План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 32 ВИДИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ПУНКТОГРАМИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

Мета:              повторити види складних речень й основні пункто­

грами у складному реченні; розвивати вміння пра­вильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою різних видів складних речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Граматика: граматичні засоби зв’язку предикативних частин різних видів складних речень.

Орфографія: правопис ненаголошених голосних, апострофа, м’я­кого знака, складних прикметників.

Міжпредметні зв’язки:

Література: виразне читання, тропи.

Російська мова: складні речення.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. Організаційний момент
 2. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку
 3. Актуалізація опорних знань

Евристична бесіда за запитаннями

(приклади можливих запитань)

 • Яке речення називається складним?
 • На які дві групи поділяються складні речення за способом

зв’язку?

 • Чи можна поставити запитання від однієї частини складносу­рядного речення до іншої?


 

Стилістика складних речень


157


 • Чи рівноправні частини у складнопідрядному реченні? У чому це виражається?
 • Назвіть сполучники сурядності й підрядності.
 1. Формування й удосконалення практичних умінь і навичок

Лінгвістичне спостереження

►   Зіставте речення, поясніть спільні та відмінні їх риси.

Добро і краса житимуть вічно. 2. Я вірю, що добро і краса

житимуть вічно. 3. Я вірю: добро і краса житимуть вічно. 4. Краса безсмертна, і добро житиме вічно.

Лінгвістичний аналіз

►   Випишіть із поданих речень складні, визначте граматичні основи, кількість частин. Поясніть художньо-виражальні за­соби поетичної мови.

1. Не повернуть козаки з походу, Не заграють сурми на зорі. Будуть вік стояти біля броду Посивілі верби-матері. 2. Я хотів би, як ти, прожити, щоб не тліти, а завжди горіть. 3. Я для тебе горів, Український народе, Тільки, мабуть, Не дуже яскраво горів.

 1. Ображайся на мене як хочеш, і презирством убий мене — Все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне. 5. І будеш ти у кожному диханні, і будеш ти навіки при мені Гасить зірки очима на сві­танні, Палить мене в безжальному вогні (З творів В. Симоненка).

►   Серед наведених речень знайдіть такі, у яких між сурядними реченнями кома не ставиться. Назвіть усі пунктограми.

 1. Де-не-де біля ярів синіє безводний полин або кущиться паху­чий чебрець (М. Стельмах). 2. В лісі озиваються співи солов’їні і всі голоси весняної ночі. 3. Мавка, зачарована, тихо колишеться, усміхається, а в очах якась туга аж до сліз. 4. По білих снах рожевії гадки легенькі, гаптували мережки, і мрії ткались золото- блакитні, спокійні, тихі, не такі, як літні. 5. Ронила сльози дріб­нії, збирала в кінви срібнії. 6. Як солодко грає, як глибоко крає, розтинає білі груди, серденько виймає (З творів Лесі Українки).

►   Знайдіть безсполучникові складні речення, поясніть розділові знаки у них.

 1. Гляди, не забудь: людиною будь! 2. Не всяка стежечка без спориша, не в кожної людини добра душа. 3. Вік прожить — не поле перейти. 4. Хлопці б’ються чортзна за що: хоч красива, та ледащо. 5. Рідної матері слівце — як літнє сонце: бо хоча й єсть на світі хмарненько, а все-таки від нього тепленько. 6. Закинь назад — попереду знайдеш. 7. Є — слово, як мед, солодке; нема —

 

158


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


слово, як полин, гірке. 8. Земля наша мати: всіх зрівняє і поми­рить (Народна творчість).

Переклад тексту

►  Перекладіть текст українською мовою. Поясніть розділові знаки у складних реченнях із підрядними означальними та з’ясувальними.

У большинства из нас довольно высокое мнение о своей лич­ности, какой та является сейчас. Но через сорок лет, возможно, будем смеяться над тем, какие мы сейчас. Элберт Хаббард сказал: «Каждый человек хотя бы в течение пяти минут в день бывает набитым дураком. Мудрость состоит в том, чтобы не превышать этот предел. Зачем ждать, чтобы враги критиковали нас или нашу деятельность? Давайте станем для себя самым суровым крити­ком» (За Д. Карнегі).

