дивитись на Дніпро з його стрімких високих круч (В. Сосюра)

Г Павлина Анфисівна сама ж невинність вона ж не знала, що Анфиса Павлівна дитячу котлету їла (3 творів М. Хвильо­вого).

9. З’ясуйте, в якому з речень після однорідних членів замість коми слід поставити тире.

А Сусіди посідали на призьбі, запалили люльки, вернулись до своєї розмови (С. Васильченко).

 

Стилістика простих речень


129


Б Він приніс здоровий пучок ласкавцю, гвоздиків та кро­кусу, котрий вже зацвів жовтогарячими патлатими квіт­ками (І. Нечуй-Левицький).

В І зелений садок, і маленька пасіка в садку під горою, і кри­ниця під грушею, і левада, і зелена діброва на горах, і роз­мова з Лавріном за пасікою, все ніби заквітчало свекрову хату квітками та залило пахощами (І. Нечуй-Левицький). Г Як не любити зими сніжно-синьої на Україні моїй, Саду старого в пухнастому інеї, Сивих, веселих завій? (М. Риль­ський).

10. Укажіть речення, що потребує стилістичної правки.

А У поемі «Сон» Тарас Шевченко зображує тяжку долю укра­їнського селянства.

Б Після одруження інститутка почала жити на хуторі чоло­віка.

В Панночка сердилась на Устину з Прокопом і на свого чоло­віка, на полковника, гостей, що не зручно при них їй було заборонити їм повінчатися.

Г За те, що Прокіп не дав панночці зобидити Устину, його віддали в москалі.

11. З’ясуйте, що виражає в реченні звертання О земле рідная! Не жатиме неситий пшениці на твоїх ланах! (М. Рильський) А докір;

Б радість;

В іронію;

Г гідність.

12. Визначте, що виражає вжите у реченні вставне слово.

Ось, нарешті, видко віддалік і її будинок (Ю. Яновський).

А впевненість або невпевненість у повідомленні;

Б почуття (емоційна оцінка повідомлюваного);

В ввічливість для активізації бесіди;

Г вказівку на джерело повідомлення.

►    Завдання 13-16 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильних варіанти. Потрібно вибрати два правильних варіанти відповіді.

13. Укажіть, у яких реченнях виділені слова до вставних не на­лежать.

А Це знов таки навіть у нижчих тварин помічається, собаки наприклад дуже чулі до оцінки їх (В. Винниченко).

Б Вода за ніч відстоялася, стала така прозора, що видно було на дні кожну піщинку (Ю. Збанацький).

 

130


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


В І того можливо не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ (М. Рильський).

Г Він видно спав, бо не ворушився (Панас Мирний).

Д Добра такого таки зроду у мене правда не було (Т. Шев­ченко).

Е Мені здається, що жила я завжди. (Леся Українка)

14. Укажіть речення з відокремленим означенням, при яких про­пущено розділові знаки.

А Незмірною ласкавістю і тихою журбою віє від сих віль­них, кучерявих хмаринок, що пливуть собі кудись поза дім неволі (В. Винниченко).

Б Літня спека й страшна зимова завірюха пригасили життя гір (М. Чабанівський).

В Земля, як і завжди, пахтіла своїм тяжким п’янливим запа­хом (У. Самчук).

Г Кожен крок нашого піхотинця здається подією вартою літо­писів (О. Гончар).

Д Сизуватий колос затиснутий з двох боків списами остю­ків перегойдує на тонких білих ниточках жовто-зеленаві палички квіту (М. Стельмах).

Е Чумацькі мажари з кримською білою сіллю важко руха­лись по ній. (О. Гончар).

15. Визначте речення, в яких відокремлена обставина не виділена

розділовими знаками.

А Гуркіт канонади ревів не перестаючи (В. Сосюра).

Б Вбігла Гафійка сквапно ховаючи щось за пазуху (М. Коцю­бинський).

В А він мандруючи співа, як Наливайко з ляхом бився (Т. Шев­ченко).

Г А як насупляться брови сердито та під ними хмурий погляд блисне, то аж холодно у душі (В. Мова).

