План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 34 УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

Мета:             узагальнити й систематизувати знання учнів про

особливості художнього стилю мовлення, удоскона­лювати вміння й навички усно докладно переказу­вати прослуханий або прочитаний текст художнього стилю мовлення за самостійно складеним планом; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мис­лення, пам’ять; виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього.

Обладнання: опорна таблиця, роздавальний матеріал, тлумачний словник.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис (текст), лексикологія.

Міжпредметні зв’язки: література.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвої компетенції (урок на­вчального переказу).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. I.  Організація класу
 2. II.   Вступна бесіда (ознайомлення з метою і завданнями)
 • Пригадайте, над якими видами переказів ми працювали.
 • Назвіть послідовність дій роботи над переказом?
 • Яким ознакам має відповідати складений текст?
 • Чим зумовлені стильові особливості текстів?
 1. III.   Актуалізація опорних знань і мотиваційних резервів

Робота з опорною таблицею

►    Пригадайте основні ознаки художнього стилю. Перевірте пра­вильність міркувань за таблицею «Основні ознаки художнього стилю». (Див. додаток)

М. Процесуально-діяльнісний етап

Читання тексту

►    Про що може бути текст із такою назвою? Прослухайте текст і перевірте правильність своїх припущень.

 

Стилістика складних речень


167


РАДІСТЬ ДУШІ

Тимко взявся за косу і хотів шаркнути нею по траві, але потім озирнувся, щоб глянути ще раз, чи вже далеко відійшла Орися. І коли він побачив її, щупленьку, босоногу, одиноку, беззахисну і довірливу, як голубка у своїй любові, то перший раз у житті від­чув, як хвилюючим болем застукотіло його серце, і щось ласкаве, тепле, як ті світлі сльози, що він їх змив поцілунком з личка коханої, покотилося йому в душу, і кров забухала швидше, груди задихали вільніше, і, розтираючи рукою малий гарячий клубок, що підступав до горла, Тимко подумав, що він тепер не одинокий і що йому є для чого жити на світі.

Із цієї хвилини все те, що він бачив навколо себе, чув і відчу­вав, повнилося для нього новим змістом: йому ніби вставили інші очі, і він ними бачив тепер те, чого раніше не помічав, йому ніби підмінили душу, і він тепер відчував те, про що раніше й не дога­дувався. Навіть звуки він сприймав по-іншому,

Він косив повагом, раз за разом махаючи і майже не відчува­ючи коси в руках. Раніше з кожним її рухом, переставляючи босі ноги по скошеній щіточці трав’яного прикоріння, Тимко відчував холодну і липку в’язь лугової землі, і почуття це було неприєм­ним, тепер же земля під ногами була тепла, ласкава, як дихання паруючої ріки. Трава, яка здавалася йому раніше стальною, дзве­нючою, як щось неживе, тепер розступалася перед ним прозоро- зеленою морською хвилею, як перед молодим богом, розкрива­ючи те, що раніше приховувала: всю свою потаємну красу. Він бачив, що зверху вона суха і колишеться навіть без вітру, а при самій землі, між стеблинками, притаїлися росинки і яскраво поблискують.

Хвилинами його брав жаль, і він стримував косу, щоб не пору­шити тієї затаєної краси. «Я не знаю, чи там угорі наді мною є життя, але я добре бачу, що вся краса тут, на землі»,— розду­мував він. Потім знову став косити, докоряючи сам собі в душі за те, що він милується і все ж нищить цю красу.

Але одного разу на новому розгоні він зупинив косу і, кинувши її на землю, присів навпочіпки і обережно, лагідно розгорнув паль­цями густий кущик трави: у зеленому затишному храмі, вся пере­плетена золотими нитками сонця, на високому гінкому стебельці росла лугова цариця — ромашка, і те, що вона така прекрасна, і те, що її так звати, зачарувало його, і він, присівши, дивився на неї, не зводячи очей, усміхаючись, як до гарненького маляти, і все шепотів: «Невісточка, невісточка»,— і йому хотілося дотор­кнутися до неї хоч пальцем. Але він утримався, щоб не збити

 

168


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


з неї росички, не зняти дорогої краси, дарованої природою. Він так і залишив квітку разом із густим кущиком трави в її зеле­ному храмі і, обережно обкосивши, пішов далі (За Г. Тютюнни­ком; 435 слів).