Синтаксичне моделювання

►  Накресліть моделі складнопідрядних речень, визначте типи підрядних.

1. А через рік померла удова. Зосталась хата і городу латка, І на могилі — квіти і трава, І честь, яку не зрадила солдатка.

 1. Неначе тіло без душі, Оселя, де немає жінки. 3. Вона мене навідує щоніч, Як не хитруй — нічого не сховати. Стоїть за крок і не відводить віч, і не збагнеш, Вітчизна то чи мати (З творів М. Луківа). 4. А цей ночами все сичить і свище, хоч вже пере­творивсь на порошок: — Чого могила у сусіда вища і домовина довша на вершок?.. (В. Симоненко).

Розподільне письмо

►  Випишіть речення із супідрядністю, а потім — із послідовною підрядністю. Поясніть усі пунктограми.

1. Ти не можеш мене покарати Блискавками з-під милих брів,

Бо тебе я навіки втратив

Ще до того, як вперше стрів.

2. Як хороше радіти без причини,

Коли на місто сутінь опада,

І чується, як тихо, безупинно Дзюрчить у стоки весняна вода.

3. Хто тебе любов’ю обікраде,

Хто твої турботи обмине,

Хай того земне тяжіння зрадить І з прокляттям безвість проковтне.

З творів В. Симоненка

 

Стилістика складних речень

 

159

 

Правописний практикум

►      Вставте, де потрібно, пропущені розділові знаки, літери, апо­строф, розкрийте дужки.

 1. Ущухнуло море і хвилі вляглися (Є. Гребінка). 2. На очах згорталося листя вільхи і вис..хала, мов на в..летенс..кій черені, висока болотяна трава (Ю. Збанацький). 3. Сонце йому отьмар.. лось і світ пот..манів (С. Васильченко). 4. Пригадалось маляр­ство мрії і з нутра стала підійматись якась могуча міцна сила (С. Васильченко). 5. Ось ранок синім возом їде і сонця сніп в..с.. ло в..зе (Б.-І. Антонович). 6. Саме тут на біл..ватому обрії неба виник із темної пелени Дніпра Монастирс..кий острів і проти нього над скелями Дніпра визначилась біленька хатина старого Глоби (А. Коптілов). 7. Вже червоніють помідори і ходить осінь по траві (М. Рильський). 8. Вітер стих і чистий свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба (М. Коцюбинський). 9. Зараз тільки сухе бадил..я стовбурчилось на городі та стр..міло соня..ничиння (О. Довженко). 10. Повертає хлопець голову і на одному з сухих д..рев бачить наряджену в шовк і дорогий оксамит з (синьо)зеле- ними переливами пташку (Ю. Збанацький). 11. Ось лапата рука зач..пила його за голову й зразу обтрусило всього снігом (Панас Мирний). 12. За хвилину двері рвучко ро..чахнулися і на порозі з..явився д..ректор (Ю. Смолич). 13. Зв..ртаємо на вулицю з трам­вайною колією і нас наздог..няє вантаж..вка (В. Шевчук). 14. Від куща падає тінь і розсіваються приємні запахи (У. Самчук).
 2. Ч..рне ворон..я сідало гр..мадами на сніг і знов здіймалося з місця (М. Коцюбинський). 16. Потім почали т..кти річечки по вул..цях і стала парувати земля на сонечку (В. Винниченко).
 3. Нове століт..я вже на видноколі і час новітню створює красу (Л. Костенко).
 4. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

Творче завдання

►      Намалюйте схему, в якій позначте основні принципи поста­новки розділових знаків у складному реченні.

 1. Підсумок уроку
 2. Домашнє завдання

►      Напишіть твір на одну із запропонованих тем: «Найсучасніша професія», «Місце жінки у сучасному світі», «Наскільки прий­нятний американський спосіб життя у нашому суспільстві», використовуючи різні види складних речень.

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.