Д Ад’ютант мав феноменальну пам’ять і виключну хоробрість (Г. Тютюнник).

Е Наче з вентилятора, війнуло звідти на бійців тяжким пере­горілим повітрям, немов видихнутим з єдиних людських легенів (О. Гончар).

16. Визначте речення з уточнюючим членом речення, в яких до­пущено лексичні помилки.

А Цілком природно, що капітан, схвильований такою пере­могою, говорив те все безконтрольно, в стані ефекту.

Б Рана не гоїлась, перев’язки з морською водою не дали на­лежного ефекту.

 

Стилістика простих речень


131


В Окремі спортсмени втратили форму, розгубили свої бійців­ські якості.

Г На виставці демонструвалася бойова техніка — від пісто­летів до важких танків.

Д Сукупність проблем, або ж проблематика, в галузі еко­номіки нині є досить гострою і потребує невідкладного розв’язання.

Е Волею випадку дике лосеня стало близьким до людей, свій­ським.

 1. Виконання завдання відкритої форми

17. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки Земля в таких місцях і справді могла таїти в собі міни чи бомби начинені смертоносною вибухівкою (О. Гончар). Зробити його синтаксичний аналіз.


Оцінювання контрольного тесту


Тип

завдання

Завдання закритої форми Зав­

дання

від­

критої

форми

з вибором однієї правильної відповіді з вибором двох пра­вильних від­повідей
Номер

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Варіант 1

А

А

В

Б

В

Г

Б

Б

В

А

Г

А

А,

Д

Б,

Г

Б,

Е

В,

Г

Варіант 2

В

Б

Б

А

Г

Г

Г

Б

В

В

Г

Б

Б,

Е

Г,

Д

Б,

В

А,

Д

Кількість

балів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

4
24-23 балів

12 б.

12-11 балів 6 б.
22-21 бал

11 б.

10-9 балів 5 б.
20-19 балів

10 б.

8-7 балів 4 б.
18-17 балів 9 б. 6-5 балів 3 б.
16-15 балів 8 б. 4-3 балів 2 б.
14-13 балів 7 б. 2-1 бал 1 б.
 1. Проведення контрольного читання мовчки тексту

►   Читання мовчки учнями незнайомого тексту від початку до кінця.

 

132


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


ХУДОЖНИК РАНКОВОЇ ЗОРІ

Безіменно він жив. Його в нас просто і звали: Художник.

Ніхто не знав, звідки він приходив у нашу Тернівщину й куди потім зникав. Чули ми тільки, що змолоду цей дивний для нас чоловік навчався в академії, приятелював з Рєпіним і Куїнджі, а котрась із його ранніх картин нібито навіть відзначена золо­тою медаллю на виставці в Парижі. Місячне світло вловив так, як ніхто, а згодом і сам не міг своє досягнення повторити.

Золота ера успіху промайнула для Художника надто рано, після чого тяжко пережите нещасливе кохання чи й ще якісь житейські незлагоди закинули його в наші краї. І ось уже ми бачимо, як він мандрує звідкись польовою доріжкою в зім’ятому, старому капелюсі, у плащі, скринька з художницьким причан­даллям теліпається через плече, а непроникливе, із суворими вусами обличчя його осяває ранкова зоря. Усе якось так випа­дало, що вона йому світить навстріч. Відомо було, що Худож­ник котрий уже рік має у собі нездоланну пристрасть — знайти, що задумав! А шукає він якихось дивовижних фарб, таких, щоб не вицвітали, не тьмяніли й не блякли від часу, зберігали б вічну свіжість, соковитість, чистоту тонів після дощової райдуги. Одне слово, були б як живі!

Блукаючи по наших балках, придивлявся він до всього, що там росте, а надто до того, що барвить. Не минав своєю увагою рослини найнезавиднішої, хай то була бузина чи цибуля, чистотіл або ж навіть всюдисущий отой паслін. Вдивлявся. Уважно роз­тирав пальцями на долоні сік із бадилини чи з ягідок. Шукав таких фарб, щоб не линяли, не боялися часу. Зовсім нелинючих. Вічних! А щоб не линяли — для цього нібито треба ще й доброго, якогось особливого, найчистішого воску. Так Художник опи­нився на Романовій пасіці, де й зародилася в нього думка зма­лювати його дочку Надьку.

