План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 54 АУДІЮВАННЯ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО й МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ І ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ. ВИДИ ЗАПИСУ ПОЧУТОГО: ТЕЗИ, ДОКЛАДНИЙ І КОРОТКИЙ ПЛАНИ

Мета:             повторити та узагальнити знання учнів про види

запису почутого, особливості тез і плану; удоскона­лювати навички сприйняття на слух текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення; розвивати навички самостійної роботи, мовленнєво-комунікативні вмін­ня, довгочасну та короткочасну пам’ять; збагачу­вати словниковий запас, удосконалювати вміння складати діалогічне й монологічне висловлювання; виховувати толерантність, повагу до рідної мови, сприяти тому, щоб учні замислювалися над сенсом людського існування взагалі й особистого життя.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. Організаційний момент
 2. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку
 3. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Комунікативний практикум

 • Які ви знаєте види опрацювання тексту?
 • Визначте головні особливості кожного з них.

 

264


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


Види роботи з текстом
1 і 1 1
План

г

Тези  

Конспект

1

Реферат
       

Тематичні виписки

    Анотація  
     

М. Виконання творчих і дослідницьких завдань, спрямованих на розвиток мовленнєвих умінь

Аудіювання текста. Виконання завдань

►     Прослухайте уважно текст. Визначте його стильову належ­ність.

Українська мова — слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу.

Українська національна мова існує: а) у вищій формі загаль­нонародної мови — сучасній українській літературній мові;

б) у нижчих формах загальнонародної мови — її територіальних одиницях.

Літературна мова — це оброблена, унормована форма загаль­нонародної мови, як у писемному, так і в усному різновидах обслуговує культурне життя народу, всі сфери його суспільної діяльності.

За функціональним призначенням це мова державного зако­нодавства, засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній і культурній сферах, мова освіти, науки, мистецтва, засобів масо­вої інформації.

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності.

Усна форма літературної мови обслуговує безпосереднє спіл­кування людей, побутові й виробничі потреби суспільства.

Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-східного наріччя, увібравши в себе окремі діалектні риси інших наріч. Зачинателем нової української літературної мови був І. П. Котляревський — автор перших високохудожніх творів українською мовою («Енеїда», «Наталка Полтавка», «Москаль- чарівник»). Він першим використав народорозмовні багатства полтавських говорів і фольклору.

Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають Тараса Григоровича Шевченка. Саме він

 

Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення 265


уперше «своєю творчістю підніс її на високий рівень суспільно-
мовної і словесно-художньої культури, заклав основи для роз-
витку в ній наукового, публіцистичного та інших стилів літе-
ратурної мови…» Традиції Т. Шевченка у розвитку української
літературної мови провадили далі у своїй творчості І.Франко,
Леся Українка, Панас Мирний, М. Коцюбинський та інші пись-
менники (З підручника).

►         З’єднайте частини речень.

За функціональним призна-
ченням це мова державного за-
конодавства, …

Літературна мова реалізу-
ється.

Зачинателем нової україн-
ської літературної мови був.

Основоположником сучасної
української літературної мови.

Літературна мова — це об-
роблена, унормована форма за-
гальнонародної мови, .


.як у писемному, так і в ус­ному різновидах обслуговує куль­турне життя народу, усі сфери його суспільної діяльності.

.засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній і куль­турній сферах, мова освіти, на­уки, мистецтва, засобів масової інформації.

…по праву вважають Тараса Григоровича Шевченка.

.І. П. Котляревський — ав­тор перших високохудожніх творів українською мовою.

…в усній і писемній формах.


Аудіювання текста. Виконання завдань

►      Прослухайте уважно текст. Визначте його стильову належ­ність.

►      Які типи мовлення зустрічаються в тексті?

Заради бездомних тварин рокери з різних куточків світу спі­ватимуть у нас.

Благодійний фестиваль альтернативної музики «МузЕнтро- пія», що вже вп’яте проходить у Вінниці, намагатиметься при­вернути увагу суспільства до проблеми тисячі бездомних тварин на вулицях нашого міста, а також розвинути відчуття відпові­дальності за тих, кого приручили.

Щороку фестиваль збирає сотні шанувальників молодих вико­навців, які жертвують кошти на допомогу нужденним. Раніше гроші передавалися на допомогу дітям, хворим на аутизм, онкох- ворим, молоді на візках, дітям-сиротам. 2009-го року організа­тори фестивалю — молодіжна організація «Наше Поділля» — планують зібрати кошти для закупівлі медичного обладнання та

 

266


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


препаратів у притулок та стерилізаційний центр для бездомних тварин «Планета».

Драйв та енергію кращі представники вітчизняної рок-музи- ки дарували зі сцени МПМ «Зоря». Серед десяти груп, які висту­пили на фестивалі, вінницьких тільки дві. Добре відомий у міс­цевих колах «Клондайк Бенд» і молода поп-панк група «Brandon from 19». Хедлайнерами цього вечора стали київський гурт «Qarpa» і тернопільський «Лос Колорадос» (З молодіжної газети).

►    Охарактеризуйте мовні особливості тексту.

►    Поясніть значення слів «драйв», «хедлайнер».

►    Зробіть короткий план тексту.

►    Складіть діалог «Молодіжні музичні групи нашого міста».

Аудіювання текста. Виконання завдань

►    Вставте пропущені слова в речення.

Усна форма літературної мови обслуговує, спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства (безпосереднє). Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі … наріччя, увібравши в себе окремі діалектні риси інших наріч (південно- східного). Він першим використав. багатства полтавських гово­рів і фольклору (народорозмовні).

►    Прослухайте ще раз текст і складіть тези.

