План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 42 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОБУДОВИ І МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Мета:             повторити та узагальнити знання учнів про реферат,

правила його написання, вимоги до оформлення; розвивати навички роботи в групах, мовлен­нєво-комунікативні вміння, здібності до критич­ного мислення, аналітико-синтетичні мисленнєві на­вички, збагачувати словниковий запас; виховувати самостійність, толерантне ставлення до думок інших.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І.  Організаційно-мотиваційний етап

►    Назвіть термін, визначення якого звучить таким чином: «. коротке точне викладення сутності якогось питання, теми на підставі однієї чи кількох книг, монографій чи інших пер­шоджерел».

►    Розділіть аркуш на дві частини і заповніть кожну колонку.


Що я знаю про реферат Що хотів би довідатися
   
 1. II.   Виконавчо-діяльнісний етап

Робота в групах Група 1

►    Закінчіть речення.

 1. Реферат має містити. 2. Функції реферату: … Група 2

►    Яку структуру має реферат? Об’єм кожної частини. Група 3

►    Перелічіть основні етапи роботи над рефератом.

 

Стилістика складних речень


193


Група 4

►      Назвіть основні вимоги до змісту реферату.

Група 5

►      Особливості мови реферату. Культура оформлення матеріалів

роботи.

Перевірка роботи груп

Матеріал для вчителя. Реферат має містити основні фак­тичні відомості та висновки з питання, що розглядається, розгор­нуті аргументи, роздуми, порівняння. Функції реферату: інформа­тивна, пошукова, довідкова, комунікативна. Структура реферату: вступ (10 % від загального об’єму), основна частина (параграфи, розділи — 70 % від загального об’єму), висновки (20 %), додатки (таблиці, схеми тощо), бібліографія. У вступі зазначають акту­альність теми, місце проблеми серед інших, розкривають історію питання. Також вступ може містити короткий огляд використа­ної в рефераті літератури. В основній частині реферату необхідно подати в узагальненій формі основні положення літератури з теми. У заключній частині формулюють загальні висновки зі сказа­ного. Етапи роботи над рефератом: 1) формулювання і осмис­лення теми; 2) пошук джерел; 3) робота з джерелами: ознайом- лювальне читання (перегляд книг), вибіркове читання, вивчальне читання (деякі фрагменти), 4) складання плану; 5) написання тексту роботи, оформлення. Вимоги до змісту реферату: текст реферату повинен розкривати тему, бути зв’язним, мати змістову завершеність; у рефераті не тільки викладають основний мате­ріал з теми, а й пропонують шляхи розв’язання проблеми. Для мовленнєвого оформлення реферату використовується науковий стиль. Автор реферату аналізує певне питання, досліджує, дає визначення основних понять, характеризує їх, констатує стан розв’язання питання, формулює висновки. Схематично це може бути подано так:Як правило, оцінюють не тільки зміст реферату, а й куль­туру оформлення матеріалів роботи. Тому важливо пам’ятати декілька правил:

1.На титульному листі вказують, де виконана робота, тема рефе­рату, прізвище та ім’я автора, рік написання, прізвище керів­ника роботи.

 

194


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


2. Реферат повинен бути акуратно написаним або надрукова­ним. Текст пишуть тільки з однієї сторони, зліва залишають поля.

3. Кожну структурну частину реферату (вступ, основна частина, висновки) починають з нової сторінки.

4. Абзац складає не менше ніж три речення, розділ займає— не менше ніж п’ять сторінок.

5. Кожна цитата, малюнок повинні мати посилання, що оформ­люють по-різному: у вигляді зноски на кінці сторінки або в дужках після цитованого висловлювання.

 1. III.   Контрольно-корекційний етап

Комунікативний практикум

►       Складіть зв’язне монологічне висловлювання із теми «Рефе­рат як засіб роботи з науковою літературою».

Рефлексія

►       Зверніться до аркушів, що були заповнені вами на початку уроку. Чи правильно ви оцінили те, що знали про реферат? Чи відповіли в ході уроку на питання, що записані в правій колонці?

 1. IV.  Домашнє завдання

►       Напишіть реферат на одну з тем:

1. Правознавство:

 • Місцеве самоврядування в Україні.
 • Конституційні гарантії прав людини та громадянина України.
 • Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
 • Роль прокуратури у системі правозахисних органів.
 • Особливості правового статусу дитини в рамках громадянських правовідносин.

2. Фізика:

 • Історія розвитку засобів зв’язку.
 • Практичне використання інтерференції світла.
 • Використання фотоефекту.
 • Біологічна дія радіоактивного випромінювання.
 • Сучасна наукова картина світу.
 • Фізика і науково-технічний прогрес.

3. Географія:

 • Найбільш потужні інтеграційні об’єднання у світі.
 • Глобальні проблеми людства.
 • Міжнародні організації.

 

Стилістика складних речень

 

195

 

 • НТР — новітня стадія розвитку світового господарства.
 • Нові індустріальні країни.

4. Історія України:

 • Історія та уроки голокосту.
 • «Залізна завіса»: два світи, дві реалії.
 • Біловезька угода 1991 року: надії та реальність.
 • Катастрофи епохи соціалізму.

5. Біологія:

 • Науковці-біологи України.
 • Сучасні погляди на виникнення життя.
 • Сучасні теорії еволюції людини.
 • Радіаційний вплив на геном людини.
 • Сучасний стан біосфери. Проблеми та перспективи. Методичний коментар. Учителеві доцільно звернутися до

своїх колег — учителів інших предметів із метою корекції пода­них тем і проханням оцінити роботу одинадцятикласників.

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.