Але це буде значно пізніше, а спершу, коли Художник став з’являтися в наших степах, ніхто й уявлення не мав про його можливості, хоча для нас, дітлахів, у його особі справді було щось незвичайне, починаючи з того його забродженого, що аж шумів від сягнистої ходи, плаща.

I дорослих, і нас, дітлахів, не раз обсідали сумніви: невже він із наших бур’янів зробить барвники, що все перебудуть? Аж, засперечаємось, бувало, чи можливе таке. А власне, чому ж би й ні? В кожному разі після відвідин Художника і його пригля­дань, коли він, нахилившись край межі над бур’яниною, довго над нею ворожить та дроби бере, дочуваємо, ніби й бур’яни стають

 

Стилістика простих речень


133


біля нас значні, вже вони не ніщо. Набирають ціни! На Рома­нове замовлення Художник пофарбував йому вулики в ясно- синє, брав щіточкою блакить просто від неба і фарбував: «Вічно будуть, не злиняють — небо ж не линяє!» Так і стоять синенькі, а на одному з’явився ще й гостровусий Мамай-козак, що ніколи не спить,— він на пасіці як у дозорі: здатен-бо ж оберегти бджолу від злого ока.

Художник намалював його понад замовлення, так ніби для жарту:

—  Хай він вам пасіку стереже та на кобзі бринькає. Про те, щоб намалювати Надьку, спершу не йшлося, бо Художник взагалі натуру відбирав суворо, був досить перебірливий щодо тих, кого він волів би увічнити на шматині полотна. Замовлень не браку­вало, але він брався за них насурмлено, якось неохоче. Одного разу на храмовому святі озерянська попадя, пишної вроди моло­диця, пропонувала йому цілого червінця, тільки щоб змалював її, як є, в дукатах та корсетці, одначе Художник і червінцем не спо­кусився, сказавши, що сьогодні він краще безвідплатно гойдалку малюватиме. Не завжди вдавалося схилити його й до розмалю­вання скринь дівчатам у посаг, хоч це в нашого майстра добре виходило і від замовниць відбою не було.

Зате Надьку Винниківну, хоча й на маленькій полотнинці, він вимальовував трохи чи не все літо, не пропустивши, здається, жодної світанкової зорі, необхідної для цієї роботи.

Згодом у Ковельську, коли Художник показував у своїй зане­дбаній комірчині Надьчин портрет, ми одразу впізнали її — така була схожість усмішки й нахилу голови, вроджена граціозність, неповторне сяйво карих очей.

—  Ось моя Мадонна,— сказав він тоді, добуваючи картину з якогось мотлоху, і враз, як од сонця, стало світліше в його комірчині-хижці, де по кутках висіли тільки порожні клітки без птахів. Пізнали ми її, нашу вишневощоку Надьку, стоїть, тримає мале дитя біля грудей. Уся мовби оповита сяйвом мате­ринської відданості, любові й злагоди. І найбільша сила кар­тини зосереджена на погляді молодої матері: бачиш, що нічого, крім немовляти, для неї на світі не існує, але лише це крихітне життя, і вона його мовби чатує, оберігає поглядом від невідомих, нікому не чутних ще небезпек, що, може, тільки вона їх перед­чуває материнським інстинктом.

Малювати заходився вранці-рано. Тільки зазоріє — уже Ху­дожник велить Надьці вийти, поставить її лицем до палаючого крайнеба, налаштує мольберт і пензликом торк, торк у той бік, де

 

134


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


зоря, і одразу ж цвіт од неї — на полотно. Зовсім недовго працює Художник, бо ще сонце й росу не спило — вже в нього скінчився сеанс, іди собі, Надько, гуляй до завтрашньої зорі.

Місячне марево Художник також ще й досі ловив, та все ж найбільше душі він докладав, щоб змалювати Надьку з дитям, вважаючи, що нічого вищого й достойнішого в житті для митця нема, як відтворити красу материнства.

