План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 35 СИНОНІМІКА: СКЛАДНОСУРЯДНИХ І СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ; СКЛАДНИХ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ І СКЛАДНОСУРЯДНИХ; СКЛАДНИХ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ І СКЛАДНОПІДРЯДНИХ

Мета:             повторити поняття про складносурядні, складнопід­

рядні й безсполучникові складні речення; розви­вати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою синоні­мічних відповідників різних видів складних речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидак­тичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рід­ного народу.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Стилістика: синтаксична синоніміка.

Міжпредметні зв’язки:

Література: виразне читання.

Тип уроку: урок розширення й поглиблення знань та розвитку практичних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

  1. Організаційний момент
  2. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку
  3. Актуалізація опорних знань

Клоуз-тест

►    Виконайте завдання, що має назву «Клоуз-тест». Вам необ­хідно продовжити речення одним словом.

1. Якщо частини складного безсполучникового речення вказу­ють на часову послідовність, то між ними ставиться.

2. Якщо у другій частині вказано на причину того, про що гово­риться у першій, то між ними ставиться.

3. Якщо друга частина вказує на наслідок того, про що гово­риться у першій, то між ними ставиться.

4. Якщо частини складного безсполучникового речення вказу­ють одночасність або часову послідовність, то між ними ста­виться.

5. Якщо частини складного безсполучникового речення менш пов’язані за змістом, дуже поширені, то між ними ставиться.

 

Стилістика складних речень


171


6. Якщо друга частина розкриває зміст першої, то між ними ста­виться.

7. Якщо в першій частині вказується на час того, про що гово­риться в другій, то між ними ставиться.

8. Якщо зміст обох частин протиставляється, то між ними ста­виться.

9. Якщо друга частина виражає висновок з того, про що гово­риться у першій, то між ними ставиться.

10. Якщо друга частина доповнює зміст першої, то між ними ста­виться.

11. Якщо в першій частині вказується на умову того, про що гово­риться в другій, то між ними ставиться.

12. Якщо зміст обох частин зіставляється, то між ними ста­виться.

  1. IV.  Формування й удосконалення практичних умінь і навичок

Проблемна ситуація

Посперечалися два друга, коли один другому фільм пере­казував. «Машину повело — головний герой згубив шлях», — захоплено тараторив Максим. «Максе, ну що ти, нічого ж зро­зуміти неможливо»,— зробив зауваження Юрко. Треба казати: «Оскільки машину повело, головний герой згубив шлях» або «Машину повело, і головний герой згубив шлях». Максим зди­вовано пожав плечима: «А хіба воно не одне й те саме?»

►   А як ви вважаєте, хто має рацію?

►   Для аргументації думки скористайтеся довідковим мате­ріалом.

Довідковий матеріал Синонімічними є:

1) складносурядні речення, що виражають часову послідовність подій, і складнопідрядні речення з підрядними часу: Пройшов дощ, і все зазеленіло.— Коли пройшов дощ, усе зазеленіло;

2) складносурядні речення і безсполучникові складні речення з однотипними частинами: Закінчилися канікули, і шкільне життя потекло звичним руслом. — Закінчилися канікули, шкільне життя потекло звичним руслом;

3) складнопідрядні речення і безсполучникове складне речення з різнотипними частинами: Якщо любиш кататися, то люби й санчата тягнути.— Любиш кататися — люби й санчата тягнути.

 

172


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


Лінгвістичне змагання

►   Переробіть запропоновані речення, щоб утворити щонайбіль­ше синонімічних варіантів.

1. Не будь солодким — проглинуть. 2. Блискавка блисне — камінь трісне. 3. Є мудра книжка — не жалій годин. 4. Руки білі, а сумління чорне. 5. Скрізь побував, усього надивився, а скажу вам: нема країни кращої, ніж правда. 6. Впадеш — не засмутися, згубився — шукай-но слід, і серця не в’яли од випадкових бід. 7. Кликав вовк козу в гості — вона йти не хоче.

Синтаксична трансформація

►  Визначте типи наведених речень. Доберіть до них синонімічні з підрядним наслідковим. Запишіть їх. Поясніть уживання розділових знаків. Які нові відтінки значення з’явилися в пе­ребудованих реченнях?

  1. Краплі гучно затарабанили по склу, і полилася весела музика дощу. 2. Світла в кімнаті було дуже багато, аж усі присутні мру­жили очі. 3. Екскурсовод розповідала так цікаво, що до екскур­сантів приєдналися випадкові перехожі. 4. Договір не підписали, бо в партнерів було багато уточнень і запитань. 5. Випало сила- силенна снігу, перші поверхи опинилися під снігом.

