План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 37 СИНОНІМІКА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ З ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМИ І ДІЄПРИСЛІВНИКОВИМИ ЗВОРОТАМИ

Мета:             повторити поняття про складнопідрядні й прості

речення з дієприкметниковими і дієприслівнико­вими зворотами; розвивати вміння правильно й ко­мунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою синонімічних відповідників склад­нопідрядних і простих речень з дієприкметнико­вими і дієприслівниковими зворотами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного мате­ріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу. Внутрішньопредметні зв’язки:

Стилістика: синтаксична синоніміка; норми вживання синтак­сичних засобів у офіційно-діловому стилі. Міжпредметні зв’язки: російська мова.

Тип уроку: урок розширення й поглиблення знань та розвитку практичних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. Організаційний момент
 2. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку
  1. Актуалізація опорних знань

Вибірковий диктант

►   Випишіть із тексту речення у два стовпчики: з відокремленими

дієприкметниковими зворотами в один стовпчик, дієприслів­никовими — у другий. Поясніть уживання розділових знаків.

Був прозорий сонячний ранок, і мовчазні навколишні про­стори, дбайливо устелені сріблястим сніговим килимом, так ясніли навпроти сонця, що аж сліпило очі. Над голубою паддю, над горами ліловими, над буйними нетрями стояв сліпучий соняч­ний ранок, граючи всіма кольорами веселки. Мільярди перлин мерехтіли на всьому, випромінюючи маленькі сонця, розсипа­ючи спектри на лапатім листі дубів і ліщини, на травах, на кві­тах, на тисячолітніх, укритих мохом пнях і колодах. З кінських волохато заінеїних ніздрів сизо порскали клубні пари, лунко

 

180


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


били копита об мерзлу, закам’янілу землю, і лискучі полозки саней, весело поскрипуючи, грайливо заточувалися то в один бік, то в другий. Обабіч дороги бовваніли пухнасті, завалені снігом дерева, випиналися кущі, схожі на білі копиці, тоскно дзвеніло на вітрі торішнє сухе бадилля, де-не-де гостро виткнуте з-під заметів (За І. Багряним).

 1. IV.  Формування й удосконалення практичних умінь і навичок

Стилістичний експеримент-трансформація

►   Спробуйте переробити прості речення з попереднього завдання на складні. Якого стилістичного відтінку вони набули після трансформації?

Самостійна робота з пам’яткою

►   Прочитайте пам’ятку. Зробіть виписку-конспект основних її положень.

ПАМ’ЯТКА

Синонімічними є:

 • дієприкметникові звороти й підрядне означальне речення: Усіх зацікавила інформація, яку передали по радіо. — Усіх заціка­вила інформація, передана по радіо;
 • обставини, виражені іменниково-прийменниковими сполучни­ками, дієприслівниками та обставинні підрядні речення: після повернення з концерту…— повернувшись із концерту…— коли повернувся з концерту…

З метою економності вислову й точності відтворення думки в українській мові часто вживають дієприкметникові та дієпри­слівникові звороти.

Рекомендації щодо їх вживання такі:

 • Дієприкметникові звороти замінюють додаткові підрядні ре­чення і дозволяють уникнути надмірного повторення сполуч­ного слова «який».
 • У діловому, науковому стилях краще вживати прості речення з дієприкметниковим зворотом, у розмовному мовленні — складнопідрядні з підрядними означальними, оскільки в під­рядних означальних бліьше виразно підкреслюється дія, у діє­прикметникових зворотах — ознака.
 • Дієприслівникові звороти коротші і динамічніші, ніж анало­гічні їм значеннєві форми обставинних підрядних речень.
 • Дієприслівниковим зворотом не можна висловити значення часу, причини, умови. Тому якщо треба зберегти смисловий

 

Стилістика складних речень


181


відтінок одного з цих типів підрядних речень, його не слід замінювати дієприслівниковим зворотом.