Аудіювання текста. Виконання завдань

►    Прослухайте уважно текст. Визначте його стильову належ­ність.

ПОРЯДОК зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти (назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1312 (1312-2005-п) від 31.12.2005)

1. Зовнішнє незалежне оцінювання та моніторинг якості освіти (далі — оцінювання якості освіти) запроваджується з метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рів­ний доступ до вищої освіти, здійснення контролю за дотриман­ням державних стандартів освіти, проведення аналізу стану системи освіти та прогнозування її розвитку.

2. Оцінювання якості освіти здійснюється шляхом:

 • зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, за резуль­татами якого проводиться конкурсний відбір студентів для навчання у вищих навчальних закладах; {Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1312}

 

Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення 267


 • участі учнів у міжнародних обстеженнях якості освіти;
  • збирання, аналізу та поширення інформації щодо соціально- економічних і педагогічних показників, які визначають стан функціонування системи освіти на локальному, регіональному, державному і міжнародному рівнях;
  • підготовки узагальнених аналітичних матеріалів про якість освіти в Україні на різних освітніх рівнях і з різних пред­метних галузей, визначення стану функціонування системи загальної середньої освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

3. Міністерство освіти й науки України встановлює строки, пере­лік навчальних предметів, програми та порядок проведення оцінювання якості освіти і визначає загальну стратегію моні­торингу якості освіти та забезпечує його проведення, конт­ролює виконання запланованих заходів.

►    Назвіть мовні особливості тексту.

►    Що робить текст важким для сприйняття на слух?

Аудіювання текста. Виконання завдань

►    Прослухайте уважно текст. Визначте його стильову належ­ність.

Боротьба за життя

Політрук Василь Олександрович Сухомлинський горів у пе­кельному вогні. І старенький лікар, начальник госпіталю, звелів його нести просто на операційний стіл. Лікар уважно оглянув рани, похитав скрушно головою.

—  А ліву руку вам доведеться відпиляти, молодий чоловіче,— сказав він,

—  Як же я буду без руки?!

—  У вас уже зараз гангрена, А це, брате, смертельно.

—  Не треба різати, лікарю. Прошу вас.

—  Думаєш, мені хочеться різати, сину?

—  То й не ріжте. Благаю вас.

—  Ви що, піаніст чи скрипаль? — звів очі лікар.

—  Ні, я вчитель.

—  Учителювати можна й з одною рукою.

—   Воно-то так. Але вчителеві руки потрібні не менше, ніж музикантові. Як і лікареві, наприклад,— додав він по хвилі.

Хірург глянув на пораненого й посміхнувся.

Він сам оперував політрука Сухомлинського. Спочатку роз­чистив рану на лівій руці, довго стуляв потрощені кістки, зши­вав м’язи і сухожилля.

 

268


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


Нарешті сестра забинтувала рану.

—  Один шанс зі ста, — зітхнув лікар, а голосно додав: — Коли й обійдеться, рука ваша буде коротшою за праву, ледве сточив.

—  Нехай коротша, аби була,— сказав політрук, втрачаючи свідомість.

Після короткого відпочинку друга операція. Велика, рвана рана зяяла над самим серцем. У глибині рани скальпель натра­пив на гострий зуб заліза. Не дай боже, той осколок на кілька сантиметрів попав би нижче — і давно б не було на світі цього на диво терплячого політрука.

Через три дні, коли хворому стало краще, лікар вручив Сухом- линському той осколок.

—  Нате сховайте свою смерть. А ви молодець, учителю. Кров у вас чудесна! Перемогла гангрену. Можна сказати, випросили в мене руку. Спасибі вам за терпіння.

Дні, коли чергувала медсестра Валя Маслівець, були для Василя найбільшою відрадою. Адже Валя, можна сказати, зем­лячка, з Полтавщини вона, з Нових Санжар, а вчилася в Полтав­ському педінституті, і він зустрічав її там не раз, коли приїздив улітку на сесії як студент-заочник. У перші дні після операції, коли йому було особливо зле, Валя не відходила від нього, була за рідну сестру, за матір. Вона годувала його з ложечки, напу­вала чаєм і водою, клала холодний компрес на розпашіле чоло, говорила добрі й ласкаві слова.

Він слухав її захоплено.

—  Валю, яка з тебе була б чудова вчителька! Обіцяй мені, що після війни працюватимеш у школі! Обіцяєш?

—  Обіцяю! Я у твоїй школі працювати буду. А ти станеш директором.

—        Спасибі тобі. Тільки навряд чи я виживу. А так хотілося

б.        Ти розумієш! Я заходжу в клас. Десятки дитячих очей див­ляться на мене з цікавістю і ждуть від мене чогось нового. І я роз­повідаю їм про незнане, відкриваю очі на дивний світ. Ти знаєш, Валю, при вході в нашу школу ми вивісимо велике полотнище, а на ньому напишемо слова, звернені до учнів: «Найголовніше, що ти повинен знайти в нашій школі,— це мету свого життя». І потім ще слова великого вченого Пирогова. Їх теж би написати на видноті: «Школа славна не числом, а славою своїх учнів» (За В. Сухомлинським; 450 слів).

►      Напишіть докладний план тексту.

►      Перекажіть уривок про хід операції.

 

Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення 269

 

►    Згадайте слова Сухомлинського стосовно того, що повинен кожен знайти в школі. Складіть монологічне висловлювання про те, у чому, на вашу думку, полягає мета життя людини.

 1. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія
 • Заслуховування монологічних висловлювань.
 • Оцінювання роботи учнів на уроці.
 1. Домашнє завдання

►    Які гасла ви б повісили у своїй школі? Чому?

►    Напишіть твір-мініатюру «За що я вдячний своїй школі».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.