Жодного схід-сонця Художник наш не проспав, така натура. Тільки зазоріє, вже він за роботою. Стоїть по коліна в росах, під­хоплює пензликом відбитки зорі та й на полотно їх, на полотно! Зирк на ту, що під яблунею, зирк на схід, злегка пензликом черпне зорі — і на полотно, на щічки дитяткові та його моло­дій матері.

Полюбилася Художникові Романова пасіка: хоч би де не блу­кав, а сюди заверне. Чимось зійшлись обидва: мандрівник і госпо­дар. Сівши на призьбі, неквапом гомонять про дивовижно мудрий устрій життя, про закони й звичаї створінь, мудрують, чому іноді бджоли пускаються в танець біля вулика після польоту і що озна­чає той їхній танок. Загадкою для обох лишається також і те, як бджоли в цілковитій темряві вулика будують таку досконалу споруду — воскові засіки для меду. Звідки бджолі знати розра­хунки будівничого?

—  Бджола — загадка, зірка — загадка, а людина хіба ж ні? Таємниця з таємниць,— розмірковує Художник.— Декотрі ка­жуть: людина — це жмуток м’язів. Але чи то все? Чи не краще б сказати: жмуток м’язів, піввідра крові та безмір душі.

Зненацька прийшла трагічна звістка з Тернівщини: у люту хуртовину кудись пробиравсь вночі наш Художник, і знайшли його в снігу закоцюблого — у тім самім вічнім плащі й капелюсі. А за пазухою — закутана в ганчірочку ота безсмертна його кар­тина, що й серед снігів не втратила свіжості барв,— тільки на вус­тах зображеної замість посмішки з’явилася скорбота, а на щоці велика, наче жива сльоза.

Долею картини ми не переставали час від часу цікавитися. Потрапила вона до Харківської художньої галереї, яку фашисти спалили відступаючи, і лише кільканадцять полотен вдалося врятувати з полум’я. Учасники визволення Харкова добре па­м’ятають, як фашисти палили при відступі картинну галерею. Готували підпал ретельно, бензином із каністр поливали всі поверхи, а біля виходу з галереї було виставлено ще й спеціальну команду автоматників, котрі мали стріляти по кожному, хто спро­бував би вихоплювати картини з вогню. Для чого був потрібен

 

Стилістика простих речень


135


цей підпал, цей з усіх поглядів безглуздий акт вандалізму? I чи тільки чиєсь потьмарення звершувало його, сліпа озлоба прирече­них? Чи, може, якраз у полум’ї мали зникнути сліди злочинів ще раніших, сваволя грабіжників вищих, які, ще заздалегідь погра­бувавши галерею, найцінніші експонати встигли-таки відправити на Захід? За кілька років по війні на одному з аукціонів у Нідер­ландах промайнуло було полотно невідомого майстра «Мадонна під яблунею», але чи вона то була, чи зовсім інша? Чи пропала десь, чи й зараз, ледь усміхнена, мандрує по світу? (За О. Гон­чаром; 916 слів).

Виконання тестових завдань Варіант 1

1. Текст можна віднести до такого стилю мовлення:

А розмовного;

Б публіцистичного;

В художнього;

Г наукового.

2. У світовому мистецтві образ Мадонни уособлює:

А материнську втіху і гордість;

Б велич материнської любові;

В материнську лагідність і ніжність;

Г материнську жертовність.

3. У тексті використано такий вид опису:

А пейзажний;

В явища;

Б інтер’єру;

Г портретний.

4. Значення вислову Художника «людина — це. жмуток м’язів, піввідра крові та безмір душі.» означає:

А його зацікавленість людиною як потенційним об’єктом зображення;

Б його бажання реалістично відображати людину на своїх полотнах;

В його захоплення фізичною досконалістю людського тіла; Г його сприйняття людини передовсім як особистості.

5. Вислів «золота ера» означає:

А період найвищого розквіту;

Б епоху поклоніння золоту;

В період в історії розвитку людства;

Г період найкращого матеріального становища людини.

 

136


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


6. У словосполученні пензликом черпне зорі використано такий художній засіб:

А уособлення;

Б метафору;

В алегорію;

Г гіперболу.

