Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПЕРЕДМОВА

Сучасна українська мова належить до слов’янсь¬ких мов і становить одну з найпотужніших мов слов’ян¬ського світу. Вона постійно поповнюється новими сло¬вами, їй притаманна внутрішня гнучкість і високого га¬тунку мелодійність. Мешкаючи в різних країнах світу (Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Арген¬тина, Бразилія, Франція, Англія, Німеччина, Польща, Австрія, Росія, Казахстан, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія та ін.), українці не тільки зберегли мову, а й розвинули її. Українська лексика, морфологія, синтак¬сис є глибоко розвиненими і характеризуються цілим рядом явищ, які можна спостерігати в інших мовах слов’янського світу, але в них наявні суто національ¬но-специфічні ознаки, що можуть бути пізнаними тільки при вдумливому розгляді тих чи інших конструкцій, умінні їх аналізувати в різних аспектах. Те саме сто¬сується фонетики, стилістики, словотвору, морфеміки і культури мовлення.
Автори пропонованого Словника-довідника прагну¬ли донести увесь спектр складних теоретичних понять, водночас їх тлумачення здійснюється з позицій зро-зумілості і доступності. Вузькі поняття не наводяться у Словнику-довіднику з метою уникнення надзвичай¬ної ємності, великого обсягу довідкового видання.
Словник-довідник побудовано за традиційним прин-ципом розмежування ярусів мовної системи, в якій роз-різняють лексичний, фонетичний, словотвірний, мор-фологічний, синтаксичний рівні. Відповідно і в Слов¬нику-довіднику виділено ці розділи, в межах яких статті розташовані в алфавітному порядку. Окремо уміщено також розділ про нормативні тенденції в сучасній мов-леннєвій практиці, що зумовлено їх значущістю в су¬часних умовах спілкування. Статті з діалектології та-
3

кож становлять окремий розділ, чим наголошуєть¬ся особливість проблем цього напряму сучасної лінгвістики та вагомість знань про діалектну дифе¬ренціацію української мови і розмежування в ній трьох основних наріч: північнополіського, південно- західного та південноукраїнського.
Над Словником-довідником працював творчий ко-лектив викладачів-науковців кафедри української мови Донецького державного університету. Розділи “Лексика” і “Фонетика” написані доцентом кандида¬том філологічних наук В. Д. Познанською, старшим викладачем Н. А. Митько, асистентом Т. О. Лук’ян- чук (загальне редагування цих розділів виконано доц. В. Д. Познанською), розділ “Словотвір” на¬писаний доцентом кандидатом філологічних наук
О. С. Шевчук, “Морфологія” – доцентами кандидата¬ми філологічних наук О. С. Шевчук, 3. Л. Омельченко, В. В. Мозгуновим, асистентом А. О. Малявіним, про¬фесором доктором філологічних наук А. П. Загніт- ком, “Синтаксис” – доцентом кандидатом філологіч¬них наук М. О. Вінтонівим, асистентом І. Р. Домраче- вою, професором доктором філологічних наук А. П. За¬гнітком; “Культура мовлення” – доцентом кандида¬том філологічних наук Є. Г. Кравченко; “Діалектологія” -доцентом кандидатом філологічних наук Л. Д. Фро- ляк (розділи “Словотвір”, “Морфологія”, “Синтаксис”, “Культура мовлення”, “Діалектологія” редаговані проф. А. П. Загнітком). Загальне редагування Слов- ника-довідника виконане проф. А. П. Загнітком.
Автори Словника-довідника будуть вдячні за ви-словлені зауваження, міркування та побажання, які варто направляти на адресу: 340055, місто Донецьк, вулиця Університетська, 24, університет, кафедра української мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.