 • Не рекомендується розпочинати речення або абзац дієприслів­никовими зворотами, бо це збільшує його обсяг і надає сухого, трафаретного, канцелярського звучання усьому тексту.
 • Оскільки смислова близькість дієприслівникових зворотів до підрядних речень менша, ніж у прикметникових зворотів, під час заміни — якщо є можливість вибору — про це слід пам’ятати.
 • Паралельне вживання синонімічних структур сприяє уник­ненню одноманітності мовлення, урізноманітнює його.

Лінгвістичне коструювання

►    Виділені частини складних речень замініть дієприкметнико­вими зворотами. Перебудовані речення запишіть, звороти під­кресліть. Поясніть уживання розділових знаків.

Зразок: Стрічатиме нас деревце, що ми посадили в юності.— Стрічатиме нас деревце, посаджене нами в юності.

1. Зневажена тобою рідна мова — немов діброва, яку зни­щив вогонь. 2. Поет стає корінням лісу, який називають народ.

1. В історії є постаті, про які люди забули. 4. Вірте кожному слову, що ви від мене почули!

►    Прочитайте подані прислів’я. Перепишіть, вставляючи пропу­щені букви і розкриваючи дужки. Доберіть до поданих речень синонімічні конструкції з підрядними умови.

Зразок. Не знаючи броду, не лізь у воду.— Як не знаєш броду, не лізь у воду.

1. Не/знаюч.. броду, не/лізь у воду. 2. Не/ро..бивши краш.. нки, не/сп..чеш яєчні. 3. Не/нах..лившись, з кр..ниці води не/ нап’єш..ся. 4. Не/навчивши в п..люшках, не/навчиш.. і в подуш­ках. 5. М..ясом хвал..т..ся, юшки не/ївши. 6. Не/скуби, не/пови­вши.

Мовна трансформація

►    Знайдіть у поданих реченнях відокремлене означення. Замі­ніть ці означення підрядними частинами. Запишіть перебу­довані речення українською мовою, використовуючи під час перекладу слова з довідки.

Зразок: В последний месяц произошли события, очень рас­строившие Андрея.— В останній місяць сталися події, що дуже схвилювали Андрія.

1. Автор благодарит практиков-воспитателей, оказавших по-

 

182

 

Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень

 

мощь в проведении исследования (Р. Буре). 2. Они пошли к мос­тику через ручей, впадавший в реку (К. Паустовский). 3. Окно моей комнаты выходило в сад, заросший смородиной, малиной и крапивой вдоль* забора (Ю. Казаков). 4. Полосы солнечных отблесков от волн, поднятых веслами, мерно** бежали по берегам (К. Паустовский). 5. Язык есть самая живая, самая обильная*** и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения (К. Ушинский).

►  Доповніть подані конструкції. Запишіть їх. Який вид підряд­них обставинних утворився? Поясніть уживання розділових знаків в утворених реченнях.

 1. Щоб досягнути успіху, …. 2. …, аби відшліфувати свій ха­рактер. 3. В ім’я того щоб стати корисним своєму народові, …

2. Треба багато часу приділяти самоосвіті для того, щоб … 5. Щоб налагодити зв’язки між містами-побратимами, …

►  До утворених речень доберіть синонімічні прості іменни­ково-прийменникові конструкції. Запишіть їх.

 1. V.   Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

►  Вставте пропущені поняття:

 • дієприкметникові звороти замінюються підрядними. (озна­чальними) речення;
 • обставини, виражені іменниково-прийменниковими сполуч­никами, дієприслівниками, та обставинні підрядні речення є. (синонімічними);
 • найчастіше дієприслівникові звороти можна замінити підряд­ними обставинними часу, причини й… (умови);
 • складнопідрядні речення з обставинними мети можна замі­нити на прості речення з. (іменниково-прийменниковими кон­струкціями).
 1. VI.   Підсумок уроку
 2. VII.   Домашнє завдання

►  Виписати з підручника (біології, історії, правознавства тощо) 7-8 складнопідрядних речень з підрядними причини. Які спо­лучники найхарактерніші для цих речень? Доберіть до них синонімічні прості конструкції. Записати їх.

 

*  Вдоль — (укр.) уздовж;

 

** мерно — (укр.) розмірено;

 

*** обильный — (укр.) пишний, розкішний, багатий.
Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.