7. У третьому абзаці слова тьмяніли, блякли є:

А антонімами;

Б омонімами;

В синонімами;

Г паронімами.

8. Хто зображений на портреті:

А безіменна Мадонна;

Б озерська попадя;

В Надька Винниківна з дитям;

Г Мамай-козак.

9. Нездолана пристрасть Художника полягала у.

А малюванні портрета Надьки Винниківни;

Б розшукуванні природних матеріалів для створення фарб, які б не вицвітали;

В зловживанні алкоголем;

Г відвідуванні Романової пасіки.

10. Роман з Художником бесідували про.

А людські вади;

Б устрій життя, про закони й звичаї створінь;

В доньку Романа Надьку;

Г зірки.

11. Життя Художника закінчилося трагічно:

А його розстріляли німці;

Б він помер від нещасливого кохання;

В замерз в снігу;

Г його талант не було визнано.

12. Опрацьований текст утверджує думку про:

А безсмертя творчого генія людини і нетлінність справжніх шедеврів;

Б безперервний зв’язок людини і природи;

В неможливість створити справжній шедевр без красивої натурниці;

Г невибагливість справжніх митців у повсякденному житті.

 

Стилістика простих речень


137


Варіант 2

1. В опрацьованому тексті використано елемент:

А розмовного стилю;

Б наукового стилю;

В публіцистичного стилю;

Г епістолярного стилю.

2. Головний герой був:

А відомим митцем, що товаришував з Рєпіним і Куїнджі;

Б талантом-самородком, що змальовував красу рідного краю; В невідомим місцевим художником, що заробляв на життя, виконуючи замовлення;

Г невідомим художником, що потрапив до Тернівщини після житейських негараздів.

3. Слова бузина, цибуля, чистотіл, паслін у третьому абзаці є: А антонімами;

Б омонімами;

В синонімами;

Г однорідними членами речення.

4. Речення А власне, чому ж би й ні? у п’ятому абзаці є:

А власне питальним;

Б частково питальним;

В питально-риторичним;

Г питально-окличним.

5. У словосполученні місячне світло вловив використано такий художній засіб:

А уособлення;

Б метафору;

В алегорію;

Г синекдоху.

6. Вислів «зле око» означає:

А вкрасти;

Б позаздрити, наврочити;

В обсудити когось;

Г розламати.

7. В останньому абзаці слова підпал, безглуздий акт вандалізму є: А антонімами;

Б омонімами;

В синонімами;

Г паронімами.

 

138


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


8. Як ставилися односельці до Художника?

А з належною шаною;

Б дивувалися його вчинкам;

В були байдужі;

Г заздрили йому.

 1. «Таємницею із таємниць» Художник вважав:

А людину;

Б бджолу;

В зірку;

Г місячне сяйво.

10. Доля портрету після смерті художника:

А картину знищено фашистами;

Б продано на аукціоні в Нідерландах як полотно невідомого майстра;

В невідома;

Г повернено до Харківської художньої галереї.

11. У реченні з останнього абзацу Чи, може, якраз у полум’ї мали зникнути сліди злочинів ще раніших, сваволя грабіжників вищих, які, ще заздалегідь пограбувавши галерею, найцінніші експонати встигли-таки відправити на Захід? виділено слово означає: А фашистів;

Б партійних діячів;

В дирекцію картинної галереї;

Г організованих злочинців.

12. Темою твору є:

А поетапне зображення створення шедевру;

Б зображення останніх років життя митця;

В незвичайна історія шедевру: від натхненного створення до невідомої його подальшої долі;

Г робота Художника над портретом.


Оцінювання тестових завдань


Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильні

відповіді

Варіант 1

В

Б

Г

Г

А

Б

В

В

Б

Б

В

А

Варіант 2

А

Г

Г

В

Б

Б

В

Б

А

В

А

В

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 1. Організований збір зошитів для контрольних робіт

VIII.Підсумок уроку

 

Стилістика простих речень

 

139

 

ІХ.  Домашнє завдання


Виписати з художньої літератури три простих речення (1 — з відокремленим означенням, 2 — з відокремленим додатком, 3 — з відокремленою обставиною) і зробити їх синтаксичний розбір.

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.