Лінгвістичний аналіз

►   Прочитайте. Підкресліть граматичні основи у складних речен­нях з різними видами синтаксичного зв’язку. Поясніть ужи­вання розділових знаків в аналізованих реченнях.

В усьому, що несе добро,

А не хорали і догмати,

Є сенс, є користь, є ядро,

Є мисль — душі сувора мати.

Краса буя — вона не спить,

Красу плюндрують — б’ється в муках,

Щоб хаос вічний лихоліть У мудрих підкорить сполуках.

Не бійся чорних рівчаків На стомленім її обличчі;

Її безсмертя — біль і гнів,—

Мов виклик вічності у вічі.

Безбарвну формулу суцвіть Знайди — й розквітне узбережжя,

Де в часі й просторі тремтить Жива межа твого безмежжя.

І. Муратов

 

Стилістика складних речень


173


►      Наведіть приклади заміни речень тексту синонімічними кон­струкціями.

Синтаксична трансформація

►      Наведені сполучникові речення перебудуйте на складні безспо­лучникові. Підкресліть граматичні основи, поясніть вживання розділових знаків між частинами безсполучникових речень. 1. На заході трохи вияснилося, і на мутному небі виріза­лися контури чорних, мов важкі хмари, гір (М. Коцюбинський).

  1. Поступово гроза з вершин насувалася ущелинами на морське узбережжя, і вже шугали блискавиці над морем, гублячи в його глибині свій шал (І. Цюпа). 3. Щоб вволю багатства мати, треба чесно працювати (Народна творчість). 4. Коли зійшло сонце, долини ріки вже очистилися від туману (О. Гончар). 5. Вітерець дихнув, і забриніли стебельця сіна (О. Гончар). 6. Як у травні дощ надворі, то восени хліб у коморі (Народна творчість). 7. Зда­валося, що разом з листами поштар роздає людям радість і сам радується цьому більше за інших (Д. Ткач). 8. Тепер його ніхто не бачив, бо він був сам на сам із річкою (Г. Тютюнник).

Практикум з пунктуації

►      Прочитайте уривок з листа Василя Стуса до сина. Поясніть написання розділових знаків.

Дорогий Дмитре…

Ну от, тобі вже 17.

Що ж тобі побажати? Бери од кожної пори свого життя те, що вона тобі пропонує. Вимагати від часу — і немудро, і негідно, може. Але і не пливи за течією. Будь собою, тобто, виробивши тверді орієнтири, що таке добро і що зло, виростай у їхньому маг­нітному полі, аби по ньому все в тобі скристалізувалося (так Вер- надський писав, згадуючи геологічні структури). Ідеал є один — добра і справедливості, чесності і любові. Іншого, мабуть, нема.

У твої літа найголовніше, може, вчитися любити. Вміти любити — то велике вміння. Не знаю, чи є в тебе дівчина. Дів­чина має надати змогу тобі кращати, а не гіршати. Любов — то, може, єдина справжня квітка, подарована людині Богом. Тільки в любові людина розумна.

  1. V.   Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

Підсумковий тест

1. Складносурядні речення, що виражають часову послідовність подій синонімічні з:

 

174

 

Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень

 

А  складнопідрядними реченнями з підрядними причини;

Б  складнопідрядними реченнями з підрядними часу;

В  складнопідрядними реченнями з підрядними мети;

Г  складнопідрядними реченнями з підрядними означальними.

2. Безсполучникові складні речення з однотипними частинами синонімічні з:

А складнопідрядними реченнями з підрядними часу;

Б складнопідрядними реченнями з підрядними умови;

В складносурядними реченнями;

Г складнопідрядними реченнями з підрядними допустовими.

3. Складнопідрядні речення синонімічні з:

А безсполучниковими складними реченнями з однотипними частинами;

Б безсполучниковими складними реченнями з різнотипними частинами;

В складносурядними реченнями;

Г складними синтаксичними конструкціями.

Відповіді: 1 Б, 2 В, 3 Б.

  1. Підсумок уроку
  2. Домашнє завдання

Різнорівневе завдання

►    Напишіть власні міркування про любов, використовуючи:

а) (достатній рівень) тільки прості речення; б) (високий рівень) тільки складні речення; в) (найвищий рівень) складні речення різних типів, що піддаються заміні синонімічними відповід­никами.

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.