► Докладно перекажіть текст, доповнюючи його висловленням власного ставлення до Тимка.

►      Бесіда за змістом прочитаного.

 • Які почуття переповнювали Тимка і чому?
 • Чому Тимкові стало для чого жити у світі?
 • Як це змінило його погляд на навколишній світ?
 • Як зрозуміти вираз «Все. повнилося для нього новим змістом»?
 • За що докоряв собі Тимко?
 • Чому хлопець не торкнувся до квітки?
  • Визначте тему та основну думку тексту, його тип і стиль мов­лення.
  • Чому текст має таку назву?

Складання плану Орієнтовний план

I. Душевні переживання Тимка.

II. Новий зміст у навколишньому:

1. Відкриття потаємної краси природи.

2. Краса тут, на землі.

3. Лугова цариця.

ІІІ.    Дорога краса, дарована природою.

Мовний аналіз тексту

►      Тлумачення слів.

Шаркати — терти, шкребти по якійсь поверхні, утворюючи шарудіння, шерхіт. Навпочіпки — зігнувши ноги в колінах і три­маючись на пальцях ніг.

►      Добір синонімів.

Потаємний — тайний, таємничий, потайний, прихований притаєний, затаєний, схований, укритий [вкритий], закритий, замаскований.

Озирнутися — глянути, побачити,

►      Робота над образними висловами.

 • Як розумієте вислів «як голубка у своїй любові»?
 • Чому ромашку названо у тексті невісточкою?

► Робота над стильовими особливостями тексту (за опорною таблицею).

 

Стилістика складних речень

 

169

 

 1. V.   Контрольно-рефлексивний етап

Усне оцінювання (взаємо-, самооцінювання) і редагування переказу за орієнтовним планом

►    Учні усно оцінюють себе, сусіда по парті.

►    Учні виправляють текст переказу за орієнтовним планом. Орієнтовний план

 • Чи підпорядковується висловлювання темі та основній думці, комунікативному завданню?
 • Чи дотримано композиції, мовних, стильових особливостей та авторського задуму?
 • Оцініть текст у цілому з погляду його змісту, форми, задуму й мовного оформлення.

V!. Домашнє завдання (на вибір)

►    Доберіть текст художнього стилю про красу почуттів. Обґрун­тувати доцільність використання в ньому художніх засобів.

►    Складіть висловлювання «Радість моєї душі» в художньому стилі.

 

Основні ознаки художнього стилю
Сфера вико­ристання

Індивідуальна і колективна творча діяльність, літера­тура, різні види мистецтва, культура, освіта

Основне

призначення

Впливати засобами художнього слова через систему образів на розум, почуття і волю читачів, формувати ідейні переконання, моральні якості та естетичні смаки

Жанри

Оповідання, повість, поезія, поема, драма, комедія, пісня

Основні

ознаки

Образність, поетичність, естетика мовлення, екс­пресія як інтенсивність вираження, зображуваність (конкретно-чуттєве живописання дійсності (людей, природи, явищ, понять, якостей, властивостей, від­ношень). Крім об’єктивності реального світу, існує і суб’єктивність сприйняття його людиною
Мовні засоби

Багатство найрізноманітнішої лексики з переважан­ням слів конкретно-чуттєвого сприймання (назви осіб, речей, дій, явищ, ознак), емоційно-експресивної лексики, різних видів синонімів, антонімів, омонімів, фразеологізмів; використання зі стилістичною метою історизмів, архаїзмів, діалектизмів, просторічних елементів, тропи, стилістичні фігури тощо

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.